Лазебний В. С., Розорінов Г. М., Толюпа С. В. Основи інтелектуальної власності та її захисту Київ 2011 Click here to buyPdf просмотр
Сторінка12/15
Дата конвертації22.12.2016
Розмір0.58 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Click here to buy
A
B
B
Y
Y
PD
F Transfo
rm
er
2
.0
w
w
w .A
B B Y Y.
c o
m
Click here to buy
A
B
B
Y
Y
PD
F Transfo
rm
er
2
.0
w
w
w .A
B B Y Y.
c o
m
або іншої ефективності винаходу, пов’язаної з технічним ефектом,
що має місце. Необхідно навести конкретні дані, що підтверджують економічну або іншу ефективність винаходу. Ці
дані можуть ґрунтуватися на розрахункових даних, отриманих на етапі інженерного аналізу, або на експериментальних даних,
отриманих при випробуванні моделі або дослідного зразка об’єкта,
що заявляється.
Наведення експериментальних даних обов’язкове у всіх випадках, коли об’єктом винаходу є речовина.
4.4.11 Складання формули винаходу
Завершальним етапом процесу виявлення винаходу є
складання формули винаходу. Необхідність у формулі винаходу як складової частини опису винаходу в першу чергу пов’язана з потребою виразити в стислій формі технічну сутність винаходу й окреслити його межі, тобто визначити коло об’єктів, на які
поширюються права винахідника у зв’язку з видачею охоронного документа.
Таким чином, основне призначення формули винаходу - правове. У більшості країн формула винаходу є єдиним критерієм для встановлення факту використання винаходу за допомогою співставлення ознак об’єкта, реалізованих на практиці, із сукупністю ознак, зафіксованих у формулі винаходу.
Формула винаходу має й технічне значення як джерело
інформації. Звичайно публікація формули винаходу передує
публікації повного опису винаходу, що робить це джерело
інформації особливо значущим.
4.4.11.1. Основні вимоги до формули винаходу
Для того щоб формула винаходу повною мірою відповідала основному своєму призначенню (правовому й інформаційно- технічному), до неї висуваються певні вимоги. У формулу винаходу повинні бути включені всі ознаки, необхідні й достатні
для вирішення технічного завдання з досягненням мети винаходу
(істотні ознаки).
У формулі винаходу не допускається використання таких виразів, як «довгий», «короткий», «холодний», «досить міцний»,
Click here to buy
A
B
B
Y
Y
PD
F Transfo
rm
er
2
.0
w
w
w .A
B B Y Y.
c o
m
Click here to buy
A
B
B
Y
Y
PD
F Transfo
rm
er
2
.0
w
w
w .A
B B Y Y.
c o
m

«розрахунковий», «заданий» і т.п. Використання таких виразів у формулі винаходу створює передумови для довільного тлумачення сутності винаходу за формулою винаходу.
У формулі винаходу необхідно вказувати тільки такі
ознаки, які дійсно властиві певному об’єкту винаходу, а не відсутні
в нього. Наприклад, у формулі винаходу не можна характеризувати запропонований пристрій тим, що в ньому відсутній який-небудь елемент, що був присутній у конструкції раніше відомих пристроїв того ж призначення.
Для характеристики ознак об’єкта винаходу у формулі
рекомендується використовувати можливо більше загальновідомих виразів (термінів). Відповідно до цієї вимоги замість таких конкретних виразів, як «пригвинчений», «припаяний» і т.п., варто використати вирази «прикріплений», «з’єднаний» і т.п.
Крім того, до формули пред’являється вимога єдності
винаходу, що може бути сформульоване в такий спосіб: «формула винаходу не повинна визначати кілька об’єктів, що мають незалежне один від іншого значення, тобто здатних бути використаними незалежно один від іншого».
4.4.11.2. Загальна структура формули винаходу
Формула винаходу може складатися з одного або декількох пунктів. При викладі формули винаходу у вигляді декількох пунктів перший є визначальним у правовому відношенні, а додаткові, що мають посилання на кожний з попередніх, є
залежними в правовому відношенні від першого.
Саме перший пункт формули являє собою визначення поняття об’єкта винаходу через сукупність істотних ознак об’єкта й окреслює межі винаходу, встановлюючи обсяг прав винахідника.
Додаткові пункти характеризують різні окремі модифікації
виконання об’єкта винаходу (зазвичай оптимальні на думку винахідника) й містять ознаки, які конкретизують, розвивають,
уточнюють або доповнюють істотні ознаки відповідно до першого пункту формули.
4.4.11.3. Вимоги до складових частин формули винаходу
Перший пункт формули починається з назви винаходу, що є
родовим поняттям стосовно об’єкта винаходу й прототипу.
Click here to buy
A
B
B
Y
Y
PD
F Transfo
rm
er
2
.0
w
w
w .A
B B Y Y.
c o
m
Click here to buy
A
B
B
Y
Y
PD
F Transfo
rm
er
2
.0
w
w
w .A
B B Y Y.
c o
m

Наступна за назвою сукупність істотних ознак об’єкта поділяється на ознаки, подібні для об’єкта винаходу й прототипу й нові в,
порівнянні із прототипом, ознаки, які виявляються в процесі
порівняльного аналізу. Сукупність подібних ознак разом з назвою винаходу становить частину формули винаходу, що передує
відмінним ознакам та називається обмежувальною.
Нові в порівнянні із прототипом істотні ознаки об’єкта становлять відмінну частину першого пункту формули винаходу,
що викладається після перехідної фрази типу: «яке відрізняється тим, що...».
Назва винаходу, з якого починається обмежувальна частина формули, повинна бути висловлена загальноприйнятим у даній області техніки родовим поняттям, наприклад: «мікропроцесорна система», «процесор», «змішувач» тощо. У тому випадку, коли відсутній такий загальноприйнятий родовий термін,
рекомендується використати назву описового характеру, у якому висвітлюється призначення об’єкта винаходу, наприклад:
«пристрій для відображення інформації в радіолокаційних системах», «спосіб виділення сигналів від малорозмірних об’єктів», «спосіб поділу сумішей газів та (або) випаровувань»
тощо.
В обмежувальній частині формули винаходу не допускається вказувати на ознаки, які мають декілька прототипів.
Новизна винаходу повинна характеризуватися (у відмінній частині формули) не постановкою технічного завдання, а конкретними засобами її вирішення.
4.4.11.4. Особливості формули винаходу на пристрій
Винахід, який
є пристроєм, характеризується конструктивним або схемним рішенням, тому його описують у формулі як закінчений виріб, тобто в статичному стані. Щоб підкреслити цю особливість, для характеристики електричних або
інших зв’язків між елементами пристрою й для інших пояснень, що входять у формулу, використовують переважно короткі
дієприкметники на зразок таких: реалізований, підключений,
укріплений, зв’язаний і т. д.
У формулі на пристрої не повинно бути дієслів, що виражають незавершену дію. Дуже важливою умовою правильного
Click here to buy
A
B
B
Y
Y
PD
F Transfo
rm
er
2
.0
w
w
w .A
B B Y Y.
c o
m
Click here to buy
A
B
B
Y
Y
PD
F Transfo
rm
er
2
.0
w
w
w .A
B B Y Y.
c o
m
складання формули винаходу на пристрій є те, щоб у ній поряд з перерахуванням функціональних елементів, що становлять пристрій, були зазначені зв’язки між ними. Кожний елемент або його частина повинні бути функціонально зв’язані, принаймні, з одним, іншим елементом або його частиною. У іншому випадку, за формулою винаходу не можна буде скласти уявлення про сутність винаходу, і така формула не буде прийнята експертом.
Для перевірки правильності складання формули винаходу на пристрій рекомендується по тексту формули спробувати схематично зобразити пристрій, охарактеризований у ній. Із цією метою кожен елемент пристрою, згаданий у формулі, зображують у вигляді порожньої фігури, наприклад прямокутника, у якому відповідно до тексту формули зображуються окремі частини елемента, а потім елементи з’єднують у повній відповідності з тим,
як охарактеризовані їхні зв’язки у формулі винаходу. Якщо в результаті виходить малюнок закінченої структури працездатного пристрою, то вважається, що формула складена правильно.
4.4.11.5. Особливості формули винаходу на спосіб
Спосіб визначається як послідовність взаємозалежних операцій або дій, спрямованих на досягнення утилітарної мети.
При складанні формули винаходу, що стосується способу, ознаки способу виражаються з використанням дієслів дійсної застави,
третьої особи, у множині (нагрівають, подають, подрібнюють і
т.д.).
При складанні першого пункту формули винаходу на спосіб обов’язково використають ознаки, що характеризують операції
способу й послідовність їхнього здійснення. У додаткових пунктах,
як правило, конкретизуються режими здійснення операцій,
використовувані засоби й інші ознаки, що розкривають особливості
виконання операцій.
Послідовність здійснення операцій знаходить висвітлення у формулі винаходу шляхом використання виразів типу: «спочатку»,
«потім», «з наступним (охолодженням і т.п.)», «попередньо».
Режим здійснення операцій способу, тобто технологічні
параметри й інші кількісні характеристики процесу (алгоритм кодування інформації, температура, тиск, час, швидкість передачі
сигналів, напруженість поля й т.п.) повинні вказуватися в інтервалі
Click here to buy
A
B
B
Y
Y
PD
F Transfo
rm
er
2
.0
w
w
w .A
B B Y Y.
c o
m
Click here to buy
A
B
B
Y
Y
PD
F Transfo
rm
er
2
.0
w
w
w .A
B B Y Y.
c o
m
граничних значень, що охоплює оптимальні умови здійснення способу, наприклад, «процес здійснюють за температури 100—150°
С». При цьому граничні значення зазначених параметрів повинні
бути такі, що середня їхня величина відповідає оптимальному значенню параметра, а вихід за межі крайніх значень не забезпечує
досягнення позитивного ефекту, відзначеного в меті винаходу.
Спосіб у формулі винаходу може характеризуватися також тим, які технічні засоби (пристрої, інструменти, .устаткування й т.п.) використаються при здійсненні окремих операцій способу,
якщо без згадування цих засобів неможливо розкрити сутність пропонованого способу.
4.4.11.6. Структура опису винаходу
Після завершення процесу виявлення винаходу складають формулу та опис винаходу за схемою, що містить такі складові:
1. Технічний напрямок та сфера застосування.
2. Характеристика аналогів.
3. Недоліки аналогів.
4. Опис прототипу.
5. Недоліки прототипу.
6. Мета винаходу.
7. Викладання сутності винаходу.
8. Посилання на креслення.
9. Опис пристрою у статичному режимі.
10. Опис функціонування пристрою.
11. Характеристика варіанту реалізації пристрою, якому слід надавати перевагу.
12. Обґрунтування техніко-економічної або
іншої
ефективності винаходу.
Приклад опису винаходу згідно АС № 1566942
„Радіолокаційний пристрій” наведено нижче.
РАДІОЛОКАЦІЙНИЙ ПРИСТРІЙ
Винахід стосується радіолокації. Ціль винаходу - підвищення завадостійкості. Радіолокаційний пристрій містить антенний блок 1, привід 2 антени, приймально-передавальний пристрій 3, блок індикації 4, амплітудний обмежувач 5, блок
Click here to buy
A
B
B
Y
Y
PD
F Transfo
rm
er
2
.0
w
w
w .A
B B Y Y.
c o
m
Click here to buy
A
B
B
Y
Y
PD
F Transfo
rm
er
2
.0
w
w
w .A
B B Y Y.
c o
m
порогової обробки 6, блок інтегрування (БІР) 7, таймер 8,
лічильник 9 імпульсів, ЦАП 10 та формувач 11 напруги розгортки.
Винахід відноситься до радіолокації й може використовуватись в суднових радіолокаційних станціях.
Ціль винаходу - підвищення завадостійкості.
На кресленні наведено структурну електричну схему пропонованого пристрою.
Пристрій містить антенний блок 1, привід 2 антени,
приймач-передавач 3, блок 4 індикації, амплітудний обмежувач 5,
пороговий блок 6, блок 7 інтегрування, таймер 8, лічильник 9
імпульсів, цифро-аналоговий перетворювач (ЦАП) 10, формувач 11
напруги розгортки.
БІР 7 спочатку встановлюється в режим зчитування
інформації, що здійснюється електронним променем, яким розгортають поверхню мішені запам’ятовувальної електронно- променевої трубки, що входить до БІР 7. При цьому промінь розгортається вздовж горизонтальної лінії за допомогою пилкоподібної напруги з формувача 11, а перехід з лінії на лінію здійснюється східчастою напругою із ЦАП 10. Аналогічно формується розгортка променя в режимі запису інформації. Режим зчитування завершується видачею з таймера 8 сигналу команди,
яка переводить БІ 7 в режим стирання інформації, що здійснюється в часовому інтервалі. Таким чином, промінь здійснює розгортку мішені лінійчатим растром і при цьому здійснюється модуляція щільності променя сигналом з обмежувача 5. Ціль досягається за рахунок забезпечення повної декореляції всіх видів завад за будь- якої швидкості обертання антени.
Click here to buy
A
B
B
Y
Y
PD
F Transfo
rm
er
2
.0
w
w
w .A
B B Y Y.
c o
m
Click here to buy
A
B
B
Y
Y
PD
F Transfo
rm
er
2
.0
w
w
w .A
B B Y Y.
c o
m

Радіолокаційний пристрій функціонує в такий спосіб.
Відбитий радіолокаційний сигнал приймається антенним блоком 1 у межах розгортки за дальністю й детектується приймачем-передавачем 3 в наслідок чого утворюється відеосигнал. З виходу приймача-передавача 3 відеосигнал надходить на амплітудний обмежувач 5. Рівень обмеження відеосигналу встановлюється оператором, що візуально контролює
зміну зображення на екрані блоку 4 індикації протягом декількох циклів запису й зчитування інформації до досягнення найкращої
видимості міток від цілей. При вмиканні пристрою блок 7
інтегрування спочатку встановлюється в режим зчитування
інформації. Інформаційний масив у блоці 7 зберігається на мішені
запам’ятовувальної електронно-променевої трубки (ЗЕПТ).
Зчитування здійснюється електронним променем, що розгортає
поверхню мішені, причому по горизонтальній лінії розгортка променя здійснюється пилкоподібною напругою, від формувача 11,
а перехід з однієї горизонтальної лінії на іншу здійснюється східчастою напругою з виходу ЦАП 10. Аналогічно формується розгортка мішені ЗЕПТ у режимі запису інформації. Таким чином,
лінії, що перекриваються між собою при радіально-круговій розгортці, у цьому випадку записуються паралельним растром. У
початковий стан розгортка переводиться імпульсом з приводу 2
антени, що встановлює лічильник 9 у нуль. Отже, лінії, сформовані
за кожен наступний оберт антени, накладаються на лінії,
Click here to buy
A
B
B
Y
Y
PD
F Transfo
rm
er
2
.0
w
w
w .A
B B Y Y.
c o
m
Click here to buy
A
B
B
Y
Y
PD
F Transfo
rm
er
2
.0
w
w
w .A
B B Y Y.
c o
m
сформовані в попередніх обертах з однаковою азимутальною координатою, а сусідні лінії одного огляду між собою не перекриваються. Цим забезпечується повна декореляція всіх видів завад за будь-якої швидкості обертання антени РЛС. Промінь ЕПТ
блоку 4 у режимі зчитування здійснює розгортку радіально –
круговим растром за умов жорсткої синхронізації з розгорткою
ЗЕПТ і інформація, записана паралельними лініями в ЗЕПТ,
перетворюється на екрані блоку 4 індикації у звичайне радіолокаційне зображення. В наслідок того, що в пороговому блоці 6 фоновий сигнал обмежується, то при формуванні
зображення на екрані блоку 4 індикації висвітлюються тільки мітки від цілей. Таким чином, принагідно придушується характерний паразитний сигнал, що виникає при записі інформації радіально- круговим растром за рахунок різної щільності перекриття ліній на краю й у центрі розгортки. Режим зчитування завершується видачею сигналу команди з таймера 8, тактованого імпульсами відміток повного оберту, що надходить на вхід керування автоматичною зміною режимів блоку 7 інтегрування. За цією командою блок 7 автоматично переводиться в режим стирання
інформації, що здійснюється в часовому інтервалі, обумовленому внутрішнім таймером блоку 7. Потім блок 7 автоматично переводиться в режим запису інформації. У режимі зчитування були заблоковані входи блоку 7, підключені до виходів амплітудного обмежувача й приводу антени, а в режимі стирання заблоковані всі входи блоку 7. У режимі запису нового масиву
інформації всі входи блоку 7 інтегрування розблокуються. Промінь
ЗЕПТ, як наведено вище, здійснює розгортку лінійчатим растром під дією напруг з виходів ЦАП 10 та формувача 11 напруги розгортки, а модуляція його щільності здійснюється сигналом з амплітудного обмежувача 5. Власне процес формування
інформаційного масиву описано вище. Кількість записуваних оглядів встановлюється на панелі управління блоку 7. Після закінчення запису черговий імпульс із виходу приводу 2 антени переводить блок 7 інтегрування у вже описаний режим зчитування.
Ф о р м у л а в и н а х о д у
Радіолокаційний пристрій, що містить антенний блок,
механічно з’єднаний із приводом антени, приймач-передавач,
Click here to buy
A
B
B
Y
Y
PD
F Transfo
rm
er
2
.0
w
w
w .A
B B Y Y.
c o
m
Click here to buy
A
B
B
Y
Y
PD
F Transfo
rm
er
2
.0
w
w
w .A
B B Y Y.
c o
m
з’єднаний з антенним блоком, вихід приймача-передавача з’єднаний із входом амплітудного обмежувача, а вхід з’єднаний з першим виходом блоку індикації, перший вхід якого з’єднаний з виходом приводу антени, а другий вхід з’єднаний з виходом порогового блоку, вхід якого з’єднаний з виходом блоку
інтегрування, перший вхід якого з’єднаний з виходом амплітудного обмежувача, а другий вхід - із другим виходом приводу антени,
який в і д р і з н я є т ь с я тим, що, з метою підвищення завадостійкості, у нього введені лічильник імпульсів, цифро- аналоговий перетворювач, формувач напруги розгортки й таймер,
при цьому вхід таймера й вхід установки в нуль лічильника
імпульсів об’єднані й підключені до другого виходу приводу антени, вихід таймера з’єднаний із третім входом блоку
інтегрування, вихід лічильника імпульсів через цифро-аналоговий перетворювач з’єднаний із четвертим входом блоку інтегрування,
тактовий вхід лічильника імпульсів з’єднаний із другим виходом блоку індикації, третій вихід якого через формувач напруги розгортки з’єднаний з п’ятим входом блоку інтегрування.
4.5 Експертиза об’єкта розробки на патентну чистоту
Експертиза або перевірка розробки на патентну чистоту в організаціях і на підприємствах проводиться конструкторами,
проектувальниками, технологами, що безпосередньо розробляють об’єкт і знають всі його особливості при методичній допомозі
фахівців патентних служб. Об’єктом експертизи можуть бути результати науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт:
машини, прилади, устаткування, матеріали й технологічні процеси,
об’єкти промислових поставок за кордон (у тому числі передана за кордон технічна документація), об’єкти ліцензійних угод,
комплектні поставки, експонати, а також проекти нових стандартів,
що переглядають.
Результати роботи з перевірки патентної чистоти об’єктів документально оформляються у вигляді звіту про патентні
дослідження й складеного на його основі патентного формуляра.
Патентний формуляр оформляється відповідно до відповідного державного стандарту і є невід’ємною частиною технічної документації об’єкта.
Click here to buy
A
B
B
Y
Y
PD
F Transfo
rm
er
2
.0
w
w
w .A
B B Y Y.
c o
m
Click here to buy
A
B
B
Y
Y
PD
F Transfo
rm
er
2
.0
w
w
w .A
B B Y Y.
c o
m

Патентна чистота визначається як юридична властивість об’єкта, що полягає в тім, що він може бути вільно використаний у даній країні без порушення діючих на її території патентів виняткового, приналежним третім особам. Звідси випливає, що патенточистими об’єктами відносно якої-небудь країни називаються такі об’єкти, які не підпадають під дію охоронних документів - патентів на винаходи, корисні моделі або промислові
зразки, видані в даній країні й мають силу на території даної
країни. Крім того, об’єкти не повинні порушувати зареєстровані
товарні знаки, а також фірмові найменування й вказівки про походження товарів.
Експертиза (перевірка) на патентну чистоту має на меті
встановлення можливості реалізації (використання) об’єкта розробки в певній країні або групі країн і визначення заходів, що забезпечують реалізацію винаходу без порушення патентів або
інших охоронних документів, що діють на території даної країни або групи країн.
Оскільки патент або будь-який інший охоронний документ видається в певній країні на певний строк, після закінчення якого він втрачає юридичну чинність охоронного документа, тому патентна чистота є поняттям відносним, тобто визначається відносно конкретних країн і тільки на певну дату.
Об’єкт, що не має патентної чистоти в одній або ряді країн,
де він підпадає під дію чинних патентів, може разом з тим мати патентну чистоту в інших країнах, де таких патентів нема. Той же об’єкт, після закінчення терміну дії патентів на нього в якій-небудь країні, буде мати патентну чистоту в цій країні.
Звідси стає зрозуміло, що перевірка патентної чистоти об’єкта відносно якої-небудь країни полягає насамперед в
інженерному й правовому аналізі діючих у даній країні патентів або інших oxоронних документів, виданих на технічні рішення,
використані в об’єкті, що перевіряється, а також у вивченні
юридичної (визначенні обсягу прав за патентом, можливості його порушення, опротестування тощо.) та економічної (визначенні
можливого збитку від порушення майнових прав патентовласника)
сторін об’єкта.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал