Культурологічний аспект на уроках зарубіжної літературиСкачати 230.46 Kb.
Дата конвертації17.03.2017
Розмір230.46 Kb.
Культурологічний аспект на уроках зарубіжної літератури

Важливим критерієм оцінювання результатів освіти сьогодні є різнобічно розвинена особистість, яка може адаптуватися до соціально – економічних змін і успішно спілкуватися в інформаційному соціумі. Серед шкільних предметів, що впливають на соціалізацію особистості,виховання культурної людини особливе значення має зарубіжна література, яка виховує мистецтвом слова.

На підставі Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 23. 11.р. № 1392) із урахуванням Державного стандарту початкової загальної освіти з урахуванням тенденцій сучасної літератури й культури, розвитку зв’язків України з іншими країнами та орієнтацією на входження до світової спільноти, виділяються основні лінії вивчення літератури:


 • літературознавча,

 • культурологічна,

 • компаративна.

Культурологічна лінія втілена у відповідній рубриці програми «Література і культура», що супроводжує кожний розділ.

Цей вид діяльності сприяє усвідомленню художньої літератури як важливого складника мистецтва. Вона сприяє ознайомленню учнів із «фундаментальними цінностями світової художньої культури; розкриттю особливостей творів, літературних явищ і фактів у широкому культурному контексті; висвітленню зв’язків літератури з філософією, міфологією, фольклором, звичаями, віруваннями, культурними традиціями різних народів і національностей;розширенню ерудиції учнів, вихованню їхньої загальної культури, поваги до національних і світових традицій, толерантного ставлення до представників різних культур, віросповідань, рас і національностей».

Проблема теоретичного обґрунтування і практичного застосування культурологічного компонента є однією з найменш вивчених проблем сучасної методики викладання зарубіжної літератури. У 90 – х роках минулого століття ця проблема постала особливо гостро і отримала свою послідовну розробку в творчості М. Борецького, Є. Волощука, Д. Затонського, М. Жулінського, О.О. Ісаєва, Ю. Ковбасенко.

На уроці літератури з використанням культурологічного компоненту відбуваються певні зміни в емоційно – ціннісній сфері учнів, що свідчить про збагачення особистого соціокультурного досвіду учнів.

Вивчення художніх творів в культурологічному аспекті передбачає опору на різні контексти: біографічний, соціально – історичний, культурний контекст епохи. В результаті відтвориться єдине силове поле культури, спираючись на взаємозв’язок творів мистецтва, що допомагають налаштуватися на думки й почуття людей колишніх епох. Таким чином, «діалог культур» у літературі здійснюється за допомогою співставлення елементів різних культур у процесі вивчення літератури.

Для реалізації культурологічного підходу викладання зарубіжної літератури пропонується використовувати наступні види діяльності: • робота з творчістю портретистів;

 • робота зі скульптурними зображеннями;

 • робота з зображеннями пам’ятників архітектури;

 • використання репродукцій;

 • порівняння екранізації з художнім твором;

 • використання музичного мистецтва;

 • міжлітературні зв’язки;

 • аналіз етичного і естетичного розвитку народу, відображеного у творі.

На уроці культурологічного аналізу велику роль відіграють фонові знання , без яких інколи важко адекватно сприйняти й осмислити зміст художнього твору, авторську концепцію, характери героїв та своєрідність творчої манери митця. Для подачі фонових знань можуть бути використанні такі методичні форми роботи як бесіда вчителя, самостійне опрацювання історичних, літературознавчих, мистецтвознавчих, культурологічних джерел, енциклопедій; розгляд та аналіз ілюстрацій, репродукцій картин; прослуховування музичних творів; перегляд слайдів,діафільмів, уривків фільмів, які містять культурологічний матеріал; екскурсії до музеїв, пам’ятників.

На етапах підготовки до культурологічного аналізу та його проведення доцільно використовувати наступні методичні форми: евристична бесіда, дослідницькі завдання, проблемні питання та проблемні ситуації, складання опорних схем, зіставлення різних мистецьких творів, коментарі (історико –культурологічний,філософський, міфологічний, мистецтвознавчий).

На підсумковому етапі культурологічного аналізу учні доходять висновку щодо особливостей втілення художньої свідомості епохи у творчості письменника, місця твору в історії зарубіжної та національної культури, його зв’язку з культурними явищами своєї доби, попередніх та наступних епох.

У практиці викладання зарубіжної літератури в культурологічній лінії виділяю три напрямки: біографічний, соціально - історичний, культурний.Вивчення художнього твору в біографічному та соціально – історичному контексті

При вивчені теми «Література середньовіччя» у 8 класі («Загальна характеристика літератури народів Сходу УІІІ – ХІІ ст. Розквіт китайської літератури у УІІІ ст..») велика увага приділяється історичним відомостям про епоху, існуючим філософським поглядам та вченням. В доповідях, підготовлених учнями, акцентується увага на особливостях розвитку літератури Сходу. Під час уроку звертаю увагу на особливості китайської лірики. Учні акцентують увагу на існуючі філософські погляди:конфуціанство і даосизм, основні ознаки яких – допомагати іншим. Характеризується епоха династії Тан, особливості китайського письма. Під час уроку пропоную прослухати в записі вірші на китайській мові. Візуальна екскурсія по «картинній галереї репродукцій», асоціативний аналіз віршів.

На уроці по творчості Лі Бо і Ду Фу пропоную учням розповісти біографію, акцентуючи увагу на погляди поетів. Шляхом аналізу віршів визначаємо особливості китайської поезії. Розкриваємо традиції, побут, звичаї, символи, відображені у творах. «Асоціативний кущ» учні створюють словесно, з допомогою олівця а також пластиліном.

Під час проведення уроку на тему: ««Я лицар і поет». Творчість провансальських трубадурів, її жанрово – тематичне багатство» з допомогою учнів виясняємо причини виникнення персько - таджицької лірики, вплив іранської культури на культуру Арабського халіфату. Школярі відмічають, що лірика відображала мусульманську релігію та гуманістичний світогляд. Урок розпочатий уявною прогулянкою, яку підготувала група істориків, одягнутих в трубадурів.

Під час проведення уроку на тему: «Байрон. Поема «Мазепа». Історична основа та романтичний міф» шляхом історико – літературного кросу, використовуючи картинну галерею, учні знайомляться з історичним тлом. Об’єкт дослідження - поема «Мазепа». Виясняємо, що в творі історичне, а що міфологічне. Запрошуємо зануритися у таїнства народження міфів про гетьмана України. Порівнюємо героя Байрона з героєм інших поетів. Звичайно на уроці використовуються репродукції картин та порівняльний аналіз, аналіз аудизапису музики Ліста «Мазепа».

При вивченні творчості Оноре де Бальзака , під час уроку на тему: «Життєвий і творчий шлях письменника. Проблематика і структура «Людської комедії »», акцентую увагу на поглядах письменника, його зв’язку з Україною, на економічному,соціально - політичному та культурному розвитку країни. Учні демонструють пошуково – дослідницькі випереджальні завдання з використанням власне створених учнівських презентацій. Важливу роль також відіграє постановка проблемно – пошукових питань, що викликає «аукціон думок»: • Як ви вважаєте, що було причиною написання «Людської комедії»?

 • Чому даний твір називають «енциклопедією життя Франції»?

 • Бальзак підкреслював: «Величезний розмах плану, який охоплює одночасно історію і критику суспільства, аналіз його недоліків і обговорення його засад дозволяють, як мені здається, дати йому назву «Людська комедія»…Чи правильно це вирішать читачі…»

Для зацікавлення пропоную уривок кінофільму(1937 року) та пропоную порівняти зміст тексту з переглянутим уривком.

В старших класах доречно звернути увагу на етнокультурологічний аналіз тексту. Він ґрунтується на впливі релігійних традицій на літературу, допомагає визначити типи художньої свідомості та її відображення у творах певних епох.

Вивчаючи Уолта Вітмена, після ознайомлення з біографією звертаюся до осмислення поняття національний поет. Учні в ході бесіди звертають увагу на національну флористику, відображену у фольклорі та у літературі. Школярі аналізують образ листя, трави і приходять до висновку, що ці поняття мають національно – культурне значення.

Під час вивчення творчості Ф. Достоєвського, А. Чехова, Б. Шоу іноді використовую театралізацію з метою приближення епохи, характеру літературного персонажу.Культурний аспект у вивченні зарубіжної літератури

При вивчені літератури необхідно звертати увагу на взаємозв’язок та взаємовплив різних видів мистецтва.

Живопис допомагає зрозуміти художній твір, допомагає учням виявляти спільні риси між творами світового малярства та творами зарубіжної літератури, розвиває навички зіставлення мистецьких явищ, їх порівнянь, пошуків спільного та відмінного. Леонард да Вінчі писав: «Живопис – це поезія, яку бачать, а поезія – це живопис, який чують». На уроках слід використовувати не тільки репродукції картин, але й ілюстрації до творів, пропонувати дітям зображувати своє власне бачення епізодів з твору,бачення головного героя.

Літературний твір і музичне мистецтво теж тісно переплетені, адже «музика починається там, де закінчується слово».

Під час підготовки дітей до олімпіад зіштовхнулася з проблемою недостатньої кількості інформації в культурному аспекті. Тому наряду з основними видами діяльності описаними вище пропоную ще й наступні.

Робота з творчістю портретистів

Вивчаючи тему «Із літератури реалізму» в 10 класі, пропоную учням ряд питань з творчості відомих письменників.

* Назвати художників, які писали портрет Стендаля. Охарактеризувати

письменника за портретом, порівняти висновки з висловлюваннями знайомих.

( Йохан Олаф Содемарком написав портрет у 1840 році). • Хто з портретистів написав «Портрет Л. М Толстого», хто замовник?

(В 1873 році Крамськой на замовлення П.М. Третьякова пише картину

«Портрет Л.М. Толстого» ). • Портрет А.П. Чехова писали: Н. Л. Ульянов, М. Михайлов (1998 р.), Ротова

(1929), І. Є. Браз, В. А. Сєров. Порівняти портрети.

 • Хто з художників написав портрет Оскара Уайльда?

(Анрі Тулуз – Лотрек в 1895 році).

 • Хто написав портрет Вітмена? Чи вдалося художнику передати основні риси характеру поета?

(Ф. Збарський написав портрет Вітмена).

При вивченні в 11 класі теми : «Із літератури першої половини ХХ століття» звертаю увагу на наступні питання з культурології.

* Хто з художників приділяв увагу Г. Ібсену і написав його портрет?

(Е. Мунк. «Ібсен у кав’ярні Гранд – готелю у Християнії »).

* Хто з портретистів зобразив Еміля Золя? Чи вдалося художнику точно

передати характер письменника?

(Мане. «Портрет Еміля Золя»).

* Назвати художників, які писали портрет А. Ахматової. Порівняти полотна, зробити висновок: хто більш вдало зобразив поетесу.

(Портрет А. Ахматової писали М. Лянглебен, Н.Альтман, Ю. Аннєнков, В. Бєлкін, Є. Бєлуха, Г. Верейський, Л. Бруні та інші).

Використання репродукцій та ілюстративного матеріалу

Використання репродукцій живопису та ілюстративного матеріалу дає можливість виконувати ряд творчих завдань («добір цитати до ілюстрації», «словесне малювання», «побудова асоціативного куща», «твоя позиція», пошук відповіді на проблемне питання та інші ). • Автор ілюстрацій до роману Стендаля «Червоне і чорне» - художник А. Яковлев. Проаналізуйте: наскільки вони близькі до тексту.

 • Розгляньте репродукцію картини Жака Луї Давида «Портрет мадам Серизіа з сином Емілем». Проведіть паралелі між образом портретованої та образом мадам де Реналь. У чому схожість та відмінність?

 • Авторами ілюстрацій роману Оноре де Бальзака «Гобсек» є Химижець А. А., Адіванкін С. І.(1980 р.), Д. Штеренберг (ХІХ ст..), Ш. Таміз’є, Є. Тудуз. Порівняйте ілюстрації письменників із словесним описом епізодів та героїв.

 • Хто з художників першим проілюстрував роман Діккенса « Пригоди Олівера Твіста»? (У1839 р. Джордж Крукшанк ).

 • Ілюстрації до роману Ф. Достоєвського «Злочин і кара» малювали М. Шемякін (60р., 64р., 67р.), А. Харшак, Шмаринов Д. А., Константинов Ф. Д., І. Глазунов. Розгляньте ілюстрації. Чи вдалося художникам передати настрій роману?

 • Порівняйте ілюстрації Бема Є.М.(1870 р.), Врубеля М. А.(1883 р.), Нестерова М. В. (1887 р.) до роману Толстого Л. М. «Анна Кареніна». Як ви вважаєте, хто з художників – ілюстраторів наблизився до задуму письменника?

 • Дібрати цитату до картини Врубеля «Побачення Анни з сином».

 • Порівняти картину Врубеля та Арама Ванеціана «Побачення Анни з сином». Хто краще передав психологічний стан головної героїні?

 • Хто з художників ілюстрував роман Уайльда? Чи відповідають ілюстрації змісту тексту?

(Ілюстрації до роману «Портрет Доріана Грея» малювали Денис Гордєєв,

Владислав Єрко). • Назвати авторів ілюстрацій до оповідання А. Чехова «Людина в футлярі».

(Найбільш вдалі ілюстрації до оповідання А. Чехова Д. А. Дубінського та Т.В. Шишмарьової).

Із літератури першої половини ХХ століття (11 клас).


* Хто з відомих художників ілюстрував драму Ібсена «Ляльковий дім»? Чи

відповідають ілюстрації змісту тексту?

(Ілюстрації М. Реріха до драми «Ляльковий дім»). • Рогляньте репродукцію картини Е. Мунка «Крик» . Чи можна вважати, що вона перегукується з оповіданням Франца Кафки «Перевтілення»?

 • Розгляньте репродукцію картини К. Банті «Галілео перед римською інквізицією». Чи дає вона змогу уявити епоху, зображену в п’єсі Брехта «Життя Галілея» та уявлення про головного героя? Чи схожі ці образи?

Поезія (10 клас)

 • Назвати репродукції картин російських художників, що розкривають тему страждань народних та перегукуються з творчістю М. Некрасова?

(І. Крамський, М. Ге).

* Хто з художників зобразив пейзаж А. Фета засобами імпресіоністичного

живопису?

(К. Моне. «Бузок на сонці»).

* Назвати авторів портретів Бодлера.

(Роботи Г. Курбе, А. Матісс, А. Фантен - Латура). • Назвати автора картин за мотивами віршів Бодлера?

(На мотиви віршів Бодлера писав картини Межберг. Пять самостійних картин сприймаються як символічна поема із п’яти тем. Картина починається із спокійного вступу – пейзажу з елементами східної архітектури. Нижня частина – триптих актичних скульптур, який контрастує з головною центральною частиною картини, що символізує хиткість людського життя).

Робота з скульптурними зображеннями, памятниками

Робота із скульптурними зображеннями, зображеннями пам’ятників культури також являється одним із важливих завдань при реалізації культурологічного аспекта. • Як увіковічена пам'ять А.П. Чехова?

(Створені меморіальні будинки – музеї у Сумах і Ялті. Встановлений пам’ятник в Ялті. В його честь названо астероїд 2369 Чехов).

* Назвати скульптора, який створив пам’ятник Чехову в Ялті?

Із літератури першої половини ХХ століття (11 клас).

* Як увіковічена пам'ять австрійського письменника Франца Кафки?

(Бронзовий пам’ятник Францу Кафці за проектом скульптора Ярослава Рони стоїть поруч з Іспанською синагогою, розташованою в єврейському кварталі міста. Його було встановлено восени 2003 року. Якщо вірити старим кадастровим карткам, якраз на місті статуї колись проходив кордон між єврейським кварталом Йозефів і християнським Старим Містом. Скульптура являє собою фігуру самого письменника, який сидить на плечах порожнього костюма.)


 • Як ви вважаєте, що символізує «порожній костюм»?

(За задумом автора це має символізувати внутрішній світ героїв Кафки).

 • Б. Шоу позував місяць скульптору О. Родену. Але друзі не побачили схожості в скульптурі. Її автор заявив, що вона не завершена. Що відповів з приводу цього Б. Шоу?

(Шоу жартував, що Роден ніколи не вважав роботу завершеною, доки живий

оригінал). • Назвати автора скульптури «Я - прекрасний», присвяченій Шарлю Бодлеру.

(Це відома скульптура Огюста Родена, на якій написані слова «Гімну красі»).

Екранізація і художній твір

Важливу роль в культурології грає екранізації художнього твору. Під час перегляду уривку учням пропонуються завдання і запитання, наприклад: який розділ твору екранізовано в даному уривку? Переказати епізоди, які переглянули,

порівняти їх із змістом тексту, продовжити переглянутий епізод переказом.

На етапі аналізу образної системи творів можна використовувати кадри з екранізації . На основі переглянутого матеріалу ставимо ряд запитань:

чи такими ви уявляли героїв? Чи згодні ви з режисерами? Чи відрізняється зміст художнього тексту від екранізації?

За сюжетом роману «Червоне і чорне» створено багато художніх фільмів.

В 1920 році фільм створив італ’янський режисер Маріо Боннард, в 1954 році кінофільм створив французький режисер Клод Отан – Лара, в1961році французький режисер П’єр Кардинал зняв свій фільм. Радянський режисер С. Герасимов створив кінофільм в 1976 році. В 1993 році англійський режисер Бен Болт зняв телесеріал по мотивам роману Стендаля «Алое и чёрное». Останній французький телефільм був знятий режисером Жан – Даніелем Вераж в 1997 році.


 • Як ви гадаєте, чому цей роман так приваблює режисерів різних країн ?

 • Яка екранізація найкраща?

В 1937 році відбулася радянська екранізація роману Оноре де Бальзака

«Гобсек». Хто зіграв головну роль в цьому фільмі?(Головну роль – Гобсека- зіграв М. Монідов). • Хто ще з відомих режисерів звертався до твору «Гобсек» та зняв фільми?

(Екранізація повісті режисером О. Орловим в 1987 році, а в 1936 році режисером К. Еггертом).

При вивчені творчості Ч. Діккенса доречно зупинитися на таких питаннях: • Коли відбулося перше інсценування?(Перше інсценування «Пригод Олівера Твіста» з’явилося ще в 1838 році).

 • Які екранізації ще існують по цьому роману?

(Мюзикл в 1968 році, мультфільм в 1982 році, телесеріал в 1999 році, кінофільм польського режисера Романа Поланскі в 2005 році).

 • Хто найкраще справився з екранізацією і отримав «Оскар»?

 • Хто отримав головний приз Московського міжнародного кінофестивалю ?

(Кінофільм Р. Поланскі «Олівер Твіст» отримав «Оскар», а музичний фільм виробництва Великобританії, знятий режисером Керолом Рідом «Олівер» в 1968 році отримав головний приз Московського міжнародного кінофестивалю ).

 • Назвати відомі екранізації роману Л. М. Толстого «Анна Кареніна»?

(Екранізація роману британським режисером Джо Райт, Голівудська екранізація роману в 2012 році режисер Саймон Легтон, в 2009 році режисер С. Солов’йов екранізував роман, американська версія створена режисером Бернардом Роуза в 1997 році).

 • Назвати відомих акторок, які зіграли роль Анни Кареніної?

( Головну роль зіграли Кіра Найтлі, Джуд Лоу, Аарон Тейлор – Джонсон та Келлі Макдоналд , Софі Марсо, Тетяна Самойлова).

 • Назвати найяскравіших виконавців головної ролі Анни Кареніної?

(Найкраще зіграли роль Тетяна Самойлова (радянська актриса), Жаклін Біссет (англо-американська актриса, 1985 р. ), французька актриса Софі Марсо).

* Назвати найновішу екранізацію роману «Анна Кареніна».

(Остання екранізація в 2012 році. Британська версія).

* При вивченні творчості А. П. Чехова доречно вияснити чи знімали кінофільми в Україні по оповіданням письменника?

(В Україні за творами Чехова знято фільми: «Шведський сірник» (1922р.), «Будинок з мезоніном»(1960 р.), «Володя великий і Володя маленький», «Тепер ось прослався, сине людський» (1990 р.)).


 • Режисери яких країн інсценували роман «Портрет Доріана Грея»?

(Американський режисер Олівер Паркер в 2009 році, англійський режисер Джон Горрі в 1976 році, американець Девід Розенбаум у 2002 році, телеспектакль в1968 році, СРСР).

 • Якому виду мистецтва новела Проспера Меріме «Кармен» не дає переваги?

(Балету Щедріна «Кармен - сюїта», художньому фільму Саура «Кармен»(1983 р.), художньому фільмуВ. Аранда «Кармен»(2003 р.)).

Із літератури першої половини ХХ століття (11 клас).

* Чи була екранізована повість – притча Е. Хемінгуея «Старий і море»? Як ви вважаєте, цей фільм здатний розкрити основні проблеми притчі? Порівняйте екранізацію і зміст повісті.

(Знято єдиний мультиплікаційний фільм режисером Олександром Петровим). • Назвати кращих виконавців ролі Нори?

(Найкраще зіграли роль Нори В.Ф. Коміссаржевська (1904 рік), і С. В. Гіацинтова (1939рік)).

 • Назвати найбільш вдалу інтерпретацію комедії Бернарда Шоу «Пігмаліон».

(До найбільш вдалих інтерпретацій комедії належить екранізація мюзиклу «Моя чарівна леді» режисера Дж. Кьюкор, композитораФ. Лоу. У 1965 році цей фільм був визнаний кращим фільмом року, отримавши численні нагороди в різних номінаціях «Оскара та інші кінопремії»).

Використання музичного мистецтва

Використання уривків з музичних творів, написаних по текстам, відіграють важливу роль. Музика створює відповідний емоційний фон, допомагає передати колорит доби,враження. Доцільно поставити перед класом завдання, що розвиває асоціативне мислення. Слухаючи фрагменти з музичних творів, учні мають сказати, які асоціації у них виникають, зробити словесне малювання музики. • Які музичні твори були написані?

(Пісня «Червоне і чорне» у виконанні групи «Аліса. Костянтин. Кінчев») .

Із літератури першої половини ХХ століття (11 клас). • Який музичний твір був написаний по творчості Патріка Зюскінда?

(Пісню написав Віталій Дубінін «Пісня написана строго за Зюскіндом»). Чи відповідає це дійсності?

(В пісні Марії Шерифович «Молитва»).

Поезія 10,11 класи • Хто написав музику на вірші з книги Ш. Бодлера «Квіти зла»?

(Cимфонія сонетів для баса, фортепіано і ударник Є Лазарева).

 • Назвати відомого виконавця романсів на слова Поля Верлена.

(Відомий виконавець В. Агафонов, романс «Дремлют плакучие ивы»).

 • На які вірші Тютчева написана музика?

(В сукровище світової музики ввійшли такі твори на слова Тютчева, як «Весенние воды» С. В. Рахманінова, «Я помню время золотое» и «Слёзы» М.К. Метнера, Чайковський, поклавший на музику вірш «Как над горячею золой…» та переклад Тютчевим Гете «Ты знаешь край, где мирт и лавр растёт…»)

 • Найяскравіший виконавець романсу Тютчева «Я встретил вас..»?

(Видатний російський співак Іван Семенович Козловський. Він почув мелодію цього твору від актора І. М. Москвіна і сам здійснив оранжировку).

 • Хто написав музичні твори на слова Некрасова?

(Його вірші покладені на музику як видатних, так і маловідомих композиторів. Найбільшу популярність завоювали твори Мусоргського, Бородіна, Чайковського, Кюі, Танєєва, Глазунова).

 • Які композитори відчули зв'язок «мелодії» Фета з романсом?

(Вірші Фета покладені на музику О. Варламовим та Гурлевим, Олександром Білашом , Рахманіновим, М. Ширяєвим, Чайковським, М Римським - Корсаковим).

 • Назвати автора оркестрової увертюри на слова Волта Вітмена.

(Г. Холст. «Волт Вітмен» В. Вільямса).

* 14 симфонія Д. Шостаковича об’єднала 11 віршів у 4 частини симфонії. Назвіть поетів , творчість яких стала літературною основою симфонії.

(Літературна основа симфонії вірші Гарсіа Лорки, Гійома Аполлінера, Райнера Марії Рільке та російського поета – декабриста Вільгельма Кюхельбекера).

Міжлітературні звязки

Культорологічний аспект вміщує в себе також міжлітературні зв’язки. Учням можна пропонувати завдання на порівняння літературних творів, знаходження спільного в творчості українських письменників та зарубіжних. • Хто з російських письменників приділяв увагу творчості Вітмена?

(К. Чуковський написав книгу «Мій Вітмен», В. Пивоваров намалював ілюстрації до неї. І Драч написав вірші, присвячені Вітмену.)

* Хто з українських поетів писав про Ш. Бодлера ?

(М. Рильський та С. Горчинський).

* Хто з українських митців захоплювався творчістю Верлена?(Його поетична майстерність захоплювала В. Стефаника, Лесю Українку).

 • Коли вперше читачі познайомилися з поезією Верлена на українській мові?

(В 1897 році читачі познайомилися з творчістю Верлена, коли друком вийшла «Осіння пісня» у перекладі П. Грабовського).

 • Хто з художників використав голубку Гійома Аполлінера як символ миру?

(Голубка Гійома Аполліонера стала прототипом голубки, створеної видатним художником Пабло Пікассо. Художник намалював відомий у всьому світі графічний образ, що символізує мир).

 • Маркес написав роман «Сто років самотності». Хто з відомих письменників, поетів писав про самотність?

(Провідний мотив самотності звучить в творах І. Буніна «Одиночество», О. Блока «Одиночество», Д. Мережковського «Одиночество в любви», М. Лермонтова «Одиночество»).

 • Хто займався першими перекладами віршів Вітмена?

( Перші переклади належать І. Куликові, що на той час був в Америці).

 • Які особливості перекладу збірки Вітмена «Листя трави»?

(Збірка «Листя трави» - співпраця багатьох перекладачів, зокрема Володимира Мисика, Івана Кулика, Віталія Коротича, Михайла Тупала).

 • Назвати відомих перекладачів творчості Бодлера.

(Перекладачі Бодлера: М. Зеров, Д. Павличко, Є. Маланюк, Михайло Драй - Хмара).

(Бальзаковські твори згадуються в повістях Шевченка).

 • Творчість яких українських письменників та поетів високо цінив Л. Толстой?

(Толстой знав поезію Т. Шевченка, особливо високо ставив його «Наймичку». Близькі йому були й погляди українського філософа Г. Сковороди. Виявляв інтерес до культурної діяльності й творчості Марка Вовчка, М. Кропивницького, М. Заньковецької).

 • Хто з українських письменників був першим дослідником творів Л. Толстого?

( І. Франко був одним з перших в Україні популяризаторів і дослідників творів Л. Толстого).

 • Назвати відомих перекладачів творів Л. Толстого на українську мову.

(У ХІХ столітті українською мовою твори Л. Толстого перекладалися переважно у Західній Україні. У ХХ столітті романи й повісті великого письменника переклали Г. Хоткевич, О. Кудзич, В. Шурат, О. Хуторян, Є. Дроб’язко та інші. У 1960 році вийшло друком дванадцятитомне зібрання творів Л. Толстого, перекладених українською мовою).

 • Хто з українських поетів займався перекладом поезії Некрасова?

(Перекладачі: М. Терещенко, П. Усенко, А. Малишко).

 • Назвати українських перекладачів поезій А. Фета.

(Перекладачі: М. Вороний, М. Рильський, Г. Кочур).

Узагальнюючи, можна сказати, що культурологічний аспект при вивчені зарубіжної літератури є одним із важливих напрямків навчального процесу. Творчий розвиток дитини здійснюється як пошук себе в діалозі з культурними співрозмовниками, сприяє розвитку самостійності. Вирішуючи культурологічні задачі використовуються технології розвивального, інтерактивного спрямування , які сприяють адаптації особистості в соціумі.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал