Кормило Петро Стефанович Прагматизм декларування товарів та інших предметів при перетині митного кордону України Спеціальність 03050801 Фінанси і кредит Магістерська програмаPdf просмотр
Сторінка1/6
Дата конвертації25.04.2017
Розмір0.73 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ФІНАНСІВ
Кафедра податків і фіскальної політики
Кормило Петро Стефанович
Прагматизм декларування товарів та інших предметів
при перетині митного кордону України

Спеціальність 8.03050801 – Фінанси і кредит
Магістерська програма «Фінанси в системі митних органів»

Студент групи ФМОзм – 51
Кормило П.С.
__________________________
Науковий керівник: к.е.н., доцент
Герчаківський С.Д.
__________________________
Дипломну роботу допущено до захисту
«__»________________ 2014 р.
Завідувач кафедри податків і фіскальної політики, д.е.н., професор
Крисоватий А. І. _________________


ТЕРНОПІЛЬ – 2014

2
РЕЗЮМЕ
Дипломна робота містить 126 сторінок, 8 таблиць та 13 рисунків, список використаних джерел містить 88найменувань, 3 додатки.
Метою дослідження є вивчення особливостей здійснення декларування товарів у вітчизняній та зарубіжній практиці.
Об’єктом дослідження митне оформлення та митний контроль, особливості її правового регламентування, функціонування, фіскальні та регулюючі ефекти.
Предметом дослідження є сукупність економічних відносин, які виникають в процесі декларування товарів та інших предметів на прикладі
Ягодинської митниці Міндоходів.
Одержані висновки та наукова новизна полягає у систематизації теоретичних підходів щодо обґрунтування декларування товарів, проведення аналізу законодавчих інновацій в зв’язку із прийняттям Митного кодексу
України.
Ключові слова: митне оформлення, декларування, митний контроль, електронна митниця.
ABSTRACT
Diploma work contains 126 pages, 8 tables and 13 pictures, the list of the used sources contains 88 names, 3 additions. A research aim is a study of features of realization of declaration of commodities in home and foreign practice. A research object are custom registration and custom control, features of her legal regulation, functioning, fiscal and regulative effects. The article of research is totality of economic relations that arise up in the process of declaration of commodities and other objects on the example of Iagodin of custom. Got conclusions and scientific novelty consists in systematization of theoretical approaches in relation to the ground of declaration of commodities, realization of analysis of legislative innovations in connection from the acceptance of the Custom code of Ukraine. Keywords: custom registration, declaration, custom control, electronic custom.3
АНОТАЦІЯ
Кормило П.С. Прагматизм декларування товарів та інших предметів
при перетині митного кордону України. – Рукопис. Дослідження на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю 8.03050801
«Фінанси і кредит», спеціалізація «Фінанси в системі митних органів». ТНЕУ.
Тернопіль, 2014.
В дипломній роботі автор дослідив теоретичні основи митного оформлення та декларування в Україні, проаналізував практичні аспекти декларування товарів та інших предметів, характеризує інституційне забезпечення митного оформлення. В другому розділі автор на прикладі статистичних матеріалів Ягодинської митниці аналізує особливості здійснення митного оформлення та митного контролю, проведення митних оглядів. В третьому розділі автором проаналізовано проблемні аспекти здійснення декларування товарів та запропоновано шляхи його удосконалення на основі зарубіжних технологій управління ризиками.
ANNOTATION
Kormilo P.S. Pragmatism of declaration of commodities and other objects
is at crossing of custom border of Ukraine. It is Manuscript. Research on the receipt of educationally-qualifying level master's "degree" after speciality
8.03050801 "Finances and credit", specialization "Finances in the system of custom authorities". ТNEU. Ternopil, 2014.
In diploma work an author investigated theoretical bases of custom registration and declaration in Ukraine, analyzed aspects of declaration of commodities and other objects, characterizes the institutional providing of custom registration. In the second division an author on the example of statistical materials of Iagodin of custom analyses the features of realization of custom registration and custom control, realization of customs inspections. In the third division an author is analyze the problem aspects of realization of declaration of commodities and the ways of his improvement offer on the basis of foreign technologies of management risks.

4
Зміст
ВСТУП…………………………………………………………………………..5
Розділ 1. Концептуальні та організаційні засади митного оформлення
та декларування……………….………………………………………………...….8
1.1
Теоретичні засади здійснення митних процедур………..……………...8 1.2.
Загальні особливості декларування товарів і транспортних засобів....28
Висновки до розділу 1
Розділ 2. Прагматизм декларування товарів та інших предметів у
вітчизняній митній практиці…………………………………………………....38
2.1. Особливості декларування товарів при перетині митного кордону громадянами………………………………………………………..…………….....38 2.2. Аналіз практики митного оформлення і декларування товарів та інших предметів ………………………………………………………………………...…53 2.3. Електронне декларування та характеристика його ефективності…….61
Висновки до розділу 2
Розділ 3. Проблемні аспекти та напрямки вдосконалення
декларування товарів та інших предметів…………………………….………79
3.1
Орієнтири розвитку електронного декларування товарів в
Україні………………………………………………………………………………79
Висновки до розділу 3
Висновки та пропозиції………………………………………………….101
Список використаних джерел ………………………………………….106
Додатки

ВСТУП

5
Актуальність дослідження. Митне оформлення - це багатогранне поняття, яке містить різні елементи. Це ціла система взаємообумовлених організаційно-правових та технічних процедур, здійснюваних митними органами в порядку та на умовах, встановлених митним законодавством.
Метою митного оформлення є поміщення товарів і транспортних засобів комерційного призначення під певний митний режим або завершення його дії.
Митне оформлення здійснюється у визначених місцях, у позначені строки й у певних органах. Митне оформлення залежить від мети ввезення та вивезення товарів, характеру й властивостей товарів з урахуванням суспільних
інтересів. Без нього немислима сама митна справа. Між оформленням та
іншими елементами митної справи існує нерозривний органічний зв'язок, особливо з митним контролем, який не може бути реалізований без своєчасного й повного митного оформлення. До кола питань, які відносяться до митного оформлення, входять такі основоположні аспекти, як декларування та митна брокерська діяльність. Специфічні риси митного оформлення обумовлені різноманітними митними режимами.
Порядок та умови провадження митного оформлення визначаються положеннями як МК України, так і інших законодавчих актів - указів
Президента України, постанов та розпоряджень Уряду України, відомчих нормативних актів.
У зв'язку з наведеним та враховуючи, що вже минуло два роки після прийняття третього за часи незалежності МК України, є потреба осмислення теоретичних положень митного оформлення. Саме це дає можливість визначити напрямки подальшого вдосконалення митного оформлення - спрощення і прискорення його операцій з одночасним забезпеченням соціально-економічних і політичних інтересів країни.
Питання декларування товарів і транспортних засобів при переміщенні через митний кордон досі залишаються малодослідженими й дискусійними в економічній науці взагалі та в митному праві зокрема. Звичайно, митне оформлення та його складові певною мірою були предметом наукового аналізу

6 в працях Б. М. Габрічідзе, О. В. Гребельника, Є. В. Додіна, В. Г. Драганова, С.
В. Ківалова, О. М. Козиріна, А. В. Мазура, В. П. Науменка, П. В. Пашка, В. В.
Прокопенка, Д. В. Приймаченка, Д. С. Цаліної та ін.
Огляд наукових праць дозволяє дійти висновку, що попри уявну очевидність ознак законодавчого формулювання, всупереч правовій природі декларування товарів наразі має місце певне нерозуміння цієї митної процедури, її особливостей та організації проведення. Проте декларування має свій предмет, певне коло учасників, складається з окремих стадій. Позитивне сприйняття Україною міжнародно-правової доктрини у сфері митної справи зумовило утвердження нових підходів, деякі з яких знайшли своє відображення у МК України 2002 р., а потім і в МК України 2012 р.
Об’єктом дослідження виступає митне оформлення та митний контроль, особливості її правового регламентування, функціонування, фіскальні та регулюючі ефекти.
Предметом дослідження є сукупність економічних відносин, які виникають в процесі декларування товарів та інших предметів на прикладі
Ягодинської митниці Міндоходів.
Метою дипломної роботи є дослідження особливостей здійснення декларування товарів та інших предметів у вітчизняній та зарубіжній практиці; аналіз діючого нормативно-правової регламентування, що виступає основою митного оформлення; виявлення недоліків та розробка пропозицій щодо вдосконалення декларування в Україні.
Реалізація поставленої у дипломній роботі мети обумовлена розглядом й вирішенням таких основних завдань: розкрити особливості митного оформлення товарів в світлі новітніх законодавчих інновацій; дослідити практичні особливості декларування товарів в Україні; проаналізувати інституційне забезпечення митного оформлення; дати оцінку роботі митних органів щодо декларування товарів; проаналізувати практичні особливості митного оформлення та декларування товарів та транспортних засобів;

7 відслідкувати ефективність електронного декларування; визначити напрямки розвитку митного оформлення на основі розширення електронного декларування; проаналізувати можливості використання зарубіжного досвіду щодо впровадження управління ризиками у митному оформленні.
Наукова новизна проведеного дослідження полягає у систематизації теоретичних підходів щодо обґрунтування декларування товарів, проведення аналізу законодавчих інновацій в зв’язку із прийняттям Митного кодексу
України, дослідження практичних аспектів декларування товарів на прикладі
Ягодинської митниці.
Апробація результатів дослідження мала місце на Науково-практичній студентській конференції
«Фіскальна політика
України в умовах
євроінтеграційних процесів», яка відбулася в м. Тернопіль 3 квітня 2014 року.
Виходячи з логіки дослідження, поставленої мети та окреслених завдань, визначено структуру роботи, яка складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел. Дипломна робота виконана на 120 сторінках. Аналітична частина роботи представлена в 13 рисунках, 8 таблицях,
3 додатках. Список використаних джерел налічує 88 одиниць.
РОЗДІЛ І

8
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ МИТНОГО
ОФОРМЛЕННЯ ТА ДЕКЛАРУВАННЯ
1.1.

Теоретичні засади здійснення митних процедур
З управлінської позиції, контроль (Control, Monitoring) - це система спостереження та перевірки відповідності процесу функціонування об'єкта управління прийнятим управлінським рішенням, виявлення результатів управлінського впливу на об'єкт управління; одна з функцій управління [1].
Митний контроль є складовою державного контролю. Державний контроль (State (government, public) control) - одна з форм реалізації державної влади, що забезпечує дотримання законів та інших правових актів, виданих органами держави [3].
Порівняємо поняття митного контролю в українському, російському та міжнародному розумінні. Згідно з українським законодавством, митний контроль - це сукупність заходів, що здійснюються митними органами в межах своєї компетенції з метою забезпечення додержання норм Митного кодексу, законів та інших нормативно-правових актів з питань митної справи та міжнародних договорів України.
У Російській Федерації митний контроль визначають як сукупність заходів, що здійснюються митними органами з метою забезпечення дотримання митного законодавства РФ [2].
В інтерпретації оновленої Кіотської конвенції Customs control - це заходи, які використовують митниці для гарантування виконання митного законодавства. Як бачимо, українське трактування митного контролю хоч і страждає надмірною конкретизацією, за змістом абсолютно відповідає міжнародному розумінню цього терміна. Проте вивчення статей Митного кодексу України, в яких виписано операційний зміст даного поняття, показує наявність окремих суперечностей. Зокрема, український законодавець розділяє митні процедури на три групи: митний контроль, митне оформлення і

9 справляння митних податків і зборів. Згадана міжнародна конвенція такого розділення не робить.
Митний кодекс України (п. 14 ст. 1) митне оформлення визначає як виконання митним органом дій (процедур), що пов'язані із закріпленням результатів митного контролю товарів і транспортних засобів. За логікою такого підходу виходить, що після завершення процедур митного контролю його результати закріплюються (документуються) митним оформленням.
Одночасно ст. 43 цього ж Кодексу наголошує, що митний контроль закінчується:
- у разі ввезення на митну територію України - після здійснення у повному обсязі митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України;
- у разі вивезення за межі митної території України - після здійснення у повному обсязі митного оформлення товарів і транспортних засобів та пе- ретинання ними митного кордону України, за винятком митних режимів, які передбачають перебування під митним контролем протягом усього часу дії митного режиму.
Таким чином, виходить, що без "здійснення у повному обсязі митного оформлення товарів і транспортних засобів" митний контроль не може бути завершеним. Відповідно випливає твердження, що митне оформлення є обов'язковою складовою митного контролю.
Крім того, п. 5 ст. 41 Митного кодексу до форм митного контролю зараховує і перевірку своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків і зборів, які відповідно до законів справляються при переміщенні товарів через митний кордон України. Отже, і справляння передбачених законом податків і зборів також є складовою митного контролю.
Інша суперечність стосується, на нашу думку, об'єктів митного контролю.
Ст. 40 Митного кодексу наголошує, що митному контролю підлягають усі товари і транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон України.
Разом з тим наступна стаття Кодексу до форм митного контролю зараховує усне опитування громадян та посадових осіб підприємств, а ст. 57 визначає

10 особистий огляд як виняткову форму митного контролю. Тож фактично об'єктами митного контролю виступають і особи, які відповідним чином причетні до переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон.
Дискусійне, на наш погляд, питання мети митного контролю. З наведених вище визначень видно, що український законодавець метою митного контролю вважає забезпечення додержання норм Митного кодексу України, законів та
інших нормативно-правових актів з питань митної справи та міжнародних договорів України, а Кіотська конвенція - гарантування виконання митного законодавства. Тобто фактично цілі збігаються.
Однак повноваження митних органів щодо митного контролю дозволяють забезпечити виконання лише окремої складової митного законодавства.
Митне законодавство можна поділити на дві складові щодо об'єкта правового регулювання. Об'єктом адміністративного регулювання є відносини, що виникають у зв'язку з державним управлінням митною службою як системою митних органів. Об'єктом безпосередньо митного впливу - це комплекс відносин, що виникають у зв'язку з переміщенням товарів і транспортних засобів через митний кордон, тобто митних правил. Митний контроль належить до інструментів впливу на другий об'єкт.
Варто пригадати, що регулювання державою усієї гами митних відносин, тобто вплив держави на учасників митних відносин з метою підпорядкування
їхніх дій митному законодавству, - це митне регулювання, одним з інструментів якого є митний контроль. Крім того, провідні українські науковці-економісти визначають митний контроль як контроль, що здійснюють службові особи митних органів з метою забезпечення законного переміщення через митний кордон України товарів, майна та інших предметів, а також для забезпечення дотримання державними органами, підприємствами та їх посадовими особами, громадянами країни порядку переміщення через митний кордон товарів, майна та інших предметів[4]. У даному випадку метою є забезпечення виконання митних правил як окремої частини митного законодавства.
Виходячи з вище зазначеного та враховуючи управлінський підхід до даних категорій, визначаємо, що митний контроль - це встановлені дії митних

11 органів щодо товарів і транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон, а також осіб, причетних до такого переміщення, для га- рантування реалізації митних правил.
Суб'єктами управлінського впливу при здійсненні митного оформлення є працівники відповідних підрозділів митних органів (рис.1.1), а об'єктами– товари і транспортні засоби, які переміщуються через митний кордон, а також фізичні та юридичні особи, які здійснюють переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон або відповідним чином причетні до такого переміщення.
Рис.1.1. Загальна схема митного оформлення товарів (складено
автором)
Митне оформлення як і митне регулювання чи митна справа в цілому, здійснюється на основі принципів:
- виключної юрисдикції України на її митній території;


12
- виключної компетенції митних органів України щодо здійснення митної справи;
- законності;
-
єдиного порядку переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України;
- системності;
- ефективності;
- додержання прав та охоронюваних законом інтересів фізичних та юридичних осіб;
- гласності та прозорості.
Законодавство, теорія та практика митної справи формулює різні принципи здійснення митного контролю та оформлення. Найвагоміші принципи, на нашу думку, можна класифікувати таким чином:
- принцип всеосяжності;
- принцип оптимізації;
- принцип декларування товарів і транспортних засобів;
- принцип пред'явлення товарів і транспортних засобів;
- принцип свободи вибору митного режиму;
- принцип вибірковості;
- принцип доступності;
- принцип обмеженості тривалості митного контролю.
Принцип всеосяжності означає, що митному оформленню підлягає все, що переміщується через митний кордон (ч. 1 ст. 40 МКУ).
Аналіз показує, що принцип всеосяжності відповідає міжнародним стандартам. Згідно зі стандартом "Митний контроль" Міжнародної конвенції про спрощення і гармонізацію митних процедур 1973 р. (Конвенція Кіото), всі товари, в тому числі транспортні засоби, які ввозяться на митну територію чи вивозяться з неї, незалежно від того, чи обкладаються вони митами і податками, підлягають митному контролю.
Принцип оптимізації митних процедур полягає в тому, що митне оформлення передбачає проведення митними органами мінімуму митних

13 процедур, необхідних для забезпечення додержання законодавства України з питань митної справи (ч. 2 ст. 40 МКУ).
Митний оформлення обмежується мінімальним переліком митних проце- дур, необхідних для забезпечення додержання законодавства України з питань митної справи.
Порівняння українського та міжнародного підходів показує, що це положення відповідає вимогам стандартних правил 6.1, 6.2 гл. 6 Кіотської конвенції і спрямоване на досягнення взаємності у міждержавних відносинах
України щодо формування міжнародно-правових відносин у галузі здійснення митної справи, оскільки нині держави прагнуть до спрощення митних формальностей при одночасному підвищенні ефективності митного контролю з метою прискорення руху великих обсягів пасажиро- і вантажопотоків і стають на шлях укладення міжнародно-правових домовленостей, які регламентують процедури митного контролю. Митний контроль і оформлення обмежується мінімумом, необхідним для забезпечення дотримання митного законодавства і, відповідно, Рамкових стандартів безпеки та спрощення митних процедур
Всесвітньої митної організації.
Принцип декларування товарів і транспортних засобів
Підставою початку реалізації процедур митного контролю та оформлення
є декларування товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України. Згідно зі ст. 81 МКУ декларування здійснюється шляхом подання заяви за встановленою формою (письмовою, усною, шляхом вчинення дій), точних відомостей про товари і транспортні засоби, мету їх переміщення через митний кордон України, а також відомостей, необхідних для здійснення їх митного контролю та митного оформлення.
Умови та порядок застосування форм декларування, перелік відомостей, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення, визначаються Кабінетом Міністрів України, а порядок заповнення митних декларацій та інших документів, що застосовуються під час митного офор- млення товарів і транспортних засобів, установлюється спеціально упов- новаженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.

14
Перелік товарів, що підлягають обов'язковому декларуванню, встановлюється
МКУ та актами Кабінету Міністрів України.
Подання митним органам документів і відомостей, необхідних для здійснення митного контролю, покладається на осіб, які переміщують товари і транспортні засоби через митний кордон України чи провадять діяльність, контроль за якою покладено на митні органи [5].
Конкретні випадки, що передбачають таке подання, передбачені нормами ст. 54 Кодексу. При цьому ст. 81 та 86 Митного кодексу України визначають принципи формування переліку документів і відомостей для здійснення митного контролю, декларування товару митним органам та процедур прийняття митної декларації.
Перелік документів та відомостей, необхідних для здійснення митного контролю й порядок їх подання визначаються Кабінетом Міністрів України
(Постанова КМУ від 01.02.2006 № 80). Такі переліки містяться і в Типових технологічних схемах пропуску через державний кордон України автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників, передбачених ст. 40 Кодексу. Залежно від способу переміщення товарів, їх характеру, кількісних та вартісних розмірів, мети переміщення та
інших факторів митним органам можуть подаватись різні документи.
Такі документи можна класифікувати за призначенням.
1.

Торговельні документи. Це договори (контракти, угоди), рахунки- фактури (інвойси), рахунки за комісійні і брокерські послуги, специфікації, пакувальні листи тощо.
2.

Транспортні документи. Це документи, на підставі яких товари і транспортні засоби переміщуються через митний кордон. До них належать: накладні, коносаменти, дорожні відомості, вагонні аркуші, передатні відомості, багажні квитанції тощо.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал