Курс лекцій" для студентів за напрямом підготовки"" ¸°²µ²¸²³"ĭМенеджмент " усіх форм навчання" " " " " " " "Pdf просмотр
Сторінка2/6
Дата конвертації05.01.2017
Розмір0.89 Mb.
ТипКурс лекцій
1   2   3   4   5   6
ТЕМА"´°"РЕГУЛЮВАННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇЇ"

"
³µ
"
"
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ"
´°³°"Регулювання аудиторської діяльності"
´°´°"Інформаційне забезпечення аудиторської діяльності""
"
´°³°"Регулювання аудиторської діяльності"
Україна належить до країн переважно професійного регулювання"
аудиторської діяльності°"
Аудит здійснюється незалежними особами"Ę"аудиторами."які можуть"
працювати самостійно або в фірмах і уповноважені суб’єктами господарювання"
на його проведення°"
Аудитором може бути особа."яка має кваліфікаційний сертифікат на"
право здійснення нею аудиторської діяльності на території України."що"
видається на"·"років особам."які мають стаж роботи за фахом"(аудитора."
бухгалтера."ревізора."юриста."фінансиста."економіста+"не менше трьох років°"
Аудиторам забороняється безпосередньо займатися торговельною."
посередницькою та виробничою діяльністю."що не виключає їх права"
отримувати дивіденди від акцій та доходи від інших корпоративних прав°"
Аудитор має право займатися аудиторською діяльністю індивідуально або"
створити фірму°"
Аудиторська фірма"Ę"це організація."яка займається виключно наданням"
аудиторських послуг°"Аудиторські фірми можуть створюватися на основі будь¯
яких форм власності°"Аудиторська фірма здійснює свою діяльність відповідно"
до статутних документів."затверджених і зареєстрованих у встановленому"
порядку°""
Аудиторська діяльність в Україні регулюється професійною організацією"
Ę"Аудиторською палатою України"(АПУ+°"Вона функціонує як незалежний"
самостійний орган на засадах самоврядування°"Згідно зі Статутом головним"
завдання АПУ є сприяння розвитку аудиту в Україні."вирішення на єдиній"
методологічній основі принципових питань аудиторської діяльності°"
Аудиторська палата України¼""
Ø
здійснює сертифікацію суб’єктів."що мають намір займатися"
аудиторською діяльністю½"
Ø
вносить до Регістру суб’єктів аудиторської діяльності""аудиторські"
фірми та аудиторів½"
Ø
розглядає скарги щодо діяльності окремих аудиторів та"
аудиторських фірм з питань їх компетенції½"
Ø
застосовує до аудиторів заходи впливу за неналежне виконання"
своїх професійних обов’язків у вигляді попередження."зупинення дії"
сертифікату на термін до одного року або анулювання сертифікації½"
Ø
розробляє та затверджує норми аудиторської діяльності."стандарти і"
методичні рекомендації на проведення аудиту½"
Ø
вивчає ринок аудиторських послуг для задоволення його попиту½"
Ø
готує пропозиції з питань розвитку аудиту в Україні та вносить їх"
на""""розгляд відповідних інстанцій°"
´°´°"Інформаційне забезпечення аудиторської діяльності"

"
³¶
"
"
Організація і методика аудиту визначається."передусім."належним"
інформаційним забезпеченням аудитора про суб'єкт господарської діяльності°"
Зростання обсягів інформації потребує від аудитора певної її систематизації і"
класифікації."оскільки без такого підходу важко зібрати необхідні аудиторські"
докази."правильно оцінити господарські явища."факти."процеси виробництва°"
Аудиторський контроль базується не тільки на використанні інформації."а"
й сам бере безпосередню участь у формуванні інформаційного забезпечення"
системи управління суб'єктів перевірки°"Інформацією аудиту цікавляться не"
тільки внутрішні споживачі"(менеджери."акціонери+."а й зовнішні"(банки."
страхові компанії."торговельні партнери."інвестори+°"
Під інформаційним забезпеченням аудиту розуміють певним чином"
упорядковану сукупність інформації."яку формують і використовують на різних"
стадіях процесу аудиту°"Основою інформаційного забезпечення аудиту є"
економічна інформація."що характеризує виробничу і фінансово-господарську"
діяльність суб'єктів контролю°"
Найпотрібнішу інформацію про фінансово-господарську діяльність"
аудитор отримує з даних бухгалтерського обліку."внутрішньогосподарського"
контролю."бухгалтерської і статистичної звітності°"В аудиторському контролі"
використовують також інформація зовнішніх джерел¼"банків."страхових"
компаній."торговельних партнерів."аудиторських і юридичних фірм°"Важливе"
місце у формуванні інформаційної бази аудиту займає законодавча."планово¯
нормативна та довідкова
інформація°" В аудиторському контролі"
використовують матеріали попереднього зовнішнього та внутрішнього аудиту."
акти перевірки податкових органів." контрольно-ревізійних служб."
позабюджетних фондів та ін°"
Слід відзначити."що в аудиті використовують не тільки фінансову."а й не"
фінансову інформацію°" Для об'єктивної оцінки фінансового стану"
підприємства."визначення ефективності використання матеріальних."трудових і"
фінансових ресурсів на виробництві аудиторові часто доводиться вивчати"
особливості організації і технології виробництва суб'єктів перевірки."
використовувати матеріали контрольних обмірів."лабораторних аналізів тощо°"
Від зміни виду аудиторських послуг змінюється обсяг і зміст інформацій¯
ного забезпечення аудиту°"Якщо при аудиті фінансової звітності в більшій мірі"
покладаються на
інформацію бухгалтерського обліку." фінансової"
(бухгалтерської+" і статистичної звітності." то." наприклад." у процесі"
консультаційних послуг більше використовують законодавчо-нормативні"
матеріали°"
Отже."для аудитора важливо не тільки мати знання про інформаційне"
забезпечення аудиторського контролю."а й про процес формування інформації"
щодо суб'єктів господарської діяльності та використання її у практичній роботі°"
Для цього неабияке значення має наукова класифікація економічної інформації."
яку використовують в аудиті°"
Технологічна інформація включає відомості про технологію виробництва."
технічні й технологічні умови експлуатації обладнання і технологічних ліній."
технічні умови якості та ін°"Основними джерелами технологічної інформації є"

"
³·
"
"
технічна і проектно-технологічна документація."паспорти та інші документи."
які використовуються на суб'єкті господарської діяльності°"
За джерелами отримання інформацію."яку використовують в аудиті."
можна поділити на¼"оперативного."бухгалтерського і статистичного обліку й"
звітності½" внутрішнього контролю." відомчого контролю." попереднього"
аудиторського контролю°"
Інформація оперативного обліку не завжди зафіксована в документах°"
Проте аудитор може сам її отримати в оперативному порядку по телефону."
факсу°"Найдоказовішою інформацією щодо об'єктів контролю є."звичайно."дані"
бухгалтерського обліку"(фінансового."управлінського+"і звітності°"
При здійсненні аналізу фінансово-господарської діяльності."фінансового"
стану підприємства аудитор часто використовує дані статистичної звітності°"
На об'єктах аудиту."в тій чи іншій мірі."ревізори та спеціалісти різних"
відділів здійснюють внутрішньогосподарський контроль°"Тому зовнішній"
аудитор у значній мірі покладається на результати внутрішньогосподарського"
контролю°"Основними джерелами такої інформації є акт комплексної ревізії."
тематичних перевірок."матеріали інвентаризації тощо°"
Важливим джерелом отримання інформації щодо об'єктів аудиту є"
матеріали перевірки зовнішнього контролю°"Такий вид контролю здебільшого"
здійснюють органами податкової служби."контрольно-ревізійного управління."
Пенсійного фонду та ін°"
Відомчий контроль є."переважно."на державних підприємствах і"
об'єднаннях з боку органів управління."міністерств."відомств°"Даний вид"
контролю здійснюють також у системі споживчої кооперації"Ę"ревізійні комісії"
(відділи+."створені на рівні районних і обласних споживспілок°"Для зовнішнього"
аудитора джерелом інформації при перевірці підприємств споживчої кооперації"
можуть бути акти комплексних і тематичних перевірок ревізійних служб цієї"
системи°"
Важливим джерелом інформації для зовнішнього аудиту є аудиторський"
висновок попередньої перевірки°"Коли на підприємстві здійснює аудит один і"
той же аудитор"(аудиторська фірма+."то використовують робочі документи"
попереднього аудитора°"Форма і зміст робочих документів аудитора"
регламентовані МНА"»"ĭДокументація аудиту»°"В цьому нормативі відзначено."
що"ĭу випадках періодичного проведення аудиту."деякі файли робочих"
документів потрібно постійно поновлювати разом із інформацією постійного"
значення для проведення наступних аудитів»°"До робочих документів належать"
плани і робочі програми."копії бесід аудитора з експертами."консультантами."
матеріально-відповідальними особами."менеджерами."листи."отримані від"
банків."страхових компаній."підприємств-партнерів."копії договорів."первинних"
документів."фінансової звітності тощо°"
Залежно від ступеня доказовості інформацію можна класифікувати на"
доказову і недоказову°"Досить часто навіть така."здавалося б на перший погляд."
доказова інформація."що міститься у первинних документах."іноді потребує від"
аудитора додаткової перевірки."і він змушений звертатися з листами для"

"
³¸
"
"
підтвердження здійснення тих чи інших господарських операцій до банків."
страхових компаній."покупців."постачальників та ін°"
Важливими ознаками класифікації інформаційного забезпечення аудиту є"
ступінь деталізації."тривалість зберігання і спосіб формування інформації°"За"
ступенем деталізації інформація може поділятися на загальну і конкретну°"Зага¯
льна інформація міститься в бухгалтерській і статистичній звітності та інших"
носіях і не може служити абсолютно достовірним джерелом даних про об'єкти"
контролю°"Конкретна інформація про об'єкти контролю міститься."як правило."
у первинних документах"(рахунок-фактура."накладна."вимога."доручення."
прибуткові й видаткові касові ордери та ін°+."які безпосередньо відображають"
господарські операції°"Первинні документи дають достовірнішу інформацію"
про господарські факти-явища або процеси°"
Для аудиту важливе значення має тривалість зберігання носіїв"
економічної інформації°"За цією ознакою інформація поділяється на¼"тривалого"
зберігання і нетривалого зберігання°"Термін зберігання документів у"
постійному архіві підприємства для кожного виду документів встановлює"
Головне архівне управління°"
За способом формування інформація."яку використовують в аудиті."буває"
сформованою вручну."в напівавтоматичному режимі°"Відсутність у багатьох"
підприємств коштів не дозволяє їм придбати засоби автоматизованої обробки"
інформації°"Це приводить до того."що на підприємствах досить часто первинні"
документи виписують вручну."а їх обробку."в кращому випадку."здійснюють"
лише за допомогою калькуляторів°"
Дослідження ряду підприємств і організацій споживчої кооперації."яке ми"
провели."показує."що більшість споживчих товариств користується для обробки"
економічної інформації послугами обчислювальних станцій°"При цьому"
первинні документи по однотипних господарських операціях формують у"
пачки."кодують і передають на обробку на машинно-лічильну станцію°"Такий"
вид автоматизації облікового процесу є трудомістким і неефективним."а спосіб"
формування інформації здійснюється в напівавтоматичному режимі°"Якщо в"
бухгалтерії підприємства використовують персональні комп'ютери лише для"
складання реєстрів"(машинограм+."а первинні документи виписують вручну."то"
цей спосіб формування інформації теж можна назвати напівавтоматичним°"
Широке використання на підприємствах сучасних персональних"
комп'ютерів на робочих місцях бухгалтера"(АРМ+."завідувача складом."майстрів"
виробництва та ін°."які з'єднані в єдину мережу."дозволяє формувати"
інформацію в автоматичному режимі°"При цьому способі обробки інформації"
первинні документи формують за допомогою комп'ютерів."а їх інформація"
формує базу даних°"Обробка даних бухгалтерського обліку в місцях здійснення"
господарських операцій."яка базується на використанні АРМ."персональних"
комп'ютерів і локальних мереж."дозволяє формувати і вести не тільки локальні"
бази даних."й використовувати для аудиторського контролю централізовану"
базу даних°"
Таким чином."розглянута класифікація інформації."яку використовують в"
аудиті."має наукове і практичне значення°"Вона дозволяє аудитору краще орієн¯

"
³¹
"
"
туватися у великому обсязі і спектрі інформаційного забезпечення і правильно"
використовувати інформацію."що характеризує об'єкти контролю для збирання"
необхідних аудиторських доказів°"Проте науково-практичне значення має не"
тільки класифікація."й систематизація інформаційного забезпечення аудиту°"
Важливими факторами."які впливають на склад."структуру і обсяг"
інформаційного забезпечення."є стадії еволюційного розвитку аудиту та"
виділення стадій"(етапів+"процесу аудиторського контролю°"
Підтверджувальний аудит передбачає доказовість достовірності"
фінансової звітності шляхом суцільної перевірки первинних документів."їх"
співставлення з регістрами бухгалтерського обліку та формами звітності°"Цей"
вид аудиту майже не використовує інформацію внутрішнього контролю°"На"
відміну від підтверджувального аудиту системно-орієнтований аудит."вивчає"
окрім інформаційних джерел бухгалтерського обліку."надійність системи"
внутрішнього контролю°"Структура цієї системи виключає середовище"
контролю."систему бухгалтерського обліку і процедури контролю°"На"
середовище контролю мають вплив зовнішні та внутрішні фактори°"До"
зовнішніх факторів належать загальний стан економіки в державі."
нестабільність законодавства." регулювання обліку." підпорядкованість"
підприємства."а до внутрішніх"Ę"філософія і стиль управління підприємством."
організаційна структура та ін°"Джерелами інформації про середовище контролю"
є діючі закони."що регулюють господарсько-фінансову діяльність суб'єктів ау¯
диторського контролю."положення й інструкції міністерств та відомств."статут."
установча угода тощо°"
Система бухгалтерського обліку визначається змістом облікової політики."
формою бухгалтерського обліку та способом обробки обліково-економічної ін¯
формації°"Зміст облікової політики в Україні регламентований нормативними"
документами."що передбачають порядок обліку тих чи інших господарських"
операцій°"Основними такими документами є"ĭПоложення про організацію"
бухгалтерського обліку і звітності в Україні»"із наступними змінами і"
доповненнями"ݳ·ß."ĭПоложення про документальне забезпечення записів у"
бухгалтерському обліку»"ݳ¸ß"та ін°"Що стосується форми бухгалтерського"
обліку."то підприємствам надано право вибору тієї чи іншої форми"
(меморіально-ордерна."журнально-ордерна."книжково-журнальна."журнал¯
головна." машинно-орієнтована+°" Джерелом
інформації про форму"
бухгалтерського обліку служать наявні на підприємстві регістри°"Способи"
обробки облікової інформації залежать від забезпечення підприємства"
технічними і програмними засобами°"Аудитор при вивченні й оцінці діючої на"
суб'єкті перевірки системи бухгалтерського обліку обов'язково повинен"
ознайомитися із програмним забезпеченням."від якого залежить якість обробки"
облікової інформації°"
Процедури контролю включають¼"розподіл прав і обов'язків."санкціону¯
вання операцій."обов'язкове документування господарських операцій."обмежен¯
ня доступу до активів."робочий план рахунків."наявність плану інвентаризації"
та його виконання тощо°"Основним джерелом інформації щодо вивчення"
аудитором прав і обов'язків посадових осіб є посадові інструкції°"

"
³º
"
"
Процедури санкціонування господарських операцій здійснюють."як"
правило."керівник або його заступники°"Санкція керівника необхідна на видачу"
коштів із каси підприємства."відпуск матеріальних цінностей юридичним і"
неюридичним особам."відрядження працівників та ін°"Необхідність відповідних"
санкцій керівника визначена окремими нормативними документами"
Міністерства фінансів України."Міністерства статистики України та інших"
міністерств і відомств°"До таких нормативних документів належать¼"ĭПорядок"
ведення касових операцій у народному господарстві України»."ĭІнструкція про"
службові відрядження у межах України і на територію держав-учасниць СНД»"
із наступними змінами і доповненнями°"
Джерелами інформації для перевірки санкціонування керівником госпо¯
дарських операцій служать не тільки вищевказані інструкції."а й."у першу чергу."
первинні документи"(видатковий касовий ордер."відомість на виплату"
заробітної плати."авансовий звіт та ін°+°"
У бухгалтерському обліку кожна господарська операція підлягає"
обов'язковому документуванню°"На підприємствах України використовують"
два види первинних документів¼"типові форми і галузеві"(уніфіковані+°"За"
розробку типових форм бухгалтерських документів відповідає Міністерство"
статистики України."а за галузеві"ę"різні міністерства і відомства°"У кожному"
первинному документові повинні бути заповнені всі реквізити¼"назва"
документа."код форми."дата і місце складання."зміст господарської операції."
вимірники"(у натуральному й вартісному виразі+."посади осіб."відповідальних за"
здійснення господарських операцій і правильність їх оформлення."особисті"
підписи."що ідентифікують особу."яка здійснила операцію°"
Чисельність і різноманітність документів."які використовуються в бухгал¯
терському обліку."потребують певної класифікації°"Найґрунтовнішу класифіка¯
цію бухгалтерських документів пропонує проф°"В.В.Сопко за такими ознаками¼"
призначення документів."місце написання."масштаб охоплення кількості опера¯
цій."ступінь узагальнення господарських фактів."характер оформлення."техніка"
написання й опрацювання."функція бухгалтерських документів"ݳ´º."с°"¸·¯¸»ß°"
Запропонована класифікація дозволяє аудитору ґрунтовніше вивчати первинні"
документи як за формою."так і за змістом."що є основними і найдостовірнішими"
джерелами інформації про об'єкти контролю°"
Важливими носіями інформації для процедур контролю за обмеженням"
доступу до активів є накази керівника і договори з матеріально¯
відповідальними особами про збереження матеріальних цінностей."грошових"
коштів°"
Серед перерахованих вище процедур контролю важливе значення має ін¯
вентаризація."яку вважають основним інструментом забезпечення достовірності"
даних бухгалтерського обліку і збереження активів підприємства°"Основними"
джерелами інформації для оцінки повноти і якості проведення інвентаризації є"
накази керівника про створення комісії для проведення інвентаризації."плани"
інвентаризацій."матеріали інвентаризацій"(інвентаризаційні описи."порівняльні"
відомості+°"Особливу увагу аудитор повинен звернути на склад комісії."її"
професійний рівень тощо°"

"
³»
"
"
Інформаційне забезпечення аудиту."що базується на ризику"(ризико¯
орієнтований аудит+."розширюється за рахунок використання методів"
вибіркового дослідження."а також визначення й оцінки аудиторського ризику°"
Аудиторський ризик пов'язаний із принципом суттєвості°"У процесі пла¯
нування аудиту необхідно розглянути суттєвість різних об'єктів аудиту."щоб зо¯
середити увагу на суттєвих ділянках роботи й орієнтовно визначити."які"
можливі помилки повинні бути у центрі уваги аудитора°"В умовах проведення"
аудиту фінансової звітності ту чи іншу помилку вважають суттєвою."якщо вона"
має суттєвий вплив на користувача фінансових звітів°"Порівняно із системно¯
орієнтованим аудитом."такий підхід розширює сферу пошуку аудиторських до¯
казів."який виходить за межі оцінки системи обліку і внутрішнього контролю"
суб'єкта перевірки°"Отже."еволюція розвитку аудиту має суттєвий вплив на ін¯
формаційне його забезпечення°"Залежно від зміни підходу до аудиту змінюва¯
тиметься у певній мірі інформаційна база°"
У вітчизняній і зарубіжній економічній літературі розкриті питання"
процесу аудиторської перевірки та його стадій°"Разом із тим."спостерігається"
певна прогалина в розкритті проблеми використання інформаційного"
забезпечення на тій чи іншій стадії процесу аудиторської перевірки°"
Процес аудиту."його стадії і етапи ми розглянули вище°"На наш погляд."
інформаційна база аудиту для кожної стадії процесу аудиту"(початкова."стадія"
дослідження."завершальна+"і відповідно їх етапів буде різною°"
На початковій стадії аудитор здійснює перевірку в такій послідовності¼"
вибір суб'єкта аудиту."ознайомлення з його бізнесом та станом обліку°"
Наступним кроком є вивчення статуту і установчих документів та правових"
зобов'язань клієнта надалі аудитор вивчає надійність системи обліку і"
внутрішнього контролю та оцінює величину аудиторського ризику°"Наступним"
етапом роботи аудитора є визначення обсягів робіт."узгодження суми оплати та"
складання угоди°"На завершальному етапі початкової стадії аудиторської"
перевірки фінансової звітності аудитор складає попередній план і програму"
аудиту°"Враховуючи вище перелічені етапи робіт аудитора на початковій стадії"
процесу аудиту."в його інформаційне забезпечення можна включити такі"
джерела інформації¼"міжнародні і національні нормативи аудиту."законодавчо¯
нормативні документи."що регулюють господарсько-фінансову діяльність"
суб'єкта перевірки."бухгалтерський облік і аудит в Україні."статут."установчі"
документи."правові зобов'язання клієнта."акти і висновки контролюючих"
органів за звітний період."матеріали внутрішнього контролю та ін°"
Стадія дослідження включає¼"вивчення господарських операцій."тестуван¯
ня контрольних моментів або перевірку облікових записів."коригування плану і"
робочої програми."перевірку"(аналіз+"фінансової звітності°"Найхарактернішими"
джерелами інформації."які використовують у процесі аудиту на стадії дослі¯
дження."є¼"міжнародні нормативи аудиту"(№№"»."³³."³´."³¸."³¹."³»."´²."´»"та ін°+."
первинні документи."регістри бухгалтерського обліку та звітність."нормативно¯
довідкове забезпечення процедур аудиту."довідки."листи."отримані від третіх"
осіб."письмове пояснення посадових осіб тощо°"

"
´²
"
"
На завершальній стадії аудитор здійснює оцінку отриманих результатів"
перевірки"(доказів+."написання звіту замовнику та складає аудиторський"
висновок і акт виконаних робіт°"Джерелами інформації для завершальної стадії"
аудиту служать міжнародні нормативи аудиту"(№№"º."³µ."³¶."³º."´¹"та ін°+."
вимоги до аудиторського висновку."затверджені АПУ від"³¶°²´°»·"року."робочі"
документи аудитора."висновки експертів та інші матеріали."що характеризують"
об'єкти аудиторського контролю°"
Таким чином для наступних стадій процесу аудиту."використовують."з"
одного боку."інформацію попередніх стадій."а з другого"ę"джерела інформації."
що характерні тільки для конкретної стадії процесу аудиту°"
При розробці вищерозглянутої моделі систематизації інформаційного за¯
безпечення аудиту в розрізі стадій його процесу для окремих країн доцільно"
враховувати особливості їх економічного розвитку."нормативно-правову базу."
облікову політику та ін°"
Однією із причин потреби в систематизації інформаційного забезпечення"
в розрізі стадій процесу аудиторського контролю є те."що аудит часто"
виконують не один."а більше аудиторів°"Так."вибір суб'єкта аудиту."
ознайомлення з бізнесом клієнта."складання договору часто здійснює керівник"
аудиторської фірми."а безпосередньо аудит виконує група аудиторів під"
керівництвом старшого аудитора цієї групи°"Тому залежно від стадій процесу"
аудиторського контролю буде змінюватися інформаційне забезпечення аудиту°"
Систематизацію інформації також можна здійснювати залежно від видів"
аудиторських послуг°"Відомо."що інформаційне забезпечення аудиту фінансової"
звітності буде суттєво відрізнятися від інформації."використовують аудитори в"
процесі надання консультацій із питань обліку."податків або здійснення аналізу"
фінансового стану підприємства та ін°"
На основі проведеного дослідження формування й використання"
інформації в процесі аудиту."вивчення спеціальної економічної літератури та"
досвіду роботи вітчизняних і зарубіжних фірм можна зробити такі висновки¼"
визначення змісту і структури інформаційного забезпечення аудиту"
вимагає розробки наукової класифікації і систематизації джерел інформації."
використовують у процесі аудиторського контролю½"
враховуючи різноманітність джерел інформаційного забезпечення та їх"
зміст."ознаками класифікації інформації доцільно вважати¼"зміст інформації."
об'єкти аудиту." суб'єкти аудиту." пізнавальність інформації." спосіб"
відображення."спосіб подання."ступінь інформаційної деталізації."період"
формування."ступінь перетворення інформації в процесі обробки."джерела"
отримання."ступінь доказовості."тривалість зберігання."ступінь деталізації та"
спосіб формування½"
систематизацію джерел інформації аудиторського контролю доцільно"
здійснювати із врахуванням підходів до процесу аудиту"(підтверджуючий."сис¯
темний."ризико-орієнтований+"і виділених стадій аудиту"(початкова."дослідна."
завершальна+½"
від видів аудиторських послуг залежать зміст і характер інформаційного"
забезпечення½"

"
´³
"
"
в умовах системного і ризико-орієнтованого аудиту доцільно широко"
використовувати такі джерела інформації як система внутрішнього контролю."
оцінка аудиторського ризику."сфера управління."матеріали зовнішнього"
контролю тощо½"
оперативність." аналітичність і контрольна цінність економічної"
інформації значно підвищується в умовах впровадження і використання"
системи електронної обробки даних бухгалтерського обліку з використанням"
сучасних персональних комп'ютерів і програмного забезпечення°"
Питання до самоперевірки"
³° Хто може бути аудитором в УкраїніÁ"
´° Які основні нормативно-правові документи регулюють аудиторську"
діяльність в УкраїніÁ"
µ° Як формується Аудиторська палата УкраїниÁ"
¶° Які суб'єкти уповноважені в Україні проводити аудитÁ"
·° Які вимоги висуваються до аудиторських фірмÁ"
¸° Які права мають аудитори і аудиторські фірмиÁ"
¹° Дайте визначення аудиторських стандартів°"
º° Які дії необхідно виконати для отримання сертифікату аудитораÁ"
»° Що таке реєстр аудиторських фірм та аудиторів."які одноосібно"°"
надають аудиторські послуги."та які дані він міститьÁ"
"
"


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал