Курс лекцій" для студентів за напрямом підготовки"" ¸°²µ²¸²³"ĭМенеджмент " усіх форм навчання" " " " " " " "Pdf просмотр
Сторінка1/6
Дата конвертації05.01.2017
Розмір0.89 Mb.
ТипКурс лекцій
  1   2   3   4   5   6

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ."МОЛОДІ ТА СПОРТУ""УКРАЇНИ"
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ"
"
"
"
ЗАТВЕРДЖУЮ""
"
"
"
"
"
"
"
"
Ректор"áááááááá"ááááС.В°"Іванов""
"
"
"
"
"
"
""
"ĭááá»"ááááááááááá"´²áá"р°"
"
"
"
"
"
"
АУДИТ"
"
КУРС ЛЕКЦІЙ"
для студентів за напрямом підготовки""
¸°²µ²¸²³"ĭМенеджмент»"
усіх форм навчання"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
Реєстраційний номер"
електронного курсу"
лекцій у НМВ"ááááááááááááá"
СХВАЛЕНО"
на засіданні кафедри"
обліку""і""аудиту"
Протокол №"³¹"
від"´»°²·°´²³´"р°"
"
"
"
"
"
"
"
"
Київ НУХТ"´²³´"

"
´
"
"
Аудит°"Курс""лекцій для студентів за напрямом підготовки"¸°²µ²¸²³"
«Менеджмент»"усіх форм навчання"±"Уклад°¼"Н.І.Беренда."Л.М°"Духновська."
С.М.Ніколаєнко°Ę"К°¼"НУХТ."´²³³°"Ę"¹»"с°"
"
"
Рецензент"Н.М°"Ткаченко."д.е.н°."проф°"
"
"
Укладач¼"Н.І°"Беренда."канд°"екон°"наук"
"""""""Л.М°"Духновська."канд°"екон°"наук"
""""""""С.М.Ніколаєнко"
"
Відповідальний за випуск"Л.М°"Чернелевський."канд°"екон°"наук."проф°"

"
µ
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
ВСТУП"
Розвиток різних форм власності переважно скоротив сферу відомчого"
контролю."обмежив втручання державних органів у фінансову діяльність"
підприємств та обумовив зростання потреби в незалежному від держави аудиті"
щодо достовірності."повноти бухгалтерської звітності та відповідності її"
чинному законодавству°"
Фінансово-економічний контроль як функція управління являє собою"
систему спостереження і перевірки процесу функціонування і стану об’єкта"
управління з метою оцінки обґрунтованості і ефективності прийняття"
управлінських рішень і результатів їх виконання°""
Аудит здійснюється на основі інформації про функціонування об’єкта"
управління і покликаний забезпечити єдність управлінського рішення і його"
реалізації°"Тим самим."аудит забезпечує обернений зв’язок."який сигналізує про"
хід і стан реалізації управлінських рішень°"Аудит як спосіб зворотного зв’язку"
може становити цінність і бути корисним тільки у разі одержання й"
ефективного використання достовірної та актуальної інформації про стан"
керованого об’єкта."визначення того."чи усе здійснюється відповідно до"
поставлених завдань."одержаних настанов."існуючих законів і рішень°"Аудит"
покликаний не тільки виявляти відхилення від мети контролю."а й давати"
оцінку причин цих відхилень°""
Предметом дисципліни"ĭАудит»"є дослідження стану економічних."
організаційних."інформаційних та інших характеристик систем окремих"
підприємств або комплексів°"
Мета дисципліни"ĭАудит»"Ę"навчити студентів застосовувати в"
практичній діяльності отримані теоретичні знання і вміти усувати недоліки і"
порушення в фінансово-господарській діяльності підприємств."кваліфіковано"
використовувати на практиці сучасні методи і прийоми аудиту°"
"
"
"
"
"
"

"

"
"
ЗМІСТ"
"
"
стор"
Тема"³°"Суть""і предмет аудитуćććććććććććććććć°""
³°³° Виникнення""аудиту та розвиток аудиторської діяльностіćććć"
³°´° Поняття про аудиторську діяльність та її складовіććććććć"
³°µ° Класифікація аудиту за певними ознаками та її практичне"
застосуванняćććććććććććććććććććććć°°"
³°¶° Предмет та об’єкти аудитуćććććććććććććććć°°°"
³°·° Відмінності аудиту від ревізії фінансово-господарської діяльності"
підприємстваćććććććććććććććććććććć°°"
¸"
¸"
¹"
"
»"
»"
"
³³"
Тема"´°"Регулювання аудиторської діяльності та її інформаційне"
забезпеченняćććććććććććććććććććććć°°"
´°³°"Регулювання аудиторської діяльностіćććććććććććć°"
´°´°"Інформаційне забезпечення аудиторської діяльностіćććććć°"
"
³µ"
³µ"
³¶"
Тема"µ°""Методи аудиту фінансової звітності та критерії її"
оцінюванняććććććććććććććććććććććć""
µ°³°Визначення критеріїв аудиторської оцінки фінансової звітностіć°°°"
µ°´°"Методичні прийоми аудиторської перевіркиććććććććć°°°"
"
´³"
´³"
´³"
Тема"¶°"Аудиторський ризик і оцінювання системи внутрішнього"
контролюććććććććććććććććććććććć°°°""
¶°³°"Поняття аудиторського ризику і правила його оцінюванняććć°°°"
¶°´°"Властивий ризикććććććććććććććććććććć°"
¶°µ°"Ризик контролюććććććććććććććććććććć°°°"
¶°¶°"Ризик не виявлення помилокćććććććććććććććć°"
¶°·°"Суттєвість та її взаємозв’язок з аудиторським ризикомććććć°"
"
´´"
´µ"
´¶"
´¶"
´¶"
´·"
Тема"·°"Планування аудитуććććććććććććććććć"
·°³°""Планування аудиторської перевіркиććććććććććććć"
·°´°"Процедури аудитуćććććććććććććććććććć°°°"
·°µ°"Поняття про аудиторські докази."їх джерелаććććććććć°°°"
·°¶°"Виявлення""і оцінка порушеньććććććććććććććć°°°"
´¸"
´¸"
´º"
´»"
´»"
Тема"¸°""Аудиторські докази та робочі документи аудитораććć°°°"
¸°³°"Поняття робочих документів аудитораćććććććććććć"
¸°´°"Класифікація робочих документів аудитораćććććććććć"
¸°µ°"Методика ведення аудиторського досьєććććććććććć°°°"
¸°¶°"Поняття про аудиторський звіт і аудиторський висновокćććć°°"
¸°·°"Структура аудиторського висновкуććććććććććććć°°"
¸°¸°"Види аудиторських висновків та їх змістććććććććććć°"
µ³"
µ³"
µ´"
µ´"
µµ"
µµ"
µ¶"
Тема"¹°"Аудит фінансової звітностіćććććććććććććć°°°""
¹°³° Аудит фінансової звітності підприємстваćććććććććć°°°"
¹°´° Аудит дебіторсько-кредиторської заборгованостіććććććć°"
¹°µ° Аудит фінансових результатів підприємстваććććććććć°°"
¹°¶° Документальне забезпечення аудитуćććććććććććć°°°"
µ¸"
µ¸"
µ¹"
µº"
µº"
Тема"º°"Аудиторський висновок та інші підсумкові документи°"
Підсумковий контрольććććććććććććććććć°°°"
"
¶²"

"
·
"
"
º°³° Порядок складання та подання аудиторських висновківćććć°°°""
º°´° Інші підсумкові документи за наслідками аудитуććććććć°°"
º°µ° Контроль якості аудиторських послугćććććććććććć°"
º°¶° Події після дати балансуććććććććććććććććć°°°"
¶²"
¶´"
¶µ"
¶º"
Тема"»°"Реалізація матеріалів аудитуććććććććććććć°°°"
»°³° Реалізація матеріалів аудитуćććććććććććććććć°"
»°´° Рішення користувачів звітності за результатами аудитуććććć°°"
»°µ° Відповідальність суб'єктів аудиторської діяльностіććććććć°°"
·³"
·³"
·´"
·¶"
Тема"³²°"Аудит послуг."їх об’єкти і видиćććććććććććć°"
³²°³° Аудиторські послуги."їх об’єкти і видиććććććććććć°°"
³²°´° Супутні послугиććććććććććććććććććććć"
³²°µ° Особливості маркетингового аудитуćććććććććććć°°"
··"
··"
·¸"
·º"
Тема"³³°"Внутрішній аудит¼"його сутність."об’єкти і суб’єктиććć"
³³°³°""Планування роботи внутрішнього аудитораććććććććć°"
³³°´°""Внутрішній контроль на підприємстві."його видиćććććć°°°"
³³°µ°"Об'єкти внутрішнього аудитуććććććććććććććć°°"
³³°¶°"Функції внутрішнього аудитораćććććććććććććć°°"
·»"
·»"
·»"
¸²"
¸²"
Тема"³´°"Методичні прийоми внутрішнього аудитуććććććć°"
³´°³°"Способи і методичні прийоми внутрішнього аудитуćććććć"
³´°´°"Особливості внутрішнього аудиту за окремими напрямами"
господарювання і контролюćććććććććććććććć°"
¸³"
¸³"
"
¸´"
Тема"³µ°"Реалізація матеріалів внутрішнього аудитуćććććć°°°""
³µ°³°""Узагальнення роботи внутрішнього аудитораćććććććć"
³µ°´°""Розроблення та реалізація системи заходів внутрішнього аудиту°°""
¸µ"
¸µ"
¸¶"
Глосарійćććććććććććććććććććććććććć°"
¸·"
Список рекомендованої літературиćććććććććććććć°"
¹µ"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
ТЕМА"³°"СУТЬ""І ПРЕДМЕТ АУДИТУ"

"
¸
"
"
³°³° Виникнення""аудиту та розвиток аудиторської діяльності""
³°´° Поняття про аудиторську діяльність та її складові"
³°µ° Класифікація аудиту за певними ознаками та її практичне"
застосування"
³°¶° Предмет та об’єкти аудиту""
³°·° Відмінності аудиту від ревізії фінансово-господарської діяльності"
підприємства"
"
³°³° Виникнення""аудиту та розвиток аудиторської діяльності""
Економіка України та економіка Заходу."в т°"ч°"і США."все ще не можуть"
бути гармонізованими°" Перед студентами." майбутніми фахівцями" Ę"
економістами."стоять завдання в подоланні цієї проблеми°"Тому для студентів"
важливим є вивчення різних елементів передових технологій західної ринкової"
економіки."невід’ємним елементом якої є фінансово-економічний контроль"
взагалі та зокрема аудит°"
Фінансово-економічний контроль являє собою систему спостереження і"
перевірки процесу функціонування відповідного об’єкта у соціальній сфері"
суспільства з метою встановлення відхилень від заданих параметрів°"Суть"
контролю полягає в тому."що суб’єкт управління здійснює облік і перевірку"
того."як об’єкт управління виконує його настанови°"Основною метою цієї"
функції є блокування відхилень діяльності суб’єкта управління""від заданої"
соціальної програми."а в разі їх виявлення"Ę"приведення керованого суб’єкта до"
стійкого стану за допомогою усіх соціальних регуляторів°"
За організаційними формами фінансово-економічний контроль в Україні"
поділяється на¼"державний½"муніципальний½"незалежний½"власника°"
Муніципальний контроль здійснюють місцеві Ради народних депутатів°"
Незалежний контроль"Ę"аудиторський°"
Контроль власника"Ę"внутрішньосистемний."внутрішньогосподарський"
контроль°"
За історіографічними джерелами можна стверджувати."що аудит як"
незалежний фінансово-економічний контроль має багатовіковий період"
розвитку°"Розвиток контролю господарської діяльності"" пов’язаний з"
виникненням"" господарського обліку°"Першими користувачами облікової"
інформації були рабовласники°"Прагнучи."щоб управляючі їхнім майном"
забезпечували отримання якнайбільших доходів."не приховували їх і не"
розкрадали." власники." які їх наймали." призначали контролерів." які"
вислуховували звіти управляючих°"На державному рівні"" створювалися"
спеціальні органи."які контролювали збір податків та державні витрати°"З"
розвитком капіталістичного способу виробництва зростає роль податкової"
системи""держав°"Для вирішення колізій між податковими органами та"
управляючими."які представляли інтереси власників."державного контролю"
було недостатньо."адже він захищав лише інтереси держави."і тому виникає"
потреба в незалежному контролі."який отримав назву""аудит""(від лат°"Ã÷æëö""¯"
слухати+°""
Становлення аудиторської перевірки в сучасному розумінні цього"

"
¹
"
"
поняття припадає на початок"³»"ст°"і пов’язане з найрозвиненішою країною того"
часу"¯"Великобританією°"В"³º¸´"році у Великобританії виходить серія законів"
про компанії."згідно з якими останні""зобов’язані один раз""протягом року"
запрошувати незалежного аудитора для перевірки і підтвердження звітності та"
звітування перед акціонерами°"Аналогічні рішення щодо обов’язкового"
незалежного аудиту були прийняті у Франції"(³º¸¹р°+."США"(³º»¸"р°+."
Німеччині"(³»µ³"р°+°"
Отже причинами становлення і подальшого розвитку аудиту були не"
тільки розмежування функцій і інтересів."але й їх спільність°""
"
³°´°Поняття про аудиторську діяльність та її складові"
Відповідно до ст°"З Закону України"ĭПро аудиторську діяльність»."
аудиторська діяльність"¯"підприємницька діяльність."яка включає в себе"
організаційне і методологічне забезпечення аудиту."практичне використання"
аудиторських перевірок"(аудит+"та надання інших аудиторських послуг°"
Аудит" ¯"перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової"
звітності суб'єкта господарювання з метою висловлення незалежної думки"
аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність ви могам"
законів України."положень"(стандартів+"бухгалтерського обліку або інших правил"
(внутрішніх положень суб'єктів господарювання+"згідно з вимогами користувачів°"
Аудит здійснюють незалежні особи"(аудитори+."аудиторські фірми."які"
уповноважені суб'єктами господарювання на його проведення°"Аудит може"
проводитися з ініціативи суб'єктів господарювання."а також¼"у випадках."
передбачених законом"(обов'язковий аудит+°"
Інші послуги аудиторської фірми"¯"це будь-які послуги."не заборонені"
законодавством."що надаються працівниками аудиторської фірми°"
Існує кілька правил."що стосуються діяльності аудиторів¼"
ā вільний вибір аудиторів" (аудиторської фірми+" господарськими"
суб'єктами½"
ā договірні відносини між аудитором і клієнтом."що дозволяють"
аудиторові самому вибирати свого клієнта і бути незалежним від указівок яких¯
небудь державних органів½"
ā можливість відмовити клієнтові у видачі аудиторського висновку до"
усунення відзначених недоліків½"
ā неможливість аудиторської перевірки при родинних або ділових"
відносинах із клієнтом."що перевищують договірні відносини з приводу"
аудиторської діяльності½"
ā заборона аудиторам і аудиторським фірмам займатися господарською."
комерційною і фінансовою діяльністю." не зв'язаною з виконанням"
аудиторських."консультаційних і інших дозволених законом послуг°"
"
"
"
"
Таблиця"³"

"
º
"
"
Характеристика складових діяльності аудиторської фірми"
Ознака"
"
Діяльність аудиторської фірми"
Аудит"
Інші послуги аудиторської фірми"
Поняття"
Підприємницька діяльність."що полягає"
у висловленні думки аудитора про"
достовірність фінансової звітності"
господарюючого суб'єкта-замовника"
Будь-які послуги."не заборонені законодавст¯
вом."що надаються співробітниками"
аудиторської фірми"
Відповідаль
на особа"
Аудитор"¯"особа."яка відповідає"
кваліфікаційним вимогам та"
сертифікована на право здійснення"
аудиторської діяльності¼"підтвердження"
достовірності фінансової звітності."
надання офіційних висновків про неї та"
виконання інших послуг."не"
заборонених законодавством"
Аудитор та весь інший персонал"
аудиторської фірми°"Останні не мають"
повноважень підтверджувати достовірність"
фінансової звітності та надавати офіційних"
висновків про неї"(у тих випадках де аудит є"
обов'язковим+"
Завдання"
Визначаються законодавством."
системою нормативного регулювання"
аудиторської діяльності."а також до¯
говірними зобов'язаннями аудиторської"
фірми та замовника"
Передбачаються договором на надання по¯
слуг з будь-яких питань на вимогу замовника"
Результат" Аудиторський висновок про"
достовірність фінансової звітності."
підписаний сертифікованим аудитором."
та аудиторський звіт"
Прогнозні економічні показники."
розрахунки."якісні характеристики"
організаційної структури управління."стану"
обліку."контролю."листи з відповідями на"
поставлені питання договору."підписуються"
виконавцем або керівником фірми"
Аудитори"(аудиторські фірми+"мають"право¼"
"ā"""""" самостійно визначати форми і методи аудиторської перевірки."
виходячи з вимог нормативних актів України."стандартів"(нормативів+"
аудиторської діяльності."а також конкретних умов договору з економічним"
суб'єктом½"
ā"перевіряти в економічних суб'єктів у повному обсязі документацію з"
фінансово-господарської діяльності." наявність грошових"
сум і цінних паперів."матеріальних цінностей. одержувати"
роз'яснення щодо питань."які виникли і додаткових свідчень."не"
обхідні для аудиторської перевірки½"
ā одержувати по письмовому запиту необхідну для здійснення"
аудиторської перевірки інформацію від третіх осіб½"
ā залучати на договірній основі для участі в аудиторській діяльності"
аудиторів."що працюють самостійно або в інших організаціях."а також інших"
фахівців½"
ā відмовитися від проведення аудиторської перевірки у випадку"
ненадання економічним суб'єктом."що перевіряється."необхідної документації°"
Аудитори та аудиторські фірми"зобов'язані¼"
ā неухильно дотримуватися при здійсненні аудиторської діяльності"
вимог законодавства України½"
ā негайно повідомляти замовникові про неможливість своєї участі в"
проведенні аудиторської перевірки внаслідок наявності родинних."посадових"

"
»
"
"
або економічних зв'язків."відсутності дозволу на проведення аудиторської"
перевірки½"
ā повідомляти замовникові про необхідність залучення до участі в"
перевірці додаткових аудиторів"(фахівців+"у зв'язку зі значним обсягом роботи"
або будь-яких інших обставин."що виникли після укладання договору½"
ā кваліфіковано проводити аудиторські перевірки."виконувати інші"
аудиторські послуги½"
ā забезпечувати схоронність документів."отриманих і складених у ході"
аудиторської перевірки і не розголошувати їхнього змісту без згоди власника"
(керівника+"економічного суб'єкта."за винятком випадків."передбачених"
законодавством України°"
Аудитор"(аудиторська фірма+"зобов'язана надавати замовникові вичерпну"
інформацію про вимоги законодавства." що стосуються проведення"
аудиторської перевірки."правах і обов'язках сторін."а після ознайомлення з"
висновком"¯"про нормативні акти."на яких ґрунтуються його зауваження і"
висновки°"
"
³°µ° Класифікація аудиту за певними ознаками та її практичне"
застосування"
В залежності від завдань замовника аудит виконує різні функції°"В"
відповідності до організаційних принципів і класифікаційних ознак аудит"
поділяється на¼""
За організаційними ознаками¼"регламентований½""договірний½"внутрішній"
(відомчий+½"державний°"
За процесуальними ознаками¼" однопредметний½" багатопредметний½"
комісійний°"
За змістом і функціями в управлінні¼"запобіжний½"перманентний½"
ретроспективний½"стратегічний°"
За формою""розрізняють""аудит зовнішній і внутрішній°"
За масштабами роботи""внутрішній аудит поділяється на загальний і"
локальний°"
"
³°¶° Предмет та об’єкти аудиту"
Аудит базується на оцінці стану відповідних аспектів діяльності"
економічних систем"Ę"окремих підприємств."комплексів тощо°"Перш за все"
мова йде про оцінку достовірності і повноти фінансової звітності."яка містить"
інформацію про стан активів." зобов’язань та власного капіталу"
господарюючого суб’єкта°"Підтвердження аудитором звітності є обов’язковою"
умовою взаємовідносин господарюючого суб’єкта з акціонерами."податковою"
системою."іншими контрагентами°"Реальність фінансової звітності"Ę"основний"
традиційний об’єкт аудиту°"Сфера аудиторської діяльності в сучасних умовах"
значно розширилася за рахунок аудиторських послуг°"Головна увага"
приділяється підвищенню ефективності системи управління господарюючим"
суб’єктом і перш за все системи внутрішнього контролю°"Таким чином."
результатом аудиту можуть бути висновки про стан об’єктів"(достовірність"

"
³²
"
"
бухгалтерського обліку і фінансової звітності."чинність та цілеспрямованість"
господарських операцій."фінансовий стан тощо+.""а аудиторських послуг""¯"
можливий стан об’єктів в майбутньому""(прогнозовані економічні показники."
якісні характеристики організаційної структури управління тощо+°"
Звідси предметом аудиторської діяльності є стан економічних."
організаційних." інформаційних та інших характеристик системи." що"
знаходяться в сфері аудиторської оцінки°"
Предмет аудиторської діяльності має багато спільного з предметом"
документальної ревізії та економічного аналізу°""
Під об’єктами аудиторської діяльності розуміють окремі або"
взаємопов’язані економічні."організаційні."інформаційні та інші сторони"
функціонування системи."що досліджується."стан яких може бути оцінено"
кількісно і якісно°"
Аудитор має справу з об’єктами різноманітними за складом."відношенням"
до сфер діяльності тощо°"Це вимагає застосування певної класифікаційної"
системи."яка б забезпечувала цілісну уяву про предмет аудиту°"
В залежності від"виду""об’єкти аудиторської діяльності поділяються на"
наступні групи¼""
¯"""ресурси½"
¯"""господарські процеси½"
¯""економічні результати діяльності½""
¯""організаційні форми управління½""
¯""методи управління½""
¯""функції управління°"
За ознакою складності" об’єкти поділяють на дві групи¼"
¯"сукупні ресурси і господарські процеси та цілісні системи управління½"
¯"групи ресурсів і господарських процесів та окремі ланки системи"
управління°"
По відношенню до сфери діяльності" доцільно виділяти об’єкти сфери"
постачання."виробництва."збуту."управління тощо°"
За" часом" розрізняють об’єкти."стан яких оцінюється в¼"минулому½""
теперішньому½"майбутньому°"
За" характером оцінки" розрізняють об’єкти."стан яких оцінюється¼"
кількісно½"якісно½"кількісно і якісно°"
За"тривалістю знаходження в полі діяльності аудиту" можна виділити"
наступні групи¼"
Ø
ті."що постійно знаходяться""в полі діяльності½"
Ø
ті."з яких періодично""проводиться аудиторська оцінка°"
Ø
ті."що вимагають разової оцінки°"
По" відношенню до видів аудиту"виділяють об’єкти внутрішнього і"
зовнішнього аудиту°""
Системний підхід до класифікації об’єктів аудиторської діяльності"
визначає використання специфічних прийомів." що складають метод"
аудиторської діяльності°"
³°·° Відмінності аудиту від ревізії фінансово-господарської діяльності"

"
³³
"
"
підприємства"
Спільним між аудитом і ревізією насамперед є те."що вони проводяться"
на основі документально перевірених показників°"
Однак між ними є й суттєві відмінності."які можна розглядати за їх"
сутністю."цілями."характером."правовим регулюванням."об")єктами."зв'язками."
принципом оплати роботи."практичними завданнями і результатами°"
Ревізія проводиться на підставі наказів державних органів управління°"
Головними завданнями державної контрольно-ревізійної служби є здійснення"
державного контролю за витрачанням коштів і матеріальних цінностей."їх"
збереженням½"змістом і достовірністю бухгалтерського обліку і звітності в"
міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади."державних"
комітетах."державних фондах."бюджетних установах."а також на підприємствах"
і в організаціях."які отримують кошти з бюджетів усіх рівнів½"розроблення"
пропозицій щодо усунення виявлених недоліків і порушень та запобігання їм у"
подальшому°"
Таблиця"´"
Відмінності аудиту від ревізії"
Ознаки"
Аудит"
Ревізія"
³"
´"
µ"
Поняття"
Полягає у висловленні" аудитором"
об'єктивної" думки про достовірність"
фінансової звітності." що"
відображається в аудиторському"
висновку"
Метод господарського контролю"
діяльності підприємств та їхніх підрозділів"
за певний період з метою встановлення"
законності." доцільності та ефективності"
здійснених господарських операцій."
забезпечення"
збереженості майна."
правильності та достовірності обліку і"
звітності"
Законодавче"
регулювання"
Закон України" ĭПро аудиторську"
діяльність»"
Закон України"ĭПро державну конт¯
рольно-ревізійну службу України»"
Підстава для"
проведення"
Договір між аудиторською фірмою"
(аудитором+"та замовником аудиту"
Наказ керівника підрозділу контрольно¯
ревізійної служби або керівника"вищої"
установи"
Періодичність"
проведення"
Обов'язковий"¯"один раз на рік"(для"
підприємств." що оприлюднюють"
свою фінансову звітність+."
ініциативний" ¯" на замовлення"
суб'єкта господарювання"
Може призначатися не частіше одного разу"
на рік для перевірки господарських"
операцій підприємств."установ
і"
організацій."які використовують кошти"
бюджетів."а також до і після порушення"
кримінальної справи уповноваженими на"
те органами"
Суб")єкт про¯
ведення"
Аудитор" ¯" це особа." яка" має"
кваліфікаційний сертифікат." що"
надає право на проведення аудиту чи"
надання послуг і зареєстрований як"
суб'єкт аудиторської діяльності"
Ревізор"¯"службова особа."яка упов¯
новажена державою виконувати кон¯
трольні функції з перевірки діяльності"
підприємства."але позбавлена будь-яких"
процесуальних прав на стадії"
попереднього слідства½" в процесі"
розслідування справ може бути"
допитаний лише як свідок"
"
Продовження табл°´"

"
³´
"
"
³"
´"
µ"
Предмет"
Фінансова звітність підприємства"
та дані." сформовані в системі"
бухгалтерського обліку"
Документально відображена в системі"
обіку господарська діяльність"
підприємства."що вивчається засто¯
суванням."спеціальних прийомів з"позиції"
законності."достовірності та доцільності°"
До предмету ревізії належать процеси та"
явища." пов'язані з господарською"
діяльністю підприємств і відображені"
документально." а" межі їх визначаються"
програмою ревізії"
"
Аудит є видом підприємницької діяльності."тоді як ревізія являє собою"
виконавчу діяльність°" Контрольно-ревізійний апарат
і аудитори"
використовують під час перевірки фінансово-господарської діяльності"
підприємств однакові методичні прийоми."джерела інформації."зокрема"
законодавчі та інформативно правові акти."первинні документи і реєстри"
бухгалтерського обліку."баланс і звітність°"
Правове регулювання ревізії і аудиту також різне°"
Аудит як незалежна форма контролю добровільно обирається власником."
для якого формулюються висновки для подальшого удосконалення роботи"
підприємства°"
Аудит відрізняється від ревізії не тільки цілями."а й організаційними"
формами проведення°"
Аудит здійснюють незалежні аудитори"(аудиторські фірми+."які мають"
сертифікат і включені до національного реєстру суб'єктів аудиторської"
діяльності."причому на платній основі за договорами на виконання послуг°"
Аудитори несуть відповідальність перед клієнтам щодо якості зробленого"
висновку°"
Питання до самоперевірки"
³° Які причини появи аудитуÁ"
´° Які обов'язки покладаються на аудиторівÁ"
µ° Яким видом діяльності є аудиторська діяльністьÁ"
¶° Яка головна мета аудитуÁ"
·° Хто є користувачами результатів аудитуÁ"
¸° Як поділяється аудит відповідно до вимог законодавстваÁ"
¹° Що є постулатами аудитуÁ"
º° Що входить до завдань аудитуÁ"
»° Які принципові відмінності між аудитом і ревізієюÁ"
³²° Що є об'єктом і предметом аудитуÁ"
³³° Які існують види аудитуÁ"
³´° Які види господарюючих суб'єктів підлягають обов'язковому"
³µ° аудитуÁ"
³¶° Яка економічна суть та об'єктивна необхідність аудиту в умовах"
³·° ринкуÁ"


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал