Концепція регіонального проекту «формування медіа та інформаційної грамотності»Скачати 114.52 Kb.
Дата конвертації12.05.2017
Розмір114.52 Kb.
ТипКонцепція


КОНЦЕПЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ПРОЕКТУ

«ФОРМУВАННЯ МЕДІА ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ГРАМОТНОСТІ»
Сьогоднішній світ є постінформаційним, в якому головне завдання полягає не тільки у забезпеченні доступу і отриманні інформації, а й в умінні ефективно вибудовувати інформаційно-комунікаційні відносини в медійному та інформаційному середовищі на всіх рівнях особистісної та суспільної активності.

Запорізька область вже третій рік бере участь у всеукраїнському експерименті з упровадження медіаосвіти. Однак динаміка розвитку медіа-інформаційного простору та поява нових інформаційно-комунікаційних технологій породжує проблему поєднання медіа та інформаційної грамотності. Ефективне вирішення цієї проблеми запропоновано відповідними рекомендаціями Феської (Марокко, 2011) та Московської (Російська Федерація, 2012) конференцій. Тому значною мірою регіональний проект є спробою логічного розвитку всеукраїнського експерименту.

Розроблення і прийняття Концепції регіонального проекту з впровадження медіа та інформаційної грамотності в Запорізькій області (далі Концепція) – важлива складова модернізації освіти, яка вносить експериментальні інноваційні елементи в Концепцію впровадження медіаосвіти в Україні, що сприятиме становленню в країні громадянського інформаційного суспільства, розвитку економіки знань.

Концепція спрямована на підготовку і проведення поетапного експерименту в Запорізькій області з упровадження медіа та інформаційної грамотності від дошкільного виховання до позашкільної освіти.

Концепція містить основні терміни, мету, завдання й пріоритети розвитку МІГ в межах регіонального проекту, основні принципи і форми медіа інформаційної освіти, напрями, етапи та умови реалізації Концепції.

Підставою для розробки концептуальних основ впровадження медіа-інформаційної грамотності (МІГ) у межах регіонального проекту є • Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (VII. Освітня галузь «Технології» Інформаційно-комунікаційний компонент, соціальна інформатика), затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392,

 • Концепція впровадження медіаосвіти в Україні, яку схвалено постановою Президії Національної академії педагогічних наук України 20 травня 2010 року, протокол № 1-7/6-150,

 • Феська Декларація щодо медійної та інформаційної грамотності (Марокко, 2011), Московська Міжнародна конференція «Медіа- та інформаційна грамотність в суспільствах знань» (червень 2012 р.) та інші документи ЮНЕСКО.


СУТНІСТЬ ТА СУСПІЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ

МЕДІА ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ГРАМОТНОСТІ

Медійна та інформаційна грамотність дозволяє більш широко використовувати свої фундаментальні права, зокрема, право, передбачене Статтею 19 Загальної декларації прав людини, яке говорить: «Кожна людина має право на свободу переконань і вільне їх виявлення; це право включає свободу безперешкодно дотримуватися своїх переконань та свободу шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів».

Згідно рекомендаціям ЮНЕСКО, головними завданнями навчання медіа та інформаційної грамотності є такі.

Інформаційна грамотність: • визначити та сформулювати інформаційні потреби;

 • знайти та отримати доступ до інформації;

 • оцінити та систематизувати інформацію;

 • використовувати інформацію із дотриманням етичних норм;

 • передавати інформацію;

 • застосувати навички роботи з ІКТ для оброблення інформації.

Медійна грамотність:

 • розуміти роль і функції медіа у сучасному світі;

 • розуміти умови, при яких медіа здатні виконувати свої функції;

 • критично оцінювати контент медіа в аспекті функцій, які їм властиві;

 • взаємодіяти з медіа для самовираження і участі у демократичних процесах;

 • актуалізувати навички, включаючи навички роботи с ІКТ, які необхідні для створення контенту користувача.

Суспільне значення опанування медіа та інформаційної грамотності:

 1. Медійно та інформаційно грамотне суспільство стимулює розвиток вільних, незалежних і плюралістичних медіа і відкритих інформаційних систем.

 2. У процесі вивчення та викладання щодо формування МІГ педагоги отримують належні знання, які вони передають підростаючому поколінню.

 3. МІГ створює умови для отримання принципово важливих знань про функціонування медійних та інформаційних каналів в демократичних суспільствах, забезпечує адекватне розуміння умов, необхідних для ефективного виконання цих функцій та розвиток базових навичок, необхідних для оцінки роботи медіа та інформаційних служб в рамках їх функцій.


ОСНОВНІ ТЕРМІНИ

Грамотність - оволодіння знаковими системами, які забезпечують надійну орієнтацію у сучасному соціальному просторі та доступ до отримання нових знань.

Інформаційна грамотність - здатність усвідомлювати необхідність отримання інформації, а також знаходити, оцінювати, ефективно використовувати і поширювати інформацію в різних форматах.

Інформація - дані; знання, отримані в результаті навчання; досвід або настанови, рекомендації; сигнали або символи.

Критичне мислення - здатність не просто приймати будь-яку інформацію на віру, а вивчати й аналізувати інформацію та ідеї з метою розуміння та оцінки.

Медіа - фізичні об'єкти, засоби та носії інформації, використовувані для приватної або масової комунікації, наприклад, радіо, телебачення, комп'ютери, кіно, мобільна телефонія та ін.

Медіаграмотність – активне сприйняття і використання матеріалів медіа, включаючи їх критичне сприйняття і усвідомлену оцінку, використовувані ними методи та їх вплив. Здатність читати, аналізувати, оцінювати і здійснювати комунікацію з використанням різних форм медіа (наприклад, телебачення, преси, радіо, комп'ютерів та ін.).

Медіакультура - сукупність матеріальних та інтелектуальних цінностей у сфері медіа, а також історично певна система їх відтворення та функціонування в соціумі.

Медіаосвіта – частина освітнього процесу, спрямована на формування в суспільстві медіа культури, підготовку особистості до безпечної та ефективної взаємодії із сучасною системою мас-медіа, включаючи як традиційні (друковані видання, радіо, кіно, телебачення), так і новітні (комп’ютерно опосередковане спілкування, Інтернет, мобільна телефонія) медіа з урахуванням розвитку інформаційно-комунікаційних технологій.

Медійна та інформаційна грамотність - позначає основні характеристики (знання, навички та вміння), що дозволяють громадянам ефективно взаємодіяти з медіа та іншими інформаційними службами і розвивати критичне мислення та навички навчання протягом усього життя для спілкування та реалізації активної громадянської позиції.

Мова медіа - Умовні позначення, формати, символи і форми розповіді, що передають аудиторії сенс повідомлень медіа.

Нові медіа - контент, розміщений і поширюваний на цифрових платформах.

Традиційні медіа - Засоби масової інформації: преса, радіо, телебачення.
МЕТА І ЗАВДАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ПРОЕКТУ

Головною метою регіонального проекту є реалізація Концепції щодо формування медіа та інформаційної грамотності вчителів навчальних закладів, вихователів дошкільних закладів та працівників позашкільних закладів освіти Запорізької області, залучення учнів до активної та відповідальної поведінки у світі медіа та віртуальному середовищі.

Головним завданням регіонального проекту з формування МІГ полягають у сприянні формуванню базових компетенцій, які забезпечують готовність до проведення занять з медіа та інформаційної грамотності з вихованцями та учнями: • розуміння значення медіа та інформації становлення і розвитку громадянського суспільства;

 • осмислення власних інформаційних потреб, оволодіння ефективними стратегіями пошуку інформації, її оцінювання, обробки, зберігання та подання;

 • повноцінного і критичного сприйняття медіатекстів з урахуванням особливостей сприймання їх мови, адекватного та всебічного оцінювання їх змісту;

 • медіаімунітет особистості, який робить її здатною протистояти агресивному інформаційному середовищу, забезпечує психологічне благополуччя при споживанні інформаційної та медіапродукції;

 • медіатворчість для компетентного і здорового самовираження особистості та реалізації її життєвих завдань, покращення якості міжособової комунікації і приязності соціального середовища, мережі стосунків і якості життя в значущих для особистості спільнотах;

 • сприймання аудіовізуальної культури (кіно, телебачення), музичної медіакультури, розвинених естетичних смаків щодо видів мистецтва, опосередкованих мас-медіа, та сучасних напрямів медіа-арту тощо;


УМОВИ ПОВНОЦІННОГО ВПРОВАДЖЕННЯ КУРСІВ МІГ


 1. Медійна та інформаційна грамотність має сприйматися працівниками освіти як єдине ціле і включати в себе взаємоузгоджений комплекс компетенцій.

 2. Розроблення психологічно обґрунтованих навчальних програм з формування медійної та інформаційної грамотності має здійснюватися за безпосередньою участю методистів, психологів, самих вчителів та вихователів освітніх закладів.

 3. Має бути організовано постійне і системне сприяння вчителям та вихователям у розробки уроків та занять з навчання МІГ.

 4. Треба поширювати практику інтеграції медіа та інформаційних освітніх елементів у навчальні програми з різних предметів, напрацьовувати низку факультативних медіа та інформаційних освітніх програм для підлітків, активізовувати гурткову роботу, створювати фото-, відео-, анімаційні студії, інші позакласні форми учнівської творчості медіаінформаційного освітнього спрямування.

 5. Треба створювати за участю громадських об’єднань і медіавиробників різних форм позашкільної освіти, включаючи форми для дітей дошкільного віку, батьківської педагогіки, творчих студій для дітей і молоді, дитячі та молодіжні фестивалі, конкурси, проекти обласного і всеукраїнського рівня для сприяння розвиткові медіа та інформаційної культури і підтримки системи розвитку медіа інформаційної грамотності.ФОРМИ МЕДІАОСВІТИ

Під формами медіа-інформаційної освіти в межах регіонального проекту слід розуміти її здійснення в усіх рівнях системи освіти: післядипломна педагогічна освіта, дошкільні заклади, загальноосвітні заклади, позашкільні заклади.Дошкільна медіа-інформаційна освіта є принципово інтегрованою і спрямована на збалансований естетичний та інтелектуальний розвиток особистості дитини (включаючи різні форми інтелекту, зокрема емоційний, соціальний і практичний інтелект), забезпечує її захист від агресивного медіасередовища (у тому числі від інформаційного «сміття», невідповідних віковим можливостям психіки дитини інформаційних впливів, зокрема продукції, що містить елементи насильства, жахів, еротики), уміння орієнтуватись, обирати і використовувати адаптовану відповідно до вікових норм медіапродукцію.

Медіа-інформаційна__освіта_батьківська'>Медіа-інформаційна__післядипломна_освіта'>Медіа-інформаційна__освіта_позашкільна'>Медіа-інформаційна__освіта_шкільна'>Медіа-інформаційна освіта шкільна охоплює інтегровану медіаосвіту та інформаційну спеціальні навчальні курси, факультативи, гурткову, студійну та інші форми позакласної роботи. Важливу роль мають відігравати шкільні бібліотеки як сучасні комп’ютеризовані інформаційні центри, в яких концентрується інформаційно-пошукова діяльність учнів.

Медіа-інформаційна освіта позашкільна спрямована на розвиток способів творчого самовираження особистості, має супроводжувати шкільну медіаосвіту, підсилювати її ефект.

Медіа-інформаційна післядипломна освіта передбачає підготовку та перепідготовку вчителів та вихователів. Крім того, елементи медіа- інформаційної грамотності мають увійти до навчальних програм циклу професійно-орієнтованої гуманітарної підготовки з інших спеціальностей у відповідних їм обсягах.

Медіа-інформаційна освіта студентів педагогічних коледжів передбачає підготовку педагогів педагогічних коледжів на базі інституту післядипломної педагогічної освіти та вихователів.

Медіа-інформаційна освіта батьківська забезпечує ефективність медіа- інформаційної освіти сім’ї як провідного чинника і соціального середовища ранньої соціалізації дитини.

Медіа-інформаційна освіта предметна як новітня технологія передбачає розвиток навичок використання МІГ у вивченні предметів, викладанні предметів, розвитку професійних та предметних компетенцій.
ПЕДАГОГІЧНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ КУРСУ МІГ;

Враховуючи рекомендації ЮНЕСКО з викладання курсу МІГ, програми впровадження й розвитку медіа-інформаційної грамотності у межах регіонального проекту мають передбачати такі педагогічні методи:Метод «тематичного пошуку» - передбачає вирішення проблем і прийняття рішень, придбання нових знань і навичок при проходженні через наступні стадії пошуку: постановка питання; визначення пов'язаних з ним думок і уявлень: пояснення фактів і принципів, пов'язаних з даним питанням; пошук, організація та аналіз даних; інтерпретація даних і вирішення завдання; дію і переосмислення наслідків дій і результатів кожного етапу.

Проблемно-орієнтоване навчання - це система розробки навчальних програм та навчання, розвиваюча у вчителів та учнів одночасно міждисциплінарні знання та навички, з одного боку, і здатності до критичного мислення та вирішення проблем, з іншого.

Наукове дослідження - це проведення спостережень; постановку питань; встановлення вже відомих фактів; планування досліджень; аналіз наявних знань у світлі експериментально отриманих даних; використання інструментів для збору, аналізу та інтерпретації даних; розробка пояснень; повідомлення результатів.

Метод аналіза конкретної ситуації передбачає глибоке вивчення одного випадку чи події. Він пропонує системний підхід до аналізу подій, збору даних, аналізу інформації та підготовки повідомлення про результати.

Кооперативне навчання - це такий підхід до викладання, при якому ті, хто навчається, працюють разом для досягнення спільних цілей. Кооперативне навчання може варіюватися від простої роботи в парі до більш складних форм роботи.

Аналіз медіатексту - підхід, при якому ті, хто навчається, проводять аналіз медіатекста, ідентифікуючи коди і символи різних медійних жанрів.

Перетворення – цей підхід полягає у перетворенні певного формату медіатексту в інший.

Імітація – підхід, при якому використовуються ситуації, коли ті, хто навчається, зображують із себе членів знімальної групи документального фільму, що працює над телевізійною передачею для молоді, теле- радіожурналістів або журналістів Інтернет-видань тощо (робота з рекламою, пропонування ідей та проектів).

Створення інформаційного та медіа продукту - передбачає виробництво медійного та інформаційного контенту, що відкриває для учнів можливість зануритися у навчання в ході виконання практичних завдань.

ОСНОВНІ ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ

І. Експериментальний етап (2014–2015 роки):

 • організація регіонального проекту з формування медіа та інформаційної грамотності в дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних закладах освіти, в педагогічних коледжах у системі післядипломної педагогічної освіти;

 • курсова підготовка вихователів дошкільних закладів для упровадження занять з медіа та інформаційної грамотності;

 • курсова підготовка вчителів загальноосвітніх закладів та вихователів інтернатів для упровадження в позаурочну форму навчання занять з медіа та інформаційної грамотності;

 • розвиток дистанційної освіти з метою прискорення підготовки вчителів та вихователів з медіа та інформаційної грамотності;

 • координація зусиль науковців та вчителів, вихователів, які беруть участь у проекті, з метою застосування різних форм викладання курсу МІГ на всіх ступенях шкільного навчання, дошкільної, позашкільної освіти та освіти дорослих;

 • формування позитивної громадської думки населення області, зокрема молоді, учителів, вихователів та батьків, щодо необхідності оволодіння МІГ з метою підготовки дитини до ефективної взаємодії зі світом сучасних медіа;

 • розроблення навчальних програм для поширення позашкільної медіа-інформаційної освітньої практики.


ІІ. Етап поступового упровадження практик викладання курсів з медіа та інформаційної грамотності (2015–2016 роки):

 • обговорення результатів першого етапу регіонального проекту з формування МІГ на вітчизняних та міжнародних науково-практичних конференціях, методологічних семінарах, в Інституті соціальної і політичної психології АПН України, Інституту інноваційних технологій та змісту освіти;

 • започаткування підготовки студентів педагогічних коледжів з основ медіа та інформаційної грамотності;

 • підготовка інформаційно-методичних матеріалів, програмного інформаційно-комунікаційного забезпечення, медіатек, шкільних бібліотечно-інформаційних центрів;

 • узгодження подальшого здійснення регіонального проекту з Всеукраїнським експериментом з упровадження медіаосвіти.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал