Комунальний позашкільний навчальний заклад «київська мала академія наук учнівської молоді»Pdf просмотр
Сторінка3/4
Дата конвертації01.01.2017
Розмір0.59 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4
4.8. Ілюстрації та таблиці
Ілюструють наукові роботи, виходячи із певного загального задуму, за ретельно продуманим тематичним планом. Кожна ілюстрація має відповідати тексту, а текст – ілюстрації. Назви ілюстрацій розміщують після

29
КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської молоді» e-mail: man-kiev@ukr.net; www.kyiv.man.gov.ua
їхніх номерів. За необхідності
ілюстрації доповнюють пояснювальними даними (підмалюнковий підпис).
Основними видами ілюстративного матеріалу в наукових роботах є: фотографія, схема, таблиця, креслення, малюнок, діаграма.
Фотографія – найбільш переконливий і достовірний засіб наочної передачі дійсності. Вона застосовується тоді, коли необхідно з документальною точністю зобразити предмет або явище зі всіма його індивідуальними особливостями.
Фотографія – це не тільки ілюстрація, а й науковий документ (зображення ландшафту, розташування об’єктів спостереження і т. ін.). Номер, назва та пояснювальні підписи розміщуються під нею.
Схема – це зображення, котре передає зазвичай за допомогою умовних позначень і без збереження масштабу основну ідею споруди або процесу
і показує взаємозв’язок їх головних елементів. На схемах обов’язково витримують товщину ліній зображення основних
і допоміжних, відкритих
і закритих від спостереження деталей і товщину ліній їхнього зв’язку.
4.9. Оформлення додатків
У кінці наукового дослідження мають бути додатки. Наповненням для додатків є: фото, малюнки, схеми, графіки, діаграми, копії документів, копії листів, цитати, анкети, записи інтерв’ю, які є ілюстрацією до тексту роботи, друкуються на окремих аркушах і повинні мати заголовки. У тексті повинні бути посилання на додатки.
Слово «Додаток» подається у правому верхньому куті з нумерацією (якщо додатків декілька), але без позначки №, наприклад: «Додаток 1». Додатки слід подавати після списку використаних джерел. Кожен додаток оформляють на новій сторінці, заголовок якого друкується вгорі з великої літери.

30
КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської молоді» e-mail: man-kiev@ukr.net; www.kyiv.man.gov.ua
5
ОСНОВНІ ВИМОГИ
ДО НАПИСАННЯ РОБОТИ
Учнівська науково-дослідницька робота за змістом і формою має бути самостійним твором з елементами наукового дослідження і відповідати вимогам до наукової роботи.
5.1. Структура наукової роботи.
Наукова робота складається з:


титульного аркуша;


листа із назвою;


змісту;


вступу;


основної частини:
Розділ І. Назва (теоретичні основи) 1.1.
1.2.
1.3.
Висновки (без написання слова «висновки»)
Розділ ІІ. Назва
1.1.
1.2.
1.3.
Висновки (без написання слова «висновки»)
Загальних висновків;
Списку використаних джерел та літератури;
Додатків;
Тез.
5.2. Зміст та оформлення наукової роботи.
Титульний лист – це перша сторінка роботи. У ньому повинні бути вказані:


назва: Міністерство освіти і науки України;


назва:
Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

31
КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської молоді» e-mail: man-kiev@ukr.net; www.kyiv.man.gov.ua


назва територіального відділення МАН: Київська Мала академія наук учнівської молоді;


назва відділення: історії;


назва секції відділення історії, на яку направляється робота;


назва базової теоретичної дисципліни: історія України;


тема наукової роботи;


відомості про автора (статус у МАН: слухач, кандидат в дійсні члени
МАН, дійсний член МАН), ПІБ, клас, назва навчального закладу, район, домашня адреса, контактні телефони учня; науковий керівник: ПІБ, місце роботи, посада, наукове звання, контактний телефон; педагогічний керівник:
ПІБ, місце роботи, посада, наукове звання, контактний телефон);


місце та рік подання роботи на конкурс.
Зразок оформлення титульної сторінки подано в Додатку 1.
Тези – стисло сформульовані основні положення тексту.
Тези викладаються у довільній формі. Вони дають стислу характеристику змісту науково-дослідницької роботи, визначаються актуальність, науково-теоретична основа, мета, завдання, об’єкт та предмет дослідження, історіографічний огляд проблеми, методи наукового дослідження, часові та територіальні межі, висновки за отриманими результатами. Обсяг – 2 сторінки друкованого тексту. Робота подається в друкованому та електронному вигляді.
Зразок оформлення тез подано в Додатку 4.
Зміст подають на початку роботи. У ньому визначається план роботи.
Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх структурних компонентів роботи: вступу, розділів і підрозділів, висновків, списку використаних джерел та літератури, додатків.
Зразок оформлення змісту подано в Додатку 2.
У вступі обґрунтовується вибір теми, її актуальність з точки зору своєчасності і соціальної значущості; визначається об’єкт, предмет, мета й конкретні завдання та методи дослідження, бібліографічний огляд проблеми, визначаються часові та територіальні межі дослідження; подається структура роботи.
Використовуючи критичний аналіз і порівняння з існуючими науковими розробками означеної проблеми, автор повинен довести доцільність подальше дослідження даної теми на сучасному етапі розвитку науки. Для цього складається короткий огляд літератури, де стисло розкривається рівень наукового дослідження обраної наукової теми.
Обов’язковим елементом вступу наукової роботи є перелік наукових

32
КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської молоді» e-mail: man-kiev@ukr.net; www.kyiv.man.gov.ua методів дослідження та обґрунтування доцільності ї х застосування у процесі пошуку та аналізу фактологічного матеріалу і є необхідною умовою для досягнення заявленої в роботі мети.
Завершує вступ загальна характеристика структури науково- дослідницької роботи. У цьому параграфі дається стислий зміст кожного структурного розділу.
Основна частина включає 2-3 розділи, перший присвячений огляду
історіографії наукових розробок з обраної проблеми, що вже існують, другий має дослідницький характер. Кожний розділ закінчується стисло викладеними й узагальненими висновками.
Перший розділ складається з порівняльного аналізу опрацьованої наукової літератури згідно поставлених автором завдань у досягненні мети дослідження та авторських висновків з визначенням перспектив подальшого дослідження проблеми.
Другий розділ містить опис виконаного власного дослідницького завдання автором, це передбачає виклад отриманих результатів.
Особливе значення у викладі матеріалів відіграє лаконічність, точність, логічність, доступність матеріалу.
Наукова робота не повинна перетворюватись на переписування окремих сторінок із джерельної бази, надмірне цитування, механічний переказ чужих думок, без декларації власної точки зору. Використання цитат повинно виправдовуватись інформаційною доцільністю. Обсяг основної частини складає 15-16 сторінок друкованого тексту.
У висновках узагальнюються основні теоретичні й практичні результати дослідження, що ґрунтується на виконанні задекларованих завдань. Заключні висновки виконують роль логічного завершення проведеного дослідження в цілому. Висновок науково-дослідницької роботи складається: з висвітлення актуальності поставленої в роботі проблеми, з позиції закінченого дослідження, з висвітлення та формулювання основних підсумків виконаної роботи. У висновках слід обов’язково зазначити, яка мета була досягнута та які завдання були виконані, визначаються перспективи дослідження та можливість практичного застосування отриманих результатів.
Після загальних висновків прийнято вміщувати бібліографічний
список використаних джерел та літератури. Автор роботи повинен посилатися на першоджерела, книги, статті, ідеї чи висновки, які використано в дослідженні. Такі посилання дають змогу відшукати документи і перевірити достовірність цитування певних наукових

33
КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської молоді» e-mail: man-kiev@ukr.net; www.kyiv.man.gov.ua досліджень. Зразок оформлення списку – в Додатку 3.
У додатках подаються переважно ілюстративні матеріали: графіки, таблиці, малюнки, фотографії. Ця частина присвячена допоміжним та додатковим матеріалам, які при розміщенні їх у тексті основної частини можуть привести до його перевантаження.
Відсутність у роботі частини «Додатки» не впливає на якісну цінність наукового дослідження. Кількість сторінок цієї частини не враховується при визначенні обсягу наукової роботи.

34
КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської молоді» e-mail: man-kiev@ukr.net; www.kyiv.man.gov.ua
7
6

РЕЦЕНЗІЇ
Рецензія (для 11 класів) надається науковим співробітником – членом журі або консультантом.
Зміст рецензії має відображати результати аналізу й оцінки роботи з таких питань:


актуальність та складність обраної теми;


самостійність та повнота викладу матеріалу;


ступінь обґрунтованості положень дослідження;


достовірність наукових тверджень;


відповідність результатів дослідження меті та завданням роботи;


аргументованість висновків;


стиль та грамотність оформлення роботи.
У рецензії на науково-дослідницьку роботу мають бути висвітлені ті ж питання, що й у відгуку наукового (педагогічного) керівника.
Оцінка наукових досліджень та їх результатів має бути об’єктивною та відображати як позитивні, так і негативні аспекти роботи. Зокрема в рецензії подають зауваження щодо змісту дослідження, наголошують на висновках і твердженнях, що викликають сумніви, пропонують рекомендації щодо подальшого розв’язання поставленої проблеми дослідження, вказують на можливі шляхи практичного застосування результатів дослідження. Рецензії мають бути підписані та скріплені печаткою установи за місцем роботи того, хто їх готував.
ЗАХИСТ НАУКОВО-
ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ
Захист наукового дослідження – завершальний етап конкурсу науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН. Це процедура прилюдного оголошення основних висновків підготовлених досліджень.
Усі учасники конкурсу можуть виступати як опоненти. Під час захисту учень може пересвідчитись, якою мірою він оволодів проблемою, які в нього залишилися прогалини тощо.

35
КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської молоді» e-mail: man-kiev@ukr.net; www.kyiv.man.gov.ua
Захист відбувається таким чином:
1)
конкурсанти виступають з доповідями за темою дослідження;
2)
відповідають на поставлені запитання;
3)
уважно слухають виступи інших учнів, беруть активну участь у дискусії.
Для розкриття теми наукової роботи кожному учаснику конкурсу-захисту надається 7 хвилин. За цей час необхідно розкрити актуальність, означити мету дослідження, завдання, які були виконані для досягнення мети, предмет і об’єкт науково-дослідницької роботи, н а у к о в і методи дослідження, які були використані під час роботи, проаналізувати сучасний рівень дослідження обраної проблеми; порівняти власні результати досліджень з уже відомими.
Рекомендації доповідачам:
1.
Доповідь має бути короткою та лаконічною.
2.
Завдання доповідача – зацікавити слухачів, оприлюднити головні тези роботи.
3.
Для досягнення поставленої мети треба продумати:


форму та зміст виступу;


як спровокувати присутніх до дискусії
(риторичні запитання, зіставлення фактів, інтонаційні засоби);


які ілюстративні матеріали потрібні для візуалізації виступу;


електронна презентація повинна ілюструвати доповідь, а не дублювати
її.
4.
Мова має бути грамотною (багатослів’я, повторення спільнокореневих слів, слова-паразити, мовні штампи).
Готуючи доповідь, враховуйте, що за 7 хвилин у нормальному темпі можна виголосити 3-4 сторінки друкованого тексту. Тому слід все продумати, щоб вкластися у відведений час.
Виступ має бути чітко структурований і складатися з таких частин:

вступ, в якому презентується актуальність, мета та завдання дослідження;

визначається об’єкт, предмет та наукові методики дослідження;

аналізується фактологічний матеріал роботи і підтверджується конкретними прикладами та фактами;

наводяться загальні висновки.
Починати виступ слід зі звернення до присутніх: «Поважні члени журі, шановні вчителі, учні та усі присутні! Дозвольте запропонувати вашій увазі результати наукового дослідження на тему...».
Презентуючи результати своєї роботи в основній частині виступу,

36
КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської молоді» e-mail: man-kiev@ukr.net; www.kyiv.man.gov.ua доцільно продумати аргументи наведені у тезах, ілюструючи окремі положення (схеми, таблиці, малюнки, плакати, слайди, відеоматеріали, тощо). Завданням висновків є зв’язати початок і кінець виступу та підсумувати сказане. Наприкінці виступу треба подякувати усім присутнім за увагу.
Під час захисту особливого значення набуває темп мовлення та
інтонація того, хто виступає. З цією метою варто у тексті доповіді виділити ключові слова, які підпадають під наголос, розставити необхідні паузи, вдома прохронометрувати тривалість виступу, потренуватись декілька разів, щоб забезпечити вільне володіння матеріалом під час захисту.
Відповіді на поставлені після виступу питання мають бути конкретними, лаконічними і вичерпними.
Звертаємо Вашу увагу на необхідність активної участі у дискусії ( це доречно та грамотно сформульовані запитання, володіння науковою термінологією). За участь у ній учасники конкурсу-захисту отримують додаткові бали.
При захисті наукового дослідження оцінюється:
1.
Аргументація вибору теми з урахуванням власного вкладу дослідника.
2.
Чіткість, логічність викладання матеріалу.
3.
Повнота і вичерпність відповідей.
4.
Культура мовлення.
5.
Доцільність, якість, вміння використовувати наочні матеріали.
6.
Активна, кваліфікована участь у дискусіях (якість питань з виголошеної теми).
Пам’ятка доповідачу
1.
Бережіть голос. Уникайте пиття холодних напоїв, розмов на морозі, голосних вигуків.
2.
Зовнішній вигляд, поведінка та манери спілкування повинні відповідати конкретній ситуації.
3.
Перед виступом привітайте членів журі та всіх присутніх.
4.
Не показуйте своє хвилювання. Якщо ви сумлінно підготуєте виступ, то будете впевнені у своїх силах, але впевненість не повинна переходити в самовпевненість.
5.
Ваші пози, жести, міміка не повинні привертати надмірної уваги.
6.
Станьте зручніше, огляньте слухачів, глибоко вдихніть
і в повільному темпі починайте говорити.

37
КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської молоді» e-mail: man-kiev@ukr.net; www.kyiv.man.gov.ua
7.
Не говоріть, коли стоїте до слухачів спиною, записуючи щось на дошці.
8.
Пристосовуйте свій голос до умов захисту.
9.
Занадто тиха доповідь справляє враження невпевненої у своїх силах людини, занадто голосна – агресивність людини.
10.
Коли треба подивитися в текст виступу, опустіть очі, не нахиляючи голови. Чергуйте довгі речення з короткими.
11.
Не забувайте, що порівняння, приклади й малюнки допомагають краще зрозуміти суть виступу.
12.
Під час доповіді використовуйте указку.
13.
Робить логічні паузи, але не затягуйте виступ. Порушення регламенту може викликати протест аудиторії.
14.
Будьте тактовні і коректні, відповідаючи на запитання.
15.
Враховуйте деякі особливості людської уваги:


конкретний матеріал привертає увагу більше, ніж абстрактний;


люди звичайно зосереджуються краще на моментах, які промовець підкреслює;


реальний діалог активізує слухачів.

38
КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської молоді» e-mail: man-kiev@ukr.net; www.kyiv.man.gov.ua
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1.
Акінфієв О. Реферат як приклад дослідницької роботи учнів //
Історія в школі. – 1997. – № 8.
2.
Библиографическое описание документа. Общие требова- ния и правила составления: ГОСТ 7.1 – 84. – Введ. 01.01.86. – М., 1984.
– 75 с.
3.
Бюлетень ВАК України. – Спецвипуск. – 2000.
4.
Вища освіта України і Болонський процес: навч. посіб- ник /Під ред. В.Г. Кременя. Авторський колектив: М.Ф. Степко, Я.Я.
Болюбаш, В.Д. Шинкарук, В.В. Грубінко, І.І. Бабин. – Тер- нопіль:
Навчальна книга – Богдан, 2004. – 384 с.
5.
Вісник Малої академії наук України. – К., 1998. – № 1. – 70 с.
6.
Горбов В.М., Заблоцький В.П., Кабанова К.В., Забавська І.А. Ме- тодика написання науково-дослідницької роботи за курсом «Дослідник»
(методичні рекомендації). – Донецьк, ОЦТК, 2004. – 36 с.
7.
Довідник здобувача наукових ступенів: Зб. нормат. док. та інформ. матеріалів.../ Упоряд. Ю.І.Цеков; за ред першого заступ- ника голови ВАК України Р.В.Бойка. – К.: Ред. «Бюлетень Вищої атестаційної комісії України»: Вид-во «Толока», 2003. – 69 с.
8.
ДСТУ 4163-2003 Державна уніфікована система документації.
Вимоги до оформлення документів.
9.
Закон України «Про позашкільну освіту» // Освіта України. –
2000. – 2 серпня. – С. 1-12.
10.
Ивин А.А. Риторика: искусство убеждать. – М.: Фаир-Пресс, 2002.
– 300 с.
11.Ковбасенко Л.І. Мала академія наук України як пріоритетна форма позашкільної освіти // Обдарована дитина. – 2000. – № 5.
12. Лесин В. М. Як працювати з книгою: Метод. посібник – К.: Вища школа, 1998. – 71 с.
13. Мороз І. В. Структура дипломних, кваліфікаційних робіт та вимоги до їх написання, оформлення і захисту. – К.: НПУ ім.
М. П. Драгоманова, 1997. – 56 с.
14.
Наумовець А.Г. ВИ віч-на-віч з аудиторією. Дещо про «техно- логію» наукових доповідей, популярних лекцій, дисертаційних промов
і конкурсних проектів. – К.: Наукова думка. – 2003. – 56 с.

39
КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської молоді» e-mail: man-kiev@ukr.net; www.kyiv.man.gov.ua
15.
Наумовець А.Г. ВИ і Ваша аудиторія. Дещо про технологію підготовки доповідей, популярних лекцій, дисертаційних промов
і конкурсних проектів. – К., 2010.
16.
Научные работы: методика подготовки и оформления / Сост. И.Н.
Кузнецов. – Минск: Амалфея, 1998. – 272 с.
17.
Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спе- ціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності // Інформаційний збірник
Міністерства освіти України. – 1998. – № 23. – С.4 – 31.
18. Поради юному науковцю / Гімназія № 191 ім. П. Тичини (ви- дання 2-е, перероблене). – К., 2004. – 102 с.
19.
Сорокин Н.А. Дипомные работы в педагогических вузах: Учеб- ное пособие для студентов педагогических институтов. – М.: Просве- щение,
1986. – 128 с.
20.
Умови проведення міського конкурсу науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН «Дослідник». – К., 2011. – 12 с.
21.
Цехмістрова Г. С. Основи наукових досліджень: Навч. посіб. –
К.: Видавничий дім «Слово», 2004. – 240 с.
22.
Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: Підручник. –
К.: Атака, 2007. – 592 с.
23. Эко У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки: учебно-методическое пособие / Пер. с ит. Е. Костюкович. –
М.: Книжный дом «Университет», 2001. – 240 с.

40
КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської молоді» e-mail: man-kiev@ukr.net; www.kyiv.man.gov.ua
ДОДАТКИ
Додаток 1
Зразок оформлення титульної сторінки
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВМІСЬКРАДИ (КИЇВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)
КИЇВСЬКА МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
Відділення історії
Секція
Базова дисципліна: історія України
(ОБРАНА ТЕМА РОБОТИ)
Автор роботи
статус у МАН
прізвище, ім’я, по батькові
повна дата
народження (наприклад: 12 січня
1996 р.) учень (учениця) класу
(наприклад: 9 клас, 10 клас, 11 клас,
а не 23-Д група )
назва навчального закладу
район
домашня адреса
контактний телефон
Науковий керівник
(прізвище, ім’я, по батькові (повністю),
наукове звання, місце роботи; посада;
контактний телефон)
Педагогічний керівник
(прізвище, ім’я, по батькові (повністю),
наукове звання, місце роботи; посада;
контактний телефон)
Київ
2016

41
КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської молоді» e-mail: man-kiev@ukr.net; www.kyiv.man.gov.ua
Додаток 2
Зразок оформлення змісту
ЗМІСТ
Вступ ........................................................................................................ 2 1.
Жінка в античній Греції. Предмети жіночого туалету ...................... 5
Античні автори про жінок ............................................................... 5
Зображення предметів жіночого туалету у вазописі ..................... 7 2.
Посуд для догляду за тілом ................................................................. 12
Посуд для водних процедур .......................................................... 12
Посуд для зберігання олії .............................................................. 13
Догляд за волоссям ........................................................................ 16 3.
Декоративна косметика та посуд для її зберігання. Дзеркала .......... 18
Декоративна косметика та її використання .................................. 18
Посуд для зберігання косметики .................................................. 19
Дзеркала .................................................................................... 21
Висновки ...................................................................................... 23
Список використаних джерел та літератури ........................................ 25
Додатки ...................................................................................................... 2742
КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської молоді» e-mail: man-kiev@ukr.net; www.kyiv.man.gov.ua
Додаток 3
Зразок оформлення списку використаних джерел
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
І. Першоджерела:
1.
Аристотель. Соч. в 4-х томах. Т.1. – М.: Мысль, 1976. – 448 с.
2.
Геродот. История. – М.: Ладомир, 1999. – 739 с.
3.
Гомер. Илиада. Одиссея. – М.: Художественная литература,
1967. – 765 с.
4.
Еврипид. Трагедии. – М.: Искусство, 1980. – 652 с.
ІІ. Монографії:
5.
Андре Боннар. Греческая цивилизация. От Илиады до Парфено- на. – М.: Искусство, 1992. – 269 с.
6.
Античная культура Северного Причерноморья. – К.: Наукова думка, 1984. – 216 с.
7.
Античные государства Северного Причерноморья. – М.: Наука,
1984 – 391 с.
8.
Археологія Українскої РСР. Т.2. – К.: Наукова думка, 1971. – 500 с.
9.
Блаватский В.Д. Античная археология Северного Причерномо- рья. – М.: Академия наук СССР, 1961. – 228 с.
ІІІ. Статті:
10.
Павленко Ю. Етнічний розвиток Київської Русі // Генеза. – 1998.
– № 1-2. – С. 94-115.
11.
Копяков О. Захист прав національних меншин в СНД та Укра- їні //
Історичні та політологічні дослідження. – Донецьк, 2003. – № 1 (13). – С.
15-19.
12.
Цимбал Л. Золототкацтво Західної України // Берегиня. – 2000.
– № 4. – С. 43-50.
13. Часопису «Народознавство» виповнилося 10 років // Народна творчість та етнографія. – 2003. – № 5-6. – С. 111.
14. Алієва М. Традиційна календарна обрядовість азербайджанців
Київщини // Етнічна історія народів Європи. – Вип. 21. – 2006. –
С. 74-77.
IV. Автореферати дисертацій:
15.
Ачкіназі І.В. Кримчаки (проблема формування спільності та її етнічна історія до 1913 р.): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук. – К., 1999. – 21 с.

43
КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської молоді» e-mail: man-kiev@ukr.net; www.kyiv.man.gov.ua
V. Бібліографічні покажчики:
16.
Етнічні спільноти України: Етнографічні особливості: Реком. бібліогр. покажчик. – К., 2000. – 79 с.
VI. Інтернет-джерела:
Офіційний сайт Британського ліцею (Лондон) http://www. thebritishmuseum.ac.uk/
Додаток 4


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал