Курс лекцій" для студентів за напрямом підготовки"" ¸°²µ²¸²³"ĭМенеджмент " усіх форм навчання" " " " " " " "Pdf просмотр
Сторінка3/6
Дата конвертації05.01.2017
Розмір0.89 Mb.
ТипКурс лекцій
1   2   3   4   5   6
ТЕМА"µ°""МЕТОДИ АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА КРИТЕРІЇ ЇЇ"
ОЦІНЮВАННЯ"
µ°³°""Визначення критеріїв аудиторської оцінки фінансової звітності°"
µ°´°"Методичні прийоми аудиторської перевірки"
"
µ°³°""Визначення критеріїв аудиторської оцінки фінансової звітності"
Головною проблемою в досягненні мети аудиту"Ę"оцінці фінансової"
звітності""¯"є вирішення питання¼"на що спрямувати роботу аудитора."адже в"
завдання аудитора не входить підтвердження абсолютної точності"" всіх"
бухгалтерських записів і регістрів°"Враховуючи це."аудитор повинен знати"
критерії""аудиторської оцінки фінансової звітності°"До ознак аудиторської"
оцінки необхідно віднести наступні¼""
Ø
повнота½""
Ø
оцінка½"
Ø
фактична наявність½""
Ø
правильність відображення½""
Ø
чинність½""
Ø
відповідність½""
Ø
постійність½"
Ø
критерій обачності°"
"
µ°´°"Методичні прийоми аудиторської перевірки"
Спосіб дослідження явищ."процесів."створених людиною систем являє"

"
´´
"
"
собою метод діяльності°"Основою дослідження є діалектичний метод°""
Метод аудиторської діяльності"Ę"це сукупність прийомів."за допомогою"
яких оцінюється стан об’єктів."що досліджуються°"
Велика кількість цих прийомів об’єднується в три групи°""
Прийоми першої групи дозволяють визначити кількісний стан об’єкта"
Прийоми другої групи дозволяють зіставити показники°""
Прийоми третьої групи пов’язані з оцінкою минулого."теперішнього і"
майбутнього стану об’єктів аудиторської перевірки°""
Перелік ознак оцінки фінансової звітності є основою для визначення"
способів і прийомів."які ефективно використовуються при перевірці певного"
об’єкту аудиту°"
Власні методичні прийоми аудиторського контролю можна об’єднати в"
наступні групи¼"
Ø
органолептичні½"
Ø
розрахунково-аналітичні½"
Ø
документальні½"
Ø
узагальнення і реалізація результатів аудиту°"
В світовій і національній аудиторській практиці""знаходять широке"
застосування наступні методи і прийоми¼"метод опитування½"письмове"
запитання½" метод аналітичного огляду½" прийом анкетування½" прийом"
тестування°"
В практичній діяльності аудитор повинен вирішувати самостійно."які"
конкретно способи і прийоми доцільно застосовувати для оцінки фінансової"
звітності за певними ознаками°"Подальший вибір способів і прийомів"
аудиторської перевірки в відповідності до ознак є проблемою окремих етапів"
проведення аудиту°""
Питання до самоперевірки"
³° Що розуміють під методикою аудитуÁ"
´° Які групи методів і методичних прийомів може застосовувати аудитор"
у ході аудиторської перевіркиÁ"
µ° Які прийоми документального контролю та способи можуть за¯
стосовуватись аудиторомÁ"
¶° У чому полягає особливість методики."що застосовується в ході аудиту"
фінансової звітностіÁ"
·° Чим зумовлена необхідність проведення аналізу при перевірці"
фінансової звітностіÁ"За якими напрямами він здійснюєтьсяÁ"
"
"
ТЕМА"¶°""АУДИТОРСЬКИЙ РИЗИК І ОЦІНЮВАННЯ СИСТЕМИ"
ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ"
¶°³°"Поняття аудиторського ризику і правила його оцінювання"
¶°´°"Властивий ризик"
¶°µ°"Ризик контролю"
¶°¶°"Ризик не виявлення помилок"
¶°·°"Суттєвість та її взаємозв’язок з аудиторським ризиком"

"
´µ
"
"
¶°³°"Поняття аудиторського ризику і правила його оцінювання"
Аудиторська діяльність вимагає від аудитора"" самостійних дій."
обґрунтувань та прийняття рішень і супроводжується певним ризиком°"Згода"
аудитора на проведення перевірки фінансової звітності або відмова від неї."
складання плану перевірки залежать від аудиторського ризику°"
Аудиторський ризик означає той ризик."який бере на себе аудитор."коли"
видає висновок про повноту і достовірність даних фінансової звітності."в той"
час."як можливо в ній містяться похибки."неточності."інші недоліки."що не"
потрапили в поле зору аудитора°"
Згідно з МНА"¶²²"ĭОцінка ризиків та внутрішній контроль»"ризик аудиту"
або загальний аудиторський ризик"Ę"це ризик того."що аудитор може висловити"
неадекватну думку у тих випадках."коли в документах бухгалтерської звітності"
існують суттєві перекручення°"Інакше кажучи."за невірно підготовленою"
звітністю буде представлено аудиторський висновок без зауважень°"
Ризик аудиту має три складові¼""
Властивий ризик½"
Ризик." пов’язаний з невідповідністю функціонування системи"
внутрішнього контролю½"
Ризик невиявлення помилок°"
Аудиторський ризик можна представити в вигляді моделі припустимого"
аудиторського ризику"
ПАР""¿"ВР",РК","РН.""де"
ПАР"Ę"припустимий аудиторський ризик""(ступінь готовності аудитора"
признати."що фінансова звітність може містити суттєві похибки після"
завершення аудиту і висловлення стандартного аудиторського висновку без"
обумовлень+½"
ВР" Ę" властивий ризик"(ступінь очікування аудитором того."що існує"
похибка в сегменті і що вона перевищує припустиму величину до перевірки"
системи внутрігосподарського контролю+½"
РК" Ę" ризик контролю"(ступінь очікування аудитором."що похибки в"
сегменті."що перевищують припустиму величину."не будуть попереджені."ні"
виявлені системою внутрігосподарського контролю+½"
РН" Ę" ризик невиявлення"(ступінь готовності аудитора признати."що"
аудиторські свідоцтва того або іншого сегменту не дозволять виявити похибки."
що перевищують припустиму величину."якщо ці похибки мають місце+°"
ПАР"Ę"це суб’єктивно встановлений рівень ризику°"Бажаним є розумно"
низький рівень ПАР°"Це залежить від того¼"по-перше."до якого ступеню"
зовнішні користувачі покладаються на фінансову звітність½"по-друге."наскільки"
вірогідно виникнення у клієнта фінансових труднощів після надання"
аудиторського висновку°"
При цьому слід пам’ятати."що аудитор не може повністю довіряти"
системам обліку і внутрішнього контролю підприємства-клієнта°"У такому"
випадку ризик контролю зводиться до нуля"(РК"¿"²+."а це означає."що і""
припустимий аудиторський ризик дорівнюватиме нулю."чого не може бути°"
Аудитор не може дозволити собі встановити високий рівень ризику не"

"
´¶
"
"
виявлення помилок"(РН"À"·²%+"при високих ризиках систем обліку і"
внутрішнього контролю°"
Аудиторська перевірка вважається проведеною на належному рівні."якщо"
аудитор встановить низький ризик не виявлення"(РН"¿"³%+"за умови повної"
недовіри до систем обліку і внутрішнього контролю підприємства-клієнта°"
В процесі перевірки."отримуючи додаткову інформацію про клієнта."
аудитор може змінити свою оцінку ПАР°"
"
¶°´°"Властивий ризик"
Властивий ризик обернено пропорційний ризику не виявлення і прямо"
пропорційний кількості свідоцтв°"Оцінюючи властивий ризик."аудитор повинен"
врахувати ряд чинників¼"
характер бізнесу клієнта½"
чесність адміністрації½"
мотиви поведінки клієнта½"
результати попереднього аудиту½"
первісний та повторний аудит½"
взаємопов’язані сторони½"
нетрадиційні операції½"
професіоналізм."що необхідний для правильного запису сальдо рахунків½"
вірогідність привласнення активів клієнта°""
"
¶°µ°"Ризик контролю"
Ця складова аудиторського ризику являє собою оцінку ефективності"
системи бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю підприємства-клієнта"
з точки зору їх здатності попереджати і виявляти помилки°"Ризик контролю"
складається з двох компонентів¼"ризику системи бухгалтерського обліку і"
ризику системи внутрішнього контролю°"Існує ризик."що помилок не вдасться"
завчасно запобігти і що вони будуть допущені і їх не буде виявлено після"
виникнення°" Ефективність внутрішнього контролю не залежить від"
аудиторської перевірки."аудитор лише оцінює систему внутрішнього контролю"
та її ефективність°""
"
¶°¶°"Ризик не виявлення помилок"
Ризик не виявлення помилок"Ę"це та частка похибок при проведенні"
аудиторської перевірки."яку аудитор може собі дозволити при тих системах"
бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю підприємства-клієнта."що"
склалися на момент проведення аудиту°"Ризик не виявлення визначає кількість"
свідоцтв."які аудитор планує зібрати°"Ризик не виявлення помилок існує завжди."
навіть у тих випадках."коли аудитор досліджує"³²²%"залишків за""рахунками"
бухгалтерського обліку або класами операцій."оскільки аудитор може вибрати"
невідповідну аудиторську процедуру."неправильно використати таку процедуру"
або перекрутити тлумачення результатів аудиту°"
Властивий ризик і ризик."пов’язаний з невідповідністю функціонування"
системи внутрішнього контролю не залежать від аудитора."він не може на них"

"
´·
"
"
вплинути."вони існують незалежно від аудиторської перевірки і є результатом"
діяльності підприємства-клієнта°"Ризик не виявлення помилок є результатом"
проведення аудиторської перевірки."наслідком виконаної аудитором роботи°"За"
цей ризик аудитор несе повну відповідальність."тобто цей ризик визначає"
ступінь якості і професіоналізму аудитора°"
"
¶°·°"Суттєвість та її взаємозв’язок з аудиторським ризиком""
Аудиторські фірми в ході проведення перевірок"" не повинні"
встановлювати достовірність фінансової звітності з абсолютною точністю."але"
зобов’язані встановлювати її достовірність у всіх суттєвих відношеннях°"
Під достовірністю фінансової звітності у всіх суттєвих відношеннях"
розуміється такий ступінь точності показників звітності."при якому"
кваліфікований користувач цієї звітності спроможний зробити на її підставі"
правильні висновки і прийняти правильні управлінські рішення°"
Аудитор зобов’язаний приймати до уваги дві сторони суттєвості в аудиті¼"
якісну і кількісну°"
З якісної точки зору аудитор повинен використовувати свої професійні"
судження для того."щоб визначити."чи носять суттєвий характер відмічені в"
ході перевірки відхилення порядку здійснених клієнтом фінансових і"
господарських операцій від вимог чинного законодавства°"
З кількісної точки зору аудитор повинен оцінити."чи перевищують"
окремо або в сумі виявлені відхилення"(з урахуванням прогнозованої величини"
невиявлених відхилень+"кількісний критерій."тобто рівень суттєвості°"
Під" рівнем суттєвості" розуміється те граничне значення похибки"
фінансової звітності."починаючи з якої кваліфікований користувач цієї звітності"
з великим ступенем вірогідності не в змозі зробити на її підставі правильні"
висновки та прийняти правильні управлінські рішення°"
Відповідно до МНА"µ´²"ĭСуттєвість»"в"ĭ"інформація є суттєвою."якщо її"
відсутність або перекручення може впливати на економічні рішення""
користувачів."які приймаються на підставі даних фінансової звітності"
підприємств°"
Суттєвість"Ę"це відносний показник°""
В аудиторській практиці США дотримуються наступних приблизних"
норм¼"помилка понад"³²%"суттєва½"помилка в межах від"·"до"³²%"може""бути"
суттєвою½"помилка менше"·%"несуттєва°"
При плануванні аудиторської перевірки аудитор зобов’язаний"
враховувати чинники."що можуть викликати суттєві перекручення фінансової"
звітності°"На підставі аналізу того."яке значення рівня суттєвості приймає"
аудитор для перевірки і які особливості залишків та""оборотів по рахунках"
бухгалтерського обліку."аудитор повинен вирішити."які статті обліку він буде"
вивчати особливо уважно і в яких випадках буде застосовувати аналітичні"
процедури для зниження загального аудиторського ризику°"
Аудитор зобов’язаний прийняти до уваги."що між рівнем суттєвості і"
аудиторським ризиком має місце обернений зв’язок¼"чим вищий рівень"
суттєвості."тим нижчий аудиторський ризик½"чим нижчий рівень суттєвості."тим"

"
´¸
"
"
більший аудиторський ризик°"
В випадках."якщо під час перевірки аудитор приймає рішення про"
використання більш низьких значень рівня суттєвості."він зобов’язаний вжити"
заходів до зниження аудиторського ризику."або¼"знизити."якщо це можливо"
ризик контролю."для чого необхідно передбачити в ході перевірки додаткові"
аудиторські процедури½"знизити ризик не виявлення помилок°"
Питання до самоперевірки"
³° Що таке аудиторський ризик та його складовіÁ"
´° Які фактори характеризують середовище внутрішнього контролю на"
підприємствіÁ"
µ° Яка різниця між звичайною помилкою та шахрайствомÁ"
¶° Які фактори характеризують суттєвість інформаціїÁ"
·° Як впливають істотність помилок та шахрайства на аудиторські"
висновкиÁ"
"
ТЕМА"·°"ПЛАНУВАННЯ АУДИТУ"
·°³°""Планування аудиторської перевірки"
·°´°"Процедури аудиту"
·°µ°"Поняття про аудиторські докази."їх джерела"
·°¶°"Виявлення""і оцінка порушень"
"
·°³°"Планування аудиторської перевірки"
Аудитор"(аудиторська фірма+"повинен ретельно планувати свою роботу."
контролювати свою діяльність."вести облік виконаної роботи°"Тому планування"
в аудиті слід розглядати як планування аудиторської діяльності та планування"
конкретної аудиторської перевірки°""
Аудиторська фірма розробляє і складає стратегічні плани аудиторської"
діяльності."які розраховані на декілька років."і поточні бізнес-плани на"
поточний рік°"Це потрібно для того."щоб чітко розрахувати штати."кошторис"
фірми."можливості подальшого розвитку тощо°"
Для того."щоб своєчасно і якісно провести аудит фінансової звітності."
бухгалтерського балансу."законності і достовірності господарсько-фінансових"
операцій і правильності їх відображення на рахунках бухгалтерського обліку."
необхідно чітко спланувати кожну перевірку°"
Планування аудиторської перевірки"Ę"це система заходів."направлених на"
ефективне і своєчасне проведення аудиту°"
Аудитор повинен планувати свою перевірку з трьох причин¼"
· це дасть йому можливість одержати достатню кількість інформації"
про стан справ клієнта°"Одержання необхідної кількості інформації допоможе"
аудитору дати обґрунтований висновок і в результаті звести до мінімуму"
правові зобов'язання."а також зберегти хорошу репутацію фірми серед"
представників своєї професії½"
· це допоможе утримати в рамках розумного витрати на аудит°"
Збереження витрат в розумних межах допоможе аудиторській фірмі"(окремому"
аудитору+"зберегти конкурентоспроможність і тим самим не втратити своїх"

"
´¹
"
"
клієнтів за умови."якщо фірма"(аудитор+"зарекомендувала себе високою якістю"
послуг."що надає½"
· це дозволить уникнути непорозумінь з клієнтом°"
Метою планування аудиту є концентрація уваги аудитора на найважливіших"
напрямках аудиту."виявленні проблем."які слід перевірити найбільш детально°"
Планування допомагає аудитору належним чином організувати свою роботу та"
здійснювати нагляд за роботою асистентів."які беруть участь у перевірці."а також"
координувати роботу."яка здійснюється іншими аудиторами та фахівцями"
інших професій°"
Характер планування залежить від організаційної форми."розміру і виду"
діяльності підприємства."виду аудиту."правильного уявлення аудитора про стан"
справ на підприємстві°"Аудиторові слід розробити і документально оформити"
загальний план аудиту."визначити в ньому істотність помилок."а потім здійснити"
аудит за цим планом°"
Загальний план аудиту розробляється настільки детально."що аудитор має"
можливість завдяки йому підготувати програму аудиту°"У свою чергу."програма"
аудиту."її зміст та розмір залежать від розміру."виду і специфіки підприємства."
умов договору на проведення аудиту."а також особливостей методики і техніки."що"
їх використовує аудитор під час перевірки°"
Під час розробки загального плану аудитор здійснює аналіз наступних"
питань¼"
³°"Знання бізнесу клієнта"(МСА"¯µ³²"ĭЗнання бізнесу»+"
· основні фактори впливу на діяльність підприємства½"
· найважливіші характеристики діяльності підприємства." його"
організаційної структури."процесу виробництва."надання послуг."фінансового"
стану."а також порядку його звітування."включаючи зміни."які."можливо."мали"
місце після попереднього аудиту½"
· розподіл обов’язків між керівництвом підприємства°"
´°"Розуміння системи бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю"
(МСА"¯¶²²+""
· методології і принципів бухгалтерського обліку."які застосовувались"
бухгалтерією підприємства½"
· можливого ефекту від змін в обліковій політиці чи термінології"
аудиту½"
· знання аудитором питань бухгалтерського обліку і системи"
внутрішнього контролю."які можуть бути використані аудитором у тестах"
оцінки надійності внутрішнього контролю підприємства та в незалежних"
аудиторських процедурах°"
µ°"Визначення ризиків і суттєвості"(МСА"µ´²"ĭСуттєвість в аудиті»"та"
МСА"¶²²"ĭОцінка ризиків та системи внутрішнього контролю»+""
· визначення порогу суттєвості помилок для цілей аудиту з кожного"
виду операцій½"
· ймовірність існування суттєвих помилок в обліку."яка оцінюється"
аудитором з огляду на попередній період перевірки і виявлені ним раніше"

"
´º
"
"
помилки½"
· визначення складних бухгалтерських операцій."включаючи ті."які"
робилися з використанням суб'єктивної думки бухгалтера"(нарахування"
резервів тощо+°"
¶°"Характер."строки і повнота процедур"(МСА"¶²³"ĭАудит в середовищі"
інформаційних систем»+¼"
· існування можливості оперативного внесення змін в окремі напрямки"
аудиту½"
· вплив інформаційних технологій на процес аудиту½"
· робота внутрішніх аудиторів підприємства та можливий вплив на"
аудиторські процедури зовнішніх аудиторів"
·°"Координація."керівництво."супровід і нагляд¼(МСА"¯¸²²"ĭВикористання"
результатів роботи інших аудиторів»."МСА"¯´´²"ĭКонтроль якості в роботі"
аудитора»+"
· участь в аудиті інших аудиторів."аудиторських фірм"(перевірка"
іншими аудиторами дочірніх підприємств."філій та відділень головного"
підприємства+½"
· участь в аудиті експертів та інших фахівців."які не є аудиторами½"
· дислокація"(місцезнаходження+"підрозділів підприємства½"
підбір виконавців аудиту і розподіл між ними обов'язків."враховуючи їх"
професійний рівень і стаж роботи"
"
·°´°"Процедури аудиту"
Після прийняття зобов’язань по виконанню аудиторської перевірки"
аудитор повинен провести аудиторські процедури."узгоджені з клієнтом°"
Аудит представляє собою""сукупність певних""дій аудитора з перевірки"
фінансової звітності°" Такі дії аудитора називаються аудиторськими"
процедурами°"
Аудиторські процедури можуть бути представлені наступним чином¼"
розуміння діяльності клієнта."його організації."галузі."в якій здійснюється"
ця діяльність½"
отримання і аналіз інформації про діяльність клієнта в цілому та""
інформації про бухгалтерський облік і відображення господарських операцій½"
вивчення форми і методів обліку."визначення їх відповідності вимогам½"
аналіз форм і методів обліку з письмовим викладенням фактів°""
Серед аудиторських процедур значну роль відіграють"" аналітичні"
процедури°"У світовій практиці аудиторської перевірки""аналітичні процедури"
вважаються настільки важливими."що їх застосування виправдано вимагати при"
будь-якому виді аудиту°"
Аналітичні процедури являють собою різновид перевірок фінансової"
інформації шляхом проведення досліджень і порівнянь""даних і тенденцій°"
Аналітичні процедури включають вивчення співвідношень¼"
елементів фінансової інформації½"
між фінансовою і нефінансовою інформацією."в т°"ч°"порівняння"

"
´»
"
"
фактичних сум з очікуваними°"
Згідно з МНА"·´²"ĭАналітичні процедури»"з"³»ºº"року""застосування"
аналітичних процедур є обов’язковим при проведенні аудиту."метою якого є"
висловлення думки""щодо достовірності фінансової інформації клієнта°"
"
·°µ°"Поняття про аудиторські докази."їх джерела"
У літературних джерелах поняття доказів трактується як фактичні"
свідчення про обставини."що мають важливе значення для прийняття"
управлінських рішень°"
Докази"¯"це свідчення."які відображають будь-який факт і є незаперечними°"
Згідно з міжнародним стандартом аудиту"·²²"ĭАудиторські докази»"термін"
«Аудиторські докази»"означає інформацію."яку аудитор використовує для"
формування висновків."на яких ґрунтується аудиторська думка."вона охоплює"
інформацію."що міститься в облікових записах°"
Докази в аудиті можна класифікувати¼"
· відповідно до правил подачі інформації."передбачених чинним"
законодавством."на¼"
³° Прямі" ¯"це докази."які підтверджуються первинними документами та"
обліковими регістрами°"Наприклад."факт нестачі матеріалів."підтверджений"
інвентаризаційними описами°"
´° Непрямі" ¯"це свідчення."що не мають безпосереднього відношення до"
фактів з даного питання°"Наприклад."надійність системи внутрішнього"
контролю може виступати непрямим доказом відсутності значних помилок у"
фінансовій звітності°"
· в залежності від джерела одержання інформації¼"
³° внутрішні"¯"інформація одержана від клієнта½""
´° зовнішні"¯"інфорація одержана від третіх осіб½""
µ° змішані"(комбіновані+"¯"це докази."отримані від клієнта і підтверджені"
зовнішніми джерелами°"
· В залежності від степеня переконливості¼"
³° переконливі"
´° релевантні"¯"це докази."які мають цінність для вирішення поставленої"
проблеми°"Наприклад."доказ того."що на підприємстві перекручена звітність із"
собівартості продукції." не є цінним при вирішенні питання щодо"
підтвердження наявності основних засобів°"
"
·°¶°"Виявлення""і оцінка порушень"
В процесі проведення аудиту достовірності фінансової інформації."
включаючи правильність ведення бухгалтерського обліку і складання"
фінансової звітності."аудитор повинен виявити факти перекручення даних"
обліку і неправильного складання звітності°"Основними причинами таких"
перекручень є свідомі або несвідомі дії посадових осіб."що займаються"
підготовкою вихідних даних про результати діяльності підприємства-клієнта та"
опрацьовують""цю інформацію°"Свідомі дії приводять до обману як власників"
так і держави."несвідомі можуть бути викликані недобросовісним відношенням""

"
µ²
"
"
до виконання службових обов’язків при підготовці інформації°"Перекручення у"
фінансовій звітності можуть бути результатом помилок або наслідком"
шахрайства°"
Відповідно до МНА"´¶²А"ĭШахрайство та помилки"ĭ"шахрайство"Ę"це"
навмисно неправильне відображення і представлення даних обліку і звітності"
службовими особами і керівництвом підприємства°"Шахрайство полягає в"
маніпуляціях обліковими записами." фальсифікації первинних документів"
облікових Регістрів і звітності."навмисних змінах записів в обліку."які"
перекручують суть фінансових і господарських операцій з метою порушення"
законодавства або прийнятої облікової політики."навмисному пропуску або"
приховуванні результатних записів або документів."незаконному отриманні в"
особисту власність грошово-матеріальних цінностей тощо°"
Помилка"Ę"ненавмисне перекручення фінансової інформації в результаті"
арифметичних або логічних помилок в облікових записах і розрахунках."
недогляду в дотриманні повноти обліку."невідповідне відображення записів в"
обліку тощо°"
Відповідальність за попередження і виявлення шахрайства і помилок несе"
керівництво підприємства-клієнта."яке постійно здійснює внутрішній контроль°"
При проведенні аудиту залишається ризик того."що шахрайство або"
помилки не будуть виявлені°"Аудитор не несе відповідальності""за виявлення"
абсолютно всіх фактів шахрайства і помилок."які можуть істотно вплинути на"
достовірність фінансової звітності клієнта°"Проте."аудитор повинен отримати"
гарантію відсутності істотних випадків і фактів такого роду для надання"
безумовно-позитивного аудиторського висновку°"Аудитору необхідно провести"
аудиторські процедури."які дозволять обґрунтовано стверджувати."що не існує"
суттєвих помилок і шахрайства."які могли б вплинути на об’єктивність і"
достовірність."а якщо вони й були."то їх або виправлено."або належним чином"
розкрито в фінансовій звітності°""
Незалежно від суттєвості фактичного або підозрюваного шахрайства або"
помилки аудитору необхідно повідомити про виявлені факти керівництву для"
того."щоб¼"
впевнитися."що керівництво правильно оцінює стан справ½"
з’ясувати."які заходи застосовані або будуть застосовані керівництвом для"
усунення виявлених порушень½"
оцінити вірогідність повторення порушень в майбутньому°"
При виявленні перекручень аудитор може обрати один із двох варіантів"
поведінки¼"
³°"Не вимагати внесення виправлень."коли помилка незначна і суттєво не"
впливає на фінансову звітність і не спричинена незаконними діями½"
´°"Вимагати виправлення перекручень."коли виявлена значна помилка."що"
впливає на фінансову звітність."або помилка."пов’язана з порушенням"
юридичної достовірності інформації."або стосується оподаткування
°"
Питання до самоперевірки"
³° Наведіть характеристику стадій технології аудиту°"
´° Наведіть критерії вибору аудиторської фірми°"

"
µ³
"
"
µ° Охарактеризуйте порядок вибору клієнта аудиторською фірмою°"
¶° Які договори на надання аудиторських послуг складаються за видамиÁ"
·° Яка роль планування в проведенні аудитуÁ"
¸° Розкрийте значення плану і програми аудиту в процесі планування°"
"


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал