Конспект лекцій для студентів спеціальності 7 030509 "Облік і аудит" денної і заочної форм навчання Луцьк 2016Сторінка5/5
Дата конвертації29.12.2016
Розмір1.03 Mb.
ТипКонспект
1   2   3   4   5

Запитання для перевірки знань

 1. Аудит інформаційної системи підприємства

 2. Аудит технічного стану інформаційної системи.

 3. Аудит ефективності інформаційної системи.

 4. Аудит інформаційної безпеки.

 5. Аудит проектів впровадження і реінжинірингу.

 6. Оціночний аудит інформаційних систем.

 7. Оціночний аудит програмного забезпечення.


Модульна контрольна робота №1

 1. Переваги ERP – систем:

 1. охоплення практично всіх видів діяльності, всіх бізнес – процесів підприємства, управління всіма ресурсами;

 2. керівники організації та її персонал отримують інструмент, що дозволяє реально планувати і управляти виробництвом;

 3. побудова від ”потреб виробництва”;

 4. правильні відповіді 1, 2;

 5. правильні відповіді 1, 2, 3.

 1. ERP - системи мають основні функції. Яка з названих функцій не відноситься до функцій ERP - системи:

 1. вивчення підсумків виконання планів і замовлень, визначення факторів, що впливають на конкретні показники, виявлення резервів, дослідження тенденції розвитку;

 2. ведення конструкторських і технологічних специфікацій, що визначають склад вироблених виробів, а також матеріальні ресурси та операції, необхідні для його виготовлення;

 3. формування планів продажів і виробництва;

 4. планування потреб в матеріалах і комплектуючих, термінів та обсягів поставок для виконання плану виробництва продукції;

 5. управління запасами і закупівлями: ведення договорів, реалізація централізованих закупівель, забезпечення обліку і оптимізації складських і цехових запасів.

 1. Будь-яка ERP-система налаштовується під потреби конкретного підприємства. Ця фраза характеризує принцип ERP-системи, який називається:

 1. гнучкість і відкритість;

 2. термінологія;

 3. число успішних впроваджень;

 4. прийнятність ціни системи;

 5. можливість модульного придбання системи.

 1. Створення і використання інформаційної системи передбачає виконання наступних умов:

 1. структура інформаційної системи та її функціональне призначення повинні відповідати цілям, які стоять перед організацією;

 2. інформаційна система повинна контролюватися працівниками, які розуміють її призначення, мету і завдання, і використовуватися у відповідності з основними соціальними і етичними принципами;

 3. інформаційна система повинна надавати достовірну, надійну, систематизовану та своєчасну інформацію;

 4. правильні відповіді 1 2;

 5. правильні відповіді 1, 2, 3.

 1. Яка з перелічених функцій не належить до функцій управління підприємством:

 1. організаційна;

 2. стратегічна;

 3. планова;

 4. облікова;

 5. мотиваційна.

 1. Функціонально-оперативний рівень управління підприємством:

 1. відображає фінансову діяльність підприємства в цілому;

 2. забезпечує моніторинг досягнення встановлених показників;

 3. забезпечує вирішення багаторазово повторюваних завдань і операцій та швидке реагування на зміни вхідної поточної інформації;

 4. забезпечує гнучкість по відношенню до різних зовнішніх факторів;

 5. забезпечує користувачам Інтернету доступ до комп'ютерних ресурсів.

 1. Рівень інформаційної підсистеми з допомогою якого проводять стратегічні дослідження, аналізують тривалі тренди, тенденції і у справах фірми, і в діловому оточенні називається:

 1. управлінський;

 2. стратегічний;

 3. оперативний;

 4. експлуатаційний;

 5. рівень знань.

 1. Основними завданнями MRP-систем є:

 1. задоволення потреби в матеріалах, компонентах і продукції для планування виробництва і доставки споживачам;

 2. підтримка рівнів запасів не вище запланованих;

 3. планування виробничих операцій, термінів доставки, закупівельних операцій;

 4. правильні відповіді 1, 2, 3;

 5. немає правильної відповіді.

 1. Який з перелічених пунктів не відноситься до безперечних переваг MRP-систем:

 1. ефективність планування виробничих запасів,

 2. складнощі через порушення балансу поставок комплектуючих.

 3. автоматизація їх обліку,

 4. зменшення помилок в плануванні запасів,

 5. зменшення витрат на складське зберігання матеріальних ресурсів.

 1. Відповідно до стандарту MRP II в інформаційній системі повинні бути реалізовані 16 груп функцій. Яка з названих функцій не відноситься до стандарту MRP II:

 1. Управління складом.

 2. Планові поставки.

 3. Управління на рівні виробничого цеху.

 4. Планування розподілу прибутку.

 5. Планування виробничих потужностей.

 1. Головним завданням MRP-систем є:

 1. використовувати одну інтегровану програму замість декількох розрізнених;

 2. забезпечення наявності на складі та у виробничих приміщеннях достатньої кількості необхідних матеріалів (комплектуючих) у будь-який момент часу в рамках терміну планування;

 3. бухгалтерський, податковий, зарплатний, кадровий, складський, оперативний, управлінський облік;

 4. можливість зробити послуги більш доступними, знизивши час простоїв завдяки першокласним ресурсам і кваліфікації;

 5. задоволення потреб кінцевого користувача.

 1. Корпоративна інформаційна система — це :

 1. це сукупність державних стандартів, галузевих керівних методичних матеріалів та інструкцій, які дозволяють поліпшити організацію створення й використання інформаційного забезпечення;

 2. програми для ведення бухгалтерського обліку, правові бази даних, фінансово-аналітичні системи;

 3. здатність вводити та накопичувати всі господарські операції, які відображають господарську діяльність підприємства

 4. здатність створеної інформаційної системи бухгалтерського обліку взаємодіяти з іншими системами у процесі їх спільного функціонування;

 5. інформаційна система, яка підтримує автоматизацію функцій управління на підприємстві (в корпорації) і поставляє інформацію для прийняття управлінських рішень.

 1. Інформація, яка здатна вплинути на прийняття рішень користувачами та допомогти їм оцінити минулі, поточні та майбутні події називається:

 1. достовірною;

 2. дохідливою;

 3. доречною;

 4. зіставною;

 5. правильною.

14. Сукупність різних відомостей, що виникають при підготовці виробництва, у процесі виробничо-господарської діяльності, в управлінні цією діяльністю, які можна фіксувати, передавати, перетворювати, зберігати й використовувати для прийняття управлінських рішень та здійснення функцій управління виробництвом називають:

 1. даними;

 2. відомостями;

 3. інформацією;

 4. всі правильні відповіді;

 5. немає правильної відповіді.

15. До особливостей програми корпоративної системи R/3 відносяться:

 1. бухгалтерський, фінансовий, статистичний облік;

 2. виробництво, запаси, необоротні активи;

 3. інтеграція, модульний принцип, наскрізний облік;

 4. планування виробництва, управління персоналом, зарплата;

 5. використанням хмарних технологій, робота в середовищі вільно поширюваного ПЗ, СУБД, можливість роботи з різними інтерфейсами.
 1. У правильному виборі ERP-системи мають бути в першу чергу зацікавлені:

 1. бухгалтерія підприємства;

 2. планово-економічний відділ підприємства;

 3. відділ постачання підприємства;

 4. керівництво підприємства;

 5. відділ збуту підприємства.

 1. До складу ERP-системи входять функціональні блоки. Як називається блок, який використовується для конкретизації планів виробництва і визначення ступеня їх здійсненності:

 1. Управління попитом;

 2. Планування продажів і виробництва;

 3. Основний план виробництва;

 4. Укрупнення планування потужностей;

 5. Планування потреб у матеріалах.

 1. Корпоративна інформаційна система ГАЛАКТИКА забезпечується:

 1. чотирма контурами.

 2. двома контурами;

 3. трьома контурами;

 4. десятьма контурами;

 5. сімома контурами;

 1. Система Scala скадається з 7 модулів. Модуль Управління виробництвом — це:

  1. засіб для складання кошторису, бюджету, планування ресурсів і планового обліку;

  2. можливості для управління діяльністю в сфері обслуговування;

  3. система планування виробничих ресурсів, обліку витрат і ведення статистики виробництва;

  4. оформлення наказів про прийом на роботу, введення табелів, розрахунку заробітної плати;

  5. автоматичне здійснення платежів і складання статистичних звітів.

 1. Підсистема Ваап—IV - Сервіс призначена:

 1. для інформаційної і технологічної підтримки управління проектами на всіх стадіях, починаючи від надання потенційному замовнику попереднього кошторису витрат і закінчуючи постачанням замовнику готового виробу;

 2. для управління договорами на обслуговування, розробку графіків робіт для фахівців і графіків обслуговування;

 3. для автоматизації інформаційної підтримки процесу сервісного обслуговування і поточного ремонту;

 4. для контролю і управління транспортуванням і зберіганням матеріально-технічний засобів;

 5. для контролю і управління всім комплексом задач сучасного виробництва та забезпечує можливість впровадження будь-якої стратегії управління виробництвом.

21. Яка з вимог не належить до основних вимог програми ГАЛАКТИКА:

  1. адаптивність щодо профілю діяльності підприємства (організації) будь-якої форми власності;

  2. можливість конкурувати на рівних з корпораціями-гігантами і при цьому мати успіх.

  3. наявність достатньої кількості параметрів, що дозволяють настроїти систему під специфічні особливості господарської, фінансової і виробничої діяльності організації-користувача;

  4. чітке розмежування оперативно-управлінських і бухгалтерсько-облікових задач, у разі повної їх інтеграції на рівні єдиної бази даних;

  5. підтримка розподілених баз даних для забезпечення інформаційної взаємодії корпорацій і територіально віддалених філій, підрозділів.

22. Стратегію розв'язання проблеми забезпечення інформаційних потреб та інформаційної підтримки, соціально-економічної, екологічної, науково-технічної, оборонної, національно-культурної та іншої діяльності у сферах державного значення визначає:

 1. Закон України „Про Національну програму інформатизації”.

 2. Закон України „Про інформацію”;

 3. Закон України „Про науково-технічну інформацію”;

 4. Закон України „Про захист інформації в автоматизованих системах”;

 5. Закон України „Про електронні документи та електронний документообіг”;

23. Процес управління економічним об’єктом неможливий:

1) без комп’ютера;

2) без інформації;

3) без керівника;

4) без грошей;

5) без бухгалтера.24. Який з названих елементів не відноситься до способів зменшення ризику автоматизованого оброблення даних:

 1. перевірка рівня досягнення програмних цілей, поставлених перед підприємством;

 2. покласти відповідальність на працівників за використовувані ресурси (фізичні засоби, інформаційні масиви, лінії зв'язку, документацію тощо);

 3. забезпечувати постійну перевірку якості заходів захисту даних;

 4. використовувати криптографію;

 5. користувачам відповідати за застосування за призначенням наданої їм інформації;

25. Блок нагромадження знань Експертної системи – це:

 1. блок, який слугує для видачі за запитом користувача послідовності логічних висновків та міркувань, якими оперувала система у процесі пошуку рішення;

 2. блок, який дає змогу експерту завантажувати базу знань, а також виконувати редагування знань, які зібрані в базі;

 3. блок, який необхідний для пошуку та побудови логічних висновків, які видає користувачеві EC;

 4. реалізація спілкування природною мовою користувача;

 5. набір емпіричних правил та інтуїтивних висновків, якими користуються спеціалісти, приймаючи рішення в умовах невизначеності за наявності неповної суперечливої інформації.

26. Правове забезпечення інформаційної діяльності складається з нормативних актів, що регулюють питання, які відносяться до організації та функціонування:

 1. баз даних,

 2. комп'ютерних систем і мереж,

 3. програмних засобів,

 4. інформаційних технологій;

 5. всі названі вище відповіді правильні.

27. Користувачі не отримують вчасно потрібних результатів через: недостатню потужність ЕОМ, споживання окремими користувачами більшої частки послуг, ніж їм належить, неефективність автоматизованих систем і методів, неточне визначення першочергових робіт, застаріла техніка або програмне забезпечення. Це характеристика виду ризику автоматизованого оброблення облікових даних, який називається:

 1. помилками під час уведення даних;

 2. невизначеними даними;

 3. неузгодженістю з політикою адміністрації;

 4. невідповідністю якості послуг вимогам користувачів;

 5. неповними обліковими записами.

28. Дайте визначення «інформаційного ринку»:

 1. це права власника інформації на її захист, а також встановленого чинним законодавством обмеження на доступ до інформації;

 2. це система економічних, організаційних і правових відносин щодо продажу і купівлі інформаційних ресурсів, технологій, продукції та послуг;

 3. це відносини, що виникають у процесі створення, відправлення, передавання, одержання, зберігання, оброблення, використання та знищення електронних документів;

 4. це стратегічні цілі та основні принципи інформатизації;

 5. це довгострокові пріоритети розвитку країни та досягнень у сфері інформатизації.

29. Який з названих блоків не належить до основних блоків експертної системи:

 1. блок перевірки знань.

 2. блок спілкування;

 3. блок рішень;

 4. блок пояснень;

 5. блок нагромадження знань;

30. В програмному забезпеченні R/3 всі господарські операції відображаються в системі обліку і негайно запам'ятовуються на носіях інформації. Ця особливість програми називається:

 1. інтеграція всіх виробничих сфер;

 2. модульний принцип побудови;

 3. наскрізний облік;

 4. інтернаціональність;

 5. відкритість.

Навчально-методичне видання


Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі і аудиті [Текст]: конспект лекцій для студентів спеціальності 7-8.030509 “Облік і аудит” денної і заочної форм навчання / укл. Н.В. Голячук.  Луцьк: Луцький НТУ, 2016. – 76с.


Комп’ютерний набір та верстка: Н.В. Голячук
Редактор: Н.В. Голячук


Підписано до друку 2016 р.

Формат 60х84/16. Папір офс. Гарнітура Таймс.

Ум. друк. арк. 4,75. Обл. – вид арк. 4,5.

Тираж Зам. №
Редакційно-видавничий відділ Луцького НТУ

43018, м. Луцьк, вул. Львівська,75Друк – РВВ Луцького НТУ

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал