Конспект лекцій для студентів 040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» спеціальностей 04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища»Сторінка91/91
Дата конвертації01.01.2017
Розмір3.52 Mb.
ТипКонспект
1   ...   83   84   85   86   87   88   89   90   91

цілеспрямованість плану, тобто зміст та форми виховної роботи, що плануються, передбачають реалізацію конкретних цілей та задач. Кожна справа має сприяти розв’язанню поставлених завдань. Залежно від мети кожна форма роботи має свою специфіку у її використанні;

врахування потреб та інтересів, індивідуальних особливостей кожного студента;

співтворчість педагогів та студентів в організації виховної роботи;

зв’язок з життям суспільства, майбутньою професійною діяльністю студентів;

комплексний характер планів;

цілісний підхід до процесу планування;

наступність змісту та форм виховної роботи;

конкретність, доцільність плану, обґрунтованість виховної роботи, врахування особливостей студентського колективу, рівня його розвитку, традицій, що склалися;

розумна насиченість плану.

Серед основних засобів виховної роботи кураторів є: щотижневі виховні години, які включаються до розкладу академічних занять, а викладачеві до індивідуального плану роботи; бесіди « За круглим столом», дискусійні клуби, інші заходи виховного впливу в студентських аудиторіях і гуртожитках (із залученням фахівців різного профілю); культпоходи історичними місцями рідного краю, до музеїв, картинних галерей, на виставки, до театрів; колективний перегляд кінофільмів та вистав з їх наступним обговоренням; індивідуальна виховна робота зі студентами з урахуванням їх індивідуальних особливостей.

Кураторам академічних та керівникам творчих груп належить ініціатива у виборі форм, методів, прийомів, засобів та напрямів виховної роботи; їх роботу на факультетах координують деканати, а кафедри забезпечують проведення конкретних заходів виховного впливу. Критерії оцінки рівнів ефективності виховного процесу.

Критеріями ефективності управління системою виховної роботи на рівні куратора академічної групи є:

рівень вихованості майбутніх педагогів;

активність, згуртованість групи, суспільно-корисний характер діяльності групи;

стабільний режим роботи академічної групи, відсутність серйозних випадків порушень трудової та навчальної дисципліни студентами;

позитивна мотивація навчально-виховної діяльності студентів, що виявляється у навчально-пізнавальній, науково-дослідній, інших видах діяльності;

мікроклімат у групі, що сприяє самореалізації особистості кожного студента;

різноманітність форм виховної поза аудиторної роботи, що сприяє самореалізації особистості кожного студента;

діяльність студентського самоврядування у групі;

участь групи у загально університетських заходах;

сприятливі умови проходження адаптаційного періоду студентами 1-го курсу;

оволодіння студентами досвідом соціальної поведінки.

Результатом виховної діяльності куратора має бути достатній рівень вихованості студентів. Під вихованістю в педагогічному розумінні мають на увазі комплексну властивість особистості, яка характеризується наявністю і рівнем сформованості в неї суспільне значущих якостей, що відображають мету виховання.

Ефективність виховання це відношення досягнутих результатів до передбаченої мети (цілей) у процесі формування духовного обличчя, суспільне значущих якостей особистості.

Питання на залік:


 1. Предмет психології та педагогіки вищої школи.

 2. Завдання психології вищої школи на сучасному етапі реформування вищої освіти в Україні.

 3. Методологічні аспекти організації сучасної вищої освіти.

 4. Загальні відомості про психічні процеси.

 5. Структура форм прояву психіки.

 6. Пізнавальні процеси особистості (відчуття, сприймання, мислення, пам’ять, увага, уява, мова і мовлення).

 7. Чуттєве та абстрактне пізнання.

 8. Класифікація відчуттів.

 9. Головні властивості сприймання.

 10. Функції мислення.

 11. Механізми мислення.

 12. Форми мислення.

 13. Види мислення.

 14. Індивідуальні особливості мислення.

 15. Інтелект, оцінка інтелекту.

 16. Види пам’яті.

 17. Індивідуальні особливості пам’яті.

 18. Види та властивості уваги.

 19. Функції уяви, види уяви, мрії.

 20. Функції мови.

 21. Емоційні процеси (емоції, почуття).

 22. Функції емоцій, почуття, види почуттів.

 23. Вольові процеси.

 24. Вольові якості особистості, розвиток волі.

 25. Психічні стани, види психічних станів.

 26. Стрес, стресори, характеристика стресорів.

 27. Фази стресу, подолання стресу.

 28. Види психічних властивостей: темперамент, характер, здібності.

 29. Акцентуації характеру, типи акцентуацій.

 30. Задатки, здібності, види здібностей.

 31. Структура спілкування.

 32. Види спілкування.

 33. Стилі спілкування.

 34. Прийоми під час спілкування.

 35. Характеристика основних етапів спілкування.

 36. Основні функції та роль спілкування.

 37. Особливості розвитку студентської молоді, врахування їх у навчально-виховному процесі вищої школи.

 38. Особливості адаптації студентів до навчально-виховного процесу у вищій школі.

 39. Психологічні аспекти навчального процесу у закладах вищої освіти.

 40. Формування у студентів внутрішньої мотивації навчання.

 41. Підходи до організації навчального процесу у вищій школі, його структура.

 42. Принципи навчання у вищій школі.

 43. Формування у студентів наукових понять, знань.

 44. Формування у студентів розумових дій, спеціальних і загальних навчальних умінь.

 45. Особливості структурування змісту вищої освіти.

 46. Сучасні підходи до відбору змісту навчального курсу у вищій школі.

 47. Особливості побудови навчальних планів та програм.

 48. Шляхи формування позитивного ставлення студентів до навчальної інформації.

 49. Сучасні технології навчання у вищій школі.

 50. Педагогіка співробітництва та особистісно-орієнтована педагогіка у вищій школі.

 51. Сутність та особливості розвивального навчання студентів.

 52. Застосування активних методів навчання у вищій школі.

 53. Методи формування мислиневих дій студентів у єдності з іншими методами навчання.

 54. Розвиток критичного та творчого мислення студентів.

 55. Слабкі та сильні сторони лекцій у вищій школі, вимоги та рекомендації щодо її проведення.

 56. Структура лекції, її типи, критерії оцінки її ефективності.

 57. Семінарські та практичні заняття у вищій школі, умови ефективності їх проведення

 58. Типи семінарських та практичних занять, критерії аналізу їхньої організації.

 59. Особливості та умови ефективної організації самостійної роботи студентів.

 60. Система контролю в навчальному процесі вищої школи.

 61. Педагогічна етика та такт викладача вищої школи.

 62. Культура вербального і невербального спілкування викладача вищої школи.

 63. Особливості педагогічних конфліктів у вищому закладі, шляхи їх розв’язання.

 64. Умови та шляхи формування студентської команди, спільноти.

 65. Особливості, методи та прийоми виховного впливу викладача вищої школи на поведінку, діяльність студентів.

Список рекомендованої літератури:


 1. Булатова Л. А. Педагогика и психология высшей школы: Учебник. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1998. – 544 с.

 2. Вопросы практической психодиагностики и психологического консультирования в ВУЗ-е / Под ред. Обозова Н. Н. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1986. – 210 с.

 3. Галузинский В. М., Євтух М. Б. Основи педагогіки та психології вищої школи. – К., 1995. – 279 с.

 4. Гірник А. Д. Основи психопедагогіки. – К., 1996. – 239 с.

 5. Грановская Р. М. Элементы практической психологии. – СПб.: Питер, 2006. – 565 с.

 6. Дьяченко М. И. Психология высшей школы: Учебник для ВУЗов. – Мн.: Тесей, 2003. – 352 с.

 7. Дьяченко М. И., Кандыбович Л. А., Кандыбович С. Л. Психология высшей школы. – Мн.: Вышейшая школа, 1998. – 346 с.

 8. Мащенко Н.І. Основи педагогіки і психології вищої школи: Курс лекцій. – Кременчук, 2006. – 272 с.

 9. Ильин Е. П. Мотив и мотивация. – СПб.: Питер, 2000. – 486 с.

 10. Квинн В. Н. Прикладная психология. – СПб.: Питер, 2000. – 558 с.

 11. Нечаев Н. Н. Психолого-педагогические основы формирования профессиональной деятельности. –
  М.: Мысль, 1988. – 298 с.

 12. Педагогика и психология высшей школы: Учебное пособие / Буланова-Топоркова М. В., Духавнева А. В., Столяренко Л. Д. и др. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. – 544 с.

 13. Педагогика и психология высшей школы. / Отв. ред М.В.Буланова-Топоркина.– Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. – 526 с.

 14. Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи: Підручник. 2-е вид. – К.: Каравела, 2008. – 352 с.

 15. Подоляк Л.Г. Психологія вищої школи. Практикум: Навч. посібн. – К.: Каравела, 2007. – 336 с

 16. Самоукина Н. В. Психология и педагогика профессиональной деятельности: Учебник. – М.: Тандем, 1999. – 351 с.

 17. Семиченко В.А. Психологія педагогічної діяльності: Навч. посібн. для студ. вищих пе. нав. закл. – К.: Вища школа, 2004. – 336 с.

 18. СлєпканьЗ.І. Наукові засади пелагогічного процессу у вищій школі. – К .: Вища школа, 2005. – 240 с.

 19. Смирнов А. Д. Педагогика и психология высшей школы. – М., 1996.

 20. Смирнов П. И. Психология высшего образования: От деятельности к личности.– М.: Академия, 2005. – 354 с.

 21. Талызина Н. Ф. Управление процессом усвоения знаний. – М.: Мысль, 1984. – 398 с.

 22. Чернілевський Д.В. Педагогіка та психологія вищої школи: Навчальний посібник / Д.В. Чернілевський, М.І. Томчук. – Вінниця: Вінницький соціально-економічний ін-т унів. «Україна», 2006. – 402 с.

 23. Юрченко В.І. Психологія вищої школи: Курс лекцій / В.В. Кудіна, В.І. Юрченко. – К: КСУ, 2004. – 176 с.

Педагогіка та психологія вищої школи [Текст] : конспект лекцій (6.040106 – «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» спеціальностей 8. 04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища») денної форми навчання / уклад. Л.І. Коробчук, І.М. Мерленко – Луцьк : Луцький НТУ, 2014. – 54 с.

Комп’ютерний набір Коробчук Л.І.

Редактор Богуш М.І.

(представник РВВ Луцького НТУ, інший фахівець)


Підписано до друку 2014р. Формат 60´84/16. Папір офіс.

Гарн. Таймс. Ум. друк. арк. 3,0 Обл.-вид. арк. 2,9

Тираж 50 прим. Зам. 180

Редакційно-видавничий відділ

Луцького національного технічного університету43018 м. Луцьк, вул. Львівська, 75

Друк — РВВ ЛНТУПоділіться з Вашими друзьями:
1   ...   83   84   85   86   87   88   89   90   91


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал