«Кримінологія» Для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом 030401 «Правознавство» галузь знаньСторінка18/20
Дата конвертації25.12.2016
Розмір4.39 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

14. Що відноситься до форм організованості?

а) злочинна організація (мафія);

б) транснаціональний характер;

в) чітка ієрархічність і розподіл “ролей”;

г) сувора конспірація злочинної діяльності і надання їй зовнішньої законності дій.
15. Назвіть ознаку професійної злочинності:

а) заняття злочинною діяльністю є єдиним джерелом існування;

б) вчинення злочинів організованою злочинною групою;

в) вчинення злочинів злочинцями рецидивістами;

г) злочини, що вчиняються із застосуванням протиправних засобів, способів та прийомів.

16. Групова злочинність – це:

а) об’єднання групи осіб для досягнення злочинної мети;

б) стійке злочинне угрупування з явними ознаками організованості;

в) сукупність злочинів, по кожному епізоду яких приймало участь дві і більше особи;

г) група осіб, що об’єдналася для заняття злочинною діяльністю на тривалий термін.
17. Дайте визначення кримінологічному рецидиву.

а) вчинення послідовно особою двох і більше злочинів;

б) вчинення злочину після непогашеної судимості;

в) повторне вчинення злочину незалежно від погашеної судимості та притягнення особи до відповідальності;

г) вчинення декількох злочинів різних за об’єктами.
18. Визначте вид рецидиву:

а) класичний;

б) латентний;

в) загальний;

г) звичайний.
19. Що являє собою пенітенціарний рецидив?

а) вчинення злочину після відбуття покарання;

б) вчинення злочину після умовно-дострокового звільнення особи з місць позбавлення волі;

в) вчинення злочину в період ре соціалізації особи до погашення або зняття судимості;

г) вчинення злочину в момент відбуття покарання.
20. Назвіть рису насильницької злочинності:

а) вчинення злочину проти волі потерпілого;

б) застосування вогнепальної або холодної зброї;

в) побиття потерпілого;

г) високий ступінь латентності.
21. Які злочини входять до кола насильницьких?

а) проти власності;

б) проти життя і здоров’я особи;

в) проти правосуддя;

г) проти громадського порядку.
22. Злочинність неповнолітніх –це:

а) частина загальної злочинності, в якій суб’єктами злочинів є категорія осіб віком до 16 років;

б) злочини, вчинені на певній території за відповідний проміжок часу особами віком від 16 до 18 років;

в) сукупність суспільно-небезпечних кримінально-карних діянь, вчинених категорією осіб від 14 до 18 років;

г) злочини, вчинені особами підліткового віку.
23. Що таке транснаціональна злочинність?

а) складова частина організованої злочинності;

б) окремий вид злочинності, що має міжнародний характер;

в) об’єднання професійних злочинців;

г) один з видів групової злочинності.

24. Визначте родовий об’єкт злочинів проти довкілля:

а) тваринний світ;

б) рослинний світ;

в) фауна і флора;

г) навколишнє природне середовище.
25. Дайте найбільш точне визначення економічної злочинності:

а) сукупність злочинів, об’єктом яких є економічні відносини, що охороняються державою;

б) сукупність злочинів, що посягають на державне та колективне майно;

в) самостійний вид злочинності, об’єктом якої є господарська діяльність, економічні процеси та відносини;

г) сукупність злочинних діянь, що здійснюються в галузі підробки банківських документів, привласнення грошей, шахрайства та валютних операцій.
26. Необережна злочинність - це:

а) злочини, що вчиняються з необережності на побутовому ґрунті;

б) сукупність необережних злочинів, вчинених на певній території за відповідний проміжок часу;

в) частка загальної злочинності, об’єктом якої є сфера виконання посадових управлінських функцій;

г) більша частина автотранспортних злочинів.
27. Що відноситься до ознак загальнокримінальної корисливої злочинності?

а) протиправний спосіб досягнення мети;

б) надприбутковість злочинної діяльності;

в) протиправне вилучення чи звернення чужого майна на користь винної особи;

г) професіоналізм та високий рівень організованості злочинних груп.
28. Дайте визначення пенітенціарної злочинності:

а) порушення особами, що перебувають у місцях позбавлення волі встановлених правил їх утримання та вчинення інших злочинів;

б) сукупність злочинів, вчинених в колоніях-поселеннях за певний проміжок часу;

в) всі злочини, по яких судами винесено обвинувальні вироки;

г) вчинення нових злочинів відразу після відбуття покарання.
29. До білокомірцевої злочинності відносяться:

а) замовні вбивства;

б) економічні та комп’ютерні злочини;

в) торгівля зброєю;

г) контрабанда та проституція.
30. Що являє собою злочинність нелегальних мігрантів?

а) сукупність злочинів, вчинених особами, що проживають на певній території менше ніж два роки;

б) злочини, що вчиняються особами, які не мають визначеного місця проживання та реєстрації;

в) порушення особами без громадянства та іноземними громадянами правил перебування на території України;

г) сукупність злочинів, що вчиняються особами, які нелегально перебувають на території України.
31. Суб’єктами профілактики злочинності є:

а) громадяни, державні органи, фізичні та юридичні особи які здійснюють профілактичну діяльність згідно своїх службових обов’язків;

б) юридичні та фізичні особи діяльність яких спрямована на розробку та вжиття заходів щодо зменшення злочинності;

в) державні органи, юридичні особи та фізичні особи, які прямо чи опосередковано беруть участь у протидії злочинності;

г) правоохоронні органи які вживають заходів щодо протидії злочинності.
32. Який метод застосовується в кримінологічному прогнозуванні?

а) контент аналізу;

б) спостереження;

в) експертних оцінок;

г) вторинних групувань.
33. Дайте визначення кримінологічного планування.

а) різновид управлінського рішення;

б) процес формування низки планів у системі певної галузі;

в) окремий етап статистичного дослідження;

г) розрахований на визначений термін процес розробки системи заходів щодо попередження злочинності на основі цілей, завдань та шляхів і засобів їх вирішення.
34. Суб’єктами комплексного планування є:

а) громадські суспільні об’єднання;

б) органи охорони здоров’я;

в) органи влади і управління;

г) державні та інші установи.
35. Серед основних попереджувальних засобів економічної злочинності можна виділити:

а) заборона зарахування на матеріально-відповідальні посади осіб, судимих за корисливі злочини;

б) недопущення порушень порядку і терміну проведення ревізій та інвентаризацій;

в) соціально-економічні та організаційно-правові заходи;г) економічні, організаційні, правові та виховні заходи, технічні засоби.


ПІДСУМКОВІ ТЕСТИ

Обведіть варіант правильної відповіді:
1. КРИМІНОЛОГІЯ ЯК ГАЛУЗЬ НАУКОВИХ ЗНАНЬ ВИНИКЛА:

 1. у ХХ ст. на базі кримінального права;

 2. у ХІХ ст. на базі кримінального права;

 3. у ХVIII ст. на базі кримінального права;

 4. у ХVІІ ст. на базі кримінального права.


2. ПРЕДСТАВНИКАМИ КЛАСИЧНОГО ПЕРІОДУ РОЗВИТКУ НАУКИ «КРИМІНОЛОГІЇ» Є:

 1. Ш. Л. Монтеск`є, Вольтерн, Ч. Ломброзо;

 2. Ш. Л. Монтеск`є, Ч. Беккарія, Вольтерн;

 3. Ч. Ломброзо, Вольтерн, Ч. Беккарія;

 4. Ч. Беккарія, Ш. Л. Монтеск`є, Ч. Ломброзо.

3. ДО ОБ`ЄКТА КРИМІНОЛОГІЇ ВІДНОСЯТЬ:

 1. суспільні явища, пов`язані зі злочинністю та іншими правопорушеннями;

 2. суспільні явища, пов`язані зі злочинністю та іншими правопорушеннями, причинами й умовами виникнення злочинності;

 3. суспільні явища, пов`язані зі злочинністю та іншими правопорушеннями, причинами й умовами виникнення злочинності, особою злочинності та його жертвою, а також вирішення завдань щодо попередження злочинності;

 4. суспільні явища, пов`язані зі злочинністю та іншими правопорушеннями, причинами й умовами виникнення злочинності, а також вирішення завдань щодо профілактики правопорушень.

4. ЗЛОЧИННІСТЬ МІСТИТЬ У СОБІ:

 1. сукупність злочинів вчинених у певному суспільстві за певний період часу;

 2. сукупність злочинів вчинених у певний період часу в суспільстві;

 3. вчинення злочинів у державі;

 4. наукові погляди при вчиненні злочинів у певний період часу.


5. КІЛЬКІСНІ ПОКАЗНИКИ ЗЛОЧИННОСТІ ВКЛЮЧАЮТЬ В СЕБЕ:

 1. коефіцієнт злочинності та динаміку злочинності;

 2. рівень злочинності та структуру злочинності;

 3. коефіцієнт злочинності, динаміку злочинності, рівень та ціну злочинності;

 4. коефіцієнт, динаміку та ціну злочинності.


6. ПРИРОДНА ЛАТЕНТНІСТЬ – ЦЕ:

 1. сукупність випадків, коли правоохоронним органам не були відомі факти вчинення злочину;

 2. сукупність випадків, коли правоохоронним органам були відомі факти вчинення злочину;

 3. сукупність випадків, коли правоохоронні органи не зафіксували факт вчинення злочину;

 4. сукупність випадків, коли правоохоронні органи зафіксували факт вчинення злочину.


7. МЕТОДАМИ КРИМІНОЛОГІЇ НЕ Є:

 1. метод опитування;

 2. метод діалектичний;

 3. метод моделювання;

 4. метод пізнавальний.


8. «ОСОБА ЗЛОЧИННОСТІ» ЦЕ:

 1. характеристика конкретної особи, що вчинила злочин;

 2. характеристика осіб, яких відносять до «негативного середовища»;

 3. ознака, яка характеризує особу, що вчинила злочин;

 4. особа, що завдала шкоду «жертві злочину».


9. ЧИ ОБОВ’ЯЗКОВО СИН ЗЛОЧИНЦЯ СТАНЕ ЗЛОЧИНЦЕМ:

 1. так, оскільки злочинність передається по спадковості;

 2. ні, не обов’язково;

 3. так, якщо син зростав у не благополучній родині і успадкував негативні якості батька;

 4. жодної правильної відповіді.


10. ПІД «ФОНОВИМИ» ЯВИЩАМИ В КРИМІНОЛОГІЇ РОЗУМІЮТЬ:

 1. особу злочинця;

 2. детермінанти злочинності;

 3. криміногенні фактори;

 4. явища, що не є злочинами, але пов’язані з ними.


11. ПРОГНОЗУВАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ ПОЛЯГАЄ У:

 1. застосуванні заходів боротьби із злочинністю;

 2. аналізі заходів боротьби зі злочинністю;

 3. застосуванні дієвих заходів боротьби зі злочинністю;

 4. аналізі дієвих заходів боротьби із злочинністю.


12. МЕТОДОМ КРИМІНАЛІСТИКИ, ЯКИЙ МІСТИТЬ У СОБІ ТЕОРІЮ ПІЗНАННЯ Є:

 1. діалектико-історичний;

 2. діалектичний;

 3. метод пізнання;

 4. метод експертних оцінок.

13. ОРГАНІЗОВАНА ЗЛОЧИННІСТЬ – ЦЕ:

  1. системно пов'язана сукупність злочинів, учинених учасниками стійких, ієрархізованих, тих, що діють планомірно, злочинних структур (груп, співтовариств, асоціацій), діяльність яких прямо чи опосередковано взаємно підтримується та узгоджується, будучи спрямованою на отримання максимального прибутку зі злочинного бізнесу на визначеній території або у визначеній сфері, що взята під її контроль;

  2. системно пов'язана сукупність злочинів, учинених учасниками стійких, ієрархізованих, тих, що діють планомірно, злочинних структур (груп, співтовариств, асоціацій), діяльність яких прямо чи опосередковано взаємно підтримується та узгоджується;

  3. системно пов'язана сукупність злочинів, спрямована на отримання максимального прибутку зі злочинного бізнесу на визначеній території або у визначеній сфері, що взята під її контроль;

  4. відсутність такого явиша як системно пов'язана сукупність злочинів, учинених учасниками стійких, ієрархізованих, тих, що діють планомірно, злочинних структур (груп, співтовариств, асоціацій), діяльність яких прямо чи опосередковано взаємно підтримується та узгоджується, будучи спрямованою на отримання максимального прибутку зі злочинного бізнесу на визначеній території або у визначеній сфері, що взята під її контроль.

14. ЗА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ ЕКОНОМІЧНА ЗЛОЧИННІСТЬ ПОДІЛЯЄТЬСЯ ПА ТАКІ ГРУПИ:

 1. злочини у сфері відносин власності, пов'язані зі службовою діяльністю, злочини у сфері використання бюджету, злочини у сфері фінансових відносин;

 2. злочини у сфері відносин власності, пов'язані зі службовою діяльністю, злочини у сфері використання бюджету, злочини у сфері фінансових відносин, злочини у сфері підприємництва, злочини у сфері захисту від монополізму та несумлінної конкуренції, злочини у сфері обслуговування населення, злочини у сфері митного регулювання;

 3. злочини у сфері використання бюджету, злочини у сфері фінансових відносин, злочини у сфері підприємництва, злочини у сфері захисту від монополізму та несумлінної конкуренції, злочини у сфері обслуговування населення, злочини у сфері митного регулювання;

 4. злочини в сфері владних повноважень, злочини бюджетної сфери, злочин у сфері фальсифікації цінних паперів, злочини у сфері захисту від монополізму та несумлінної конкуренції, злочини у сфері випуск чи реалізація недоброякісної продукції; обман покупців; обман замовників; одержання незаконної винагороди від громадян за виконання робіт, пов'язаних з обслуговуванням населення; порушення правил торгівлі.

15. МІЖНАРОДНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ, ЯКА В ОДНІЙ З РЕЗОЛЮЦІЙ ВИЗНАЧИЛА ЕКОНОМІЧНІ ЗЛОЧИНИ ЯК ОСОБЛИВО НЕБЕЗПЕЧНІ, Є:

 1. НАТО;

 2. СОТ;

 3. МАГАТЕ;

 4. ООН.


16. ЗНАЧНУ ЧАСТИНУ НАСИЛЬНИЦЬКИХ ЗЛОЧИНІВ СТАНОВЛЯТЬ:

 1. умисні вбивства, умисне заподіяння шкоди здоров'ю, катування, зґвалтування, розбої, грабежі та поєднане з насильством хуліганство;

 2. вбивство з необережності, умисні вбивства, умисне заподіяння шкоди здоров'ю, катування, зґвалтування, розбої, грабежі та поєднане з насильством хуліганство;

 3. вбивство з необережності, вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини, вбивство з корисливих мотивів, вбивство поєднане із зґвалтуванням;

 4. заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, легких тілесних ушкоджень умисні вбивства, умисне заподіяння шкоди здоров'ю, катування, зґвалтування, розбої, грабежі та поєднане з насильством хуліганство.

17. ОСНОВОЮ ОБ'ЄДНАННЯ НАСИЛЬНИЦЬКИХ ЗЛОЧИНІВ КРИМІНОЛОГІЧНО ЗНАЧУЩУ ГРУПУ Є ТАКІ КРИТЕРІЇ:

 1. жертва злочину, особа злочинця, причини і умови злочинності;

 2. вина у формі умислу та необережності;

 3. жертва; злочину , вина, причини вчинення злочину;

 4. спосіб дії злочинця, форма вини, об'єкт посягання.


18. У СФЕРАХ ДОЗВІЛЛЯ ТА ПОБУТУ ПОШИРЕНІ НАСИЛЬНИЦЬКІ ЗЛОЧИНИ З:

 1. корисливих мотивів;

 2. мотивів задоволення статевої пристрасті;

 3. мотивів ревнощів;

 4. хуліганських мотивів;

19. БІЛЬШІСТЬ ОСІБ, ЯКІ ВЧИНЯЮТЬ НАСИЛЬНИЦЬКІ ЗЛОЧИНИ Й ХУЛІГАНСЬКІ ДІЙ:

 1. 50% чоловіки 50 % жінки;

 2. 90 % жінки;

 3. 90 % чоловіки;

 4. 80 % чоловіки , 10 % неповнолітні;

20. ОСНОВНИЙ КОНТИНГЕНТ НАСИЛЬНИЦЬКИХ ЗЛОЧИНІВ ТА ХУЛІГАНІВ СТАНОВИТЬ ОСОБИ:

 1. до 35 років;

 2. до 30 років;

 3. до 50 років;

 4. до 40 років.

21. КОРИСЛИВІ ЗЛОЧИНИ ЦЕ:

 1. посягання на чуже майно;

 2. посягання на гроші і тільки;

 3. посягання на здоров’я;

 4. посягання на права і свободи.


22. ГРАБЕЖІ ТА РОЗБІЙ ЦЕ:

 1. відкрите заволодіння майном;

 2. таємна форма володіння майном;

 3. відкрита насильницька форма заволодіння чужим майном;

 4. наземна насильницька форма володіння майном.


23. ЗАЗВИЧАЙ НЕ МОЖЕ ВІДНОСИТИСЬ ДО ОСНОВНИХ ПРИЧИН КОРИСЛИВОЇ ЗЛОЧИННОСТІ:

 1. помста;

 2. матеріальні нестатки;

 3. недоліки в діяльності правоохоронних органів;

 4. криміногенна роль соціального та матеріального розшарування суспільства.

24. ЗЛОЧИН ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ВЧИНЕНИЙ ЗЛОЧИННОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ЯКЩО В НІЙ:

 1. три і більше;

 2. п’ять і більше;

 3. сім і більше;

 4. два і більше.

25. ВІДПОВІДНО ДО МАСШТАБІВ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ НЕ ВІДНОСИТЬСЯ:

 1. територіальні;

 2. регіональні;

 3. міжнародні;

 4. національні.


26. НАУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ В КРИМІНОЛОГІЇ ЦЕ:

 1. процес отримання нових знань про злочинність, причини та умови, що її зумовлюють; особу злочинця для розробки та реалізації заходів спрямованих на підвищення ефективності роботи з метою запобігання злочинним проявом;

 2. найбільш загальна категорія, що характеризує залежність одних явищ, процесів і станів від інших, свідчить про зв'язок між речами та явищами;

 3. сукупність якісних і кількісних характеристик явища, що вивчається в їх єдності й розвитку;

 4. процес отримання, обробки і аналізу інформації з метою визначення майбутнього стану злочинності чи ймовірності вчинення конкретного злочину.


27. ПІДГОТОВКА КРИМІНОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ НЕ ОХОПЛЮЄ:

 1. добір методологічного дослідження;

 2. вивчення причин та умов злочинності;

 3. вироблення інструментарію;

 4. розробка програми обробки даних.

28. ПРОГНОСТИЧНА ФУНКЦІЯ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ В КРИМІНОЛОГІЇ ПОЛЯГАЄ У:

 1. в теоретичному аналізі причинно-наслідкових зв’язків, виявлення закономірностей виникнення розвитку й функціонування злочинності;

 2. в науковому передбаченні розвитку явищ злочинності, визначення тенденцій і закономірності її розвитку в перспективі;

 3. в повній та об’єктивній фіксації характеристик об’єктів дослідження та наявних між ними зв’язків і відносин;

 4. в розробці та реалізації рекомендацій і пропозицій щодо вдосконалення практики боротьби зі злочинністю на основі конкретного емпіричного матеріалу, отриманого в процесі кримінологічного дослідження.


29. ДО НАЙБІЛЬШ ЗАГАЛЬНИХ ОБ’ЄКТІВ КРИМІНОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ НЕ ВІДНОСИТЬСЯ:

 1. особа злочинця;

 2. жертва злочину;

 3. злочинність;

 4. причини і умови здійснення злочинів.


30. ДО КРИМІНОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ НЕ ВІДНОСИТЬСЯ:

 1. повнота, корисність;

 2. точність, достовірність;

 3. оптимальність, своєчасність;

 4. вибірковість, комплексність.


31. КРИМІНОЛОГІЯ Є:

 1. комплексною наукою;

 2. спеціальною;

 3. галузевою;

 4. правовою наукою.

32. ПЕРША КНИГА «КРИМІНОЛОГІЯ» НАЛЕЖИТЬ:

 1. Беккарію;

 2. Горофалу;

 3. Монтеск`є;

 4. Арістотелю.

33. КРИМІНОЛОГІЯ ЯК НАУКА ВИНИКЛА :

 1. у ХХ ст.;

 2. у ХІХ ст.;

 3. у VI ст.;

 4. у ХVІІІ ст.


34. ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ, ЗАКОНІВ, ПРИНЦИПІВ, ВЛАСТИВОСТЕЙ, ПРОЯВІВ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН У КРИМІНОЛОГІЇ – ЦЕ:

 1. методи кримінології;

 2. поняття кримінології;

 3. предмет кримінології;

 4. об’єкт кримінології.

35. ВІКТИМОЛОГІЯ ВИВЧАЄ:

 1. особу злочинця;

 2. злочини;

 3. вік злочинця;

 4. жертву злочину.


36. СУКУПНІСТЬ НАУКОВИХ МЕТОДІВ, ЗАСТОСУВАННЯ ДЛЯ ЗБОРУ, ОПРАЦЮВАННЯ, АНАЛІЗУ, ЧИ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ КРИМІНОЛОГІЧНО-ЗНАЧИМОЇ ІНФОРМАЦІЇ – ЦЕ:

 1. прогнозування злочинності;

 2. статистика злочинів;

 3. методика;

 4. методика вивчення злочинності.


37. ВИВЧЕННЯ КРИМІНОЛОГІЇ ВАЖЛИВЕ ДЛЯ:

 1. педагогів;

 2. психологів;

 3. юристів;

 4. економістів, соціологів, юристів, психологів та педагогів.

38. КРИМІНОЛОГІЯ НА ДУМКУ АВАНЕСОВА ТА КАРПЕЦЬ – ЦЕ:

 1. загальнотеоретична наука про злочинність;

 2. самостійна наука, яка перебуває на межі соціології і права;

 3. наука кримінального права;

 4. самостійна галузь юридичної науки, складова частина системи юридичних наук.


39. ПРОТИ СВАВІЛЛЯ У ПРАВОСУДДІ ВИСТУПАВ:

 1. Беккарія;

 2. Монтеск`є;

 3. Вольтерн;

 4. Прінс.


40. ВІКТИМІЗАЦІЯ – ЦЕ:

A.. процес перетворення людини у жертву злочину;

B. сукупність причин та умов, за наявності яких особа може стати жертвою злочинного діяння;

C. обстановка, що сприяє вчиненню злочину;D. здатність особи частіше за інших ставати жертвою злочину.

41. АНТРОПОЛОГІЧНИЙ НАПРЯМОК У КРИМІНОЛОГІЇ ПОЛЯГАЄ У:

 1. злочинність залежала від убогості людей;

 2. причини злочинності лежать не в соціальних умовах, а в самому злочинці;

 3. злочинність залежить від суспільства;

 4. злочинність передається спадково.

42. СТРУКТУРА ЗОЧИННОСТІ – ЦЕ:

 1. кількісний показник злочинності;

 2. ознака злочинності;

 3. внутрішня побудова злочинності;

 4. тяжкі і нетяжкі злочини .


43. ЗА МАСШТАБОМ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗОВАНІ ЗЛОЧИННІ СТРУКТУРИ ПОДІЛЯЮТЬСЯ НА:

 1. територіальні; регіональні; міжрегіональні;

 2. регіональні; міжрегіональні; національні; транснаціональні;

 3. національні; транснаціональні; територіальні;

 4. національні; транснаціональні; міжрегіональні; територіальні.


44.ЗАПОБІГАННЯ ОРГАНІЗОВАНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ ПЕРЕДБАЧАЄ:

 1. достатню правову базу; ресурсне забезпечення; сучасну інформаційну базу; комплексне програмування; усвідомлення суспільством гостроти кримінальної проблеми; підготовку правових актів заходів забезпечення безпеки осіб, які здійснюють негласну допомогу в боротьбі зі злочинністю;

 2. встановлення певних обмежень; патрулювання на вулицях; не достатню правову базу; ресурсне забезпечення;

 3. достатню правову базу; ресурсне забезпечення; сучасну інформаційну базу; комплексне програмування; усвідомлення суспільством гостроти кримінальної проблеми; проведення семінарів та аналіз зробленої роботи для правоохоронних органів; підвищення кваліфікації;

 4. встановлення певних обмежень; патрулювання на вулицях; комплексне програмування; усвідомлення суспільством гостроти кримінальної проблеми; підготовку правових актів заходів забезпечення безпеки осіб, які здійснюють негласну допомогу в боротьбі зі злочинністю.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал