Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Основи інформатизації суспільства» Київ – 2013Скачати 228.5 Kb.
Дата конвертації01.01.2017
Розмір228.5 Kb.
ТипПротокол


Вищий навчальний заклад

Університет економіки та права «КРОК»
ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор О.І.Шаров

«___» ______________ 201_ р.КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
«Основи інформатизації суспільства»

Київ – 2013
Передмова

Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни РОЗРОБЛЕНО

кафедрою міжнародних відносин та інформації

факультету міжнародних відносин
РОЗРОБНИК

І.О.ЧЕРНОЗУБКІН доцент кафедри міжнародних відносин та інформації, кандидат технічних наук, доцент

РЕЦЕНЗЕНТ

О.В.КАРТУНОВ завідувач кафедри суспільних наук, доктор політичних наук, професор

Зауваження враховані. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни відповідає стандартам вищої освіти, вимогам МОН України та Університету «КРОК»

РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО кафедрОЮ

Протокол №

1

від

«30» серпня 2013 р.

Завідувач кафедри
Д.І.Ткач


УХВАЛЕНО ВЧЕНОЮ РАДОЮ ФАКУЛЬТЕТУ

Протокол №

1

від

« 3 » вересня 2013 р.

Декан факультету
В.В.Рокоча


ЗМІСТ


 1. Сфера застосування

 2. Опис дисципліни

 3. Навчальна програма дисципліни

3.1. Мета та завдання навчальної дисципліни

3.2. Зміст навчальної дисципліни 1. Робоча навчальна програма дисципліни, плани лекцій та семінарських (практичних) занять, завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни

4.1. Тематичний план дисципліни

4.2. Плани лекцій та семінарських (практичних) занять. Завдання для самостійної роботи студентів

4.3. Засоби для проведення поточного та підсумкового контролю

4.4. Перелік рекомендованих підручників, інших методичних та дидактичних матеріалів 1. Критерії оцінювання результатів навчання студентів

5.1. Схема нарахування балів з дисципліни

5.2. Умови нарахування балів

5.3. Критерії підсумкового оцінювання


 1. Комплексна контрольна робота (ККР) для перевірки знань з дисципліни

 2. Лист погодження комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни

 3. Лист подовження дії комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни кафедрою – розробником

 4. Додатки:

– конспект лекцій (посібник);

– наочні матеріали (слайди електронних презентацій).1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей комплекс поширюється на усі структурні підрозділи Вищого навчального закладу «Університет економіки та права «КРОК», в яких вивчається навчальна дисципліна.

Навчальна дисципліна «Основи інформатизації суспільства»

– вивчається згідно навчальних планів підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовкиГалузі знань

Напрями підготовки

Шифр

Найменування

Код

Назва

0302

Міжнародні відносини

6.030204

Міжнародна інформація

0305

Економіка та підприємництво

6.030507

Маркетинг (програма «КРОК-Профі»)


2. ОПИС ДИСЦИПЛІНИШифр дисципліни (ідентифікатор)

3.36 ВСТип дисципліни

вибірковаПопередні умови

попереднє вивчення дисциплін:

Інформатика та інформаційні системи

Триместр

4Кредити ECTS

2Заняття з викладачем

32 год.Форми підсумкового контролю

диференційований залікМетоди проведення

лекції, семінарські та практичні заняттяРезультати навчання

характеризувати основні тенденції впливу інформатизації на суспільство та його складові;

обґрунтовувати засади становлення інформаційного суспільства в Україні;

аналізувати сутність основних понять щодо інформатизації суспільства;

порівнювати особливості політики розвинутих країн у сфері інформатизації;

аналізувати трансформацій економічних, політичних, соціальних і культурних структур сучасного суспільства під впливом інформатизації;

оцінювати явища соціального, політичного, культурного, економічного життя сучасного українського суспільства в процесі його інформатизації та визначати своє місце в ньому;

застосовувати знання для організації своєї діяльності в умовах формування інформаційного суспільства в нашій державі;

впроваджувати сучасні інформаційні технології в основні сфери діяльності суспільства та оцінювати їх соціальний та етичний сенс;

аналізувати та обробляти грамотно і швидко інформацію, вільно орієнтуватися в інформаційних потоках, бути готовим до постійної взаємодії з інформацією та взаємообміну між членами суспільства з використанням засобів інформатизації.
Зміст дисципліни

Розділ 1. Теоретико-методологічні основи інформатизації суспільства.

Тема 1 Аналіз історичного процесу розвитку суспільства.

Тема 2 Теоретичні засади формування інформаційного суспільства та роль інформаційних технологій.

Розділ 2. Аналіз інформатизації суспільства. Інформатизація в Україні.

Тема 3. Трансформації в економіці як підґрунтя інформатизації суспільства.

Тема 4. Соціальні трансформації в процесі інформатизації суспільства.

Тема 5. Політичний аспект інформатизації суспільства.

Тема 6. Культурологічні проблеми інформатизації суспільства.

Тема 7. Інфраструктура інформаційного суспільства.

Тема 8. Стан інформатизації в Україні.

Тема 9. Основні тенденції та перспективи інформатизації суспільства.

Література

1. Чернозубкін І.О. Основи інформатизації суспільства: навчально-методичний посібник / І.О. Чернозубкін ; Університет економіки та права "КРОК". - К.: Ун-т економіки та права "КРОК", 2004. - 188 с.

2. Чернозубкін І.О. Основи інформатизації суспільства: навчально-методичний посібник у схемах і таблицях / І.О. Чернозубкін. - К.: Ун-т економіки та права "КРОК", 2006. - 78 с.

3. Чічановський А.А. Інформаційні процеси в структурі світових комунікаційних систем: підручник / А. А. Чічановський, О. Г. Старіш. - К.: Грамота, 2010. - 568 с.

4. Картунов О.В. Інформаційне суспільство: аналіз політичних аспектів зарубіжних концепцій. /О.В. Картунов, О.О. Маруховський. – К.: Ун-т економіки та права «КРОК», 2012. – 344 с.

Мова

українська


3. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

Навчальна програма вибіркової дисципліни «Основи інформатизації суспільства» затверджена в складі Комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни рішенням Вченої ради факультету міжнародних відносин Університету «КРОК» від «3» вересня 2013 р., протокол № 1.3.1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета вивчення дисципліни полягає в аналізі особливостей переходу сучасного суспільства до інформаційної фази (інформаційного суспільства), змін в системі матеріального виробництва, економіки, трансформації соціальних, культурних і політичних структур під впливом інформатизації.

Завданнями навчальної дисципліни є:

формування системи знань щодо інформаційно-технологічних, економічних, соціальних, політичних, культурологічних передумов переходу сучасного суспільства до інформаційного суспільства;

формування практичних навичок щодо аналізу сучасних тенденцій розвитку суспільства, виявлення загальних рис та особливостей цього процесу;

вивчення змін (трансформацій), які відбуваються в системі матеріального виробництва та інфраструктурі під впливом інформатизації, нормативно-правових основ інформатизації в Україні;

засвоєння методичних засад зміни соціальних, політичних та економічних інститутів, а також суспільних і морально-культурних відносин в умовах інформатизації та визначення особливостей даного процесу;

визначення соціального статусу людини в інформаційному суспільстві;

ознайомлення з особливостями політики розвинутих держав світу у сфері інформатизації;

виховання активної позиції у житті, відповідальності за своє місце і значущість у соціальній структурі сучасного українського суспільства, формування самостійного і критичного мислення, вміння бачити проблеми, що виникають в реальній діяльності та шукати шляхи їх раціонального вирішення, використовуючи сучасні інформаційні технології.

Освоївши програму навчальної дисципліни студенти повинні бути здатними вирішувати професійні завдання із застосуванням сучасних методичних підходів та інструментів інформатизації та володіти наступними професійними компетенціями для реалізації вказаних завдань:

характеризувати основні тенденції впливу інформатизації на суспільство та його складові;

обґрунтовувати засади становлення інформаційного суспільства в Україні;

аналізувати сутність основних понять щодо інформатизації суспільства;

порівнювати особливості політики розвинутих держав світу у сфері інформатизації;

аналізувати трансформацій економічних, політичних, соціальних і культурних структур сучасного суспільства під впливом інформатизації;

оцінювати явища соціального, політичного, культурного, економічного життя сучасного українського суспільства в процесі його інформатизації та визначати своє місце в ньому;

застосовувати знання для організації своєї діяльності в умовах формування інформаційного суспільства в нашій державі;

впроваджувати сучасні інформаційні технології в основні сфери діяльності суспільства та оцінювати їх соціальний та етичний сенс;

аналізувати та обробляти грамотно і швидко інформацію, вільно орієнтуватися в інформаційних потоках, бути готовим до постійної взаємодії з інформацією та взаємообміну між членами суспільства з використанням засобів інформатизації.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

основні характерні риси інформаційного суспільства;

сутність понять «інформатизація суспільства», «інформаційний ресурс держави», «політика держави у сфері інформатизації», «інформаційна культура»;

основні тенденції впливу інформатизації на суспільство, результати аналізу трансформацій його економічних, політичних, соціальних і культурних структур;

особливості політики розвинутих держав світу у сфері інформатизації;

засади становлення інформаційного суспільства в Україні, нормативно-правове забезпечення інформатизації українського суспільства.вміти:

аналізувати соціально-економічні процеси та проблеми становлення в Україні інформаційного суспільства;

оцінювати явища соціального і економічного життя сучасного українського суспільства в процесі його інформатизації та вміти визначати своє місце в ньому;

застосовувати знання для організації своєї діяльності в умовах формування інформаційного суспільства в нашій державі;

сприяти становленню та розвитку інформаційного суспільства в Україні, впровадженню нових інформаційних технологій в суспільне життя країни.

Міждисциплінарні зв’язки

Дисципліна вивчається, спираючись на знання, навички та вміння, які отримані під час вивчення дисциплін “Інформатика та інформаційні системи” і попереджує такі фахові дисципліни професійної підготовки, як “Міжнародна інформація”, “Міжнародні інформаційні системи та технології”, “Міжнародне інформаційне право”, “Інформаційний бізнес”, “Міжнародні інформаційні відносини”, “Інформаційні компанії”.3.2. Зміст навчальної дисципліни

Вступ

Мета та основні завдання дисципліни. Характеристики дисципліни та порядок її вивчення. Застосування системного підходу при вивченні дисципліни. Методична база дисципліни.

Термінологічна основа дисципліни: поняття "інформація", "інформаційна технологія", "інформаційна політика", "інформатизація".

Значення інформатизації для сучасного суспільства. Програми інформатизації розвинутих країн світу (США, Японія, країни ЄС) та України.

Загальна характеристика впливу інформатизації на підсистеми сучасного суспільства: економічну, соціальну, політичну, морально-культурну. Підвищення ролі інформації та знань у сучасну добу.

Розділ 1. Теоретико-методологічні основи інформатизації суспільства.

Тема 1. Аналіз історичного процесу розвитку суспільства.

Поняття терміну "періодизація". Багатоманітність варіантів періодизації процесу розвитку суспільства. Основні концепції розвитку суспільства.

Теорія локальних цивілізацій Арнольда Дж. Тойнбі. Теорія трьох хвиль Е.Тоффлера. Теорія розвитку суспільства Д.Белла. Марксистська формаційна концепція періодизації історичного розвитку людської цивілізації. Теорія інформаційних революцій А.І.Ракітова як розвиток підходів радянських вчених на історичний процес розвитку суспільства, комп'ютерна цивілізація. Визначення поняття "постіндустріальне суспільство". Передумови переходу індустріального суспільства в постіндустріальне, процес перетворення машинної технології в інтелектуальну (Д.Белл, Г.Кан, А.Вінер). Ведуча роль теорії постіндустріального суспільства Д.Белла.

Розвиток теорії постіндустріального суспільства: теорія технотронного суспільства З. Бжезинського (вплив техніки і електроніки на суспільство); теорія електронного суспільства М. Мак-Люєна (роль комунікації у розвитку суспільства); теорія суспільства, побудованого на знанні П.Друкера (зміни ролі знання і наукової організації праці в суспільстві). Розвиток теорії постіндустріального суспільства російськими і українськими вченими (В.Іноземцев, Р.Абдеєв, Р.Калюжний, В.Цимбалюк, В.Коломієць, В.Ковалевський, О.Шевчук, О.Голубицький).

Основні переваги і недоліки теорії постіндустріального суспільства.

Тема 2. Теоретичні засади формування інформаційного суспільства та роль інформаційних технологій.

Передумови виникнення теорії інформаційного суспільства. Роль новітніх технологій. Загальний зміст поняття "інформаційне суспільство". Характерні риси інформаційного суспільства. Аспекти, що характерні для інформаційного суспільства. Основні негативні тенденції переходу до інформаційного суспільства.

Конвергенція теорій постіндустріалізму та інформаційного суспільства в працях Д.Белла, Е.Тоффлера. Зростання ролі засобів комунікації і знання для економічного і соціального життя, глобальна інформаційна інфраструктура.

Основні риси інформаційного суспільства в працях вчених (М.Кастельс, Дж.Мартін, Р.Ф.Абдеєв, Й.Масуда).

Феномен сучасних інформаційних технологій. Поняття інформатизація суспільства. Складові процесу інформатизації. Теоретико-методологічні підходи щодо вивчення процесу інформатизації суспільства.

Розділ 2. Аналіз інформатизації суспільства. Інформатизація в Україні.

Тема 3. Трансформації в економіці як підґрунтя інформатизації суспільства.

Динаміка споживання інформаційних продуктів. Розвиток інформаційного сектора економіки. Перетворення знань та інформації в базовий виробничий ресурс. Формування нових галузей економіки під впливом інформаційних технологій.

Фактори, які характеризують зміни в системі матеріального виробництва і характері праці.

Інформаційна сфера економіки та її структура: виникнення поняття, аналіз різних поглядів на її зміст і структуру (Ф.Махлуп, М.Порет, С.Куценко, В.Глушков, Г.Громов).

Моделі бізнесу за допомогою Інтернет: бізнес с клієнтом, бізнес на базі угод поміж фірмами, бізнес-адміністрація. Е-комерція. Аспекти електронного бізнесу.

Тема 4. Соціальні трансформації в процесі інформатизації суспільства.

Елементи соціальної структури сучасного суспільства. Місце людини в суспільстві: соціальна роль, соціальний статус, престиж, авторитет, соціальна мобільність.

Основні фактори, які сприяють трансформації і змінам соціальної сфери суспільства. Виникнення проблеми цифрового розколу (розриву) суспільства (digital divide) та основні шляхи щодо його подолання.

Основні чинники формування соціальної структури сучасного українського суспільства. Тенденції змін соціальної структури сучасного українського суспільства.Тема 5. Політичний аспект інформатизації суспільства.

Визначення поняття політика. Національна безпека. Національні інтереси. Головні об'єкти національної безпеки. Інформаційна безпека як складова національної безпеки в інформаційному суспільстві. Основні можливі загрози національній безпеці України в інформаційній сфері. Зміст інформаційної безпеки розвинутих країн (на прикладі РФ та США).

Інформатизація органів державної влади. Принципи інформатизації державної влади. Моделі реформування державної служби. Система інформаційно-аналітичного забезпечення органів управління.

Поняття інформаційна війна, інформаційне протиборство, інформаційна боротьба. Концепції інформаційної війни: діалектичний підхід, комп'ютерно-кібернетичний підхід, соціальний підхід. Інформаційна війна в практиці збройних сил.Тема 6. Культурологічні проблеми інформатизації суспільства.

Визначення поняття культура. Виникнення поняття інформаційна культура як культури поводження з інформацією. Аналіз визначення поняття інформаційна культура. Аспекти інформаційної культури. Напрями формування інформаційної культури у сучасному суспільстві.

Інформаційно-технологічні і соціально-культурні фактори впливу Інтернет на формування інформаційної культури.

Місце людини в інформаційному суспільстві: дім і родина; діти й освіта; політичне, соціальне і громадське життя.

Нова людина нового суспільства. Психологічна та соціальна адаптація людини в світі нових інформаційних технологій. Проблеми "комп'ютерного покоління".

Комп'ютерна злочинність. Статистика комп'ютерної злочинності. Інтернет-тероризм. Відповідальність за комп'ютерні злочини в Україні.Тема 7. Інфраструктура інформаційного суспільства.

Визначення поняття інформаційна інфраструктура. Основні елементи інфраструктури. Інформаційна інфраструктура сучасного українського суспільства. Глобальна інформаційна інфраструктура: основні принципи.

Інформаційний простір та його основні компоненти. Інформаційний простір України: парк обчислювальної техніки, ступінь розвитку комп'ютерних мереж та зв'язку.

Проблеми інтеграції українського інформаційного простору в світовий.Тема 8. Стан інформатизації в Україні. Становлення інформаційного суспільства в Україні. Нормативно-правова база інформатизації в Україні.

Становлення інформаційного суспільства в Україні. Головні напрями державної інформаційної політики. Пріоритетні напрями інформатизації обласних (міських) держадміністрацій та органів місцевого самоврядування. Заходи забезпечення суверенітету України в інформаційний сфері.

Нормативно-правові основи інформатизації українського суспільства: засади інформаційно-правових відносин, засади інформатизації, управління в сфері інформаційної діяльності, безпека і захист інформації, правове регулювання відносин в інформаційній сфері.

Тема 9. Основні тенденції та перспективи інформатизації суспільства.

Світові тенденції розвитку інформаційних технологій як технологічної основи інформатизації суспільства. Вплив визначених тенденцій на інформатизацію суспільства.Перспективи основних процесів (засобів, заходів) інформатизації в становленні інформаційного суспільства. Позитивні наслідки. Негативні наслідки та шляхи їх подолання.

4.4. Перелік рекомендованих підручників,

інших методичних та дидактичних матеріалів

Основна література, методичне забезпечення, ресурси (нормативна література, наявні в бібліотеці Університету підручники, навчальні посібники, усі види методичних видань за погодженням з бібліотекою, електронні джерела вільного доступу з адресами режимом доступу).

 1. Аналітика, експертиза, прогнозування: монографія / Є.А. Макаренко, М.М. Рижков, М.А. Ожеван. - К.: Наша культура і наука, 2003. - 614 с.

 2. Глобальна економіка: навчальний посібник / За заг. ред. Б.М. Одягайла; П. П. Мазурок [та інші]. - Львів : Магнолія 2006, 2011. - 205 с.

 3. Історія сучасного світу: соціально-політична історія XV-XX століть: навчальний посібник / За ред. Ю.А. Горбаня. - 2-ге вид., доп. і перероб. - К.: Вікар, 2003. - 435 с.

 4. Картунов, О.В. Інформаційне суспільство: аналіз політичних аспектів зарубіжних концепцій. /О.В. Картунов. О.О. Маруховський. – К.: Ун-т економіки та права «КРОК», 2012. – 344 с. (Серія «Інформаційно-знаннєве суспільство»).

 5. Коломієць, В. Ф. Міжнародні інформаційні системи: підручник / В.Ф. Коломієць. - К.: ВПЦ "Київський університет", 2001. - 458 с.

 6. Кудрявцева, С. П. Міжнародна інформація: навчальний посібник / С. П. Кудрявцева, В. В. Колос. - 2-е вид. - К. : Видавничий дім "Слово", 2008. - 400 с.

 7. Макаренко, Є. А. Європейська інформаційна політика: монографія / Є.А. Макаренко. - К.: Наша культура і політика, 2000. - 368 с.

 8. Маруховський, О.О. Інформаційне суспільство: теоретико-концептуальні засади: навчальний посібник / О. О. Маруховський. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2007. - 136 с.

 9. Марущак, А. І. Інформаційне право України: підручник / А. І. Марущак. - К.: Дакор, 2011. - 456 с.

 10. Мей, Кристофер. Інформаційне суспільство. Скептичний погляд / Кристофер Мей. - К.: К.І.С., 2004. - 220 с. - Пер. з англ.

 11. Иноземцев, В.Л. Современное постиндустриальное общество: природа, противоречия, перспективы / Учебн. пос. для студентов вузов. – М.: Логос, 2000. – 304 с.

 12. Кастельс, М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. – М.: ГУ ВШЭ, 2000. – 608 с.

 13. Абдеев, Р.Ф. Философия информационной цивилизации. М.: ВЛАДОС, 1994. – 336 с.

 14. Масуда, Й. Комп’ютопія [Пер. з англ. В.В. Ляха] / Й. Масуда // Філософська і соціологічна думка. – 1993. – №6. – С.36-50.

 15. Ракитов, А.И. Философия компьютерной революции. – М.: Политиздат, 1991. – 287 с.

 16. Тапскотт, Д. Электронно-цифровое общество. Плюсы и минусы эпохи сетевого интеллекта. / Д. Тапскотт; под ред.. С.Е. Писарева [Пер. с англ.] – К.: INT Пресс: М.: Рефл-бук, 1999. – 393 с.

 17. Тоффлер, Е. Третя хвиля. [Пер. с англ.]. / Е. Тоффлер. – К.: Видавничий дім «Всесвіт», 2000. – 475 с.

 18. Олійченко, І. М. Розвиток інформаційного забезпечення органів державного управління: теорія, методологія, практика: монографія / І. М. Олійченко. - Ніжин: Видавництво "Аспект-Поліграф", 2010. - 436 с.

 19. Почепцов, Г. Г. Інформаційна політика: навчальний посібник / Г.Г. Почепцов, С.А. Чукут. - К.: Знання, 2006. - 663 с.

 20. Сучасні технології та засоби маніпулювання свідомістю, ведення інформаційних війн і спеціальних інформаційних операцій: навчальний посібник / Петрик В.М. [та інші]. - К.: Росава, 2006. - 208 с.

 21. Чернозубкін, І. О. Основи інформатизації суспільства: навчально-методичний посібник / І.О. Чернозубкін ; Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2004. - 188 с.

 22. Чернозубкін, І. О. Основи інформатизації суспільства: навчально-методичний посібник у схемах і таблицях / І. О. Чернозубкін. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2006. - 78 с.

 23. Чічановський, А. А. Інформаційні процеси в структурі світових комунікаційних систем: підручник / А. А. Чічановський, О. Г. Старіш. - К.: Грамота, 2010. - 568 с.

 24. Офіційний Веб-портал Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua/ Верховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада України

 25. Урядовий портал органів виконавчої влади України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/

 26. Офіційний інформаційний портал «Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dknii.gov.ua/

 27. Рада національної безпеки і оборони України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rnbo.gov.ua/

 28. Постійне представництво України при ООН [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://un.mfa.gov.ua/ua

 29. Веб-портал «Організація Північноатлантичного договору» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nato.int/cps/uk/

 30. Офіційний сайт Міжпарламентської асамблеї держав-учасників Співдружності незалежних держав (СНД) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.iacis.ru/

 31. Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/

 32. Інститут інноваційних технологій і змісту освіти. Відділення інформаційно-аналітичних систем управління науково-освітньою галуззю [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gioc.mon.gov.ua/

 33. Асоціація міст України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://auc.org.ua/

 34. Центр енерго-інформаційної безпеки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bezpeka.org/ua

 35. Коломієць, В.Ф. Міжнародні інформаційні системи. [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://chychkan.kiev.ua/BookKolomiec/vstup.htm,

 36. Голобуцкий, А., Шевчук, О. E-Ukrain. Інформаційне суспільство в Україні. Бути чи не бути. [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://e-ukraine.org.ua.

 37. Голобуцкий, А., Шевчук, О. Электронное правительство. [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://e-ukraine.org.ua,

 38. Інтернет в інформатизації та формування інформаційного суспільства. [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://iii.kiev.ua/ukr/main_u.shtm

 39. Ковалевський, В.О. Теоретико-методологічні засади Інформаційного Суспільства. [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://kovalevsky.webs.com.ua/theory/theory.htm#_Toc34297633

 40. Дрожжинов, В., Штрик, А. Проблема цифрового расслоения общества. [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://www.isn.ru/index112.shtml.

 41. Иноземцев, В.Л. Современное постиндустриальное общество: природа, противоречия, перспективы: Учебное пособие для студентов вузов. [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://www.postindustrial.net\content2.

 42. Gemius SA – дослідження Інтернет – ринку [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://www.gemius.com.ua/ua/ru_about_company

 43. Center for Information and Social Programs [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.cisp.org.ua/Додаткові джерела (відсутні в бібліотеці Університету підручники, навчальні посібники, а також монографії, довідники, журнальні та газетні статті, інші джерела).

 1. Боднар, І. Міжнародна інформація: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення курсу / І. Боднар. - Львів: Новий світ-2000, 2005. - 216 с.

 2. Інформатизація соціального управління: посібник / В.К. Гіжевький, В.І. Грязін, Н.О. Коваленко, О.І. Коваленко, С.М. Лаптєв. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2001. - 190 с.

 3. Забродська, Л. М. Інформатизація закладу освіти: управлінський аспект: методичний посібник / Л.М. Забродська. - Х.: ВГ "Основа", 2003. - 240 с.

 4. Правова інформатика: підручник / За ред. В. Дурдинця, Є. Моісеєва, М. Швеця. - 2-е вид., доп. та перероб. - К.: ТОВ "ПанТот", 2007. - 524 с.

 5. Міжнародний бізнес в інформаційну епоху: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 24 квітня 2007 року) / Факультет Міжнародних відносин. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2007. - 325 с.

 6. Кафедра міжнародної інформації. Звіт про науково-дослідну роботу "Інформаційне суспільство: теоретичні, міжнародні, регіональні, етнополітичні, комунікаційні та культурологічні аспекти" (заключний) / Кафедра міжнародної інформації. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2009. - 64 с.

 7. Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004-2015 роки) "Шляхом Європейської інтеграції": офіційне видання. - К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004. - 416 с.

 8. Основи інформаційного права України: навчальний посібник / За ред. М.Я. Швеця, Р.А. Калюжного, П.В. Мельника. - К.: Знання, 2004. - 274 с.

 9. Марущак, А. І. Інформаційне право: доступ до інформації: навчальний посібник / А. І. Марущак. - К.: КНТ, 2007. - 532 с.

 10. Е-будущее и информационное право: монография / В.М. Брыжко, В.С. Цимбалюк, А.А. Орехов, О.М. Гальченко. - К.: Интеграл, 2002. - 264 с.

 11. Ліпкан, В. А. Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції: навчальний посібник / В.А. Ліпкан, Ю.Є. Максименко, В.М. Желіховський. - К.: КНТ, 2006. - 280 с.

 12. Новак, В. О. Інформаційне забезпечення менеджменту: навчальний посібник / В.О. Новак, Л.Г. Макаренко, М.Г. Луцький. - К.: Кондор, 2006. - 462 с.

 13. Європейські комунікації: монографія / Є. А. Макаренко, М. А. Ожеван, М. М. Рижков. - К.: Центр вільної преси, 2007. - 536 с.

 14. Брижко, В. М. Інформаційне право: нормативні та методологічні засади упорядкування інформаційних відносин: монографія / В. М. Брижко, М. Я. Швець. - К.: НДЦПІ АПрН України, 2009. - 290 с.

 15. Доступ до інформації та електронне урядування / Автори-упорядники М.С. Демкова, М.В. Фігель. - К.: Факт, 2004. - 336 с.

 16. Міжнародні відносини у глобалізованому світі: матеріали науково-практичної студентської конференції факультету міжнародних відносин 8 квітня 2009 року / Університет економіки і права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2009. - 378 с.

 17. Чернозубкін, І.О. Евристичний метод обробки інформації із різнорідних джерел // Вчені записки Університету «КРОК». – Випуск 19. – 2009. С.251-257.

 18. Чернозубкін, І.О. Особливості управління інформацією суб’єкту господарювання з використанням комп’ютерних соціальних мереж // Вчені записки Університету «КРОК». – 2012. – Вип. 31. – С. 170-177


Нормативно-правові акти України у сфері інформації та інформатизації

 1. Конституція України (28.06.96) (ст. 17, 34).

 2. Закон України “Про інформацію” (№2657-ХІІ від 02.10.92).

 3. Закон України “Про науково-технічну інформацію” (№3322-ХІІ від 25.06.93).

 4. Закон України “Про Національну програму інформатизації” (№74/98-ВР від 04.02.98).

 5. Закон України “Про Концепцію Національної програми інформатизації” (№75/98-ВР від 04.02.98).

 6. Закон України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні” (№2782-ХІІ від 16.09.92).

 7. Закон України “Про захист інформації (пресу) в автоматизованих системах” (№80/94-ВР від 05.07.94).

 8. Закон України “Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації” (№539/97-ВР від 23.09.97).

 9. Закон України “Про інформаційні агентства” (№74/95-ВР від 28.02.95).

 10. Закон України “Про державну таємницю” (№3855-ХІІ від 21.01.94).

 11. Закон України “Про електронні документи та електронний документообіг” (22 травня 2003 року N 851-IV Із змінами і доповненнями, внесеними Законом України  від 31 травня 2005 року N 2599-IV).

 12. Закон України “Про електронний цифровий підпис” (22.05.2003 N 852-IV Із змінами і доповненнями, внесеними  Законами України  від 15.01.2009у N 879-VI,  від 18.09.2012 N 5284-VI).

 13. Закон України “Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки” (09.01.2007 № 537-V).

 14. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.08.2007 N653-р “Про затвердження плану заходів з виконання завдань, передбачених Законом України "Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки” (Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ N 512-р від 13.05.2009)

 15. Указ Президента України “Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні” (№928/2000 від 31.07.2000).

 16. Розпорядження Кабінету Міністрів України № 2250-р від 13.12.2010 "Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні".

 17. Указ Президента України “Положення про технічний захист інформації в Україні” (№1229/99 від 27.09.99).

 18. Концепція технічного захисту інформації в Україні (затв. Постановою Кабінету Міністрів України №1126 від 08.10.97).

 19. Кримінальний кодекс України (із доповненнями згідно з Законом України №218/94-ВР від 20.10.94 – ст. 1981 “Порушення роботи автоматизованих систем”).Підпис розробника: ______________


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал