Корчинський Володимир Олексійович, кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінально-правових дисциплін навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ робоча програмаСкачати 250.51 Kb.
Дата конвертації23.12.2016
Розмір250.51 Kb.
ТипПрограма
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор НАВС

з навчально-методичної

та наукової роботи

генерал-майор міліції

В.В. Чернєй

_____ _____________2013 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ПРАВОВА СТАТИСТИКА
освітньо-кваліфікаційний рівень “Магістр”
спеціальність – 8.03040201 “Правознавство”
галузь знань – 0304 “Право”

КИЇВ-2013 рік

Робоча програма з навчальної дисципліни «Правова статистика» для студентів ОКР "магістр", денна форма навчання, галузь знань 0304 «Право»,

спеціальність 8.03040101 «Правознавство»

1-.03.2013 р., 18 с.
Розробник:

Раєцька Людмила Василівна, кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінально-правових дисциплін навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ.

Корчинський Володимир Олексійович, кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінально-правових дисциплін навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри кримінально-правових дисциплін навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ 05.12.2013 року, протокол № 8.


Завідувач кафедри

кримінально-правових дисциплін ННІПП НАВС


___________Горбачевський В.Я.

____. ____________ 20 __ р.


Схвалено методичною радою Національної академії внутрішніх справ від ____. ____________ 20 __ р. (протокол № ___ )
Голова _________________ (В.В. Чернєй)

____. _____________ 20 __ р.

проф. Раєцька Л.В., проф. Корчинський В.О., 2013 рік

 ННІПП НАВС, 2013 рік 1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів 1

Галузь знань

_______________

(шифр і назва)


денна форма навчання

Напрям підготовки

_______________

(шифр і назва)


Модулів 2

Спеціальність (правознавство)

_______________
Рік підготовки:

Змістових модулів 2

2013-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

(назва)


Семестр

Загальна кількість годин – 72

1-йЛекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних

самостійної роботи студента


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Магістр


10 год.

год.

Практичні, семінарські

4 год.

10 год.

Лабораторні

год.

год.

Самостійна робота

48 год.

год.

Індивідуальні завдання:

2 год.

Вид контролю: залік


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання - аудиторних – 24 год., самостійної роботи студента – 46 год., індивідуальна робота – 2 год.
У сучасному суспільстві в умовах економічних реформ, формуванням ринкових відносин, розвитку різноманітних форм господарювання та інтеграційних процесів зростає роль статистики як одного з найважливіших важелів державного управління національною економікою і культурою.

Без аналізу статистичних даних неможливе управління державою як соціальним організмом, розробка і прогнозування соціально-економічного розвитку, в тому числі і в галузі соціального контролю над злочинністю.

Статистичні показники, що являють собою кількісне вираження соціально-економічних явищ у єдності з їх якісною визначенню, є основним джерелом інформації для характеристики стану і розвитку народного господарства і культури.

Узагальнюючи і аналізуючи дані про розвиток економіки і культури, вишукуючи і виявляючи резерви, які є в народному господарстві, статистична наука і практика активно беруть участь у здійсненні величних планів побудови правової, демократичної, соціально орієнтованої держави з

ринковою економікою.

Перед статистикою поставлені важливі завдання щодо подальшого вдосконалення системи статистичних показників, прийомів збирання, обробки та аналізу масових статистичних даних, забезпечення всіх рівнів управління народним господарством і культурою вичерпною, вірогідною і точною інформацією.

Невід'ємною частиною економічної освіти спеціалістів вищої кваліфікації у галузі суспільних наук, взагалі і юриспруденції зокрема, є статистична підготовка, вміння користуватися статистичними методами дослідження, які дають змогу виявляти різні тенденцій і закономірності. Тому покращення економічної освіти передбачає обов'язкове підвищення статистичної підготовки спеціалістів у різних галузях знань. У зв'язку з цим особливого значення набуває вивчення у вузах статистичної науки.

Статистика злочинності свідчить, що за останні роки в Україні зберігається складна криміногенна ситуація, яка характеризується інтенсивною криміналізацією суспільства і поширюється навіть на ті суспільні й економічні інститути, які до недавнього часу вважалися надійно захищеними від неї (фінансова, правоохоронна, зовнішньоекономічна діяльність тощо).

За порівняно нетривалий в історичному плані період ріст злочинності перетворився в одну з найбільш гострих державних проблем, набув загальнонаціонального значення. Моніторингові опитування суспільної думки практично всюди підтверджують той факт, що зростає стурбованість населення про свою власну безпеку, життя та здоров'я близьких, недоторканість майна, стає важливим фактором, який провокує стан нестабільності в громадських думках. Якщо ж мати на увазі не межи поширені та небезпечні посягання на інші цінності, блага, інтереси, суспільні

відносини в області громадського порядку і суспільної безпеки, навколишнього середовища, в сері комп'ютерної інформації, порядку управління, то можна переконатися, що цей процес вже реально загрожує соціально-економічному розвитку і внутрішній безпеці держави.

Ця обставина зумовлює необхідність пошуку і залучення всіх резервів ефективного соціального контролю над злочинністю. Суттєвий потенціал в цьому напрямку містить статистичний метод, і зокрема правова статистика. В період побудови правової держави призначення правової статистики не тільки інформувати суспільство про справжній стан справ у сфері контролю за злочинністю, але й виявляти зв'язки і взаємозалежність правопорушень з політичним, соціально-економічним, моральним становищем в країні, рівнем її розвитку. А це можливо тільки на основі добросовісного засвоєння всього арсеналу методів та інструментарію статистичної методології.

Задачі вивчення правової статистики. В результаті вивчення правової статистики студенти повинні оволодіти знаннями основ статистичної науки і загальними навиками проведення статистичного дослідження правових явищ.

Виходячи з цього вивчення навчальної дисципліни орієнтовано на те, щоб дати студентам - майбутнім юристам необхідні знання про зміст, основні показники суспільно-правових явищ і процесів, їх вплив на стан та розвиток суспільства.Студент повинен знати: наукові принципи організації статистичних служб України і правоохоронних органів, їх сучасну організацію; принципи і методи організації збору статистичних даних про правопорушення і діяльності органів податкової міліції по контролю за ними; принципи і методи обробки результатів статистичного спостереження (його матеріалів) згідно з принципами статистичної науки про кримінально-правові. цивільно-правові та адміністративно-правові явища і процеси суспільного життя; сутність узагальнюючих показників абсолютних статистичних величин, середніх, інших видів відносних величин, показників варіації, динаміки, взаємозв'язку, основи аналізу статистичних даних.

Студент повинен ВМІТИ: організовувати і проводити суцільне й несу цільне спостереження правових явищ; будувати різноманітні статистичні таблиці; обчислювати різні статистичні показники (абсолютні та відносні, середні, показники варіації, показники тісноти зв'язку); аналізувати статистичні дані про правопорушення, соціальний контроль за ними, формулювати висновки і пропозиції, які випливають з аналізу даних; прогнозувати показники правопорушень, злочинності, цивільних спорів, діяльності правоохоронних органів.
Розподіл матеріалу навчальної дисципліни за темами чи змістовими модулями:модуля

теми

Назва теми

1

1


Теоретичні основи правової статистики2


Статистичне спотереження та його види3


Зведення і групування матеріалів правової статистики.

2

4


Абсолютні, відносні та середні величини у правовій статистиці5


Статистичний аналіз та його завдання.


Поточний контроль – проведення семінарських занять, відпрацювання академічних заборгованостей.

Поточний контроль під час проведення семінарських занять передбачає перевірку рівня засвоєння знань, умінь і навичок студентом з кожного окремого навчального (змістового) модуля навчальної дисципліни та їх корекцію. Прозорість оцінювання рівня знань студентів забезпечується чіткими критеріями.

Конкретна кількість балів за роботу студентів під час семінарських та практичних занять визначається керівником заняття.

Результати поточного контролю під час проведення семінарських та практичних занять заносяться науково-педагогічним працівником до журналу обліку відвідування занять курсантами студентами та їх успішності.Модульний контроль – визначає якість виконаної студентом навчальної роботи з певного навчального (змістового) модуля та оцінюється за сукупними підсумками поточної успішності, включаючи виконану індивідуальну, самостійну та модульну контрольну роботу.

Підсумковий контроль – виставляється як сума балів з усіх модулів навчальної дисципліни та обраховується, як правило, як середнє арифметичне складових модулів. По закінченню вивчення навчальної дисципліни студент складає іспит.


 1. Мета та завдання навчальної дисципліни


Загальна мета передбачає:

 • формування у слухачів науково обґрунтованих уявлень про сучасний стан правової статистики в Україні та світі;

 • можливість самостійного комплексного аналізу даних правової статистики та розробка на його основі заходів боротьби з правопорушеннями в державі.

Спеціальна мета передбачає:

 • формування у слухачів теоретично і емпірично обґрунтованих уявлень про правову статистику та застосування її досягнень у запобіганні злочинам;

 • аналіз та прогнозування криміногенної ситуації в Україні;

 • відпрацювання навичок та умінь аналізу показників правової статистики, як основи для розробки нормативних актів та прийняття управлінських рішень.

Досягнення зазначеної мети забезпечується вирішенням наступних навчально-методичних завдань:

 • надання слухачам можливостей ознайомлення на лекціях з новітніми науковими та методичними досягненнями в сфері правової статистики;

 • створення оптимальних організаційних і методичних умов для самостійного вивчення курсу;

 • закріплення на семінарських заняттях знань про теоретичні основи правової статистики;

 • розвиток на практичних заняттях навичок опрацювання документів первинного обліку та використання отриманих знань під час аналізу показників правової статистики.

Завданням «Правової статистики» є комплексне дослідження кількісних характеристик масових суспільно-економічних явищ і процесів у взаємозв’язках і взаємозумовленості, а також у нерозривному зв’язку з їх якісною стороною кількісного відображення закономірностей суспільного розвитку в конкретних умовах місця і часу.
Значення правової статистики полягає в тому, що:

1. Кримінально-правова статистика дає вичерпну, науково обґрунтовану інформацію про тенденції та закономірності в розвитку злочинності, її рівень, структуру, динаміку, особу злочинця, причини і умови існування злочинності, а також про позитивні та негативні наслідки роботи правоохоронних органів по її попередженню.

2. Дані статистики дозволяють прогнозувати динаміку злочинності та розробляти науково обґрунтовані заходи щодо попередження окремих видів злочинів.

3. Матеріали правової статистики широко використовуються як засіб оперативного керівництва вищестоящих органів підлеглими і постійного контролю за їх діяльністю. Кількісно фіксуючи результати роботи органів дізнання, досудового слідства, прокуратури, судів, арбітражу, правова статистика тим самим допомагає виявити типові недоліки і вжити своєчасних заходів щодо їх усунення. Статистичні дані МВС дозволяють судити про роботу його окремих служб та підрозділів щодо розкриття злочинів, дотримання термінів розслідування, відшкодування матеріальних збитків тощо.

4. Статистичні дані дають змогу вирішити питання про матеріально-технічне і фінансове забезпечення та дислокацію різних правоохоронних органів, проектування штатного розкладу, а також інші питання організаційно-управлінського характеру.

5. Істотну роль правова статистика відіграє у процесі координації діяльності різних правоохоронних органів з метою подолання їх роздрібненості.

6. Статистичні дані відіграють важливу роль при підготовці проектів законодавчих і інших нормативних актів.


 1. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль І.

Тема 1. Теоретичні основи правової статистики.

Тема 2. Статистичне спостереження та його види.

Тема 3. Зведення і групування матеріалів правової статистики.

Змістовий модуль ІІ.

Тема 4. Абсолютні, відносні та середні величини у правовій статистиці.

Тема 5. Статистичний аналіз та його завдання.
 1. Структура навчальної дисципліни
Назва тем

Нормативний обсяг годин

з них:

Всього годин з викладачем

з них:
з них:


Лекцій

Семінарських занять

Практичних занять

Модульний контрольСамостійна робота

Змістовий модуль І 

Тема 1.

Теоретичні основи правової статистики10

4

2

2

-

-
-

6

Тема 2.

Статистичне спостереження та його види12

4

2

2

-

-
-

8

Тема 3.

Зведення і групування матеріалів правової статистики.14

4

2

2

-

-
-

10

Тема 4.

Абсолютні, відносні та середні величини у правовій статистиці16

4

2

2

-

-
-

12

Тема 5.

Статистичний аналіз та його завдання.20

8

2

2

2

212

Всього годин:

72

24

10

10

2

248

Форма контролю: залік 1. Теми семінарських занять

з/п


Назва теми

Кількість

Годин


1

Тема 1. Теоретичні основи правової статистики.


2

2

Тема 2. Статистичне спостереження та його види.


2

3

Тема 3. Зведення і групування матеріалів правової статистики.


2

4

Тема 4. Абсолютні, відносні та середні величини у правовій статистиці.


2

5

Тема 5. Статистичний аналіз та його завдання.


2


 1. Теми практичних занять

з/п


Назва теми

Кількість

Годин


1

Тема 5. Статистичний аналіз та його завдання.


4 1. Самостійна робота

з/п


Назва теми

Кількість

Годин


1

Тема 1. Теоретичні основи правової статистики.


6

2

Тема 2. Статистичне спостереження та його види.


8

3

Тема 3. Зведення і групування матеріалів правової статистики.


10

4

Тема 4. Абсолютні, відносні та середні величини у правовій статистиці.


12

5

Тема 5. Статистичний аналіз та його завдання.


10 1. Індивідуальні завдання

з/п


Назва теми

Кількість

Годин


1

Тема 5. Статистичний аналіз та його завдання.


2


9. Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (залік)

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль

2

65

100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5
5

5

5

5

51

Тема 1. Теоретичні основи правової статистики.


2

Тема 2. Статистичне спостереження та його види.


3

Тема 3. Зведення і групування матеріалів правової статистики.


4

Тема 4. Абсолютні, відносні та середні величини у правовій статистиці.


5

Тема 5. Статистичний аналіз та його завдання.Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

Зараховано82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни10. Методичне забезпечення
Тема 1. Теоретичні основи правової статистики.

Поняття статистики як самостійної науки та історія її розвитку. Значення статистичної науки та її засновники. Шляхи реформування статистичних досліджень в Україні

Поняття та характеристика основних галузей статистики. Слід засвоїти поняття “статистика”, та охарактеризувати її галузі та підгалузі. Моральна та судова статистика: історія їх розвитку.

Предмет, метод та завдання статистики. Охарактеризувати предмет, методи статистики, основні завдання та мету. Методологія статистики.

Значення та необхідність вивчення статистики. Розкрити значення статистики в суспільному житті. Використання методів соціальної та економічної статистики правовою статистикою.

Державна статистика в Україні, її організація та завдання. Визначити поняття державної статистики, спираючись на чинне законодавство розкрити її основні завдання та організацію. Показати зв’язок статистики з іншими науками.

Поняття правової статистики її предмет та основна мета. Значення правової статистики для діяльності органів внутрішніх справ і інших правоохоронних органів, а також у наукових дослідженнях.

Самостійні галузі правової статистики: кримінально-правова, адміністративно-правова та цивільно-правова статистика. Особливим підвидом правової статистики є статистика прокурорського нагляду.

Розділи кримінально-правової статистики. Статистика органів дізнання і досудового слідства. Особлива підгалузь кримінально-правової статистики віктимологічна статистика Використання даних адміністративно-правової та цивільно-правової статистики в діяльності правоохоронних органів. Вимоги до ведення правової статистики.

Специфічні методи за допомогою яких правова статистика вивчає свій предмет: 1) масове статистичне спостереження; 2) зведення і групування даних спостереження за кількісно та якісно визначеними ознаками; 3) статистична обробка зведених і розгрупованих показників; 4) всебічний якісний аналіз статистичних матеріалів.


Тема 2. Статистичне спостереження та його види.

Статистичне спостереження як перший етап статистичного дослідження. Поняття, сутність і завдання статистичного спостереження.

План (програма) статистичного спостереження (як підготовча частина спостереження): вирішення програмно-методичних і організаційних питань.

Загальне поняття об’єкту статистичного спостереження. Об’єкти спостереження у правовій статистиці.

Поняття одиниць сукупності, одиниць виміру, одиниць спостереження і одиниць обліку в кримінально-правовій, адміністративно-правовій і цивільно-правовій статистиці.

Суцільне безперервне спостереження одиниць статистичної сукупності як основне спрямування державного статистичного дослідження. Поняття генеральної сукупності.

Несуцільне перервне спостереження і його види. Поняття вибіркової сукупності. Програма статистичного спостереження, вимоги до неї. Програми статистичного спостереження у правовій статистиці. Документи первинного обліку у правовій статистиці.

Застосування вибіркового методу в правовій статистиці. Значення вибіркового спостереження. Застосування вибіркового методу в правовій статистиці і його теоретичні основи. Генеральна й вибіркова сукупності. Репрезентативність вибірки й основні принципи її реалізації. Поняття помилки вибірки. Середнє й граничне значення помилки вибірки.

Способи і методи відбору статистичної інформації. Організація вибіркових спостережень у правовій статистиці. Визначення обсягу вибіркової сукупності.

Оцінка результатів вибіркових досліджень. Оцінка результатів вибіркових досліджень та способи перенесення вибіркових результатів на генеральну сукупність. Звернути увагу на практичне значення вибіркового методу і межі його застосування в правовій статистиці.


Тема 3. Зведення і групування матеріалів правової статистики.

Групування і зведення матеріалів статистичного спостереження як другий етап статистичного дослідження.

Групування у правовій статистиці. Поняття і завдання групування і зведення, вимоги до їх проведення.

Групувальні ознаки (якісні і кількісні) і їх види (типологічні, варіаційні, аналітичні).

Статистичні таблиці і їх елементи. Види статистичних таблиць (прості, групові, комбіновані). Правила читання і аналізу статистичних таблиць (назва; рядок, колонка; підмет і присудок).

Організація і техніка зведення статистичних даних.

Статистична звітність як підсумок другого етапу статистичного дослідження.

Основні форми статистичної звітності їх характеристика.

Статистичні діаграми і графіки як допоміжні форми наочного відображення результатів групування і зведення. Види і правила їх побудови.
Тема 4. Абсолютні, відносні та середні величини у правовій статистиці.

Поняття та значення абсолютних та відносних величин у правовій статистиці. Відносні величини в підгалузях правової статистики.

Абсолютні статистичні величини і їх використання у правовій статистиці. Застосування абсолютних величин при статистичному дослідженні. Абсолютні і узагальнюючі показники в статистичному дослідженні злочинності.

Відносні величини у правовій статистиці. Використання відносних величин в характеристиці криміногенної ситуації та її регіональних відмінностей в Україні. Коефіцієнт криміногенної активності, коефіцієнт тяжкості злочинів.


Тема 5. Статистичний аналіз та його завдання.

Статистичне узагальнення і аналіз статистичних матеріалів як третій етап статистичного дослідження.

Поняття, сутність і завдання цього етапу. Основні функції статистики, які знаходять відображення в ході статистичного аналізу (описова, пояснювальна, прогностична, управлінсько-організаційна), їх зміст в правовій статистиці. Особливості аналізу діяльності органів дізнання і досудового слідства в МВС.

Поняття основних кількісних (стан, рівень) і якісних (структура, характер, географія) показників злочинності.

Поняття статистичного обліку й звітності та їх основні показники. Поняття статистичної звітності як основної форми статистичного обліку.

Періодичність та способи подання статистичної звітності. Статистична звітність як основна форма статистичного спостереження. Види статистичних звітів в діяльності правоохоронних органів. Розглянути періодичність та основні способи подання статистичної звітності.

Показники які характеризують роботу правоохоронних органів.

Документи первинного обліку (статистичні формуляри) в діяльності органів дізнання і досудового слідства МВС – як основа формування статистичних звітів.Застосування комп’ютерної техніки в ході поетапного статистичного дослідження. Основні завдання статистичного вивчення злочинності

11. Рекомендована література

Базова

 1. Айрапетов А.М. Таблицы исчисления среднегодовых темпов роста, прироста и снижения.-М., 1979.

 2. Бек В.Л. Теорія статистики: Курс лекцій. Навч. посібник, К.:ЦУЛ, 2002.-288 с.

 3. Блувштейн Ю.Д., Волков Г.И. Динамические ряды преступности.-Минск, 1984.

 4. Захожай В.Б., Федорченко В.С. Правова статистика: Навчальний посібник.-К.: МАУП, 2003.- 368 с.

 5. Камлик М.І. Правова статистика. Навч. посібник.-К.: Атіка, 2004.-240 с.

 6. Кривонос Ю.Н., Шидан Н.М. Выборочный метод оценки количественных признаков объектов генеральной совокупности и ряды динамики: Учеб. пособие по правовой статистике для курсантов и слушателей.-Луганск. Рио ЛИВД. 2001.

 7. Литвак О. Наукове дослідження правових засобів прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів // Право України.-К., 2005.-№4.

 8. Лунеев В.В. Юридическая статистика: Учебник. – М.: Юристь, 2000.

 9. Мармоза А.Т. Правова статистика: Навчальний посібник.- К.:КОНДОР, 2006. – 536с.

 10. Олійник О. Державна інформаційна політика та інформаційна безпека України: політико-правові аспекти // Право України.-К., 2005.-№5.

 11. Правова статистика. Курс лекцій. /О.М. Джужа, Ю.В. Александров, В.В. Василевич та інші; Під заг. ред. О.М. Джужи. - К.: Правові джерела, 2000. - 336 с.

 12. Правова статистика: Навчальний посібник для юридичних вузів і факультетів. Кальман О.Г., Христич І.О. – Харків: Право, 2004. – 304 с.

 13. Правова статистика: Підручник / Моісеєв Є.М., Джужа О.М., Василевич В.В. та ін.; За заг.ред.професора О.М. Джужи. – К. Атіка, 2008. – 392 с.

 14. Пристанская О.В., Юцкова Е.М. Методика криминологического изучения правосознания и общественного мнения о преступности.-М., 1989.

 15. Савюк Л.К. Правовая статистика: Учебник. – М.: Юристь, 2002. – 528 с.

 16. Свобода Є. Проблеми становлення кримінальної реєстрації та спеціалізованих криміналістичних колекцій// Підприємництво, господарство і право.-К., 2005.-№1.

 17. Теорія статистики. Навчальний посібник. Вашків П.Г., Пастер П.З., Строжук В.П., Ткач Є.І.-К., 2001.

 18. Уманець Т.В., Пігарєв Ю.Б. Статистика: Навч. посібник.-К.: Вікар, 2003.-623 с.

 19. Хірсін А. Удосконалення автоматизованих інформаційно-пошукових систем, які використовуються у боротьбі з організованою злочинністю // Право України.-К., 2004.-№6.

Основні нормативно-правові акти
 1. Конституція України.-К., Атака, 2006 – 64 с.


 2. Закон України “Про державну статистику” №1922-III в редакції від 13 липня 2000 р.

 3. Указ Президента України від 6 квітня 2011 р. № 396/2011 “Про державну службу статистики України».

 4. Наказ Державного комітету статистики України “Про затвердження Звіту про результати роботи спеціальних підрозділів міліції для забезпечення безпеки працівників суду, правоохоронних органів, осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, членів їх сімей та близьких родичів і по охороні установ судових експертиз ф. №2 ГУАСМ”, від 25 березня 2002 р. №135.

 5. Наказ Державного комітету статистики України “Про затвердження форми державного статистичного спостереження №1 “Звіт про роботу органів державної виконавчої служби”, від 1 липня 2003 р. №198.

 6. Про затвердження форм статистичних звітів щодо роботи судів загальної юрисдикції (крім господарських) та Інструкції щодо їх заповнення. (Наказ Державного комітету статистики України, Верховного Суду України, Міністерства юстиції України, від 27 травня 2002 р. №206/90/44/5).

 7. Інструкція про єдиний облік злочинів та Інструкція про порядок заповнення документів первинного обліку злочинів, осіб, які їх вчинили, руху кримінальних справ (затверджені наказом Генеральної прокуратури України від 26 березня 2002 р. №84, Служби безпеки України від 26 березня 2002 р., №293, Державної податкової адміністрації України від 26 березня 2002 р. №126, Міністерства юстиції України від 26 березня 2002 р. №18/5).


Інтернет-ресурси:

 1. http://portal.rada.gov.ua - Офіційний веб-сайт Верховної Ради України.

 2. http://kmu.gov.ua - Офіційний веб-сайт Кабінету Міністрів України.

 3. http://ccu.gov.ua - Офіційний веб-сайт Конституційного Суду України.

 4. http://president.gov.ua - Офіційний веб-сайт Президента України.

 5. http://www.nau.ua  Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України (НАУ)».


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал