Комунальний позашкільний навчальний заклад «київська мала академія наук учнівської молоді»Pdf просмотр
Сторінка1/4
Дата конвертації01.01.2017
Розмір0.59 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4

КОМУНАЛЬНИЙ ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«КИЇВСЬКА МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ»
ОСНОВНІ
ВИМОГИ
ДО ПІДГОТОВКИ
І НАПИСАННЯ
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ
ТА РЕФЕРАТИВНИХ РОБІТ
(ВІДДІЛЕННЯ ІСТОРІЇ)
Методичні рекомендації
КИЇВ-2016

Укладачі:
О.М. Кухарська, Є.В. Моїсеєнко
Рецензент:
О.М. Титова, директор Центру пам’яткознавства НАН України, кандидат
історичних наук
О.М. Кухарська, Є.В. Моїсеєнко. Основні вимоги до підготовки
і написання науково-дослідницьких та реферативних робіт (відділення історії).
Навчально-методичний посібник. — К.: КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської молоді», 2016. — 54 с.
У посібнику вміщено вимоги, методичні рекомендації та поради щодо підготовки, написання, оформлення і захисту науково-дослідницьких робіт учнів- членів МАН у відділенні історії.
Видання адресоване методистам ВНМЦ м. Києва, педагогічним працівникам, які займаються організацією науково-дослідницької роботи з учнями Київської Малої академії наук, школярам, зацікавленим у поглибленні знань та опануванні навичок проведення науково-дослідницької роботи.
Рекомендовано відділенням історії Київської Малої академії наук учнівської молоді.
© КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської молоді», 2016

ЗМІСТ
Передмова
....................................................................................................5 1. Загальні положення ..............................................................................7 2. Етапи написання науково-дослідницької роботи ...........................10 2.1.
Підготовчий етап
..................................................................10 2.1.1.
Вибір теми дослідження
...........................................10 2.1.2.
Складання програми наукового дослідження ........11 2.1.3. Визначення мети і завдань дослідження ........................ 11 2.1.4. Виділення об’єкта та предмета дослідження .......... 12 2.1.5. З’ясування хронологічних та територіальних меж наукової роботи
13 2.1.6. Обґрунтування актуальності, новизни наукового дослідження
.............................................................................13 2.2. Складання детального плану роботи ..................................14 2.3. Вивчення літератури ............................................................14 2.3.1. Добір фактичного матеріалу, обробка й критичний аналіз результатів дослідження ......................................................16 3. Види наукової роботи учнів (реферат, пошуково-дослідницька, науково- дослідницька роботи) ........................................................................................17 4. Вимоги до тексту наукової роботи ...............................................................21 4.1. Мова і стиль наукової роботи ............................................. ………...21 4.2. Форматування тексту (обсяг, шрифт, інтервал та береги роботи) .24 4.3. Оформлення заголовків ....................................................................24 4.4. Нумерація сторінок .........................................................................24 4.5. Правила цитування та посилання на використані джерела
.........................................................................................25 4.6. Скорочення ........................................................................... 26 4.7. Основні вимоги до бібліографічного опису наукової літератури
27 4.8. Ілюстрації та таблиці ...........................................................30 4.9. Оформлення додатків ..........................................................30 5. Основні вимоги до написання роботи ............................................31 5.1. Структура наукової роботи ................................................ 31 5.2. Зміст та оформлення наукової роботи .............................. 31 6. Відгуки та рецензії ........................................................................... 35 7. Захист науково-дослідницької роботи ........................................... 36
Використана література ....................................................................... 39
Додатки
..................................................................................................41

КИЇВСЬК
А
МА
Л
А
АК
А
ДЕМІ
Я
Н
А
УК
УЧНІВСЬ
К
ОЇ
М
О
Л
О
ДІ
e-
m
a
il
: km
a
n
_
h
is
to
ry
@u
k
r.n
et

Істо ричне кр аєзнавс тв о
Все св
ітня
іст орія
А
рх еол огі
я
Етн ологія
Істо рія
Украї
ни
Відд
іленн
я
істо
рі
ї

КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської молоді» e-mail: man-kiev@ukr.net; www.kyiv.man.gov.ua
5
ПЕРЕДМОВА
Мета запропонованої розробки – донести до уваги учнів, вчителів, методистів, педагогічних та наукових керівників основні вимоги до написання і оформлення науково-дослідницьких та реферативних учнівських робіт при проведенні І, ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН
України.
Система позашкільної освіти в Київській Малій академії наук учнівської молоді протягом навчання передбачає підготовку та написання учнями наукових робіт: реферату, пошуково-дослідницької, науково-дослідницької роботи. Головною умовою ефективності виконання цих письмових робіт є чітка організація самостійної роботи й дотримання певних вимог: систематичності, послідовності, єдності вимог тощо.
Підготовча науково-освітня робота в Київській Малій академії наук учнівської молоді проводиться з учнями 8-11-х класів загальноосвітніх шкіл м. Києва.
Позитивний досвід територіальних відділень Малої академії наук
України свідчить, що саме у процесі дотримання певної послідовності у підготовці письмових дослідницьких робіт учні набувають необхідні уміння та навички наукового дослідження.
У посібнику розглянуто весь процес підготовки науково- дослідницької роботи, наведено правила її оформлення, дані рекомендації щодо порядку проведення публічного захисту роботи, подано вимоги та поради щодо оформлення матеріалів, які використовуються у додатках.
При підготовці посібника використано нормативні документи, які регламентують державні стандарти України, та інструкції, які визначають порядок виконання дослідження, правила оформлення його результатів, а також нормативно- довідкові матеріали з вимогами до наукової роботи:


нормативні документи ВАК України щодо підготовки науково- дослідницьких робіт;


ДСТУ 3008 Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура
і правила оформлення;


ДСТУ 4163-2003 Державна уніфікована система документації.
Вимоги до оформлення документів.
Методичні рекомендації розраховані н а учнів, вчителів, керівників секцій, методистів РНМЦ, керівників наукових товариств і т.д.


КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської молоді» e-mail: man-kiev@ukr.net; www.kyiv.man.gov.ua
6
1
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Учні-члени Київської Малої академії наук учнівської молоді протягом навчання готують та захищають реферативні
, науково-дослідницькі та пошукові роботи.
1.2. Дана методична розробка визначає основні вимоги до підготовки, написання, оформлення реферативних, наукових та пошукових робіт.
1.3. Якісній підготовці та написанню реферативних, наукових та пошукових робіт сприяє:


систематизація, поглиблення та закріплення отриманих учнями протягом навчання теоретичних знань;


формування умінь та навичок наукового дослідження історичної проблематики та її самостійного аналізу, формулювання узагальнень
і обґрунтовування висновків; застосування набутих знань при вирішенні наукових і практичних завдань;


розвиток навичок самостійної дослідницької роботи.
1.4. Виконуючи різні види наукової роботи, слід враховувати, що в сучасних дослідженнях з проблем історії, етнології, археології,
історичного краєзнавства широко використовуються різні методи досліджень теоретичного та емпіричного рівнів. До теоретичних методів належать методи аналізу й синтезу, абстрагування та деталізації, моделювання, індукції та дедукції тощо. До емпіричних методів – спостереження, опитування, тестування, експерименту тощо.
Усі види учнівських наукових робіт передбачають дуже важливий етап добору, систематизації, вивчення теоретичних та інших інформаційних джерел з обраної проблеми дослідження.
Під час підготовки рефератів використовуються переважно теоретичні методи дослідження (зокрема аналіз, узагальнення, порівняння), у всіх інших видах наукових робіт учні повинні обов’язково застосовувати як теоретичні, так і емпіричні методи дослідження.
1.5.
Основні завдання керівників секцій відділення історії
Київської Малої академії наук учнівської молоді:


залучити учнів до науково-дослідницької роботи;


сприяти додатковій освіті;


пропагувати наукові дослідження учнівської молоді;


здійснювати профорієнтаційну роботу, готуючи майбутніх науковців.

КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської молоді» e-mail: man-kiev@ukr.net; www.kyiv.man.gov.ua
7 1.6. У відділенні історії Київської МАН працюють секції:


археології;


етнології;


історії України;


всесвітньої історії;


історичного краєзнавства.
1.7. Формою роботи в секціях є:


теоретичні заняття;


консультативна та індивідуальна робота;


практичні заняття;


лекції;


семінари;


конференції;


зустрічі з ученими;


конкурси науково-дослідницьких робіт.
1.8. Старшокласники опановують курс «Основи наукових досліджень», набувають початкових навичок самостійної наукової роботи.
Основні завдання курсу:

надати глибокі теоретичні знання про суть наукової діяльності;

сприяти оволодінню методологією наукового дослідження, поглибленню та творчому переосмисленню навчального матеріалу;

сприяти напрацюванню учнями навичок самостійної теоретичної та практичної роботи, аналізу спеціальної літератури, знайомству із сучасними методиками, методами та засобами наукового дослідження;


сприяти розвитку творчого мислення та вміння використовувати отримані теоретичні знання в практичній діяльності;


привчити молодь до вживання наукової термінології;


ознайомити і з правилами оформлення результатів досліджень, їх захисту та підготовки до публікації.
1.9. Результатом роботи є написання наукового дослідження. Тематика наукових робіт
(рефератів або пошуково-дослідницьких) довільна, але відповідає профілю секції.
Серед видів наукових досліджень доцільно виокремити:


біографічні (збір матеріалу, дослідження життя та діяльності відомих або маловідомих історичних особистостей);


краєзнавчі (вивчення історії населених пунктів, промислових або інших підприємств, установ чи музеїв),


історичні (дослідження, аналіз історичних подій та процесів, що відбувались у певний час на відповідній території);


археологічні (вивчення, систематизація, аналіз матеріальної культури давніх народів України та світу);

КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської молоді» e-mail: man-kiev@ukr.net; www.kyiv.man.gov.ua
8


етнологічні (вивчення культури, побуту, традицій , вірувань різних народів
України та світу).
1.10. Педагогічними та науковими керівниками учнів можуть бути вчителі шкіл, ліцеїв, гімназій, науковці, викладачі вищих навчальних закладів, керівники секцій МАН.
1.11. Щорічно, наприкінці І семестру, у рамках Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України проводяться шкільні та районні етапи конкурсу (І етап). Роботи переможців (І, ІІ, ІІІ місця) рекомендуються для участі у II (міському) етапі конкурсу. Переможці ІІ етапу (І місце) беруть участь у ІІІ (Всеукраїнському) етапі конкурсу.

КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської молоді» e-mail: man-kiev@ukr.net; www.kyiv.man.gov.ua
9
2

ЕТАПИ НАПИСАННЯ
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ
РОБОТИ
2.1. Підготовчий етап
2.1.1. Вибір теми дослідження
Будь-яка науково-дослідницька робота починається з вибору теми.
Практика показує, що правильно обрана тема
– перший крок до успіху.
Важливо, щоб тема дослідження була суспільно вагомою, проблемною, відповідала інтересам дослідника, була конкретною і стосувалася однієї з актуальних проблем сучасної науки. Обираючи тему, необхідно дотримуватись таких основних критеріїв:
а) актуальність – має визначати корисність і доцільність теми наукової роботи;
б) оригінальність – має риси, не характерні для вже існуючих робіт;
в) перспективність – зібраний фактологічний матеріал можна розділити на
2-3 роботи; кожна наступна робота має розширювати коло вивченням проблеми; г) забезпеченість джерелами та літературою – необхідна попередня консультація з фахівцями;
д) особиста зацікавленість темою учнем.
Назва теми повинна бути конкретною, узгоджуватися з об’єктом та предметом дослідження. Бажано уникати в назвах формулювань типу
«Дослідження питання…», «Дослідження деяких шляхів…», «Деякі питання…», «Матеріали до вивчення…» тощо, які не забезпечують необхідної конкретизації у вирішенні обраної проблеми.
Обравши тему роботи, учень має чітко усвідомити, яку головну проблему треба вирішити в ході дослідження. Назва роботи має точно вказувати на основну проблему, бути чітко, коротко й лаконічною сформульованою і точно відповідати змісту роботи.
Якщо юний науковець не в змозі самостійно обрати тему дослідження, він може звернутися до вчителя, керівника секції або наукового керівника по допомогу. Орієнтовна тематика всіх видів наукових робіт для кожної секції розробляється їхніми науковими керівниками.
Визначившись із темою, учень має зрозуміти сутність пропонованої ідеї, її актуальність і новизну.
2.1.2. Складання програми наукового дослідження
Для успішного написання науково-дослідницької роботи необхідно пройти

КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської молоді» e-mail: man-kiev@ukr.net; www.kyiv.man.gov.ua
10
основні етапи роботи:


обрати тему роботи, об’єкт і предмет дослідження;

скласти детальний план роботи;

обрати та проаналізувати наукову літературу з обраної теми;

підібрати фактологічний матеріал;

обрати методику дослідження матеріалу;

визначити першоджерела і наукові методи дослідження;

скласти бібліографії майбутнього дослідження;

провести експерименти;

обробити матеріали дослідження;

написати текст наукової роботи (аналіз та узагальнення результатів);

оформити структуру тексту роботи;

захистити наукову роботу.
2.1.3. Визначення мети і завдання роботи
Мета дослідження – це постановка проблеми та окреслення основних шляхів (методів) її розв’язання, це визначення автором своєї стратегії в отриманні нових знань про об’єкт та предмет дослідження. Правильна постановка проблеми показує рівень усвідомлення автором складності тих питань, на які він відповідає у своїй роботі.
Виходячи із загальної мети, слід чітко сформулювати завдання, пов’язані з виявленням найсуттєвіших ознак і внутрішньої структури об’єкта та предмета дослідження.
Мета наукової роботи
– виявлення нових фактів або уточнення відомих раніше, але недостатньо досліджених. Мета – це узагальнена назва того, що планується досягти в процесі роботи.
Це конструктивний принцип, який організує та об’єднує весь текст. Мета повинна узгоджуватися з назвою роботи, між метою і кінцевим результатом дослідження має бути тісний зв’язок: поставленої мети необхідно обов’язково досягти.
Реалізація мети досягається через розв’язання низки конкретних, взаємообумовлених дослідницьких завдань.
Завдання:


розкривають суть теми дослідження;


знаходять своє висвітлення у висновках, які фіксують і узагальнюють результати їх виконання.
Послідовність визначених завдань має бути такою, щоб кожне наступне логічно випливало з попереднього.
Завдання дослідження полягає у виборі напрямків та шляхів для реалізації мети роботи. Кроки реалізації відображаються в конкретних назвах розділів та параграфів плану роботи
і співвідносяться
із назвою теми.

11
КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської молоді» e-mail: man-kiev@ukr.net; www.kyiv.man.gov.ua
Цілий комплекс завдань – це алгоритм безпосередньої моделі всього дослідження або частини більшої програми, зумовлений логікою етапів даного наукового пошуку.
2.1.4. Виділення об’єкта та предмета дослідження
Обов’язковими компонентами дослідження є об’єкт і предмет дослідження. Визначаючи об’єкт та предмет дослідження, необхідно зважати на те, що між ними і темою роботи є логічні зв’язки.
Об’єкт дослідження – це процес або явище, що містить проблемну ситуацію й обране для наукового пошуку. Визначаючи об’єкт, необхідно знайти відповідь на запитання: що розглядається?
Предмет дослідження – міститься в межах об’єкта. Це окремі сторони
і властивості об’єкта, той понятійний, безпосередній аспект проблеми, що розглядається відповідно до певної мети як у теоретичному, так і в експериментальному планах. Саме предмет дослідження обумовлює тему наукової роботи, яка виноситься на титульну сторінку як назва.
В об’єкті дослідження визначається загальна сфера наукового пошуку, у предметі дослідження чітко позначається явище, етап чи процес, які мають розглядатися у науково-дослідницькій роботі. Визначення предмета дослідження слід розуміти як виокремлення параметрів певного
«ракурсу» наукового пошуку, у визначенні основних компонентів характеристики об’єкта дослідження.
Наприклад, у роботі «Шлюб і сім’я поліщуків ХІХ-ХХ ст.» об’єктом дослідження є етнографічна група українців Полісся, предметом є розвиток сімейно-шлюбних стосунків поліщуків, а саме родинні звичаї, обряди й традиції, які побутували в їхньому житті.
2.1.5.
З’ясування хронологічних і територіальних меж наукової
роботи
У наукових роботах історичного напрямку обов’язково треба вказувати
їхні хронологічні та територіальні межі.
Хронологічні межі – відрізок часу, що дає уявлення про період, який розглядається в роботі. Існує верхня та нижня межа дослідження, кожна з них обґрунтовується відповідно до мети дослідження. Територіальні межі визначають територію, на яку поширюється дослідження. Наведемо приклад.
Якщо тема роботи звучить:
«Проблеми етнології у науковій періодиці незалежної України», то хронологічні межі дослідження охоплять 1991 рік – початок ХХІ століття. Територіальні

12
КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської молоді» e-mail: man-kiev@ukr.net; www.kyiv.man.gov.ua межі охоплюють Україну в сучасних її кордонах.
2.1.6.
Обґрунтування актуальності та новизни наукового
дослідження.
При обранні теми основними критеріями повинні бути новизна та актуальність.
Актуальність
дослідження
конкретної наукової проблеми зумовлюється соціальним замовленням, що відображено у відповідних державних документах, практичними завданнями певної галузі науки, необхідністю розширення парадигми сучасних уявлень про певні процеси чи явища, недостатнім рівнем розробки окремих аспектів наукової проблеми.
Характеристика новизни наукового дослідження подається у вигляді короткої анотації нових наукових положень (рішень), запропонованих автором особисто. Спрямування можливе на: а) розкриття практичної новизни (розробка методичних рекомендацій, дидактичних пропозицій, нових форм організації праці); б) визначення рівня новизни отриманих теоретичних і практичних результатів, їх місця серед відомих наукових фактів (конкретизація, доповнення, трансформації); в) оцінка нових результатів у розгорнутому, аргументованому і чіткому викладі.
У науковій роботі коротко викладаються нові рішення, запропоновані учнем особисто, показується відмінність отриманих результатів від відомих раніше, описується ступінь новизни.
2.2.
Складання детального плану роботи
Попередній план складається найчастіше після опрацювання наукової літератури, але під час роботи може коригуватися, доповнюватися, вдосконалюватися. Написання наукової роботи без плану не припустимо. Він допомагає презентувати майбутню роботу композиційно.
Робочий план авторові допомагає скласти його науковий керівник.
Керівник також надає наукову допомогу, контролює виконання роботи, вносить необхідні корективи, дає рекомендації щодо доцільності прийняття того чи
іншого рішення.
Робочий план має довільну форму. Як правило, це план-рубрикатор, що складається з переліку розташованих у колонку рубрик, об’єднаних внутрішньою логікою дослідження даної теми. Такий план дає можливість

13
КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської молоді» e-mail: man-kiev@ukr.net; www.kyiv.man.gov.ua представити досліджувану проблему в різних варіантах.
На кінцевих етапах роботи складають план-проспект, доцільність якого визначається тим, що через систематичне включення нових даних його можна довести до заключної схеми роботи.
2.3.
Вивчення літератури
Вивчення літератури починається відразу після обрання теми.
Виконуючи роботу, доводиться читати близько 10-30 книг та статей, і лише деякі увійдуть до бібліографії роботи. Буде корисним, якщо для кожного розділу учень заведе окремий файл чи папку, куди будуть складатися матеріали згідно розділу у відповідності до викладення матеріалу. Після того, як вся література систематизована та опрацьована, треба розмістити її відповідно до плану та виключити зайве.
Звичайно, опрацювання наукових джерел починають з підручної літератури, галузевих енциклопедій та узагальнюючих праць, щоб добре розібратися у визначенні досліджуваного явища, з’ясувати його головні ознаки.
У процесі аналізу й узагальнення матеріалу слід дотримуватися наукової етики. Неприпустимо перекручувати факти, висувати безпідставні
ідеї, чужі думки видавати за власні, використовувати запозичений матеріал без посилань на автора. Кожна цитата, кожна авторська думка дослідників, що були використані в тексті наукової роботи, обов’язково мають супроводжуватися посиланням на джерело.
Під час роботи з науковими джерелами слід пам’ятати, що власне дослідження передбачає передусім критичний аналіз досліджуваного джерела.
Це розширює можливості коректного окреслення тих аспектів наукової проблеми, що недостатньо досліджені, і надає можливість точніше виокремити корпус конкретних евристичних завдань.
Автор наукового дослідження повинен володіти науковою термінологією для аргументації власного бачення вирішення обраної проблеми.
При цьому він має показати вміння оперувати відповідною науковою термінологією, осмислювати ті наукові визначення, які найбільш точно характеризують проблему його дослідження.
Слід зауважити, що введення нових термінів потребує глибокого обґрунтування
У науковій роботі, за всієї різноманітності джерел та пріоритетів,
важливо дотримуватися вимог комплексного використання джерел.
Для якісного проведення дослідницької роботи необхідно вивчити та дати аналіз раніше опублікованим роботам за темою дослідження.

14
КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської молоді» e-mail: man-kiev@ukr.net; www.kyiv.man.gov.ua
Результати попередніх досліджень відображені в таких наукових роботах: монографії, наукові статті, тези виступів на конференціях, реферати, дисертації, наукові доповіді та звіти.
Робота з джерелами теоретичного характеру та опрацювання практичного матеріалу починається вже під час вибору теми. Перш за все, слід ознайомитися з публікаціями в періодичних виданнях та наукових збірках, звертаючи увагу, по-перше, на тематику статей, їхній зміст, по-друге, на посилання, зроблені у статтях (в подальшому це допоможе у підборі наукової літератури для написання теоретичного розділу роботи).
Наступним етапом є вивчення праць, на які посилаються автори статей.
Документальні джерела наукової
інформації розподіляються за такими групами:


наукові видання: авторські та колективні монографії;


недруковані джерела: архівні документи, світлини, звіти;


періодичні видання: журнали, газети, збірки статей, науково-популярні видання, матеріали наукових конференцій та круглих столів, наукові записки;


дисертації, автореферати дисертацій;


інформаційні та статистичні видання: бюлетені;


довідкова література: енциклопедії, словники, довідкові видання;


бібліографічні видання: тематичні збірки наукових видань.
Ці видання є в бібліотеках міста. Полегшити роботу щодо пошуку та підбору літератури можуть систематичні, алфавітні та предметні каталоги, бібліографічний відділ. Для підбору періодичної літератури варто звернутися до переліку статей, опублікованих у плані календарного року видавництв та науково-дослідних інститутів, розміщеному наприкінці останнього номера журналу за кожний рік видання.
Слід зазначити, що кожне із згаданих джерел має свої переваги й недоліки. Наприклад, монографія є більш глибоким і цілісним аналізом явища, що досліджується, однак, потрібно мати на увазі, що за 2-3 роки, що пішли на підготовку видання книги, дані, які містяться в ній, можуть застаріти.
Журнали містять найновішу інформацію, але вони є менш зорієнтовані за визначеною тематикою. Матеріали щодо обраної теми можуть бути розміщені по різних журналах.
На сьогодні додатковим і актуальним джерелом інформації є новітні комп’ютерні технології. Доступ до Інтернету та його використання
є бажаною умовою написання дослідницької роботи за умови критичного

15
КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської молоді» e-mail: man-kiev@ukr.net; www.kyiv.man.gov.ua ставлення до розміщених в Інтернеті матеріалів.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал