Конспект лекцій з дисципліни «Дослідження операцій»Сторінка1/12
Дата конвертації11.05.2017
Розмір2.27 Mb.
ТипКонспект
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Севастопольський інститут банківської справи

Української академії банківської справи Національного банку України


Кафедра економічної кібернетики
ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

канд. екон. наук, доцент _____________ С.О. Хайлук

03.01.2012

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

з дисципліни


«Дослідження операцій»

освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за напрямом

6.030502 – «Економічна кібернетика»

Укладач: канд. екон. наук, доц. _________________ І.С. Кондіус

03.01.2012

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри, протокол від 03.01.2012 № 1

Севастополь – 2012

ПЕРЕДМОВА


Конспект лекцій розроблений відповідно до вимог робочої навчальної програми з дисципліни «Дослідження операцій» нормативної компоненти освітньо-професійної програми підготовки за напрямом 6.030502 – «Економічна кібернетика» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво», які розроблені Науково-методичною комісією з галузі "Економіка та підприємництво" Міністерства освіти і науки України та Київським національним економічним університетом.

Конспект лекцій містить зміст лекційного курсу, завдання до самостійного вивчення теоретичного матеріалу курсу, що вивчається в позааудиторний час, список рекомендованої літератури і ресурсів Інтернет, ілюстративний матеріал до лекцій.

ЗМІСТ


ЛЕКЦІЯ 1 «Дослідження операцій як науковий підхід до аналізу економічних об’єктів» 9

ЛЕКЦІЯ 2 «Оптимізаційні задачі управління запасами» 22

ЛЕКЦІЯ 3 «Статистична детермінована модель з дефіцитом» 37

ЛЕКЦІЯ 4 «Оптимізаційні задачі управління економічними системами на основі застосування теорії мереж» 51

Лекція 5 «Моделі мережевого планування та управління» 84

Лекція 6 «Прийняття рішень в умовах невизначеності» 106

ЛЕКЦІЯ 7 «Теорія ігр та ігрове моделювання» 120

ЛЕКЦІЯ 8 «Позиційні ігри та ігри декількох осіб» 138

ЛЕКЦІЯ 9 «Нечіткі множини» 155

ЛЕКЦІЯ 10 «Нечіткі множини в системах керування» 180
ВСТУП

Дисципліна «Дослідження операцій» належить до нормативної компоненти освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за напрямом 6.030502 – «Економічна кібернетика» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво».Мета: формування системи теоретичних знань та практичних навичок формалізації задач управління з використанням спеціалізованих оптимізаційних методів.

Завдання: надання фундаментальних знань щодо суті та етапів дослідження операцій; основних принципів та прийомів математичного моделювання операцій; принципів підбору математичного забезпечення практичної реалізації задач;. та формування умінь: самостійного опрацювання літератури; самостійно розширювати свої знання, розвивати логічне і алгоритмічне мислення.

Предметом є методологічні й методичні засади та інструментарій кількісного аналізу та управління організаційно-економічними системами.

Зміст дисципліни розкривається в наступних темах:

  1. Дослідження операцій як науковий підхід до аналізу економічних об’єктів.

  2. Оптимізаційні задачі управління запасами.

  3. Застосування теорії мереж в економіці.

  4. Прийняття рішень в умовах невизначеності.

  5. Теорія ігор та ігрове моделювання.

  6. Нечіткі множини в системах керування.

Поточний контроль знань та одержаних навиків здійснюється при тестуванні, оцінці виконання лабораторної роботи та захисту лабораторної роботи, оцінці виконання домашніх завдань обов’язкового та вибіркового характеру.

Підсумковий контроль знань здійснюється у вигляді підсумкового екзамену і полягає в оцінюванні засвоєння студентами програмного матеріалу, набуття ними вміння та практичних навичок в даній предметній галузі, здатності опрацювання та письмового викладу конкретних питань дисципліни та проведення розрахунків за тематикою курсу.

На вивчення дисципліни навчальним планом передбачено 108 годин, з них 19% відведено на лекційні заняття, 30% на лабораторні заняття. На самостійне вивчення відводиться 51% часу.

Послідовність вивчення розділів дисципліни задається тематикою лекцій та завдань для самостійної роботи, що доводяться на кожній лекції. Перелік рекомендованої літератури, на яку дається посилання під час вивчення дисципліни, подано в наступній таблиці.


Таблиця 1 – Перелік рекомендованої літератури

№ пор.

Бібліографічний опис

Кількість примір.

УДК бібліотеки

Основна література

1

Зайченко, Ю. П. Дослідження операцій [Текст]: Підручник для студ. вищих навч. закл., що навч. за напрямками "Прикладна математика" та "Комп'ютерні науки". / Ю.П. Зайченко – 4.вид., перероб. і доп. – К. : ЗАТ "ВІПОЛ", 2000. – 687с.

ISBN 966-8407-64-41

519.8

(075.8)


2

Кутковецький, В.Я. Дослідження операцій [Текст]: підручник / В.Я. Кутковецький Миколаївський держ. гуманітарний ун-т ім. Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». – Миколаїв: Видавництво МДГУ, 2007. – Т.1 – 311 с., Т.2 – 270 c.

ISBN 966-8556-04-61

517.93

3

Венцель, Е.С. Исследование операцій: задачи, принципы, методология [Текст]. /Е.С. Венцель. – 2-е изд., стер. – М.: Наука. 1988. – 208 с.

ISBN 5-02-013900-91

519,8

4

Таха Хэмди А. Введение в исследование операций [Текст] / Таха Хэмди А 7.изд.:Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2007. – 912с.

ISBN 5-8459-0740-31

681.3.07

Додаткова література

5

Ларіонов, Ю.І. Дослідження операцій Частина ІІ [Текст]: Навчальний посібник /Ю.І. Ларіонов, Л.С. Манченко, М.А. Хажмурадов. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2005. – 288 с.

ISBN 966-8515-91-91

681.5:658.012.012.56

6

Карагодова, О. О. Дослідження операцій [Текст]: Навч. посібник / О. О. Карагодова, В. Р. Кігель, В. Д. Рожок – К.: Центр учбової літератури, 2008 – 256с.7

Колемаев, В.А. Практикум по исследованию операций в экономике [Текст]: Учебное пособие для вузов. / В.А. Колемаев. – М., 2007. —192с.8

Кремер, Н. Ш. Исследование операций в экономике [Текст]: Учебн. пособие для вузов / Н. Ш. Кремер, Б. А. Прутко, И. М. Тришин, М. Н. Фридман: [ Под ред. проф. Н. Ш. Кремера – М.: Банки и биржи. ЮНИТИ, 2003 —407 с. ISBN 5-85173-092-7

1

330.45

(075.8)


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал