«Кримінологія» Для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом 030401 «Правознавство» галузь знаньСторінка5/20
Дата конвертації25.12.2016
Розмір4.39 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Тема 11. Кримінологічна характеристика і профілактика негативних

соціальних явищ, пов’язаних зі злочинністю.


Вивчення цієї теми займає особливе місце, оскільки розглянуті в ній види асоціальної поведінки хоча в більшості випадків і не є злочинними, але дуже тісно пов’язані із вчиненням багатьох злочинів. Такі явища вважаються «фоновими явищами» злочинності, оскільки суттєво сприяють вчиненню різних злочинів. Потрібно мати чітке уявлення про криміногенність цих явищ, знати конкретні форми їх взаємозв’язку з різними видами злочинності, причинами та умовами, що сприяють пияцтву, наркотизму, статевій деморалізації. Такі знання важливі для здійснення успішної профілактики злочинів, пов’язаних з розглянутими видами антисоціальної поведінки.

Аналізуючи зв’язок злочинності з пияцтвом, слід мати на увазі, по-перше, вплив алкоголю на психіку людини, що провокує її на вчинення різних злочинів; по-друге, роль сп’яніння як віктимогенного фактора; по-третє, те, що приводом до вчинення багатьох злочинів є прагнення винного придбати спиртне.

Важливо знати основні показники, що характеризують зв’язок пияцтва з різними видами злочинів, поширеність «п’яної злочинності» у різних криміногенних групах. Вивчаючи обставини, що сприяють пияцтву в різних соціальних прошарках і демографічних групах населення, потрібно погоджувати їх з характером профілактичних заходів, що проводяться на загальносоціальному і спеціально-кримінологічному рівнях, роллю правоохоронних органів по їх усуненню.

Подібні питання повинні бути вивчені стосовно проблем наркоманії і її взаємозв’язку зі злочинністю. При цьому слід особливо звернути увагу на зростаючу суспільну небезпеку цього явища, що набуває все більшого поширення і все більш організованих форм.Антисоціальна поведінка у сфері статевих відносин цікавить кримінологію головним чином у зв’язку з проституцією. Це явище викликає суспільне занепокоєння і привертає увагу правоохоронних органів не лише тим, що веде до деморалізації суспільства, яка поглиблюється, але й у більшості випадках стимулюється і контролюється злочинністю. Знання конкретних форм взаємозв’язку проституції з різними видами злочинів потрібно для успішного виявлення і викриття небезпечних злочинів.

Література до теми 11:

 1. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. – 4-те вид., переробл. та доповн. / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – К.: Юридична думка, 2007. – 1184 с.

 2. Ательцев С.Н. Личность преступника и проблемы криминологического анализа. – М., 2000.

 3. Борисов С. Багровые хроники: Преступники и преступления.- М.: Книги "Искателя", 2004.- 319с

 4. Жукова Т.В. Преступность и наркомания среди несовершеннолетних как внутренняя угроза национальной безопасности Российской Федерации// Российский следователь.- 2006.- №4.- С.34-35.

 5. Загально-соціальна і спеціальна профілактика наркоманії та ВІЛ/СНІДу: Навчально-методичний посібник/ О.М. Джужа, О.Ф. Гіда, Г.І. Піщенко, С.М. Корецький; За заг. ред. О.М. Джужи. – К.: НАВСУ, 2004. – 80 с.

 6. Регіональні проблеми боротьби з економічною злочинністю: Матеріали регіон. наук.-практич.ї конференції (19.05.2004 р.)/ МВС України. Донецьк. юрид. ін-т МВС при Донецьк. нац. університеті.- Донецьк, 2004.- 197с.-

 7. Джужа О.М. Запобігання поширенню СНІДу правовими засобами (правовий, кримінологічний і кримінально-виконавчий аспекти). Монографія. УАВС. - К., 1994.

 8. Лебеденко В.І. Проституція: поняття, характеристика і правові засади профілактики її розповсюдження. – К., 1994.

 9. Музика А.А. Незаконний обіг наркотичних засобів в Україні. - К., 1998.

 10. Наркозлочинність: кримінологічна характеристика та запобігання: Науково-практичний посібник/ Мін-во освіти і науки України; Авт.: А.А.Бова, В.І.Женунтій, А.П.Закалюк, О.Г.Кулик, П.П.Михайленко, А.В.Науменко; За ред. А.П.Закалюка.- Київ: ЮрІнком Інтер, 2006.- 294с.

 11. Наркотики: социальные, медицинские и правовые аспекты. Справочник/ Авторы-составители И.Н.Кузнецов, С.К.Купрейчик.- Минск: Новое знание, 2001.- 399с.

 12. Обіг наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів в Україні: Посібник/ МВС України.НАВСУ. Департамент Боротьби з незаконним обігом наркотиків; За ред. О.М.Джужі.- Київ, 2005.- 107с.

 13. Організований наркобізнес (поняття, форми, підстави кримінальної відповідальності): Монографія/ Ін-т вивчення проблем злочинності. Акад. прав. наук України; За заг. ред. Ю.В.Бауліна, Л.В.Дорош.- Харків: "Право", 2005.- 255с.-

 14. Пьянство и преступность: история, проблемы. / Лановенко И.П., Светлов А.Я. и др.: Отв. ред. И.П. Лановенко. – К.: Наукова думка, 1989. – 528 с.

 15. Раєцька Л.В. Кримінологічний аналіз віктимологічних чинників згвалтувань.// Збірник матеріалів круглого столу (Киів, 29 квітня 2014 року). -2014.- С.152-155.

Тематичний план дисципліни:


з/п


Назва тем

Нормативний обсяг годин

З них:

Прізвище та ініціали науково-педагогічного працівника

Технічні засоби / Дидактичні засоби

Взаємо зв’язок тем, що

вивчаються, з іншими

темами

й дисциплінами(назва

дисципліни, номер теми

й вид заняття)


Примітка

Всього годин з викладачем

З них

Самостійна робота
Лекції

Семінарських занять

Практичні заняття

Модульний контрольЗмістовий модуль І.

48

30

10

12

8
18

1.

Поняття, предмет, методи та система кримінології.

6

4

2

2

0
2

Читає лекції – І, ІІ потік

професор кафедри, к.ю.н., доцент

Раєцька Л.В.
Проводить заняття, консультації та приймає екзамен:

301-305 групи: професор кафедри, к.ю.н., доцент

Раєцька Л.В.


306-310 групи: ВАКАНСІЯ


1/2–Л1/1

1/2-С 1/1
Кримінальне право, Т.1, лекція

Т1Л1-2,

Т1С1-2


2.

Історія розвитку кримінології

6

4

2

2

0
2

1/2-Л2/2

1/2-С2/2


Кримінальне право, Т.5, сем.з.

Т2Л1-2,

Т2С1-2


3.

Злочинність та її основні характеристики.

10

6

2

2

2
4

1/2-Л3/3

1/2-С3/3


1/2-П1/3

Соціологія, Т.5, сем.з.

Т3Л1-2,

Т3С1-2,


Т3П1-2

4.

Причини і умови злочинності.

10

6

2

2

2
4

1/2-Л4/4

1/2-С4/4


1/2-П2/4

Кримінальне право, Т.5, сем.з.

Т4Л1-2,

Т4С1-2,


Т4П1-2

5.

Зарубіжні концепції причин злочинності

8

4

0

2

2
4

1/2-С5/5

1/2-П3/5


Соціологія, Т.10, лекція

Т5С1-2,

Т5П1-2


6.

Кримінологічне вчення про особу злочинця

8

6

2

2

2

*

2

1/2-Л5/6

1/2-С6/6


1/2-П4/6

Кримінальне право, Т.22, сем.з.

Т6Л1-2,

Т6С1-2,


Т6П1-2 МК
Змістовий модуль ІІ.

42

24

8

6

10
18


7.

Проблеми кримінологічної віктимології10

6

2

2

2
4

1/2-Л6/7

1/2-С7/7


1/2-П5/7

Кримінальне право, Т.14, сем.з.

Т7Л1-2,

Т7С1-2,


Т7П1-2

8.

Кримінологічне прогнозування і планування заходів боротьби із злочинністю

6

2

0

0

2
4

1/2-П6/8


Кримінальне право, Т.10, сем.з.

Т8П1-2

9.

Організація і методика кримінологічних досліджень

10

6

2

2

2
4

1/2-Л7/9

1/2-С8/9


1/2-П7/9

Кримінальне право, Т.21, сем.з.

Т9Л-2,

Т9С1-2,


Т9П1-2

10.

Теорія протидії злочинності

8

4

2

0

2
4

1/2-Л8/10

1/2-П8/10

Кримінальне право, Т.7, сем.з.

Т10Л-2,

Т10П1-211.

Кримінологічна характеристика та профілактика негативних соціальних явищ, повязаних із злочинністю

8

6

2

2

2

*

2

1/2-Л9/11

1/2-С9/11

1/2-П9/11


Кримінальне право, Т.8, сем.з.

Т11Л-2,

Т11С1-2,


Т11П1-2 МК
Всього годин:

90

54

18

18

18
36Підсумковий контроль: екзамен.
3. ІНДИВІДУАЛЬНА ТА САМОСТІЙНА РОБОТА

Вимоги до організації індивідуальної та самостійної роботи студентів та структура навчальних завдань визначаються за навчально-методичними матеріалами кафедри до дисципліни.

Основними завданнями індивідуальної та самостійної роботи студентів є підготовка і виконання поточних навчальних практичних завдань, а також самостійне вивчення окремих тем і питань навчальної дисципліни та виконання індивідуальних завдань під безпосереднім керівництвом викладача, який проводить заняття у навчальній групі.

На протязі всього часу засвоєння навчальної дисципліни “Кримінологія” студенти активно залучаються до самостійної роботи, яка передбачає: опрацювання прослуханого лекційного матеріалу, вивчення окремих тем та питань, що винесені на самостійне опрацювання; підготовку звітів по відповідних темах; опрацювання нормативно-правових актів з метою вивчення їх змісту; виконання індивідуальних завдань, що передбачають роботу з додатковими джерелами та матеріалами для поглибленого засвоєння теоретичного матеріалу; підбір матеріалів за заданими темами, їх аналіз, творче опрацювання з професійної точки зору, аналіз та оцінку правових норм, виявлення прогалин та суперечностей в законодавстві та практиці, його застосування, систематизація навчального матеріалу перед екзаменом.4. ОЦІНКА ЯКОСТІ ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ

Оцінка якості засвоєння навчальної програми з дисципліни “Кримінологія”, включає виконання модульних контрольних робіт та складання підсумкового екзамену.

Для атестації курсантів, слухачів і студентів на відповідність їхніх знань вимогам, викладеним в цій навчальній програмі, на кафедрі створюється фонд засобів педагогічної діагностики, який включає типові завдання, тести з навчальної дисципліни “Кримінологія”, які повинні забезпечувати об’єктивність оцінки знань, умінь та рівнів, набутих компетенцій з кримінології.

Підсумкову оцінку якості засвоєння навчальної програми визначають за результатами екзамену.


6. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Кримінологія

напрям підготовки 6.030401 “Правознавство”

галузь знань 0304 ,,Право”

Робоча програма з «Кримінології»

для студентів за напрямом підготовки ОКР "бакалавр" денної форми навчання за спеціальністю «правознавство» „___” ________, 20__ року

Розробник:Раєцька Людмила Василівна, кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінально-правових дисциплін навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (предметної комісії)

Протокол від. “____”________________20__ року № ___

Завідувач кафедри В.Я.Горбачевський

“_____”___________________ 20___ року

Схвалено методичною комісією вищого навчального закладу за напрямом підготовки напрям підготовки 6.030401 “Правознавство”галузь знань 0304 ,,Право”

Протокол від. “____”________________20___ року № ___

“_____”________________20__ року Голова _______________

Опис навчальної дисципліни
Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів 2

Галузь знань

______«Право», _______

(шифр і назва)


Нормативна

(денна форма навчання)
Напрям підготовки

_______________

(шифр і назва)


Модулів –2

Спеціальність (правознавство)

_______________
Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

2014-й

2015-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

(назва)


Семестр

Загальна кількість годин - 90

1-й

2-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 54

самостійної роботи студента - 36


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр


18 год.

год.

Практичні, семінарські

36 год.

год.

Лабораторні

год.

год.

Самостійна робота

36 год.

год.

Індивідуальні завдання: год.

Вид контролю: екзамен

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – аудиторних занять 54 год., самостійна робота 36 год.

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ


Мета: формування у слухачів науково обґрунтованих уявлень про сучасний стан злочинності в Україні та світі, тенденції і фактори, що її обумовлюють, особистість злочинця, а також про систему заходів боротьби зі злочинністю і окремими її видами;

Завдання: набуття навичок самостійного комплексного аналізу кримінальної ситуації, організації і безпосередньої реалізації заходів профілактики злочинів на локальному рівні (село, селище міського типу, місто без районного поділу, сільський район, район в складі міста).

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинензнати: фактори, які обумовлюють існування злочинності в суспільстві, причинно-наслідкові комплекси, які породжують окремі види, групи, злочинів та конкретні злочини;

- кримінологічну характеристику злочинців;

- методику проведення кримінологічних досліджень;

- комплекс загальносуспільних заходів запобігання злочинності і набір спеціально-кримінологічних способів і заходів профілактики по запобіганню.вміти: - аналізувати криміногенну ситуацію злочинності в окремому регіоні;

- виявляти причини та умови, які сприяють вчиненню конкретного злочину;

- організувати і проводити кримінологічні дослідження на окремому об’єкті, території;

- розробляти і реалізовувати різноманітні заходи по запобіганню злочинів.

 1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Змістовий модуль 1.

Тема 1. Поняття, предмет, методи та система кримінології

Тема 2. Історія розвитку кримінології

Тема3. Злочинність та її основні характеристики.

Тема 4. Причини і умови злочинності.

Тема 5. Зарубіжні концепції причин злочинності

Тема 6. Кримінологічне вчення про особу злочинця

Змістовий модуль 2.


Тема 7. Проблеми кримінальної віктимології та суїциду

Тема 8. Кримінологічне прогнозування і планування заходів боротьби із злочинністю

Тема 9. Організація і методика кримінологічних досліджень.

Тема 10. Теорія протидії злочинності.

Тема 11. Кримінологічна характеристика і профілактика негативних

соціальних явищ, пов’язаних зі злочинністю.

 1. Структура навчальної дисципліни


Тематичний план дисципліни:
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

з навчальної дисципліни «Кримінологія» кафедри кримінально-правових дисциплін ННІПП НАВС

для підготовки студентів ННІПП,

(освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр", напрям підготовки "Правознавство")з/п


Назва тем

Нормативний обсяг годин

З них:

Прізвище та ініціали науково-педагогічного працівника

Технічні засоби / Дидактичні засоби

Взаємо зв’язок тем, що

вивчаються, з іншими

темами

й дисциплінами(назва

дисципліни, номер теми

й вид заняття)


Примітка

Всього годин з викладачем

З них

Самостійна робота
Лекції

Семінарських занять

Практичні заняття

Модульний контрольЗмістовий модуль І.

48

30

10

12

8
18

1.

Поняття, предмет, методи та система кримінології.

6

4

2

2

0
2

Читає лекції – І, ІІ потік

професор кафедри, к.ю.н., доцент

Раєцька Л.В.
Проводить заняття, консультації та приймає екзамен:

301-305 групи: професор кафедри, к.ю.н., доцент

Раєцька Л.В.


306-310 групи: ВАКАНСІЯ


1/2–Л1/1

1/2-С 1/1
Кримінальне право, Т.1, лекція

Т1Л1-2,

Т1С1-2


2.

Історія розвитку кримінології

6

4

2

2

0
2

1/2-Л2/2

1/2-С2/2


Кримінальне право, Т.5, сем.з.

Т2Л1-2,

Т2С1-2


3.

Злочинність та її основні характеристики.

10

6

2

2

2
4

1/2-Л3/3

1/2-С3/3


1/2-П1/3

Соціологія, Т.5, сем.з.

Т3Л1-2,

Т3С1-2,


Т3П1-2

4.

Причини і умови злочинності.

10

6

2

2

2
4

1/2-Л4/4

1/2-С4/4


1/2-П2/4

Кримінальне право, Т.5, сем.з.

Т4Л1-2,

Т4С1-2,


Т4П1-2

5.

Зарубіжні концепції причин злочинності

8

4

0

2

2
4

1/2-С5/5

1/2-П3/5


Соціологія, Т.10, лекція

Т5С1-2,

Т5П1-2


6.

Кримінологічне вчення про особу злочинця

8

6

2

2

2

*

2

1/2-Л5/6

1/2-С6/6


1/2-П4/6

Кримінальне право, Т.22, сем.з.

Т6Л1-2,

Т6С1-2,


Т6П1-2 МК
Змістовий модуль ІІ.

42

24

8

6

10
18


7.

Проблеми кримінологічної віктимології10

6

2

2

2
4

1/2-Л6/7

1/2-С7/7


1/2-П5/7

Кримінальне право, Т.14, сем.з.

Т7Л1-2,

Т7С1-2,


Т7П1-2

8.

Кримінологічне прогнозування і планування заходів боротьби із злочинністю

6

2

0

0

2
4

1/2-П6/8


Кримінальне право, Т.10, сем.з.

Т8П1-2

9.

Організація і методика кримінологічних досліджень

10

6

2

2

2
4

1/2-Л7/9

1/2-С8/9


1/2-П7/9

Кримінальне право, Т.21, сем.з.

Т9Л-2,

Т9С1-2,


Т9П1-2

10.

Теорія протидії злочинності

8

4

2

0

2
4

1/2-Л8/10

1/2-П8/10

Кримінальне право, Т.7, сем.з.

Т10Л-2,

Т10П1-211.

Кримінологічна характеристика та профілактика негативних соціальних явищ, повязаних із злочинністю

8

6

2

2

2

*

2

1/2-Л9/11

1/2-С9/11

1/2-П9/11


Кримінальне право, Т.8, сем.з.

Т11Л-2,

Т11С1-2,


Т11П1-2 МК
Всього годин:

90

54

18

18

18
36
Підсумковий контроль: екзамен.


4. Теми семінарських занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Поняття, предмет, методи та система кримінології.

2

2

Історія розвитку кримінології

2

3

Злочинність та її основні характеристики.

2

4

Причини і умови злочинності.

2

5

Зарубіжні концепції причин злочинності

2

6

Кримінологічне вчення про особу злочинця

2

7

Проблеми кримінологічної віктимології

2

8.

Кримінологічне прогнозування і планування заходів боротьби із злочинністю

0

9.

Організація і методика кримінологічних досліджень

2

10.

Теорія протидії злочинності

0

11.

Кримінологічна характеристика і профілактика негативних

соціальних явищ, пов’язаних зі злочинністю.

2Разом


185. Теми практичних занятьз/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Поняття, предмет, методи та система кримінології.

0

2

Історія розвитку кримінології

0

3

Злочинність та її основні характеристики.

2

4

Причини і умови злочинності.

2

5

Зарубіжні концепції причин злочинності

2

6

Кримінологічне вчення про особу злочинця

2

7

Проблеми кримінологічної віктимології

2

8.

Кримінологічне прогнозування і планування заходів боротьби із злочинністю

2

9.

Організація і методика кримінологічних досліджень

2

10.

Теорія протидії злочинності

2

11.

Кримінологічна характеристика і профілактика негативних

соціальних явищ, пов’язаних зі злочинністю.

2Разом


186. Самостійна робота

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Поняття, предмет, методи та система кримінології.

2

2

Історія розвитку кримінології

2

3

Злочинність та її основні характеристики.

4

4.

Причини і умови злочинності.

4

5.

Зарубіжні концепції причин злочинності

4

6

Кримінологічне вчення про особу злочинця

2

7

Проблеми криміналогічної віктимології

4

8.

Кримінологічне прогнозування і планування заходів боротьби із злочинністю

4

9.

Організація і методика кримінологічних досліджень

4

10.

Теорія протидії злочинності

4

11

Кримінологічна характеристика і профілактика негативних

соціальних явищ, пов’язаних зі злочинністю.

2
Разом


36

7. Індивідуальні завдання

Тема 1. 1. Поняття кримінології як науки

 2. Кримінологія – це соціолого-правова наука.

 3. Предмет кримінологічної науки

 4. Додаткові питання, що вивчаються кримінологією

 5. Завдання кримінології

 6. Функції кримінології

 7. Діалектичний та історичний методи в кримінології

 8. Загальнонаукові методи кримінологічних досліджень

 9. Спеціальні методи кримінологічних досліджень

 10. Зв’язок кримінології з юридичними науками

 11. Зв’язок кримінології з не юридичними науками

 12. Система науки кримінології

 13. Значення кримінології як науки

Тема 2.


 1. Основні періоди розвитку кримінології

 2. Кримінологічні думки Платона.

 3. Кримінологічні думки Аристотеля.

 4. Філософи стародавнього Рима про причини вчинення злочинів

 5. Кримінологічні погляди в епоху середньовіччя

 6. Кримінологічні погляди в епоху Відродження

 7. Виникнення кримінологічні ідеї класичної школи кримінального права

 8. Основні кримінологічні принципи Ч.Бекаріа

 9. Значення ідей Говарда

 10. Теорія покарання Бентама

 11. Кримінологічні ідеї Фейєрбаха

 12. Кримінологічні ідеї Гегеля

 13. Значення класичного напрямку в кримінології

 14. Позитивістський напрямок у кримінології

 15. Засновник біологічного напрямку в кримінології Ч.Ломброзо

 16. Послідовники ідей Ломброзо - Е. Феррі й Р. Гарофало

 17. Виникнення соціологічного напрямку в кримінології

 18. Історія вітчизняної кримінології в 20-30-х роках ХХ ст..

 19. Відродження кримінологічної науки на початку 60-х років ХХст.

 20. Відродження кримінології на Україні

 21. Розвиток кримінології в незалежній Україні

 22. Основні напрямки розвитку кримінології на сучасному етапі

Тема 3.


  1. Погляди вчених на проблему злочинності.

  2. Рівень злочинності.

  3. Коефіцієнт злочинності.

  4. Динаміка злочинності.

  5. Структура злочинності.

  6. Штучна латентність.

  7. Рівні латентності.

  8. Стан латентної злочинності в Україні.

Тема 4.

 1. Поняття детермінації

 2. Проблема причинності в кримінології

 3. Значення вивчення причинності

 4. Класифікація причин та умов злочинності за природою,

 5. Класифікація причин та умов злочинності за рівнем функціонування;

 6. Класифікація причин та умов злочинності за змістом і способом дії;

 7. Класифікація причин та умов злочинності за джерелами.

 8. Різні підходи до розуміння причинності в кримінології

9.Умовний підхід до розуміння причинності в кримінології

10.Традиційний підхід до розуміння причинності в кримінології

11.Традиційно-діалектичний підхід до розуміння причинності в кримінології

12.Інтеракціоналістський підхід до розуміння причинності в кримінології

13.Віктимність як причина вчинення злочину

14.Проблема конфліктів у кримінальному середовищі, що призводить до вчинення злочину.

15.Причини та умови індивідуальної злочинної поведінки.

16.Механізм індивідуальної злочинної поведінки


Тема 5. Зарубіжні концепції причин злочинності

 1. Концепція стратифікації

 2. Інтеракціонізм (вчення про взаємодію).

 3. Теорія стигматизації (таврування)

 4. Теорія небезпечного стану

 5. Теорія соціальної дезорганізації

 6. Теорія диференціального зв'язку

 7. Психологічні підходи до причин злочинності

Тема 6. Кримінологічне вчення про особу злочинця

 1. Межі визнання особи злочинця в кримінології

 2. Соціально-демографічні ознаки особи злочинця

 3. Кримінально-правова характеристика особи злочинця

 4. Соціально-рольові характеристики особи злочинця

 5. Риси правової і моральної свідомості особи злочинця

 6. Соціально-психологічна характеристика особи злочинця

 7. Класифікація і типологія злочинців

 8. Практичне використання у статистичному аналізі злочинності за особою злочинця;

 9. Практичне значення кримінологічного аналізу особи злочинця при проведенні профілактичних заходів.

 10. Практичне значення кримінологічного аналізу особи злочинця при встановленні причин та умов, що сприяли вчиненню злочину і вивченні особи підозрюваного й обвинуваченого під час попереднього розслідування кримінальної справи;

 11. Практичне значення кримінологічного аналізу особи злочинця в діяльності судів при призначенні покарання.

 12. Практичне значення кримінологічного аналізу особи злочинця у діяльності працівників кримінально-виконавчої системи під час відбування засудженими покарання.

Тема 7. Проблеми кримінологічної віктимології

 1. Становлення віктимології як самостійного напрямку кримінологічних досліджень

 2. Зв’язок “злочинець-потерпілий”.

 3. Віктимність та її значення.

 4. Класифікація жертв злочинів

 5. Статус потерпілого.

 6. Позиція жертви.

 7. Віктимна поведінка жертви злочину.

 8. Кримінально-правовий підхід до класифікації жертв злочину.

 9. Комплексний підхід до класифікації жертв злочину.

 10. Значення класифікації і типології жертв.

 11. Поняття віктимологічної профілактики.

 12. Віктимна поведінка жертви та її види.

 13. Віктимна ситуація та її роль у генезисі становлення жертви злочину.

 14. Поняття віктимізації.

 15. Віктимність окремої особи (індивідуальна віктимність).

Тема 8. Кримінологічне прогнозування і планування заходів боротьби із злочинністю 1. Вимоги до джерел прогнозування

 2. Завдання кримінологічного прогнозування

 3. Види кримінологічного прогнозування

 4. Види прогнозування злочинності

 5. Індивідуальне прогнозування

 6. Значення кримінологічного прогнозуванні

 7. Кримінологічне планування

 8. Оперативні плани профілактики злочинності.

 9. Короткострокові плани профілактики злочинності.

 10. Середньострокові плани профілактики злочинності.

 11. Довгострокові плани профілактики злочинності.

 12. Принципи, які висуваються до кримінологічного планування

 13. Етапи кримінологічного планування

 14. Основні розділи плану боротьби зі злочинністю

Тема 9. .Організація і методика кримінологічних досліджень

 1. Поняття кримінологічного дослідження.

 2. Підготовка кримінологічного дослідження включає:

 3. Мета і завдання кримінологічного дослідження.

 4. Об’єкти та суб’єкти кримінологічного дослідження.

 5. Види кримінологічних досліджень

 6. Поняття кримінологічної інформації

 7. Види кримінологічної інформації

 8. Неофіційна інформація

 9. оперативної інформації

 10. Програма кримінологічного дослідження.

 11. Метод інтерв’ювання

 12. Метод анкетування

 13. Метод спостереження

 14. Метод експертних оцінок.

 15. Документальний метод.

 16. Соціальний експеримент

 17. Психологічні методи, що використовуються в кримінологічних дослідженнях

Тема 10. Теорія протидії злочинності 1. Співвідношення понять “запобігання”, “профілактика”, “припинення”.

 2. Принципи попереджувальної діяльності

 3. Функції попереджувальної діяльності

 4. Цілі та завдання попереджувальної діяльності

 5. Рівні профілактики

 6. Види індивідуального рівня запобігання злочинності

 7. Класифікація профілактичних заходів

 8. Види суб’єктів профілактики

 9. Спеціалізовані суб’єкти профілактики злочинів

 10. Суд як суб’єкт запобігання злочинів

 11. Прокуратура як суб’єкт запобігання злочинів

 12. Міліція як суб’єкт запобігання злочинів

 13. Установи, що виконують покарання як суб’єкт запобігання злочинів

 14. Служба безпеки України як суб’єкт запобігання злочинів

 15. Міністерство юстиції як суб’єкт запобігання злочинів

 16. Правове регулювання профілактики злочинності

 17. Інформаційне забезпечення запобігання злочинів
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал