Курс лекцій у схемах для студентів напряму підготовки 030402 «Правознавство» усіх форм навчанняСторінка2/14
Дата конвертації25.12.2016
Розмір1.94 Mb.
ТипКурс лекцій
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


Норми
 кримінального права – це правові приписи, у яких йдеться про засади й принципи кримінальної відповідальності, а також формулюються ознаки злочинів.

Норми Особливої частини КК України складаються з:Диспозиції

Санкції

У диспозиції дається описання ознак конкретного злочину.

У санкції встановлюється вид та розмір покарання за злочин

Проста диспозиція

Описова диспозиція

Відсильна диспозиція

Відносно-визначені

Альтернативні

лише вказує на кримінально-карне діяння, не розкриваючи його зміст (ст. 369 КК - Пропозиція або давання хабара)

описує найбільш суттєві ознаки діяння та розкриває його зміст (ч.1 ст. 185 - Крадіжка)


називає лише діяння, але не містить у собі опису самого злочинного діяння, і відсилає до інших норм (статті або частині) кримінального закону. Наприклад, диспозиція ст. 122 КК відсилає до ст. 121 КК. Формулювання “Ті самі дії...” - також відноситься до різновиду відсильної диспозиції

вказує один вид основного покарання і його межі.
Існує два різновиди відносно-визначених санкцій:
1) в яких вказана мінімальна і максимальна межі покарання (караються ... на строк від... до ... років. Наприклад, ст. 111 КК- від 10 до 15 років);
2) в яких вказана лише максимальна межа покарання (караються ... на строк до ... років. Наприклад, ст. 116 КК- до 5 років)

містить не один, а два чи більше основних видів покарання (караються позбавленням волі на строк ... або довічним позбавленням волі. Наприклад, ст. 115 КК). Залежно від своєї побудови в альтернативній санкції можуть міститися:
1) відносно визначений та абсолютно визначений вид покарання (ст. 112 КК);
2) два або більше відносно визначених видів покарання
(ст. 123, ст. 174 КК)


Іноді законодавець застосовує змішані (комбіновані) диспозиції. Це такі диспозиції, у яких одночасно містяться ознаки різних видів диспозицій
(п. 13 ч. 2 ст. 115 КК — проста та відсильна)
2. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі

Відповідно до ч. 3 ст. 4 КК України момент вчинення злочину — момент вчинення дії або бездіяльності, що передбачені законом про кримінальну відповідальність, незалежно від часу настання наслідків.Відповідно до ч. 2 ст.4 КК України злочинність і карність діяння визначається законом про кримінальну відповідальність, що діяв під час вчинення цього діяння.

Умови правильного застосування закону про кримінальну відповідальність:Точне визначення часу вчинення злочину

Точне визначення часу дії
кримінального законуПоняття дії кримінального закону в часі складається з таких основних компонентів:1. Вступ закону до сили

2. Припинення дії закону

3. Зворотна сила законуПорядок набрання чинності кримінального закону:Відповідно до ч. 5 ст. 94 Конституції України та ч.1 ст.4 КК України закон набирає чинності через десять днів із дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня його опублікування. Днем вступу закону до сили є день, наступний після закінчення останньої доби встановленого терміну. Відлік діб починається з дня, наступного за оприлюдненням законуІнший порядок набрання чинності кримінального закону:а) коли в законі безпосередньо вказана дата, з якої цей закон набирає чинності

б) якщо в законі безпосередньо зазначено, що він набирає чинності з дня його офіційного оприлюдненняЧинний закон припиняє свою дію у разі :1. Скасування
закону

2. Закінчення терміну
його дії

3. Заміни
новим
законом

4. Особливих умов або обставин, що обумовили його виданняЗворотна дія закону про кримінальну відповідальність у часі (ст. 5 КК України)Містить питання про поширення дії кримінального закону на діяння, що вчинені до набрання ним
чинності

Є виключенням з правил, оскільки за загальним правилом закон зворотної дії не маєВідповідно до ч. 1 ст. 5 КК України закріплено: «Закон про кримінальну відповідальність, який скасовує злочинність діяння або пом’якшує кримінальну відповідальність має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, що вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у т.ч. на осіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість»

Відповідно до ч. 3 ст. 5 КК України: «Закон про кримінальну відповідальність, який частково пом’якшує відповідальність, а частково її посилює, має зворотну дію в часі лише у тій частині, яка пом’якшує відповідальність»Відповідно до ч.2 ст.5 КК України: «Закон про кримінальну відповідальність, що встановлює злочинність діяння або посилює кримінальну відповідальність, не має зворотної дії в часі»
3. Чинність кримінального закону у просторі
Чинність кримінального закону у просторі визначається на підставі принципів :Територіальний принцип

Принцип громадянстваУніверсальний (космополітичний) принцип

Реальний принцип

Відповідно до ч. 1 ст.6 КК України особи, які вчинили злочини на території України, підлягають кримінальній відповідальності за цим кодексом. Територіальний принцип полягає у суверенітеті держави, влада якої поширюється на всю його територію

Цей принцип визначений в ч. 1 ст. 7 КК України: “Громадяни України, особи без громадянства, що постійно проживають в Україні, які вчинили злочин за її межами, підлягають кримінальній відповідальності за цим кодексом, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана ВР України

Закріплений ст. 8 КК України та полягає у тому, що іноземці та особи без громадянства, що не проживають постійно в Україні, які вчинили злочин за її межами, підлягають в Україні відповідальності за цим Кодексом у випадках, передбачених міжнародними договорами. Сутність даного принципу полягає в спільності інтересів суверенних держав у боротьбі з міжнародними злочинами

Закріплений ст. 8 КК України та полягає в можливості притягнення будь-якої особи, в т.ч. іноземця чи особи без громадянства, що постійно не проживають в Україні, до відповідальності за КК України за злочини, вчинені за її межами, якщо вони вчинили передбачені КК України особливо тяжкі злочини проти прав і свобод громадян України або її інтересів

4. Тлумачення кримінального закону

Тлумачення кримінального закону – це з’ясування сенсу та змісту кримінального закону з метою правильного його застосування.

Види тлумачення1. За суб’єктом
тлумачення

2. За способом тлумачення

3. За обсягом тлумачення1. Залежно від суб’єкта, що роз’яснює закон існує тлумачення закону :Офіційне (легальне)

Судове

Наукове (доктринальне)

– це тлумачення законів або їх окремих положень
Конституційним
Судом України


– це тлумачення закону, що надається судом у процесі розгляду кримінальних справ

– це наукове тлумачення, яке дають наукові та навчальні юридичні установи, окремі фахівці, науковці та практики у монографічних працях, підручниках, наукових статтях, коментарях та ін.

казуальне тлумачення – тлумачення, що дається судами під час розгляду
конкретних кримінальних справ

правозастосовче тлумачення – тлумачення, що дається Пленумом Верховного Суду України на підставі вивчення та
узагальнення судової практики в своїх постановах2. За способами тлумачення поділяють на:Граматичне (філологічне)

Систематичне

Історичне

тлумачення полягає у з’ясуванні змісту кримінального закону шляхом етимологічного або синтаксичного аналізу тексту, слів, термінів, понять, що вживаються у законі

полягає у з’ясуванні змісту закону, його окремих положень шляхом зіставлення з іншими положеннями даного чи будь –якого іншого закону

полягає у з’ясуванні умов, причин що визначили його прийняття, звернення до аналогічних кримінальних законів, що діяли раніше3. За обсягом тлумачення поділяють на:Буквальне (адекватне)

Обмежувальне

Поширюване

полягає у з’ясуванні змісту норми у точній відповідності з текстом кримінального закону

дає підстави застосовувати закон до більш вузького кола випадків, ніж це передбачає зміст тексту закону

полягає у наданні дії закону більш широкого змісту і дозволяє застосовувати його до більш широкого кола випадків, ніж це передбачає зміст тексту закону

Питання для самоконтролю

1. Що розуміють під визначенням: «Закон України про кримінальну відповідальність»?
2. У чому полягає співвідношення Загальної та Особливої частин кримінального права України?
3. Опишіть структуру кримінально-правової норми.
4. Опишіть структуру кримінального кодексу України 2001 р.
5. Визначте момент виникнення і закінчення кримінальної відповідальності.
6. У чому полягає зміст тлумачення кримінального закону?
7. Назвіть умови зворотної дії закону про кримінальну відповідальність.
8. Назвіть принципи чинності закону про кримінальну відповідальність у часі.
9. Назвіть принципи чинності закону про кримінальну відповідальність у просторі.
10. Поняття та значення екстрадиції в кримінальному праві.

Список літератури до теми

1. Біленчук П. Д., Кримінальне право України: Альбом схем : навчальний посібник /
П. Д. Біленчук, М. Т. Задояний, В. А. Мойсєєнко. – К. : Олан, 2003. – 403 c.
2. Коржанський М. Й. Кримінальне право і законодавство України: Загальна частина: курс лекцій / М. Й. Коржанський. – К. : Атіка, 2001. – 432 с.
3. Кримінальне право України: Заг. част. : підручн. для студ. юрид. вузів і фак. / за ред.
М. І. Бажанова, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – X. : Право, 1997. – 368 с.
4. Кримінальне право України: Загальна частина : підручник / відп. ред. Я. Ю. Кондратьєв. – К. : Правові джерела, 2002. – 432 с.
5. Кримінальне право України: Загальна частина : підручник для студ. юрид. вузів і факультетів / за ред. П. С. Матишевського, П. П. Андрушка, С. Д. Шапченка. – К. : Юрінком Інтер, 1997. – 512 с.
6. Матишевський П. С. Кримінальне право України: Загальна частина : підручник /
П. С. Матишевський – К. : А.С.К., 2001. – 352 с.
7. Уголовное право Украины: Общая часть / отв. ред. Я. Ю. Кондратьев. – К. : Атика, 2002. – 448 с.
8. Багрий-Шахматов Л. В. Социально-правовые проблемы уголовной ответственности и форм ее реализации / Л. В. Багрий-Шахматов – Одесса : БАХВА, 2000. – Ч. 2. – 412 с.
9. Митрофанов І. І. Відновлення соціальної справедливості як мета реалізації кримінальної відповідальності / І. І. Митрофанов // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : збірник наукових статей. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2010. – Випуск 24. – С. 186–193.
10. Митрофанов І. І. Закон України про кримінальну відповідальність : навчальний посібник / І. І. Митрофанов, В. В. Локтіонова. – Кременчук : Видавець «ПП Щербатих
О. В.», 2011. – 356 с.
11. Пономаренко Ю. А. Чинність і дія кримінального закону в часі / Ю. А. Пономаренко.-К. : Атіка, 2005. 288 с.

Лекція 3

ПОНЯТТЯ ЗЛОЧИНУ ТА ЙОГО ОЗНАКИ

Ключові слова: злочин, суспільна небезпечність, винність, протиправність, караність, малозначність діяння, класифікація злочинів.


План лекції

1. Поняття злочину, його ознаки.


2. Класифікація злочинів.

1. Поняття злочину, його ознаки

Злочин – це правове та соціальне явище, категорія “злочин” має два значенняявище реальної дійсності

поняття, що визначене кримінальним законом


Злочином у науковій літературі визнають конкретний акт вольової поведінки людини, вчинений під контролем її свідомості, оскільки будь-якому діянню передує уявлення про нього у свідомості людини.

Злочин – це насамперед діяння, тобто виражене у формі активної дії, або пасивної бездіяльності акт поведінки (вчинок, діяльність).

Відповідно до ч. 1 ст. 11 КК України “Злочином є передбачене цим Кодексом суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб'єктом злочину”.До ознак злочину відносять:Суспільну небезпечність

Винність

Протиправність

Караність

полягає у тому, що діяння або заподіює збиток об’єктам кримінально-правової охорони, або містить у собі реальну можливість заподіяння шкоди певним сферам життєдіяльності людей. Виділяють характер та ступінь суспільної небезпечності

передбачає визнання діяння злочином лише за умови, що воно вчинене умисно або з необережності

полягає у тому, що конкретне суспільно небезпечне діяння визнається злочинним лише в тому випадку, якщо воно передбачене кримінальним законом

розуміють погрозу застосування покарання за злочин, що міститься у кримінально правових санкціях


Відповідно до ч. 2 ст.11 КК України: «Не є злочином дія або бездіяльність, яка хоча і містить ознаки будь-якого діяння, передбаченого цим Кодексом, але через малозначність не становить суспільної небезпеки, тобто не заподіяла і не могла заподіяти істотної шкоди фізичній чи юридичній особі, суспільству або державі».

Малозначність діяння означає, що вчинена дія (бездіяльність) не спричинила суттєвої шкоди та не створила загрози спричинення такої шкоди фізичній або юридичній особі, суспільству або державі.

Визначення поняття злочину:Формальне

Матеріальне

Формально-матеріальне

відображає юридичну природу, юридичні ознаки злочину. Відповідно до такого визначення злочином визнається таке діяння, котре передбачене кримінальним законом, як кримінально каране. Голландія, Данія, Німеччина, Швейцарія, Швеція, Китай

вказує лише на соціальну сутність злочину, протиріччя його певним соціальним цінностям. Відповідно до такого визначення злочин – це суспільно небезпечне діяння. Таке визначення злочину було характерним для перших кодексів радянської епохи (1922 – 1927рр.)

з’єднує в собі соціальну та юридичну характеристику злочину. Відповідно такого визначення злочин – це суспільно небезпечне та передбачене кримінальним законом діяння (формально-матеріальне визначення характерне для КК України, Болгарії)


2.
Класифікація злочинів

Згідно ст. 12 КК України залежно від ступеня тяжкості, злочини поділяються на злочини невеликої тяжкості, середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі.Класифікація злочинів залежно від ступеня тяжкостіЗлочини невеликої тяжкості
( ч. 2 ст.12 КК України)

Злочини середньої тяжкості
( ч.3 ст.12 КК України)

Тяжкі злочини
( ч.4 ст.12 КК України)

Особливо
тяжкі злочини
( ч.5 ст.12 КК України)

покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років, або інше, більш м'яке пока-рання за винятком основного покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі НМДГ

покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч НМДГ або позбавлення волі на строк не більше п'яти років

основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше двадцяти п'яти тисяч НМДГ або позбавлення волі на строк не більше десяти років

основне пока-рання у виді штрафу в розмірі понад двадцять п'ять тисяч НМДГ, позбав-лення волі на строк понад десять років або довічного позбавлення воліЗначення такої класифікації злочинів залежно від ступеня тяжкостіможе бути основою і для встановлення відповідної санкції під час криміналізації діяння

є основою правових умов застосування інститутів кримінального права

Питання для самоконтролю

1. Дайте визначення поняття злочину.


2. Назвіть ознаки злочину.
3. Розкрийте поняття основних ознак злочину.
4. Розкрийте поняття формальних ознак злочину.
5. Дайте визначення поняття малозначності діяння.
6. Розкрийте поняття формального визначення злочину.
7. Розкрийте поняття матеріального визначення злочину.
8. Розкрийте поняття формально-матеріального визначення злочину.
9. У чому полягає сутність класифікації злочинів?
10. Назвіть класифікацію злочинів залежно від ступеня тяжкості.

Список літератури до теми

1. Біленчук П. Д. Кримінальне право України. Альбом схем : навчальний посібник /
П. Д. Біленчук, М. Т. Задояний , В. А. Мойсєєнко. – К. : Олан, 2003. – 403 c.
2. Вереша Р. Вина і склад злочину в кримінальному праві України: співвідношення понять // Підприємництво, господарство і право. - 2004. - № - C.91-95.
3. Коржанський М. Й. Кваліфікація злочинів / М. Й. Коржанський. – К., 1997.
4. Коржанський М. Й. Кримінальне право і законодавство України. Загальна частина : курс лекцій / М. Й. Коржанський. – К. : Атіка, 2001. – 432 с.
5. Кримінальне право України. Загальна частина : підручник для студ. юрид. вузів і фак. / за ред. М. І. Бажанова, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – Xарків : Право, 1997. – 368 с.
6. Кримінальне право України. Загальна частина: підручник / відп.ред. Я. Ю. Кондратьєв. - К. : Правові джерела, 2002. – 432 с.
7. Кримінальне право України. Загальна частина : підручник для студ. юрид. вузів і факультетів / за ред. П. С. Матишевського, П. П. Андрушка, С. Д. Шапченка. – К. : Юрінком Інтер, 1997. – 512 с.
8. Кримінальний кодекс України : офіційний текст // Відомості Верховної Ради України. – № 25–26. – 29 червня 2001 року.
9. Матишевський П. С Кримінальне право України. Загальна частина : підручник /
П. С. Матишевський. – К. : А.С.К., 2001. – 352 с.
10. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. – 3-тє вид., переробл. та доповн. / за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – К. : Атіка, 2003. – 1056 с.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал