Конспект лекцій з дисципліни «Дослідження операцій»Сторінка5/12
Дата конвертації11.05.2017
Розмір2.27 Mb.
ТипКонспект
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

ЛЕКЦІЯ 4 «Оптимізаційні задачі управління економічними системами на основі застосування теорії мереж»


Анотація

Основні поняття теорії графів. Алгоритм побудови мінімального покриваючого дерева. Алгоритми визначення найкоротшого шляху (Дейкстри та Флойда) між вузлами мережі. Задача про максимальний потік.
4.1 Основні поняття теорії графів

Графом G = (X, А) називається пара об’єктів X = {x1, x2 ., xn} і А = {a1, a2 ., am}, де X – множина вершин, а A – множина ребер графа. Якщо ребра з множини A орієнтовані, то вони називаються дугами, а граф називають орієнтованим. Якщо ребра не мають орієнтації, то граф називають неорієнтованим. Інакше граф є змішаним. На рис.4.1 – 4.6 приведені неорієнтований і орієнтований графи відповідно.g11Рисунок 4.1


X = {x1, x2, x3, x4},

A = {a1, a2, a3, a4}.


g12 Рисунок 4.2


X = {x1, x2, x3, x4},

A = {a1 = (x1 , x2 ), a2 = (x1 , x3 ), a3 = (x3 , x4 ), a4 = (x3 , x2 )}.

Якщо зіставити кожному ребру число з множини С, тоді граф називають зваженим.

Граф можна задати матрицями суміжності і інцидентності. Елементи матриці суміжності S графа задаються так:
якщо існує ребро (дуга), що сполучає вершини хi та xj;

інакше,


(i, j=1, 2,…, n).

Елементи матриці інцидентності для графа G, що складається з n вершин і m дуг, визначаються як:


якщо вершина хi – початок дуги aj;

якщо вершина хi  кінець дуги aj;

якщо вершина хi не інцидентна дузі aj.
(i=1, 2,…,n; j=1, 2,…, m).

Для графа, приведеного на рис.4.3, матриця суміжності приведена на рис.4.4, а матриця інцидентності – на рис.4.5.новый рисунок (1)
Рисунок 4.3

новый рисунок (8)
Рисунок .4 – Матриця суміжності
новый рисунок (1)
Рисунок 4.5 – Матриця інцидентності
Якщо граф містить петлі, тобто дуги вигляду i, xi) тоді елементи матриці інцидентності, відповідні дугам, створюючим петлі, одночасно рівні 1 і –1, що приводить до неоднозначності матриці інцидентності.

Нехай G – неорієнтований граф. Маршрутом в графі G називається така послідовність (кінцева або нескінченна) ребер a1, a2, ... an..., що кожні два сусідні ребра ai та ai+1 мають загальну інцидентну вершину. Одне і те ж ребро може зустрічатися в маршруті кілька разів. У кінцевому маршруті (a1, a2, ... an) є перше ребро a1 і останнє ребро an. Вершина x1, інцидентна ребру a1, але не інцидентна ребру a2, називається початком маршруту, а вершина xn, інцидентна ребру an, але не інцидентна ребру an-1, називається кінцем маршруту.Довжиною маршруту називається число ребер, що входять в маршрут, причому кожне ребро рахується стільки раз, скільки воно входить в даний маршрут.

Замкнутий маршрут називається циклом.

Маршрут (цикл), в якому всі ребра різні, називається простим ланцюгом (циклом). Маршрут (цикл), в якому всі вершини (окрім першої і останньої) різні, називається елементарним ланцюгом (циклом).

На рис.4.6 зображено два маршрути з вершини x1 до вершини x4: M1 = (a1, a2, a4) та M2 = (a1, a2, a5, a6). Довжина маршруту M1 дорівнює 3, а довжина маршруту M2 дорівнює 4.
Рисунок 4.6 – Зображення маршрутів з вершини x1 до вершини x4
(a1,a3,a4) – простий елементарний ланцюг довжини 3, оскільки всі ребра і вершини попарно різні.
(a2,a4,a3) – простий елементарний цикл, оскільки це замкнутий маршрут, у якого всі ребра і вершини, окрім першої і останньої, різні.(a1,a2,a4,a3) – ланцюг, який є простим, але не елементарним, оскільки всі ребра різні, але вершина x2 зустрічається двічі.
(a1,a2,a2) – маршрут довжини 3, що не являється ні простим, ні елементарним ланцюгом, оскільки ребро a2 і вершина x2 зустрічаються двічі.

Поняття шляху і контура в орієнтованому графі аналогічні поняттям маршруту і циклу в неорієнтованому графі.Шляхом в орієнтованому графі називається послідовність дуг, в якій кінцева вершина всякої дуги, відмінної від останньої, є початковою вершиною наступної дуги.

Число дуг шляху називається довжиною шляху.

Шлях називається контуром, якщо його початкова вершина співпадає з кінцевою вершиною.

Шлях (контур), в якому всі дуги різні, називається простим.

Шлях (контур), в якому всі вершини, окрім першої і останньої, різні, називається елементарним.

Поняттям ребра, маршруту, ланцюга, циклу в неорієнтованому графі відповідають поняття дуги, шляху, орієнтованого ланцюга, контура в орієнтованому графі.
Неорієнтований граф

Орієнтований граф

ребро

маршрут


цикл

дуга

Шлях


контур

Граф називається зв’язним, якщо кожна пара різних вершин може бути сполучена, принаймні, одним ланцюгом.

Орієнтований граф називається навантаженим, якщо дугам цього графа поставлені у відповідність ваги, так що дузі (xi ,xj) зіставлено деяке число c(xi, xj) = cij, зване довжиною (або вагою, або вартістю дуги). Довжиною (або вагою або вартістю) шляху s, що складається з деякої послідовності дуг (xi, xj), називається число l(s), що дорівнює сумі довжин дуг, що входять в цей шлях, тобто
l(s) =
причому підсумовування ведеться по всіх дугах (xi, xj) s.

Матриця C = (cij) називається матрицею довжин дуг або матрицею вагів.Підграфом неорієнтованого графа G називається граф, всі вершини і ребра якого містяться серед вершин і ребер графа G. Підграф називається власним, якщо він відмінний від самого графа. Аналогічно визначається підграф орієнтованого графа.

Компонентою зв’язності неорієнтованого графа називається його зв’язний підграф, що не є власним підграфом ніякого іншого зв’язного підграфа даного графа.

Неорієнтованим деревом (або просто деревом) називається зв’язний граф без циклів.

Остовним деревом (деревом-остовом, покриваючим деревом, скелетним деревом) зв’язного графа G називається будь-який його підграф, що містить всі вершини графа G і що є деревом.
4.2 Алгоритм побудови мінімального покриваючого дерева

Нехай G – зв’язний навантажений граф. Завдання побудови мінімального остовного дерева полягає в тому, щоб з множини остовних дерев знайти таке, у якого сума довжин ребер мінімальна.

Приведемо типові випадки, коли виникає необхідність побудови мінімального остовного дерева графа:

а) Необхідно з’єднати n міст залізничними лініями (або автомобільними дорогами, лініями електропередач, мережею трубопроводів і так далі) так, щоб сумарна довжина ліній або вартість була б мінімальною.

б) Потрібно побудувати схему електричної (комп’ютерної) мережі, в якої клеми (вузли мережі) повинні бути сполучені за допомогою проводів найменшої загальної довжини.

Задачу побудови мінімального дерева-остову можна вирішити за допомогою алгоритму Краскала. Приведемо опис алгоритму по кроках.Крок 1. Відсортуємо ребра графа по неубуванню вагів.

Крок 2. Вважаємо, що кожна вершина відноситься до своєї компоненти зв’язності.

Крок 3. Проходимо ребра в «відсортованому» порядку. Для кожного ребра виконуємо наступну перевірку:

а) якщо вершини, що сполучаються даним ребром, лежать в різних компонентах зв’язності, то об’єднуємо ці компоненти в одну, а дане ребро додаємо до мінімального дерева-остову;

б) якщо вершини, що сполучаються даним ребром, лежать в одній компоненті зв’язності, то виключаємо ребро з розгляду, оскільки при включенні даного ребра утворюється цикл.

Крок 4. Якщо є ще нерозглянуті ребра і не всі компоненти зв’язності об’єднані в одну, то переходимо до кроку 3, інакше алгоритм завершує роботу:

а) якщо при цьому проглянуті всі ребра, але не всі компоненти зв’язності об’єднані в одну, то для початкового графа неможливо побудувати покриваюче дерево;б) якщо проглянуті всі ребра, і всі компоненти зв’язності об’єднані в одну, то для початкового графа побудовано мінімальне покриваюче дерево.

Приклад 4.1. Граф G містить 5 вершин. Відстані між вершинами задані таблицею 4.1. Знайти його мінімальне дерево-остов (мінімальне покриваюче дерево).
Таблиця 4.1 – Відстані між вершинами
1

2

3

4

5

1

0

5

8

2

7

2

5

0

9

2

5

3

8

9

0

10

10

4

2

2

10

0

7

5

7

5

10

7

0


Рішення. Оскільки матриця симетрична, можна розглядати, наприклад, тільки елементи, розташовані вище або нижче за головну діагональ:


Початкові дані

Впорядковані по довжині ребра

новый рисунок (23)


 1. Включаємо в дерево-остов ребро (1, 4). Множина вершин, включених в дерево-остов V={1, 4} (рис.4.7).

 2. Наступним кандидатом на включення в дерево-остов є ребро (2, 4). Додавання вершини 2 до множини V і ребра (2, 4) до дерева не створює циклу, оскільки вершина 2 не входить в множину V. Після додавання ребра (2, 4) до дерева множина вершин, включених в дерево-остов V={1, 2, 4} (рис.4.8).

 3. Додавання ребра (1, 2) приведе до утворення циклу (рис.4.9). Тому не включаємо це ребро в дерево-остов.

 4. Наступним кандидатом на включення в дерево-остов є ребро (2, 5). Його включення не створює циклу, тому V={1, 2, 4, 5} (рис.4.10).

 5. Додавання ребра (1, 5) приведе до утворення циклу (рис.4.11). Тому не включаємо це ребро в дерево-остов.

 6. Наступним кандидатом на включення в дерево-остов є ребро (4, 5). Проте його додавання приведе до утворення циклу. Тому не включаємо це ребро в дерево-остов.

 7. Включення ребра (1, 3) не створює циклу, тому V={1, 2, 3, 4, 5} (рис.4.12).

 8. Оскільки всі вершини графа увійшли до дерева, то отримано покриваюче дерево з мінімальною вагою, рівною 17.
новый рисунок (14)Рисунок 4.7

новый рисунок (15)Рисунок 4.8

новый рисунок (16)Рисунок 4.9

Рисунок 4.10

Рисунок 4.11

Рисунок 4.12

4.3 Алгоритми визначення найкоротшого шляху (Дейкстри та Флойда) між вузлами мережі

Пошук шляхів із заданою кількістю дуг

Нехай G = (Х, А) – зв'язний граф. Для визначення кількості шляхів, що складаються з k дуг, необхідно звести в k-у ступінь матрицю суміжності. Тоді її елемент дасть кількість шляхів довжини k із вершини до вершини .

Приклад 4.2. Для графа, приведеного на рис.4.13 зліва, знайти всі шляхи довжини 3 (тобто, знайти всі шляхи, що містять рівно три дуги).

Рішення. Матриця суміжності для даного графа має вигляд, представлений на рис.4.13 справа.


Рисунок 4.13

Тоді та виглядають так:

,Значення означає, що з вершини 1 у вершину 1 існує 4 шляхи довжини 3, — з вершини 1 у вершину 2 – 5 шляхів довжини 3 і так далі

Щоб виявити ці шляхи, слід позначити дуги, наприклад, так, як на рис.4.14. Замість матриці суміжності введемо в розгляд матрицю, елементами якої є дуги вигляду , r = 1, 2, …., 10 (рис.4.15).


Рисунок 4.14

Рисунок 4.15

Виконуємо символьне множення матриць:У таблиці 4.2 приведена матриця по стовпцях.

Таблиця 4.2 – Представлення матриці по стовпцяхновый рисунок (9)

1 стовпець

новый рисунок (8)

2 стовпець

новый рисунок (13)

3 стовпець

новый рисунок (10)

4 стовпець

Відмітимо, що число доданків в кожному елементі отриманої матриці рівне числу елементів матриці


Розглянемо, наприклад, суму

новый рисунок (9).

Вона відповідає чотирьом шляхам з вершини 1 у вершину 1:


1--3--2--1, 1--2--3--1, 1--4--3--1, 1--3--4--1.Алгоритм Дейкстри для пошуку найкоротшого шляху між заданою парою вершин

Нехай G = (Х, А) – зв’язний граф, кожній дузі якого приписано деяке число а(x, y) 0. Завдання побудови найкоротшого шляху між заданою парою вершин sХ і tХ полягає в тому, щоб з множини шляхів, що сполучають вказані вершини, знайти такий, сумарна довжина дуг якого мінімальна.

Для вирішення завдання можна скористатися алгоритмом Дейкстри. Приведемо його опис по кроках.

Крок 1. Перед початком виконання алгоритму всі вершини не помічені. Кожній вершині хХ в ході виконання алгоритму привласнюється число d(x), рівне довжині найкоротшого шляху з s в х, що включає тільки помічені вершини.

Покласти d(s)=0, d(x)=∞ для всіх х, відмінних від s. Помітити вершину s і покласти y = s (y – остання із помічених вершин).Крок 2. Для кожної непоміченої вершини х таким чином перерахувати величину d(x):

d(x)= min {d(x), d(x)+a(y, x)}.
Якщо d(x)=∞ для всіх непомічених вершин х, закінчити процедуру алгоритму: у заданому графі відсутні шляхи між вказаною парою вершин. Інакше помітити ту з вершин x, для якої величина d(x) є найменшою. Покласти y = x.

Крок 3. Якщо y = t, закінчити процедуру: найкоротший шлях з вершини s в вершину t знайдено. Інакше перейти до кроку 2.

Приклад 4.3. В заданому графі G (рис.4.16) знайти найкоротший шлях між вершинами 1 і 10.

Рисунок 4.16 – Заданий граф


Рішення. Перед початком виконання алгоритму вважаємо d(1)=0, d(x)=∞ для всіх х1; вершина 1 – остання із помічених вершин.

d(2)= min {d(2), d(1)+с(1, 2)}= min {∞, 0+5}=5;

d(5)= min{d(5), d(1)+с(1, 5)}= min {∞, 0+6}=6;

d(x)= ∞ для всіх х1, 2, 5.

Оскільки мінімум випав на вершину 2, то y=2 – остання із помічених вершин (рис.4.17).

Рисунок 4.17


d(3)=min{d(3), d(2)+с(2, 3)}=min {∞, 5+4}=9;

d(5)= min{d(5), d(2)+с(2, 5)}=min {6, 5+∞}=6;

d(4)= min{d(4), d(2)+с(2, 4)}=min {∞, 5+9}=14;

d(x)= ∞ для всіх х1, 2, 3, 4, 5.
Оскільки мінімум випав на вершину 5, то y=5 – остання із помічених вершин (рис.4.18).Рисунок 4.18


d(3)=min{d(3), d(5)+с(5, 3)}=min {9, 5+∞}=9;

d(4)= min{d(4), d(5)+с(5, 4)}=min {14, 6+4}=10;

d(7)= min{d(7), d(5)+с(5, 7)}=min {∞, 6+5}=11;

d(x)= ∞ для всіх х1, 2, 3, 4, 5, 7.
Оскільки мінімум випав на вершину 3, то y=3 – остання із помічених вершин (рис.4.19).


Рисунок 4.19
d(4)=min{d(4), d(3)+с(3, 4)}=min {10, 9+3}=10;

d(5)=min{d(5), d(3)+с(3, 5)}=min {6, 9+2}=6

(оцінка не зменшилася, тобто кращий шлях не знайдений);d(7)= min{d(7), d(3)+с(3, 7)}=min {11, 9+∞}=11;

d(x)= ∞ для всіх х1, 2, 3, 4, 5, 7.
Оскільки мінімум випав на вершину 4 (з непомічених), то y=4 – остання із помічених вершин (рис.4.20).


Рисунок 4.20
d(6)=min{d(6), d(4)+с(4, 6)}=min {∞, 10+3}=13;

d(7)= min{d(7), d(4)+с(4, 7)}=min {11, 10+∞}=11;

d(x)= ∞ для всіх х1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Оскільки мінімум випав на вершину 7, то y=7 – остання із помічених вершин (рис.4.21).


Рисунок 4.21
d(6)=min{d(6), d(7)+с(7, 6)}=min {13,11+∞}=13;

d(8)=min{d(8), d(7)+с(7, 8)}=min(∞,11+2}=13;

d(10)=min{d(10), d(7)+с(7, 10)}=min {∞,11+8}=19;

d(x)= ∞ для х=9.
Оскільки мінімум випав на вершину 6, то y=6 – остання із помічених вершин (рис.4.22).

Рисунок 4.22
d(7)= min{d(7), d(6)+с(6, 7)}=min {11,13+5}=11

(оцінка не зменшилася, тобто кращий шлях не знайдений);d(8)=min{d(8), d(6)+с(6, 8)}=min {13,13+∞}=13;

d(9)=min{d(9), d(6)+с(6, 9)}=min {∞,13+7}=20;

d(10)=min{d(10), d(6)+с(6,10)}=min {19,13+6}=19.
Оскільки мінімум випав на вершину 8 (з непомічених), то y=8 – остання із помічених вершин (рис.4.23).


Рисунок 4.23
d(9)=min{d(9), d(8)+с(8, 9)}=min {20,13+∞}=20;

d(10)=min{d(10), d(8)+с(8,10)}=min {19,13+7}=19.
Оскільки мінімум випав на вершину 10, то y=10, і на цьому алгоритм Дейкстри закінчує роботу (рис.4.24).

Рисунок 4.24
Таким чином, найкоротший шлях з вершини 1 у вершину 10 проходить через проміжні вершини 5 і 7 (рис.4.25). Довжина цього шляху дорівнює 19.

новый рисунок (3)
Рисунок 4.25
Пошук всіх найкоротших шляхів (алгоритм Флойда)

Перенумеруємо всі вершини початкового графа цілими числами від 1 до n. Позначимо через довжину найкоротшого шляху з вершини i до вершини j, який як проміжні може містити тільки перші m вершин графа. Якщо ж між вершинами i та j не існує жодного шляху вказаного типу, то умовно вважатимемо, що З даного визначення величини витікає, що величина є довжиною найкоротшого шляху з вершини i до вершини j, що не має проміжних вершин, тобто, довжиною найкоротшої дуги, що сполучає вершини i та j (якщо такі дуги присутні в графі). Вважатимемо, що для всіх i та j (1  ijn). Для будь-якої вершини i покладемо

Позначимо через матрицю розмірності nn, елемент якої, розташований на перетині i-го рядка та j-го стовпця, співпадає з . Якщо в початковому графові відома довжина кожної дуги, то можна сформувати матрицю . Наша мета полягає у визначенні матриці , що представляє найкоротші шляхи між всіма вершинами початкового графа. У алгоритмі Флойда як початкова виступає матриця . Потім по ній обчислюється матриця , а по ній – матриця і так далі. Процес повторюється до тих пір, поки не буде обчислена матриця .

Припустимо, що нам відомі: 1. найкоротший шлях з вершини i у вершину m, в якому як проміжні допускається використання тільки перших (m-1) вершин;

 2. найкоротший шлях з вершини m у вершину j, в якому як проміжні допускається використання тільки перших (m-1) вершин;

 3. найкоротший шлях з вершини i у вершину j, в якому як проміжні допускається використання тільки перших (m-1) вершин.

По припущенню початковий граф не може містити контурів від’ємної довжини. Отже, один з двох шляхів – шлях, що співпадає з шляхом, описаним в пункті 3, або шлях, що є об’єднанням шляхів з пунктів 1–2, – повинен бути найкоротшим шляхом з вершини i у вершину j, в якому як проміжні допускається використання тільки перших m вершин. Таким чином
.
Приведемо покроковий опис алгоритму Флойда:

Крок 1. Пронумерувати вершини початкового графа цілими числами від 1 до n. Визначити матрицю , задавши величину кожного її елементу рівній довжині найкоротшої дуги, що сполучає вершини i і j. Якщо в початковому графі вказані вершини не з’єднуються дугами, покласти Крім того, покласти для всіх i ( 1 i n ).

Крок 2. Для цілого m, послідовно приймаючого значення 1, 2, ..., n, визначити по величинах елементів матриці величини елементів матриці , використовуючи співвідношення
.
При визначенні величини кожного елементу матриці фіксувати відповідний найкоротший шлях. Після закінчення даної процедури величина елементу матриці визначає величину найкоротшого шляху, що веде з вершини i у вершину j.

Рядки і стовпці матриці для яких i = m і j = m, називатимемо базовими. Неважко відмітити, що в таких рядках і стовпцях значення матриці можна не перераховувати, оскільки вони повністю співпадають з відповідними значеннями матриці .Приклад 4.4. Для графа, приведеного на рис.4.26, знайти найкоротші шляхи між будь-якою парою вершин.
Рисунок 4.26


Рішення. Матриця для даного графа приведена на рис.4.26 зліва. Весь процес обчислень приведений в таблиці 4.3.
Таблиця 4.3 – Процес обчислень матриціВідповідні шляхи
(1, 2)(1, 3)(1, 4)(2, 1)
(2, 1), (1, 3)(2, 1), (1, 4)(3, 1)(3, 2)
(3, 4)(4, 1)(4, 1), (1, 2)(4, 1), (1, 3)

Аналогічно визначаються матриці Отримані результати приводяться в таблиці 4.4.


Таблиця 4.3 – Визначення матриць

Матриці

Найкоротші шляхи
Для вирішення реальних завдань приведений вище спосіб формування найкоротших шляхів малопридатний.

Зручно ввести в розгляд матрицю маршрутів R. На m-ій ітерації вона визначається як де — перший проміжний вузол найкоротшого шляху з i до j, вибраний серед множини {1, 2., m} (i  j  m). Алгоритм починає роботу при , де . На m-ій ітерації елемент може бути отриманий з наступного співвідношення:

Для розглянутого вище прикладу маємо:


Щоб скористатися матрицею для визначення шляху, наприклад, з вершини 3 у вершину 2, проглядаємо елемент Оскільки він рівний 4, це означає, що вершина з номером 4 є першою проміжною в цьому шляху. Далі проглядаємо елемент Оскільки він рівний 1, це означає, що вершина з номером 1 є другою проміжною в цьому шляху. Далі проглядаємо елемент Оскільки елемент рівний номеру кінцевої вершини 2, отримуємо, що шуканий шлях проходить по дугах (3, 4), (4, 1) і (1, 2) (що відповідає результату з таблиці 4.3).
4.4 Задача про максимальний потік та мінімальний розріз в мережі

Нехай G = (N, А) – зв’язний граф, в якому виділено дві вершини: s – джерело, t – стік. Кожній дузі (x, у) графа поставлено у відповідність невід’ємне число с(x, у), яке інтерпретується як максимальна кількість одиниць деякого товару, яке може бути доставлено з вершини x у вершину у за одиницю часу. Це число прийнято називати пропускною спроможністю дуги. Такий граф називають мережею, а його вершини – вузлами.

Стаціонарний потік величини v з s в t в мережі G = (N, А) є функція f, що відображає множину А в множину невід’ємних чисел, що задовольняють лінійним рівнянням і нерівностям наступного вигляду:


де А(х) – підмножина множини N, що включає вершини у, що є кінцями дуг з початком у вершині х; В(х) – підмножина множини N, що включає вершини у, що є початком дуг, що входять у вершину х.

Розрізом у мережі G = (N, А), що відокремлює вузли s і t, називається множина дуг, де . При цьому

Приведемо формулювання теореми про максимальний потік і мінімальний розріз.

Теорема. Для будь-якої мережі максимальна величина потоку з s до t рівна мінімальній пропускній спроможності розрізу, відокремлюючого s і t.

Завдання побудови максимального потоку між заданою парою вершин sN і tN полягає в тому, щоб з множини шляхів, що сполучають вказані вершини, знайти такі, по яких можна пропустити максимальну кількість одиниць потоку в одиницю часу. При цьому повинні дотримуватися наступні обмеження: • потік по кожній дузі не повинен перевищувати її пропускну спроможність;

 • потік з джерела s рівний потоку, що приходить в стік t;

 • для проміжних вершин кількість одиниць потоку, що потрапив в цей вузол, повинна в точності дорівнювати кількості одиниць потоку, що вийшов з цього вузла.

Для вирішення завдання можна скористатися алгоритмом розстановки позначок Форда-фалкерсона.

Алгоритм може починати роботу з нульового потоку. Потім обчислення розвиваються у вигляді послідовності «розстановки позначок» (операція А), кожна з яких або приводить до потоку з більшою величиною (операція В), або закінчується висновком про те, що даний потік максимальний. Всі вузли мережі знаходяться в одному з наступних станів: не помічений, помічений і не проглянутий, помічений і проглянутий. Спочатку всі вузли не помічені.Операція А (процес розстановки позначок). Джерело s отримує позначку (-, ε(s)=∞) (джерело тепер помічене і не проглянуте, решта вузлів не помічена). Вибираємо будь-який помічений і не проглянутий вузол х. Хай він має позначку . Всім вузлам у, які не помічені і для яких f(x, y) < c(x, y) приписуємо позначку , де


(такі вузли у тепер помічені і не проглянуті). Всім вузлам у, які після цього не помічені і для яких f(y, x) > 0 приписуємо позначку , де

(такі вузли у тепер помічені і не проглянуті, а вузол х після цього помічений і проглянутий).

Цей загальний крок повторюваний до тих пір, поки 1. не виявиться поміченим і не проглянутим стік t;

 2. або ж до тих пір, поки не можна буде помітити жоден вузол, а стік t залишиться непоміченим.

У першому випадку переходимо до операції В, а в другому – алгоритм закінчив роботу, оскільки максимальний потік в мережі отриманий.

Операція В (зміна потоку). Хай стік t має позначку . Якщо він має позначку , то f(y, t) замінюємо на f(y, t)+ε(t); якщо він має позначку , то f(y, t) замінюємо на f(y, t)-ε(t). У будь-якому з цих випадків переходимо до вузла у. Взагалі, якщо вузол у має позначку , то f(x, y) замінюємо на f(x, y)+ε(t), а якщо він має позначку , то f(x, y) замінюємо на f(x, y)-ε(t) і переходимо до вузла х. Коли ми досягнемо джерела s, зміна потоку припиняється. Потрібно стерти всі старі позначки і знов перейти до операції А.

Примітка. Пропускні спроможності дуг повинні бути цілими невід’ємними числами.

Приклад 4.5. Знайти максимальний потік і мінімальний розріз, що відокремлює джерело 1 і стік 6 для мережі, приведеної на рис.4.27. Пара чисел біля кожної дуги означає пропускну спроможність і потік по дузі відповідно.
новый рисунок (1)
Рисунок 4.27 – Вихідна мережа
Рішення. На рис.4.28 показані позначки, отримані в ході виконання операції А на першій стадії роботи алгоритму. Джерело (вузол 1) отримало позначку (-, ∞). Потім з вузла 1 позначаються вузли 2, 3 і 4. З вузла 2 позначається вузол 5, а з вузла 3 – стік (вузол 6). Оскільки стік виявився поміченим, переходимо до операції В. Стік отримав позначку (3+, 2). Отже, f(3, 6) стане рівним 0+2=2. Переходимо до вузла 3. Оскільки він має позначку (1+, 2), то потік по дузі (1, 3) стане рівним 0+2=2.


Рисунок 4.28 – Позначки, отримані в ході виконання операції А на першій стадії роботи алгоритму
Оскільки в результаті виконання операції В досягнуте джерело (вузол 1), то слід стерти старі позначки і знову перейти до операції А. Стан мережі приведений на рис.4.29 Жирними стрілками вказані дуги, по яких йдуть дві одиниці потоку.

Рисунок 4.29 – Стан мережі після виконання операції В


Знову виконуємо операцію А. Джерело (вузол 1) отримало позначку (-, ∞). Потім з вузла 1 позначаються вузли 2 і 4 (рис.4.30). З вузла 2 позначаються вузли 3 і 5, а з вузла 3 – стік (вузол 6). Оскільки стік виявився поміченим, переходимо до операції В. Стік отримав позначку (3+, 1). Отже, f(3, 6) стане рівним 2+1=3. Переходимо до вузла 3. Оскільки він має позначку (2+, 1), то потік по дузі (2, 3) стане рівним 0+1=1. Переходимо до вузла 1 і збільшуємо потік по дузі (1+, 3), то потік по дузі (1, 2): він стане рівним 0+1=1. Отже, потік в мережі став рівний 3. На рис.4.30 жирними стрілками вказано нове збільшення потоку в мережі.

Рисунок 4.30 – Позначення вузлів 2 і 4


На рис.4.31 показаний новий стан мережі з потоком в 3 одиниці.
копия (3) новый рисунок (3)

Рисунок 4.31 – Новий стан мережі з потоком в 3 одиниці


На рис.4.32–4.37 показано виконання операцій А і В, які привели до збільшення потоку в мережі до 8 одиниць.

копия (4) новый рисунок (3)

Рисунок 4.32


Рисунок 4.33новый рисунок (2)

Рисунок 4.34новый рисунок (14)

Рисунок 4.35новый рисунок (16)

Рисунок 4.36новый рисунок (18)

Рисунок 4.37


На рис.4.38 показана спроба знаходження нового прориву в мережі.
новый рисунок (20)


Рисунок 4.38 – Спроба знаходження нового прориву в мережі
При цьому вершини 2 і 5 отримали позначки (1+, 1) і (2+, 1) відповідно. Відмітимо, що в даному випадку вдається помітити вузол 3 позначкою (5-, 1), оскільки по дузі (3, 5) є ненульовий потік. Після цього вдається помітити вершину 4 позначкою (3+, 1). Проте подальше виконання алгоритму неможливе, оскільки дуги (5, 6), (3, 6) і (4, 6) мають нульову залишкову пропускну спроможність. Оскільки не вдається помітити вершину 6 (стік), то на попередньому кроці виконання алгоритму отриманий максимальний потік величини 8.

Оскільки поміченими виявилися вершини 1–5, а непоміченою – вершина 6, то мінімальний розріз, що відокремлює джерело і стік, є сукупністю дуг, де.

Стан мережі приведений на рис.4.38. Жирними стрілками зображений мінімальний розріз .


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал