Конкурси для докторів наук, молодих науковців І студентів україниPdf просмотр
Сторінка1/5
Дата конвертації11.05.2017
Розмір0.57 Mb.
ТипКонкурс
  1   2   3   4   5

0
ДОВІДНИК
ВІТЧИЗНЯНІ ТА ІНОЗЕМНІ ГРАНТИ, СТИПЕНДІЇ, ПРЕМІЇ,
КОНКУРСИ ДЛЯ ДОКТОРІВ НАУК, МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ І
СТУДЕНТІВ УКРАЇНИ
Київ – 2010

1
Зміст
1 Гранти Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених
2 2. Щорічні гранти Президента України для обдарованої молоді
4 3. Щорічні гранти Президента України для докторів наук
6 4. Щорічна премія Президента України для молодих учених
9 5. Премія Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України
14 6. Премія Верховної Ради України найталановитішим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок
15 8 Премія НАН України для молодих учених і студентів вищих навчальних закладів за кращі наукові роботи
22 9. Стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених
23 10 Іменні стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених
25 11 Стипендії Київського міського голови для талановитої молоді
26 12. ДФФД – Конкурс проектів фундаментальних досліджень вищих навчальних закладів
27 13 Сорівська програма додаткових грантів на навчання
31 14 Програми академічних обмінів імені Фулбрайта, США
33 15 Німецька служба академічних обмінів DAAD
39 16 Вишеградська стипендіальна програма
44 17 IREX
46 18 Фонд Александера фон Гумбольдта
51 19 Рекомендовані сторінки Інтернет, групи розсилки новин
55

2
1. ГРАНТИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ДЛЯ ПІДТРИМКИ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ МОЛОДИХ УЧЕНИХ

Конкурс на здобуття грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених проводиться щорічно з 1 січня, термін подання робіт до 1 березня.
Умови конкурсу наукових проектів для отримання грантів
1. Загальні положення
1.1. До участі в конкурсі допускаються молоді вчені віком (на момент подання запиту): доктори наук – до 35 років, докторанти – до 33 років, кандидати наук – до 30 років.
Грошовий розмір гранту складає: для докторів наук – 30 тис. грн.; для докторантів – 25 тис. грн.; для кандидатів наук – 20 тис. грн.
1.2. Гранти можуть бути надані на проведення як нових наукових досліджень, так і тих, що є продовженням попередніх досліджень (в тому числі тих, на проведення яких гранти вже надавались).
1.3. Розгляд запитів молодих учених на участь у конкурсі здійснюється
Фондом у встановленому порядку. За поданням Фонду МОН України надсилає пропозиції щодо надання грантів на розгляд до Кабінету Міністрів України.
1.5. Призначення грантів молодим ученим здійснює Президент України за поданням Кабінету Міністрів України відповідним розпорядженням.
1.6. Після призначення гранту здійснюється його цільове фінансування коштами Фонду на основі договору між МОН України та одержувачем гранту і підприємством (установою, організацією), яке зобов’язується забезпечити проведення наукових досліджень.
2. Вимоги до проектів, що подаються на конкурс
2.1. На конкурс подаються наукові проекти, здатні внести істотний вклад у розширення й поглиблення наукових знань, відрізняються новизною в постановці й методах проведення досліджень і мають значну наукову й практичну значимість.
2.2. При розгляді проектів оцінюються:

актуальність тематики;

оригінальність наукової ідеї;

наукова й практична значимість очікуваних результатів;

наукова кваліфікація молодого вченого;забезпеченість необхідною матеріально-технічною базою.
2.3. Термін виконання проекту не повинен перевищувати одного року.
3. Порядок та строки подання матеріалів

3 3.1. Для участі в конкурсі приймаються запити молодих учених України, які постійно проживають і працюють в Україні. Молодий учений може бути керівником лише одного наукового проекту. Він повинен мати не менш 3 статей в авторитетних наукових журналах або монографію за тематикою проекту, що опубліковані за останні три роки.
3.2. Запит, роздрукований з файлу, сформованого програмою його підготовки (пункт меню "Операції – Передати у Word для друку"), подається в паперовому вигляді в трьох окремо скріплених примірниках. Одночасно подається дискета (3,5 дюйми), що містить електронний варіант запиту з розширенням .z11 (файл знаходиться на сайті ДФФД), відповідність якого паперовому варіанту є обов’язковою.
До матеріалів запиту додаються також гарантійний лист підприємства
(установи, організації), яке зобов’язується забезпечити проведення наукових досліджень, два примірники копій опублікованих молодим ученим наукових праць (крім монографій, які подаються особисто) за тематикою проекту (до п'яти найменувань) та завірені копії першої сторінки паспорта молодого ученого і сторінки, де позначена його прописка (реєстрація).
Фонд утримується від рекомендацій щодо зміни змісту матеріалів, поданих на конкурс.
3.3. Всі зазначені матеріали (в окремій папці з позначкою ―Гранти
Президента України молодим ученим‖) направляються до Фонду за адресою:
01601, МСП, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 16, к. 403, телефони для довідок:
(044) 246-39-27, (044) 246-39-29.
3.4. Запити подаються щороку до 30 березня включно. При поштовому відправленні дата визначається за штемпелем. Реєстрація запитів здійснюватиметься з 10-00 до 17-00 за вказаною адресою Фонду.
3.5. Запити, оформлення яких не відповідає визначеним вимогам, до розгляду не приймаються.
Інформація про надходження запитів до Фонду та щодо їх реєстрації надається авторам.
Подані на конкурс матеріали не повертаються.
3.6. Апеляції на рішення експертів і робочих органів Фонду не приймаються і не розглядаються. Інформація про хід розгляду заявок, включаючи їх експертизу, є конфіденційною.

4
2. ЩОРІЧНІ ГРАНТИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
ДЛЯ ОБДАРОВАНОЇ МОЛОДІ
Гранти Президента України для обдарованої молоді (далі - гранти) - це фінансова підтримка державою обдарованої молоді, що надається з метою реалізації соціально значущих творчих проектів у соціальній та гуманітарній сфері. Щорічно присуджується 60 грантів. Максимальний розмір кожного гранту не може перевищувати 75 тисяч гривень. Грант може одержати громадянин України віком до 35 років. Конкурс розпочинається 1 січня кожного року. Термін подання робіт до 1 березня 2010 р.
Для одержання гранту претендент не пізніше 15 травня року, що передує року виплати гранта, подає до Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту (далі - Міністерство) заявку, до якої додаються такі документи:

реєстраційна картка проекту;

опис проекту;

кошторис витрат;

довідка-об'єктивка;

два рекомендаційних листи.
Форма зазначених документів затверджується Міністерством.
До реєстраційної картки проекту, яка заповнюється безпосередньо під час подання заявки до Міністерства, вносяться основні відомості про проект.
Опис проекту містить інформацію про його актуальність, мету, етапи реалізації, необхідні ресурси, виконавців і партнерів, очікувані результати, прогноз щодо подальшої реалізації проекту.
У кошторисі витрат зазначаються загальна сума та перелік видатків, пов'язаних із реалізацією проекту.
Довідка-об'єктивка містить біографічні відомості про автора проекту,
інформацію про його освіту, трудовий стаж тощо.
Рекомендаційні листи містять обґрунтування необхідності реалізації проекту, а також визначення професійного потенціалу його автора тощо.
Рекомендаційні листи надаються загальновизнаними фахівцями у відповідній галузі і оформляються в установленому порядку.
Міністерство щороку до 1 жовтня подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо претендентів на одержання гранту разом з висновками
Експертної ради. Призначення грантів і встановлення їх розмірів здійснює
Президент України за поданням Кабінету Міністрів України, яке вноситься щороку до 1 листопада. Інформація про призначення грантів обдарованій молоді оприлюднюється через засоби масової інформації.
Проекти, автори яких не одержали гранту, не повертаються їм і повторно не розглядаються. Одна і та ж особа не може одержувати грант двічі.
Особа, якій призначено грант, укладає договір з Міністерством та структурним підрозділом у справах сім'ї, молоді та спорту обласних державних

5 адміністрацій за місцем реєстрації цієї особи. Форма договору розробляється та встановлюється Міністерством.
Надані у вигляді гранту кошти перераховуються в установленому
Міністерством порядку через структурні підрозділи на спеціально відкриті одержувачами грантів рахунки у відділеннях відкритого акціонерного товариства "Державний ощадний банк України".
Одержувач гранту подає до відповідного структурного підрозділу звіт про використання виділених коштів у порядку, встановленому Міністерством та зазначеному в договорі. У разі використання коштів не за призначенням одержувач гранту несе відповідальність, передбачену договором.

6
3. ЩОРІЧНІ ГРАНТИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ДЛЯ ДОКТОРІВ НАУК
Державним фондом фундаментальних досліджень (ДФФД) відповідно до
Указу Президента України «Про Положення про щорічні гранти Президента
України докторам наук для здійснення наукових досліджень» від 17 червня
2009 р., № 446/2009 оголошено проведення у 2010 році конкурсу наукових проектів на здобуття грантів Президента України для підтримки наукових проектів докторів наук.
До участі в конкурсі допускаються доктори наук віком (на час подання) до
45 років. Грошовий розмір гранту складає – 150 тис.грн. Гранти можуть бути надані на проведення як нових наукових досліджень, так і тих, що є продовженням попередніх досліджень (у тому числі тих, на проведення яких гранти вже надавались).

І. Конкурс наукових проектів на призначення щорічних грантів
Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень

Умови конкурсу
1. Загальні положення
1.1. До участі в конкурсі допускаються доктори наук віком (на час
подання запиту) до 45 років.
Розмір гранту - 150 тис. грн.
1.2. Гранти можуть бути надані на проведення як нових наукових досліджень, так і тих, що є продовженням попередніх досліджень (у тому числі тих, на проведення яких гранти вже надавались).
1.3. Подані на конкурс роботи розглядаються ДФФД у встановленому порядку.
1.4. Гранти докторам наук призначаються Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України. Інформація про призначення гранту оприлюднюється через засоби масової інформації: публікується в газетах
«Світ», «Освіта України», а також розміщується на сайтах ДФФД і МОН
України.
1.5. Фінансування проектів здійснюється ДФФД за рахунок цільових коштів, передбачених у Державному бюджеті України, через наукове підприємство (установу, організацію), вказане керівником проекту, на підставі вищезгаданого договору. Надані одержувачу гранту кошти перераховуються поетапно частинами, визначеними в договорі, на рахунок підприємства
(установи, організації), яке забезпечує виконання наукового дослідження.
2. Вимоги та критерії оцінювання наукових проектів, що подаються на
конкурс

7 2.1.
На момент подання запиту (до 20 вересня) керівник наукового проекту повинен мати ступінь доктора наук;
- вік керівника наукового проекту (на 20 вересня) має бути менше ніж
45 років;
- доктори наук віком до 35 років не можуть бути учасниками конкурсу, якщо вони одночасно є учасниками конкурсу на здобуття грантів
Президента України для підтримки наукових досліджень молодих вчених, які передбачені Указом Президента України від 9 квітня 2002 року № 315 «Про додаткові заходи щодо підтримки молодих вчених»;
- претендент на грант повинен бути лідером наукового напряму, очолювати дослідницьку групу;
- обов’язкова участь у колективі виконавців проекту наукового дослідження молодих учених, аспірантів та/або студентів.
2.2. Щорічний конкурс наукових проектів проводиться на підставі наступних критеріїв:
– науковий (науково-технічний) рівень очікуваних результатів;
– обґрунтованість досягнення очікуваних результатів дослідження;
– кваліфікаційний рівень керівника наукового проекту (рівень наукових публікацій, дипломи державних та міжнародних конкурсів, премії, патенти тощо);
– участь керівника та виконавців наукового проекту в інших конкурсах на здійснення фінансової підтримки наукових досліджень міжнародними або вітчизняними фондами чи організаціями;
– новизна підходу до вирішення завдання;
– відповідність теми наукового дослідження пріоритетним напрямам наукових досліджень в Україні, світовим науковим тенденціям, потребам вітчизняної економіки на загальнодержавному і регіональному рівнях;
– обґрунтованість кошторису витрат на реалізацію наукового проекту.

3. Порядок та строки подання матеріалів
Для участі у конкурсі наукових проектів на призначення щорічних грантів
Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень (далі
– конкурс) претенденти (керівники проектів) до 20 вересня подають до
МОН України запит за встановленою формою, а також витяг з протоколу засідання вченої ради підприємства (установи, організації) та гарантійний лист підприємства (установи, організації), що зобов’язується забезпечити виконання наукового дослідження, передбачуваного конкурсним проектом.
3.2. Запит, роздрукований з файлу, сформованого програмою його підготовки (пункт меню "Операції – Передати у Word для друку"), подається в паперовому вигляді в трьох окремо скріплених примірниках. Одночасно подається дискета (3,5 дюйми) або CD - диск, що містить електронний варіант

8 запиту з розширенням .z35 (файл), відповідність якого паперовому варіанту є обов’язковою.
3.3. Всі зазначені матеріали (в окремій папці з позначкою ―Гранти
Президента України молодим ученим‖) направляються до ДФФД за адресою:
01601, МСП, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 16, к. 403, телефон для довідок:
(044) 246-39-27.
3.4. Запити подаються до 20 вересня 2010 року включно. При поштовому відправленні дата визначається за штемпелем. Реєстрація запитів здійснюватиметься з 10-00 до 17-00 за вказаною адресою ДФФД.
3.5. Запити, оформлення яких не відповідає визначеним вимогам, не реєструються і до розгляду не приймаються.
Подані на конкурс матеріали не повертаються.

9
4. ЩОРІЧНА ПРЕМІЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ДЛЯ МОЛОДИХ
УЧЕНИХ

Інструкція
про порядок висунення, оформлення та представлення праць на
здобуття щорічних премій Президента України для молодих вчених
Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки приймає
наукові праці, висунуті на здобуття щорічної премії Президента України
для молодих вчених (далі - премія), щороку до 1 березня.
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Премія присуджується за видатні досягнення в галузі природничих, технічних та гуманітарних наук, які сприяють дальшому розвитку науки, суспільному прогресу і утверджують високий авторитет вітчизняної науки у світі (у тому числі дослідження теми Голодомору 1932-1933 років в Україні).
1.2. Присуджується щороку до сорока премій (з них – п’ятнадцять премій для молодих вчених Національної академії наук України) у розмірі 20 тисяч гривень кожна.
1.3. На здобуття премії можуть висуватись наукові праці, опубліковані у закінченій формі не менше ніж за рік до їх висунення.
1.4. У конкурсі на здобуття премії можуть брати участь наукові працівники, докторанти, аспіранти та інженерно-технічні працівники установ, організацій, підприємств України, Національної академії наук
України, галузевих академій наук України та вищих навчальних закладів
III-IV рівнів акредитації як індивідуально, так і у складі колективу претендентів.
1.5. Колектив претендентів, робота якого висувається на здобуття премії, не може перевищувати чотирьох осіб. При цьому кожен із претендентів повинен бути безпосереднім учасником виконання наукової роботи і йому повинен належати значний творчий внесок.
1.6. До розгляду не приймаються роботи, за які їх виконавців вже було удостоєно державних нагород.
До складу колективу претендентів не включаються особи, удостоєні за цю працю державної нагороди, або включені у поточному році до іншого колективу претендентів, праця якого висувається на здобуття державної нагороди.
1.7. Вік осіб, які претендують на здобуття премії, не може перевищувати
35 років станом на 1 березня поточного року.
1.8. Премії повторно не присуджуються.
2. ПОРЯДОК ВИСУНЕННЯ ТА ПРЕДСТАВЛЕННЯ РОБІТ
2.1. Висунення праць на здобуття премій здійснюється науковими установами, організаціями, підприємствами Національної академії наук

10
України, галузевих академій наук, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. Рішення про висунення праці та колективу претендентів на премію приймається на засіданні вченої чи науково-технічної ради.
Громадян України, які не працюють у системі Національної академії наук
України, галузевих академій наук, наукових установах та вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації, іноземців та осіб без громадянства, може бути включено до колективу претендентів, праця якого висувається на здобуття премії. Рішення про це приймає організація (установа), яка висуває роботу. Керівники установ та організацій зобов’язані провести попереднє обговорення праці і творчого внеску кожного претендента, що висувається у трудових колективах за місцем його основної роботи.
Документи оформленої роботи подаються за підпорядкованістю до президії Національної академії наук України, президій галузевих академій наук, колегій міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.
2.2. Представлення праць до Комітету провадиться президією
Національної академії наук України, президіями галузевих академій наук
України, колегіями міністерств та інших центральних органів виконавчої влади за поданням наукових установ, організацій, підприємств та вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації.
3. ПЕРЕЛІК ТА ЗМІСТ ДОКУМЕНТІВ І МАТЕРІАЛІВ
До Комітету подаються:

витяг з протоколу засідання президії чи колегії про представлення праці;

документи – том 1;

опис роботи – том 2;

анотація роботи;

додаткові 2 примірники реферату роботи.
3.1 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ ТА
МАТЕРІАЛІВ РОБІТ.
3.1.1. Документи - том 1 і опис роботи - том 2 подаються у 2-х примірниках. Крім того, один примірник 1-го та 2-го томів, зберігається в організації (установі), яка представила працю на премію.
3.1.2 Обсяг кожного тому не повинен перевищувати 250 сторінок друкованого тексту. Формат сторінки - 297 х 210 мм.
3.1.3. На обкладинці кожного тому та додаткових примірників реферату обов’язково вказуються:

повна назва організації (установи), яка висуває працю на премію;

назва роботи;

прізвища, імена та по-батькові претендентів, їх наукові ступені, вчені звання, місце роботи та займані посади.
3.1.4. На початку кожного тому повинен бути опис документів із зазначенням сторінок у зростаючій послідовності.

11 3.1.5. У представлених документах допускається скорочення лише при повторенні раніше розшифрованих назв.
3.1.6. Роботи, оформлені з порушенням вимог даної інструкції, до розгляду не приймаються.
3.2. ДОКУМЕНТИ – ТОМ 1 3.2.1. Лист–подання, у якому вказується точна назва організації
(установи), яка представляє роботу, назва роботи, час її початку та закінчення, наукова значимість, масштаби реалізації, техніко-економічні показники та їх порівняння з кращими вітчизняними і зарубіжними аналогами, досягнутий економічний ефект, прізвище, ім'я, по-батькові, посада та місце роботи кожного претендента.
Лист-подання друкується на бланку організації (установи), яка представляє роботу, і підписується її керівником та скріплюється печаткою.
3.2.2. Додаток до листа–подання, в якому вказуються:

повна назва організації (установи), поштовий індекс, адреса, куди повинна повертатись робота після її розгляду в Комітеті;

прізвище, ім'я, по-батькові, посада, адреса та службовий телефон особи, призначеної відповідальною за ознайомлення з матеріалами роботи за вимогою представників зацікавлених установ і підприємств, окремих громадян.
3.2.3. Дозвіл на опублікування у відкритій пресі назви і змісту роботи, прізвищ претендентів. Дозвіл підписується керівником організації (установи), яка висунула роботу на премію. Дозвіл подається в одному примірнику і вкладається до першого примірнику документів.
3.2.4. Реферат роботи (обсягом до 10 сторінок), підписаний всіма претендентами на здобуття премії.
В рефераті вказується:
– мета роботи;
– наукова новизна;
– практична значимість;
– загальна кількість публікацій, зокрема у міжнародних журналах з ненульовим імпакт-фактором, в т.ч. вказати окремо за темою роботи, та інша
інформація, яка характеризує роботу.
Для роботи в галузі науки і техніки, зокрема, вказується основні її науково–технічні результати (обов'язково у порівнянні з кращими вітчизняними та зарубіжними аналогами), де, коли і в якому обсязі впроваджена робота, досягнута економічна ефективність, з відповідним обґрунтуванням (розрахунками).
Реферат циклу наукових праць повинен обґрунтовувати об'єднання їх в
єдиний цикл, обов’язково вказується загальна кількість реферованих публікацій, зокрема у міжнародних журналах, що містяться в базі даних
SCOPUS, загальний ідентифікатор SJR (SCImago Journal Rank).
Якщо робота подається повторно, в рефераті необхідно відобразити розвиток, який вона одержала з часу попереднього представлення.

12 3.2.5. Протокол (протоколи) засідання науково–технічної або вченої ради про відбір кандидатів до складу колективу претендентів, праці якого висуваються на здобуття премії, де вказується назва роботи, хід обговорення та результати таємного голосування претендентів за кожного кандидата окремо.
Протокол з відповідними підписами завіряється печаткою.
3.2.6. Матеріали попереднього обговорення (копії протоколів, рішень рекомендацій на підтримку роботи про висунення).
3.2.7. Довідка про творчий внесок у роботу на кожного претендента окремо (на 1–2 сторінках), де вказується його посада під час виконання роботи та конкретний творчий внесок, загальна кількість реферованих публікацій та
індекс їх цитування.
Довідка підписується керівником установи (організації), де працює претендент. Підпис завіряється печаткою.
3.2.8. Відомості на претендента:
– прізвище, ім'я та по батькові (українською і російською мовами у відповідності із записом у паспорті у називному та давальному відмінках);
– дата народження;
– освіта;
– спеціальність;
– науковий ступінь;
– вчене звання;
– почесні звання;
– місце основної роботи;
– посада;
– службова адреса та телефони (службовий і мобільний);
(вказати п’ятизначний поштовий індекс)
– домашня адреса та телефон.
Відомості заповнюються на бланку тієї організації (установи), де працює претендент, підписуються ним, завіряються керівником організації (установи), скріплюються печаткою. Вказується дата заповнення.
Примітки: а) якщо після представлення роботи змінились відомості на претендента, про це необхідно протягом двох тижнів повідомити Комітет; б) якщо претендент представляється посмертно, то у відомостях необхідно вказати адресу та телефон спадкоємця (спадкоємців).
3.2.9. Документи 1–го тому повинні бути підшиті у швидкозшивачі у описаній вище послідовності.
При повторному представленні роботи її висунення та оформлення документів провадиться заново.
3.3. ОПИС РОБОТИ – ТОМ 2 3.3.1 Опис роботи – викладається її зміст, результати та висновки, відмічається значимість одержаних результатів у порівнянні з кращими вітчизняними й світовими аналогами, стан впровадження у виробництво, досягнута економічна ефективність та інші техніко-економічні показники.

13
Приводиться список публікацій і патентів даної роботи.
3.3.2. До складу 2 тому також включаються:
– довідка про економічну ефективність, одержану від впровадження роботи у виробництво. Довідка підписується керівником підприємства, організації (установи), де здійснено це впровадження;
– копії патентів, авторських свідоцтв, які відносяться до роботи;– копії документів про випробування і впровадження роботи у виробництво;
– перелік всіх інших наукових праць авторів.
Матеріали та документи другого тому повинні бути переплетені.
3.4. АНОТАЦІЯ РОБОТИ
3.4.1. В анотації роботи вказується назва роботи, прізвища та ініціали претендентів (українською, російською і англійською мовами), точна назва організації (установи), яка представляє роботу, та коротка характеристика роботи, в якій вказується мета роботи, наукова новизна, обґрунтовується її науково практична значимість. Вказується кількість опублікованих монографічних видань, загальна кількість наукових статей, зокрема у міжнародних журналах, що містяться в базі даних SCOPUS, загальний
ідентифікатор SJR (SCImago Journal Rank) та загальний індекс цитування робіт претендентів.
Анотація подається в електронному вигляді обсягом до 1–ї сторінки
(текстовий редактор Microsoft Word, розмір шрифту 14).
3.5. ДОДАТКОВІ ПРИМІРНИКИ РЕФЕРАТУ
3.5.1. Додаткові 2 примірники реферату роботи із підписами авторів подаються у вигляді окремих брошур.
Реферат роботи подається в електронному вигляді обсягом до 10–ти сторінок (текстовий редактор Microsoft Word, розмір шрифту 14).
Матеріали оформленої роботи з супроводжуючими документами приймаються від Національної академії наук України, президій галузевих академій наук, колегій міністерств та інших центральних органів виконавчої влади Секретаріатом Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки за адресою:
03680, м. Київ-5, вул. Горького, 51, кімната 1212. телефони для довідок та консультацій:(044) 246-78-19, 246-63-00.
Інструкцію про порядок висунення, оформлення та представлення праць на здобуття щорічної премії Президента України для молодих учених розроблено згідно з Положенням про щорічну премію Президента України для молодих вчених, затвердженим Указом Президента України від 12 червня 2000 року №779/2000 (зі змінами, внесеними згідно з Указами Президента
№104/2001 від 21.02.2001, №253/2003 від 24.03.2003).
Інструкцію затверджено Президією Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки 26 жовтня 2009 року.

14


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал