Концепція виховання дітей та молоді 2016 2020 роки Концепція виховання дітей та молодіСкачати 257.42 Kb.
Дата конвертації12.04.2017
Розмір257.42 Kb.
ТипКонцепція
ХАРКІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 159

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Концепція виховання

дітей та молоді
2016 – 2020 роки


Концепція виховання дітей та молоді

Девіз: дій разом з іншими-станеш сильнішим;

подумай, що можна змінити на краще

в навколишньому світі.
Освітній орієнтир: конкретний механізм дій конкретних людей, мета якої спрямована створення умов психологічної захищеності та душевного комфорту особистості, на формування її громадської зрілості, соціальної відповідальності за свою роль у національному відродженні України, на розвиток інтелектуальної, емоційно-вольової, психологічної та фізичної сфери особистості, формування та розвиток фізично, психічно, духовно та соціально здорової особистості зі стійкими переконаннями здорового способу життя, сформованим екологічним мисленням, підготовка її до суспільнозначущого самоутвердження та самореалізації як громадянина Землі.
Концептуальні засади діяльності школи

Головною дійовою особою навчального процесу є дитина. Отже, Концепція розвитку школи цілком підпорядкована освітній меті навчання у школі — виявленню здібностей кожного вихованця, всебічному розвитку його здібностей, формуванню фізично розвиненої, налаштованої на здоровий спосіб життя, духовно багатої конкурентоспроможної особистості з креативним мисленням.

Концепція розвитку виховної роботи Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 159 Харківської міської ради Харківської області має на меті визначити пріоритетні завдання національно-патриотичного виховання щодо формування у молодого покоління високої патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про благо свого народу, готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, цілісності, незалежності України, сприяння становленню її як правової, демократичної, соціальної держави. Найважливішим пріоритетом національно-патріотичного виховання є формування ціннісного ставлення особистості до українського народу, Батьківщини, держави, нації.

Розроблена Концепція передбачає неперервність і наступність у єдиній системі освіти поміж її ланками та створення належних умов для реалізації.Головна мета національно-патриотичного виховання .

На сучасному етапі розвитку України, коли існує пряма загроза денаціоналізації, втрати державної незалежності та потрапляння у сферу впливу іншої держави, виникає нагальна необхідність переосмислення зробленого і здійснення системних заходів, спрямованих на посилення патріотичного виховання дітей та молоді – формування нового українця, що діє на основі національних та європейських цінностей: • повага до національних символів (Герба, Прапора, Гімну України);

 • участь у громадсько-політичному житті країни;

 • повага до прав людини;

 • верховенство права;

 • толерантне ставлення до цінностей і переконань представників іншої культури, а також до регіональних та національно-мовних особливостей;

 • рівність всіх перед законом;

 • готовність захищати суверенітет і територіальну цілісність України.

Патріотичне виховання – складова національного виховання, головною метою якого є становлення самодостатнього громадянина-патріота України, гуманіста і демократа, готового до виконання громадянських і конституційних обов’язків, до успадкування духовних і культурних надбань українського народу, досягнення високої культури взаємин. Воно сприяє єднанню українського народу, зміцненню соціально-економічних, духовних, культурних основ розвитку українського суспільства і держави.
Зміст Концепції виховання.

Складовою частиною патріотичного виховання, а в часи воєнної загрози – пріоритетною, є військово-патріотичне виховання, зорієнтоване на формування у зростаючої особистості готовності до захисту Вітчизни, розвиток бажання здобувати військові професії, проходити службу у Збройних Силах України як особливому виді державної служби. Його зміст визначається національними інтересами України і покликаний забезпечити активну участь громадян у збереженні її безпеки від зовнішньої загрози. Робота з військово-патріотичного виховання учнівської молоді має проводитися комплексно, в єдності всіх його складників спільними зусиллями органів державного управління, а також освітніх закладів, сім'ї, громадських організацій та об’єднань, Збройних Сил України, інших силових структур. Системна організація військо-патріотичного виховання молоді має бути спрямована на підготовку її до оволодіння військовими професіями, формування психологічної та фізичної готовності до служби в Збройних Силах, задоволення потреби підростаючого покоління у постійному вдосконаленні своєї підготовки до захисту Вітчизни.


Принцип'>Основні принципи виховання.
Принцип національної спрямованості. Передбачає формування національної самосвідомості, виховання любові до рідного краю, свого народу, шанобливе ставлення до його культури; повагу, толерантне ставлення до культури всіх національностей, які проживають в Україні.

Принцип культуровідповідності. Вихованець і педагог спільними зусиллями перетворюють зміст історичного морально-етичного досвіду людства на систему відкритих проблем. Така проблематизація моральної культури слугує джерелом особистісного розвитку дитини, умовою засвоєння нею загальнокультурних надбань, а саме виховання здійснюється як культурологічний процес, формування базису культури особистості.

Принцип цілісності. Виховання організується як системний педагогічний процес; спрямовується на гармонійний та всебічний розвиток особистості, формування в неї цілісної картини світу. Передбачає наступність в реалізації напрямів та етапів виховної роботи на різних освітніх рівнях: охоплює всі сфери життєдіяльності дітей та учнівської молоді; здійснюється різними соціальними інститутами, а також у навчальній та позанавчальній діяльності.

Акмеологічний принцип. Вихователь будує виховний процес так, щоб вихованець засвоїв найвищі морально-духовні цінності; створює умови для оптимальної самореалізації підростаючої особистості, розвитку її індивідуальних можливостей і здібностей. Напрями виховної роботи втілюються у відповідних результатах — міцно й органічно засвоєних загальнолюдських і національних цінностях, стратегії життя, яка передбачає постійний рух до здійснення нових, соціально значущих задумів; формування умінь долати труднощі, прогнозувати наслідки своїх учинків; здатності свідомо приймати рішення.

Принцип суб'єкт-суб'єктної взаємодії. Учасники виховного процесу є рівноправними партнерами у процесі спілкування, ставляться уважно до поглядів один одного, визнають право на відмінність, узгоджують свої позиції. Вихователь уникає жорстких приписів, не ставиться до вихованця як до пасивного об'єкта своїх впливів; зважає на його психічний стан, життєвий досвід, систему звичок і цінностей; виявляє емпатію, вдається до конструктивних та продуктивних виховних дій; схильний до творчості та педагогічної рефлексії.

Принцип адекватності виховання до психологічних умов розвитку особистості. Вихователь зосереджує свою увагу на дитині, бере до уваги її вікові та індивідуальні особливості, не форсує її розвитку, задовольняє фундаментальні потреби дитини (у розумінні, визнанні, сприйнятті, широкому ставленні до неї); виробляє індивідуальну програму її розвитку; стимулює розвиток в особистості свідомого ставлення до своєї поведінки, діяльності, життєвого вибору.

Принцип особистісної орієнтації. Означає, що загальні закони психічного розвитку проявляються у кожної дитини своєрідно і неповторно. Педагог культивує у зростаючої особистості почуття самоцінності, впевненості у собі, визнає її право на вільний розвиток та реалізацію своїх здібностей; не обмежує її в правах почуватися індивідуальністю; виробляє оптимістичну стратегію розвитку кожного вихованця; спрямовує зусилля на розвиток світогляду, самосвідомості, культури потреб, емоційної сприйнятливості, довільної поведінки, базових якостей особистості.

Принцип превентивності. Держава, виховні інститути здійснюють профілактику негативних проявів поведінки дітей та учнівської молоді, допомагають їм виробити імунітет до негативних впливів соціального середовища. При цьому має бути забезпечена система заходів економічного, правового, психолого-педагогічного, соціально-медичного, інформаційно-освітнього характеру з формування позитивних соціальних настанов, запобігання вживанню наркотичних речовин та різним проявам деструктивної поведінки, відвернення суїцидів та формування навичок безпечних статевих стосунків.

Принцип технологізації. Виховний процес передбачає науково обґрунтовані дії педагога та відповідно організовані ним дії вихованців, підпорядковані досягненню спеціально спроектованої системи виховних цілей, що узгоджуються з психологічними механізмами розвитку особистості та ведуть до кінцевої мети виховання. Побудований таким чином виховний процес має ознаки проективності, певною мірою гарантує позитивний кінцевий результат.
Основні напрямки виховання

Патріотичне виховання спирається на загальнопедагогічні принципи виховання, такі як дитиноцентризм, природовідповідність, культуровідповідність, гуманізм, врахування вікових та індивідуальних особливостей. Водночас патріотичне виховання має власні принципи, що відображають його специфіку. Серед них: • принцип національної спрямованості, що передбачає формування національної самосвідомості, виховання любові до рідної землі, українського народу, шанобливого ставлення до його культури; поваги до культури всіх народів, які населяють Україну; здатності зберігати свою національну ідентичність, пишатися приналежністю до українського народу, брати участь у розбудові та захисті своєї держави;

 • принцип самоактивності й саморегуляції забезпечує розвиток у вихованця суб’єктних характеристик; формує здатність до критичності й самокритичності, до прийняття самостійних рішень; виробляє громадянську позицію особистості, почуття відповідальності за її реалізацію в діях та вчинках;

 • принцип полікультурності передбачає інтегрованість української культури в європейський та світовий простір, створення для цього необхідних передумов: формування в дітей та учнівської молоді відкритості, толерантного ставлення до відмінних ідей, цінностей, культури, мистецтва, вірувань інших народів; здатності диференціювати спільне і відмінне в різних культурах, спроможності сприймати українську культуру як невід'ємну складову культури загальнолюдської;

 • принцип соціальної відповідності обумовлює потребу узгодження змісту і методів патріотичного виховання з реальною соціальною ситуацією, в якій організовується виховний процес, і має на меті виховання в дітей і молоді готовності до захисту вітчизни та ефективного розв’язання життєвих проблем;

 • принцип історичної і соціальної пам’яті, спрямований на збереження духовно-моральної і культурно-історичної спадщини українців та відтворює її у реконструйованих і осучаснених формах і методах діяльності;

 • принцип міжпоколінної наступності, який зберігає для нащадків зразки української культури, етнокультури народів, що живуть в Україні.

Педагогічні умови:

 • врахування індивідуальних і вікових особливостей учнів;

 • організація колективної діяльності учнів;

 • врахування активності учнів;

 • застосування активних форм навчання, та різноманітних ситуацій, які формують духовність учнів;

 • використання міжпредметних зв`язків.


Завдання, що постають перед адміністрацією:


 • Вивчити стан проблеми формування духовності учнів у науковій літературі, та в практичній діяльності школи.

 • Теоретично розробити, та методом експерименту перевірити систему роботи школи по формуванню духовності учнів.

 • Виявити та експериментально перевірити комплекс педагогічних умов, що забезпечують необхідний рівень сформованості духовності учнів.

 • Спираючись на дослідження, розробити методичні рекомендації вчителю української мови й літератури.

 • Проводити інформаційно-просвітницьку роботу з батьками, спрямовану на формування  толерантності, поваги до культури, історії, мови, звичаїв та традицій як українців так і представників різних національностей за участю психологів, істориків, працівників кримінальної міліції.

 • Активізувати співпрацю з органами учнівського  та батьківського самоврядування щодо формування у дітей та молоді  духовності, моральної культури, толерантної поведінки, уміння жити в громадянському суспільстві.


Методи дослідження:


 • Емпіричні методи: бесіда, спостереження, анкетування, метод експертних оцінок, діагностика робіт.

 • Педагогічний експеримент.

 • Методи якісного й кількісного аналізу експертних даних


Напрямки рішення задач

Ураховуючи нові суспільно-політичні реалії в Україні після Революції гідності, обставини, пов’язані з російською агресією, усе більшої актуальності набуває виховання в молодого покоління почуття патріотизму, відданості загальнодержавній справі зміцнення країни, активної громадянської позиції тощо.

Важливо, щоб навчальний заклад став для дитини осередком становлення громадянина-патріота України, готового брати на себе відповідальність, самовіддано розбудовувати країну як суверенну, незалежну, демократичну, правову, соціальну державу, забезпечувати її національну безпеку, сприяти єдності української політичної нації та встановленню громадянського миру й злагоди в суспільстві.

Важливим чинником національно-патріотичного виховання є феномен Майдану – промовистого свідчення жертовності заради безумовного дотримання прав людини та поваги до людської гідності, відстоювання загальнонаціональних інтересів відмовою учасників від особистого заради досягнення спільної мети; багатомовністю, полірелігійністю. Зміст виховних заходів має позиціонувати Майдан як форму небаченого дотепер у світовій історії мирного колективного протесту українців у відповідь на порушення базових прав людини і громадянина з боку недемократичного політичного режиму в країні.

Актуальним є організація збирання та поширення інформації про героїчні вчинки українських військовослужбовців, бійців добровольчих батальйонів у ході російсько-української війни, волонтерів та інших громадян, які зробили значний внесок у зміцнення обороноздатності України.

Героїчні й водночас драматичні й навіть трагічні події останнього часу спонукають до оновлення експозицій шкільних музеїв, заповідників та кімнат бойової слави, зокрема щодо інформації про учасників АТО та волонтерів з даної території; необхідно взяти шефство над родинами учасників ATO, які цього потребують. В цілому важливим є формування засобами змісту навчальних предметів якостей особистості, що характеризуються ціннісним ставленням до суспільства, держави, самої себе та інших, природи, праці, мистецтва.

З огляду на це рекомендовано:

По-перше, виокремити як один з найголовніших напрямів виховної роботи, національно-патріотичне виховання – справу, що за своїм значенням є стратегічним завданням. Не менш важливим є повсякденне виховання поваги до Конституції держави, законодавства, державних символів - Герба, Прапора, Гімну.

По-друге, необхідно виховувати в учнівської молоді національну самосвідомість, налаштованість на осмислення моральних та культурних цінностей, історії, систему вчинків, які мотивуються любов'ю, вірою, волею, усвідомленням відповідальності.

По-третє, системно здійснювати виховання в учнів громадянської позиції; вивчення та популяризацію історії українського козацтва, збереження і пропаганду історико-культурної спадщини українського народу; поліпшення військово-патріотичного виховання молоді, формування готовності до захисту Вітчизни.

По-четверте, важливим аспектом формування національно самосвідомої особистості є виховання поваги та любові до державної мови. Володіння українською мовою та послуговування  нею повинно стати пріоритетними у виховній роботі з дітьми. Мовне середовище повинно впливати на формування учня-громадянина, патріота України.

По-п’яте, формувати моральні якості особистості, культуру поведінки, виховувати бережливе ставлення до природи, розвивати мотивацію до праці.

Для реалізації цих глобальних завдань необхідна системна робота, яка передбачає забезпечення гармонійного співвідношення різних напрямів, засобів, методів виховання дітей у процесі навчання і позакласної діяльності.

У навчально-виховний процес  мають впроваджуватися форми і методи виховної роботи, що лежать в основі козацької педагогіки.

З метою створення умов для реалізації кожної особистості та підтримки творчого, інтелектуального, духовного потенціалу нашої нації необхідно модернізувати  систему викладання української мови, а саме: • у навчально-виховній діяльності неухильно дотримуватися єдиного мовного режиму;

 • формувати інформаційно й емоційно самобутній україномовний простір, який забезпечуватиме прилучення школярів до величезного мовного дивосвіту, до глобальних знань про рідну мову, її закони, систему її виражально-зображальних засобів;

 • виховувати відповідальне ставлення до рідної мови, свідомого нею користування;

 • сприяти вияву українського менталітету, способу самоусвідомлення і самоідентифікації, сприйняттю української мови як коду праісторичної пам’яті;

 • плекати розвиток духовної, емоційно-естетичної, інтелектуальної сфери саме на основі української мови;

 • через мовне посередництво долучати школярів до національної історії, до різних масивів національної культури, до глибинної сутності народного життя;

 • здійснювати розвиток мовлення не тільки на уроках української мови і літератури, а й під час вивчення всіх інших предметів.

З метою рішення поставлених задач в Концепції виховання дітей та молоді в школі запропоновуються традиційні свята. Класному керівнику рекомендуємо дотримуватися вимог, що висуваються до цільових орієнтирі. Завдання, які постають перед класами та класними керівниками повинні узгоджуватися із інтересами та ціннісними установками членів класної спільноти, відповідати особливостям колективу класу і умовам його життєдіяльності; забезпечуватися необхідними ресурсами для їхньої реалізації; бути конкретними, чітко і ясно сформульованими; сприйматися такими, яких складно, але можливо досягнути; бути гнучкими, тобто придатними до коригування;піддаватися діагностуванню.

Класний керівник має розумітися на тому, що сучасний зміст Концепції виховання системою загальнокультурних і національних, духовних та моральних цінностей, що характеризують ставлення особистості.

Плануючи виховну діяльність, класному керівникові треба враховувати виховні досягнення та тематику змісту виховної діяльності для всіх ступенів: початкової, середньої та старшої школи, зазначені у розділі ІV«Зміст виховної діяльності» програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів ЗНЗ України».

Діяльність класного керівника має бути спрямована на створення у класі сприятливого середовища для формування особистості учня, педагогічного проектування та забезпечення індивідуальної траєкторії розвитку школяра, пошук найбільш ефективних прийомів і методів здійснення виховного впливу на кожну особистість.

У ході діагностичної роботи класний керівник може використовувати різноманітні прийоми та методи: педагогічне спостереження, соціологічне опитування, тестування тощо.

Національно-патріотичне виховання учнів початкових класів здійснюється у процесі навчально-пізнавальної діяльності як провідної шляхом внесення ціннісних складових у зміст навчальних предметів, відведення належного місця "спільно-взаємодіючій діяльності" як на уроках, так і в позаурочний час; гуманізації взаємин у системах "учитель-учень", "учень-учень"; використання вчителем демократичного стилю спілкування з учнями; створення умов для творчої самореалізації кожної особистості.Мета патріотичного виховання конкретизується через систему таких виховних завдань:

 • утвердження в свідомості і почуттях особистості патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого України;

 • виховання поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки;

 • підвищення престижу військової служби, а звідси – культивування ставлення до солдата як до захисника вітчизни, героя;

 • усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та її патріотичною відповідальністю;

 • сприяння набуттю дітьми та молоддю патріотичного досвіду на основі готовності до участі в процесах державотворення, уміння визначати форми та способи своєї участі в життєдіяльності громадянського суспільства, спілкуватися з соціальними інститутами, органами влади, спроможності дотримуватись законів та захищати права людини, готовності взяти на себе відповідальність, здатності розв’язувати конфлікти відповідно до демократичних принципів;

 • формування толерантного ставлення до інших народів, культур і традицій;

 • утвердження гуманістичної моральності як базової основи громадянського суспільства;

 • культивування кращих рис української ментальності - працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності, бережного ставлення до природи;

 • формування мовленнєвої культури;

 • спонукання зростаючої особистості до активної протидії українофобству, аморальності, сепаратизму, шовінізму, фашизму.

Очікуваний результат:

У результаті впровадження системи національно-патріотичного виховання очікується: • забезпечення у молодого покоління розвинутої патріотичної свідомості і відповідальності, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про спільне благо, збереження та шанування національної пам’яті;

 • зацікавленість молоді щодо служби у Збройних силах України, готовність до захисту України та виконання громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, цілісності, незалежності України, з метою становлення її як правової, демократичної, соціальної держави;

 • збереження стабільності в суспільстві, соціальному та економічному розвитку країни, зміцнення її обороноздатності та безпеки;

 • створення ефективної виховної системи національно-патріотичного виховання молоді;

 • консолідація зусиль суспільних інституцій у справі виховання підростаючого покоління.

Зміст виховної діяльності
Тема виховної діяльності

Форма виховної діяльності

Дата проведення

Відповідальні

1

Робота над соціальним проектом «Ветеран мешкає поруч»

Соціальний проект

2015/2016

Заст. дир. з НВР, педагог – організатор, ДЮГО

«Слобожанець»,

класні керівники


2

Щедрість рідної землі

Виставка – поробок з природного матеріалу

Жовтень

Заст. дир. з НВР, педагог – організатор, ДЮГО

«Слобожанець»,

класні керівники


3

Робота над соціальним проектом «Герої поруч

з нами»


Соціальний проект

2015/2016

Заст. дир. з НВР, педагог – організатор, ДЮГО

«Слобожанець»,

класні керівники


4

Свято Миколая

Театралізована - вистава

Грудень

Заст. дир. з НВР, педагог – організатор, класні керівники


5

Урок – діалог «ЗСУ –військове формування Держави» ( зустріч з заступником начальника факультету з виховної роботи ХУПС ім.І.Кожедуба підполковником Коцюба В,В,)


Урок – діалог, зустріч

Грудень

Заст. дир. з НВР, педагог – організатор, класні керівники

6

Урок-презентація «Україна - мати. Вмій ії захищати»

Урок-презентація

Грудень

Заст. дир. з НВР, педагог – організатор, класні керівники

7

Проведення благодійної акції: «Привітання з Новим роком» воїнів АТО 92 окремої механізованої бригади

Проведення благодійної акції

Грудень

Заст. дир. з НВР, педагог – організатор, ДЮГО

«Слобожанець»,

класні керівники


8

Урок мужності: «Відвага, військові вміння у боротьбі українських військовослужбовців з ворогом – взірець для молоді» ( зустріч з воїнами АТО 92 окремої механізованої бригади)

Урок мужності

2015/2016

Заст. дир. з НВР, педагог – організатор, ДЮГО

«Слобожанець»,

класні керівники


9

Конкурс плакатів, творів, малюнків «Героям слава!»

Конкурс плакатів, творів, малюнків

Жовтень -

Січень


Педагог – організатор, класні керівники

ДЮГО


«Слобожанець»,


10

Спортивне свято «Естафета мужності»


Спортивне свято

Грудень

Учителя фізичної культури, предмету Захист Вітчизни

11

Співпраця зі Спілкою ветеранів воїнів-інтернаціоналістів Шевченківського району. Заходи щодо відзначення Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав та річниці виведення військ колишнього СРСР з Республіки Афганістан


Співпраця,

зустріч, екскурсія до шкільного музею2015/2016

ДЮГО

«Слобожанець»,

Заст. дир. з НВР, педагог – організатор, класні керівники


12

Заходи щодо підготовки та відзначення Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав

та річниці виведення військ колишнього СРСР з Республіки АфганістанЗустріч, екскурсія до шкільного музею, реквієм

Лютий

Заст. дир. з НВР, педагог – організатор, класні керівники, Рада музею

13


Уроки пам’яті у шкільному музеї «Життя, обпалене війною»

Уроки пам’яті, екскурсії

2015/2016

Заст. дир. з НВР, педагог – організатор, класні керівники, Рада музею

14

Перегляд документальної стрічки «Аеропорт»

Перегляд документальної стрічки

2015/2016

Класні керівники

15

Поповнення експонатів шкільного музею «Життя, обпалене війною» (пошукова робота щодо збору матеріалів про воїнів – визволителів,

воїнів – інтернаціоналістів, воїнів – миротворців Слобожанщини).Пошукова робота щодо збору матеріалів про воїнів – визволителів,

воїнів – інтернаціоналістів, воїнів - миротворців Слобожанщини2015/2016

Рада музею,

ДЮГО


«Слобожанець»

16

Година спілкування «Людина легенда» зустріч з воїном-інтернаціоналістом Білоусом І.К.

Година спілкування

Лютий

ДЮГО

«Слобожанець»,

Рада музею


17

Круглий стіл: «Я – патріот школи, міста, держави!» (аналіз цінностей сучасного суспільства і виховання патріотизму в сучасних умовах)

Круглий стіл

Січень

Учителя історії,

педагог – організатор, класні керівники18

Шевченківські свята

Театралізована - вистава

Березень

Учителя української мови та літератури, педагог – організатор, класні керівники

19

Флешмоб «Ми-українці»

Флешмоб

Лютий

ДЮГО

«Слобожанець»,

педагог – організаторШляхи реалізації концепції навчального закладу

1. Постійна просвітницька, організаційно-методична робота щодо формування у молодого покоління високої патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про благо свого народу, готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, цілісності, незалежності України, сприяння становленню її як правової, демократичної, соціальної держави.

2. Подовження діяльності навчального закладу як центру з національно-патриотичного виховання в мікрорайоні.

3. Проведення учнівських акцій, спрямованих на формування морально-духовної життєво компетентної особистості, набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування, духовних надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування молоді незалежно від національної приналежності, рис громадянина Української держави, розвиненої духовності, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури.

4. Залучення батьківської громадськості до роботи з забезпечення духовного взаємозв’язку поколінь, виховання поваги до батьків, жінки матері, культури та історії рідного народу.

5. Співпраця з громадськими організаціями районного, міського, обласного рівнів.

6. Використання різноманітних форм виховної діяльності: свят, бесід, диспутів, годин спілкування, метою яких є зміцнення і поглиблення найцінніших громадянських якостей молодого покоління, формування їх активної життєвої позиції, спрямування процесу самовиховання патріота-українця.

7. В усіх видах основної діяльності школяра, учня, вихованця (навчанні, праці, громадській роботі, спорті, туризму, грі, гуртковій роботі, позакласній роботі, тощо) є місце для здійснення громадянсько-патріотичних вчинків та справ.

8. Патріотичне виховання в закладі охоплює весь навчально-виховний процес та поєднує національне, громадянське, моральне, естетичне, правове, екологічне, фізичне, трудове виховання.

9. Національно-патріотичним вихованням охоплюються всі учасники навчально-вихованого процесу (учні 1-11 класів, педагоги, працівники школи, батьки, жителі мікрорайону), що сприяє формуванню у дітей та утвердженню у дорослих національних загальнолюдських цінностей особистісних якостей, що притаманні громадянину України.10. Стратегічна ідея діяльності закладу з питання виховання патріотизму учнів полягає в думці, що патріотичне виховання учнів на героїчних традиціях українського народу є основою духовного розвитку особистості, частиною національного світогляду і поведінки.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал