Курс лекцій у схемах для студентів напряму підготовки 030402 «Правознавство» усіх форм навчанняСторінка14/14
Дата конвертації25.12.2016
Розмір1.94 Mb.
ТипКурс лекцій
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Методи науки кримінального права – ті способи, прийоми, за допомогою яких пізнаються явища об’єктивної дійсності, що складають предмет даної науки.
Мета злочину – кінцевий результат, що міститься у свідомості винного, до якого він прагне, скоюючи злочин.
Множинність злочинів – обставина, що має місце у випадках послідовного або одночасного вчинення двох та більш злочинів однією особою, за кожне з яких вона може бути притягнута до кримінальної відповідальності, яка свідчить про збільшення суспільної небезпеки наступних діянь, а також особи, що їх вчинила.
Мотив злочину - внутрішні спонукання, якими керується суб'єкт під час здійснення злочину.
Невдале підбурювання або пособництво – має місце там, де можливий (передбачуваний, потенційний) виконавець відхиляє пропозицію вчинити злочин (брати участь у вчиненні злочину), що може виходити від підбурювача, пособника чи навіть організатора.
Недонесення – неповідомлення органам влади про злочин, що готується або вже вчинений.
Незакінченнй злочин – умисне, суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність), яке не містить усіх ознак злочину, передбаченого відповідною статтею Особливої частини КК України у зв’язку з тим, що злочин не був доведений до кінця з причин, не залежних від волі винного.
Непереборний фізичний примус – протиправний фізичний вплив на людину, під час якого особа цілком позбавлена можливості керувати своїми діями (бездіяльністю).
Непереборна сила – дія сил природи, механізмів, устаткувань, людей, звірів, інших об’єктивних факторів, через які особа позбавляється можливості діяти як належить відповідно зі своєю волею і свідомістю (хвороба, стихійне лихо тощо).
Необхідна оборона – дії, вчинені з метою захисту охоронних законом прав та інтересів особи, яка захищається, або іншої особи, а також суспільних інтересів та інтересів держави від суспільно небезпечного посягання шляхом заподіяння тому, хто посягає, шкоди, необхідної і достатньої в даній обстановці для негайного відвернення чи припинення посягання, якщо при цьому не було допущено перевищення меж необхідної оборони.
Невибачальна помилка – означає, що в обстановці, що склалася, особа не усвідомлювала, але могла усвідомлювати відсутність реального суспільно небезпечного посягання, коли б проявила більшу пильність, обачність, дбайливість.
Норми кримінального права     правові приписи, у яких йдеться про засади й принципи кримінальної відповідальності, а також формулюються ознаки злочинів.
Помилка у кримінальному праві – неправильне уявлення винного щодо юридичних і фактичних ознак діяння і його наслідків (або неправильне представлення винного щодо приписів закону і фактичних ознак діяння та його наслідків).
Об'єкт злочину – цінності, що охороняються кримінальним законом, на які спрямоване злочинне діяння, що заподіює чи створює загрозу заподіяння шкоди цим цінностям.
Об’єктивна сторона складу злочину – сукупність передбачених законом про кримінальну відповідальність ознак, які характеризують зовнішню сторону (зовнішнє вираження) злочину.
Обставини, що виключають злочинність діянняпередбачені КК, а також іншими законодавчими актами зовнішньо схожі зі злочинами суспільно корисні (соціально прийнятні) і правомірні вчинки, які здійснені за наявності певних підстав і виключають злочинність діяння, а тим самим і кримінальну відповідальність особи за заподіяну шкоду.
Обставини, що пом’якшують та обтяжують покарання – різноманітні фактори, що стосуються особи винного та вчиненого ним діяння, і які відповідно зменшують або підвищують суспільну небезпечність вчиненого діяння і особи, що його вчинила.
Ознаки складу злочину – узагальнена юридично значуща властивість (якість), що прита-манна всім злочинам даного виду.
Одиничний злочин – акт суспільно небезпечної, протиправної, свідомої людської поведінки, який за своєю формою та побудовою може бути досить різним.
Основний безпосередній об’єкт злочину – суспільні відносини, які ставить під охорону законодавець.
Протиправність – формальна ознака злочину, яка полягає у тому, що конкретне суспільно небезпечне діяння визнається злочинним лише в тому випадку, якщо воно передбачене кримінальним законом.
Принципи кримінального права – основні положення, що є основою для законодавчої та правозахисної діяльності.
Предмет злочину – будь-які речі матеріального світу, з визначеними властивостями яких кримінальний закон пов'язує наявність у діях особи ознак конкретного складу злочину.
Предмет злочинного впливу – елемент охоронюваного кримінальним правом суспільного відношення (суб'єкти суспільних відносин, предмет суспільних відносин чи соціальний зв'язок), що у першу чергу піддається безпосередньому злочинному впливу.
Причинний зв’язок – об’єктивно існуючий зв’язок між діянням – дією або бездіяльністю (причиною) і суспільно небезпечними наслідками (наслідком), коли дія або бездіяльність викликає настання суспільно небезпечного наслідку.
Провокація злочину – ситуація, коли особа підбурює (провокує) виконавця або інших співучасників на вчинення злочину з метою його подальшого викриття.
Причетність до злочину – дія чи бездіяльність, яка хоча і пов’язана з вчиненням злочину, але не є співучастю в ньому.
Приховування злочину – активна діяльність особи з приховування злочинця, засобів і знарядь вчинення злочину, його слідів або предметів, здобутих злочинним шляхом.
Придбання чи збут майна, здобутого злочинним шляхом – активна діяльність особи, що виявляється у купівлі або іншій сплатній передачі майна, здобутого злочинним шляхом, або зберіганні такого майна.
Потурання – означає що особа, яка зобов'язана була і могла перешкодити вчиненню злочину, такому злочину не перешкоджає і злочин відбувається.
Певна обстановкасоціальні, економічні, політичні, організаційні, господарчі та інші об’єктивні життєві умови, в яких було вчинено конкретний злочин і які були характерні під час його вчинення для держави в цілому або для окремого регіону, області, населеного пункту, підприємства, установи тощо.
Простий рецидив – рецидив, при якому особа має дві судимості.
Пенітенціарний рецидив –- має місце там, де особа, яка була засуджена до позбавлення волі, знову вчиняє протягом строку судимості новий злочин, за якого знову засуджується до позбавлення волі.
Повторність злочинів – вчинення двох або більше злочинів, передбачених тією самою статтею або частиною статті Особливої частини КК.
Перевищення меж необхідної оборони – умисне заподіяння тому, хто посягає, тяжкої шкоди (смерті або тяжких тілесних ушкоджень), явно неспіврозмірної з небезпечністю посягання або явно невідповідної обстановці захисту.
Перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця – умисне заподіяння особі, що вчинила злочин, тяжкої шкоди, яка явно не відповідає небезпечності посягання або обстановці затримання злочинця.
Правомірне затримання злочинця потерпілими або іншими особаминасильницькі дії, спрямовані на короткострокове позбавлення волі особи, яка вчинила злочин, з метою доставлення її органам влади, якщо ці дії викликані необхідністю затримання і відповідають небезпечності вчиненого посягання і обстановці затримання злочинця.
Перевищення меж заподіяння шкоди злочинцю при його затриманні – умисне заподіяння особі, що вчинила злочин, тяжкої шкоди, яка явно не відповідає небезпечності посягання або обстановці затримання злочинця.
Перевищення меж крайньої необхідності (ексцес) – умисне заподіяння шкоди правоохоронним інтересам, якщо така шкода є більш значною, ніж відвернена шкода.
Повне відшкодування завданих збитків – добровільне відновлення тих майнових прав і благ, яких злочинець позбавив потерпілого в результаті вчиненого ним злочину.
Покарання – захід примусу, що застосовується від імені держави за вироком суду до особи, визначеною винною у вчинені злочину, і полягає в передбаченому законом обмеженні прав і свобод засудженого.
Потерпілий від злочину – фізична особа, якій злочином завдано моральної, фізичної чи майнової шкоди.
Примирення – досягнення направленої на усунення викликаного злочином конфлікту обопільної угоди між злочинцем і потерпілим, внаслідок якої останній офіційно повідомляє правозастосовувача (суд, прокурора, слідчого, орган дізнання) про те, що він задоволений післязлочинною поведінкою особи, яка вчинила злочин, і погоджується зі звільненням її від кримінальної відповідальності.
Принципи призначення кримінального покарання – закріплені в нормах кримінального та кримінально-процесуального права положення, що встановлюють підстави, умови та порядок застосування заходів кримінального покарання.
Психічні властивості особи – темперамент, характер, спрямованість злочинця та інші обставини.
Психічний примус – це погроза застосування до особи фізичного насильства або заподіяння матеріальної або моральної шкоди із метою спонукати її вчинити злочин.
Правовий статус особи – обставини, як досягнення віку, з якого настає кримінальна відповідальність, наявність судимостей та ін.
Родовий об’єкт злочину – об'єкт, що охоплює визначене коло тотожних чи однорідних за своєю соціально-політичною чи економічній сутністю суспільних відносин, у наслідок чого повинні охоронятися єдиним комплексом взаємозалежних кримінально правових норм.
Рецидив тяжких і особливо тяжких злочинів – рецидив, при якому особа, маючи судимість за один із таких злочинів, знову вчиняє, незалежно від їх послідовності, новий такий самий злочин.
Рецидив злочинів – вчинення нового умисного злочину особою, яка має судимість за умисний злочин.
Склад злочину – сукупність встановлених у кримінальному законі юридичних (об’єктивних та суб’єктивних) ознак, що визначають вчинене суспільно небезпечне діяння як злочинне.
Сукупність злочинів – має місце в разі вчинення особою двох або більше злочинів, передбачених різними статтями або різними частинами статті Особливої частини КК, за жоден з яких її не було засуджено.
Спеціальний рецидив - рецидив до якого входять тотожні або однорідні злочини, тобто однакові за складом або такі, що мають тотожні або подібні безпосередні об'єкти і вчинені за однієї й тієї самої форми вини.
Складний рецидив
– рецидив злочинів, під час якого особа має три та більше судимості.
Соціальний статус особи
– посада, професія, відношення до праці, навчання, суспільному та державному обов’язку, колегам по роботі, поведінка на виробництві, в суспільстві, у побуті, виконання встановлених у суспільстві порядку та дисципліни, моральних принципів.
Спеціальний суб’єкт злочину
– фізична осудна особа, що вчинила у віці, з якого може наставати кримінальна відповідальність, злочин, суб’єктом якого може бути лише певна особа.
Співучасть у злочині
– умисна спільна участь декількох суб’єктів злочину у вчиненні умисного злочину.
Стадії вчинення злочину
– певні етапи його здійснення, які істотно різняться між собою ступенем реалізації умислу, тобто характером діяння (дії або бездіяльності) і моментом його припинення.
Суб'єкт злочину
– фізична, осудна особа, що досягла до моменту вчинення злочину віку кримінальної відповідальності.
Суб'єктивна сторона злочину – внутрішня сторона злочину, психічна діяльність особи в момент вчинення суспільно небезпечного діяння (дії чи бездіяльності), передбаченого діючим КК України, що виражає його відношення до злочину та його наслідків.
Система покарань – встановлений кримінальним законом і обов’язковий для суду вичерпний перелік покарань, розміщених у певному порядку за ступенем їх суворості.
Суспільна небезпечність - внутрішня, об’єктивна, сутнісна, стержнева властивість злочину, що існує у реальній дійсності, незалежно від волі законодавця.
Тлумачення кримінального закону – з’ясування сенсу та змісту кримінального закону з метою правильного його застосування.
Уявна оборона – дії, пов'язані із заподіянням шкоди за таких обставин, коли реального суспільно небезпечного посягання не було, і особа, неправильно оцінюючи дії потерпілого, лише помилково припускала наявність такого посягання.
Усунення заподіяної шкоди – відновлення первинного стану предмета злочинного посягання (наприклад, ремонт пошкодженого майна, лікування потерпілого і догляд за ним, надання медичної та іншої допомоги, направленої на відновлення здоров’я, якщо було спричинено фізичну шкоду та інші дії, спрямовані на зменшення шкідливих наслідків злочину аж до повної їх ліквідації).
Фактична помилка (помилка у факті) – неправильне уявлення особи щодо фактичних ознак суспільно небезпечного діяння і його наслідків.
Фізичний примус – один із різновидів непереборної сили. Під фізичним примусом розуміють фізичну дію на особу. Це можуть бути: побої, зв’язування, тортури, мордування, позбавлення волі й подібні дії, мета яких – примусити особу скоїти злочин.
Фізичні властивості особи – стать, вік, стан здоров’я, наявність інвалідності та ін.
Фізичний примус – протиправний фізичний вплив на людину з метою примусити її вчинити або не вчиняти певні протиправні дії всупереч її волі.
Форми співучасті – об’єднання співучасників, які розрізняються між собою за характером виконуваних ролей і за стійкістю суб’єктивних зв’язків між ними.
Формула неосудностісукупність ознак, що характеризують неосудність.
Щире каяття – щире, відверте й добровільне визнання провини та шкодування за вчинене злочинне діяння, розуміння недопустимості й суспільної небезпечності вчиненого, готовність понести покарання, вжити заходів до відшкодування завданої шкоди або спонукати до цього інших осіб.
Юридична помилка (помилка в праві) – неправильне уявлення особи щодо юридичного характеру суспільно небезпечного діяння і його наслідків.
Явно злочинний наказ – наказ, злочинний характер якого очевидний, зрозумілий як для того, хто його віддає, так і для того, кому він адресований, а також для інших осіб.

Навчальне електронне виданняКримінальне право
(Загальна частина)
Курс лекцій у схемах
для студентів напряму підготовки
6.030402 «Правознавство»
усіх форм навчання

Відповідальний за випуск В. М. Семенов


Редактор Н. З. Клочко
Комп’ютерне верстання А. М. Клочко

Підп. до друку 20.11.13, поз.


Формат 60*84/16 Ум. друк. арк. 2,79. Обл.-вид. арк. 1,72. Тираж пр. Зам. №
Собівартість видання грн. к.

Видавець і виготовлювач


Сумський державний університет,
вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 3062 від 17.12.2007.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал