Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Інформаційні технології в управлінні проектами» Київ – 2013Сторінка4/4
Дата конвертації07.01.2017
Розмір0.73 Mb.
ТипПротокол
1   2   3   4

4.3.3. Контрольні завдання для проведення підсумкового контролю

Теоретичні питання

 1. Що таке СДР проекту?

 2. Як виглядає діаграма Ганта проекту?

 3. Чим сітьовий графік проекту відрізняється від діаграми Ганта?

 4. Що таке віха проекту, як вона позначається га діаграмі Ганта?

 5. Якою може бути кількість рівнів СДР проекту?

 6. Які типи залежностей між задачами проекту Ви знаєте?

 7. Що таке обмеження на проект, яких типів вони бувають?

 8. Як налаштувати календар проекту в Microsoft Project?

 9. Як виставити обмеження на задачу проекту в Microsoft Project?

 10. Які типи задач проекту Ви знаєте, чим вони відрізняються по суті і як позначаються на діаграмі Ганта?

 11. Якими бувають типи ресурсів проекту?

 12. Яким методом визначається бюджет проекту в Microsoft Project?

 13. Як задати витрати на ресурси проекту в Microsoft Project?

 14. Яким чином показати прогрес виконання проекту в Microsoft Project?

 15. Як задати базовий план проекту?

 16. Поясніть сутність методу критичного шляху.

 17. В чому полягає метод PERT?

 18. Чим метод автоматичного вирівнювання ресурсів відрізняється від ручного вирівнювання?

 19. Що таке конфлікт ресурсів проекту і яким чином його вирішити?

 20. Що показано на графіку ресурсів?

 21. Які методи розвантаження перевантажених ресурсів Ви знаєте?

 22. Як подивитись статистику проекту в Microsoft Project?

 23. Яким чином будуються звіти по проекту в Microsoft Project?

 24. В чому полягає метод засвоєного обсягу?

 25. Як задати замітки на задачу проекту?

 26. Яким чином відбувається форматування діаграми Гантта?

 27. На якому представленні ведеться відслідковування виконання проекту?

 28. Що таке фізичний обсяг задачі проекту і де він задається?

 29. Що можна налаштовувати і аналізувати на представленні «Використання задач»?

 30. Що можна налаштовувати і аналізувати на представленні «Використання ресурсів»?

Практичні завдання (для реалізації в Microsoft Project)

 1. Наведіть приклад проекту та його СДР.

 2. Наведіть приклад проекту, його СДР та оцініть довготривалості робіт.

 3. Наведіть приклад проекту та фаз його життєвого циклу.

 4. Наведіть приклад проекту та сітьової моделі його робіт.

 5. Наведіть приклад проекту, фаз його життєвого циклу та критеріїв переходу з однієї фази на наступну.

 6. Наведіть приклад проекту, його сітьової моделі та визначте критичний шлях.

 7. Наведіть приклад проекту, його сітьової моделі та визначте всі повні шляхи.

 8. Наведіть приклад проекту та фаз його життєвого циклу з підрахунком довготривалості кожної фази.

 9. Наведіть приклад проекту та його трудових ресурсів.

 10. Наведіть приклад проекту та його матеріальних ресурсів.

 11. Наведіть приклад проекту, його трудових ресурсів з оцінкою їх вартості.

 12. Наведіть приклад проекту, його матеріальних ресурсів з оцінкою їх вартості.

 13. Наведіть приклад проекту, визначте його СДР, та назначте трудові ресурси на роботи.

 14. Наведіть приклад проекту, визначте його СДР, та назначте матеріальні ресурси на роботи.

 15. Наведіть приклад проекту, визначте його СДР, та назначте трудові і матеріальні ресурси на роботи.

 16. Наведіть приклад проекту, визначте його СДР, назначте трудові і матеріальні ресурси на роботи, оцініть вартість робіт проекту.

 17. Наведіть приклад проекту, визначте його СДР, назначте трудові і матеріальні ресурси на роботи, оцініть вартість проекту.

 18. Наведіть приклад проекту, визначте його СДР, назначте трудові і матеріальні ресурси на роботи, оцініть довготривалість проекту.


4.4. Перелік рекомендованих підручників,

інших методичних та дидактичних матеріалів

Основна література, методичне забезпечення, ресурси:

Базова

1. Руководство к своду знаний по управлению проектами (Руководство PMBoK) [Чинний від 2008-01-01].  Project Management Institute, 2008.  463 с.  (Американський національний стандарт).

2. Арчибальд Р. Управление высокотехнологичными программами и проектами / Рассел Д. Арчибальд; пер. с англ. Мамонтова Е.В.; под. ред. Баженова А. Д., Арефьева А. О.  3-е изд., перераб. и доп.  М.: Компания АйТи; ДМК Пресс, 2002. – 464 с., ил.

3. Морозов В.В. Формування, управління та розвиток команди проекту / Морозов В.В., Чередніченко А.М., Шпильова Т.І. – Київ: Таксон, 2009. – 461с.

4. Морозов В. В. Інформаційні системи і технології в управлінні проектами. Ч.1 Планування проектів у MS Project [Текст] : навчальний посібник / Морозов В.В., Данченко О.Б., Шаров О.І. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2011. - 167 с.

5. Тернер Дж. Тернер Дж. Руководство по проектно-ориентированному управлению [Текст] / Дж. Родни Тернер. - М. : Издательский дом Гребенникова, 2007. – 552 с.

6. ДеМарко Т. Deadline. Роман об управлении проектами [Текст] / Том ДеМарко. - М. : Вершина, 2006. - 288 с.

7. Морозов В. В. Компоненти управління проектами. Блок "Складові управління проектами". Модуль "Управління змістом" [Текст] : навчальний посібник для самостійної роботи студентів магістратури по спеціальності 8.000003 "Управління проектами" / В.В. Морозов. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2005. - 62 с.

8. Практикум по дисциплине «Информационные технологии в бизнесе». Данченко Е.Б. Университет экономики и права «КРОК», К., 2013. – 14 с.

9. Ципес Г.Л. Менеджмент проектов в практике современной компании / Г.Л. Ципес, А.С. Товб. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2006. – 304 с.

10. Управління проектами та програмами : підручник / С.Д. Бушуєв, Н.С. Бушуєва, А.Я. Казарєзов, К.В. Кошкін. – Миколаїв: в-во Торубариос, 2010. – 352 с.

11. Управление инновационными проектами и программами на основе системы знаний Р2М: Монография // Ярошенко Ф.А., Бушуев С.Д., Танака Х. – К.: 2011. – 263 с.

12. Верзух, Эрик. Управление проектами: ускоренный курс по программе МВА.: Пер. с англ. / Эрик Верзух. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2008. – 480 с.: ил. – Парал. тит. англ.

Допоміжна

13. Грашина М., Дункан В. Основы управления проектами / М. Грашина, В. Дункан. – СПб.:Питер,2006. – 208 с.

14. Милошевич Д. Набор инструментов для управления проектами / Драган З. Милошевич: Пер. с англ. Мамонтова Е. В.; Под ред. Неизвестного С. И. – М. : Компания АйТи ; ДМК Пресс, 2006. – 729 с.

15. Управление инновационными проектами: учебник / И.Л. Туккель, А.В. Сурина, Н.Б. Культин / Под. ред. И.Л. Туккеля. – СПб.: БХВ-Петербург, 2011. – 416 с.: ил.

16. Чимшир В.И. Проект как система [Монография ]/ В.И. Чимшир, П.А. Тесленко. – Одесса : Институт креативных технологий, 2011. – 159 с.

17. Гельруд Я.Д. Модели и методы управления проектами в условиях риска и неопределенности. Монография / Я.Д. Гельруд. – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2006. – 220 с.

18. Тарасюк Г.М. Управління проектами: Навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів / Г.М. Тарасюк. – [2-е вид.]. – К.: Каравела, 2006. – 320 с.

19. Гэнри Антес. Управление ИТ-проектами / Гэнри Антес. – Computerworld, 2002. – № 15–16.

20. Данченко Е.Б. Анализ современных информационных технологий управления рисками / Е.Б. Данченко, И.Б. Семко // ХІІІ міжнародна наук.-практ. конф. «Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі. Проблеми науки, практики і освіти» 22-23 листопада, 2007 р.: тези доп. – Київ, 2007. – С.93 – 95.

21. Семко І.Б. Інформаційні системи управління ризиками портфелів проектів / І.Б. Семко // ІX міжнародна конф. «Управління проектами у розвитку суспільства» 11-12 травня 2012р.: тези доп. – К.: КНУБА, 2012. – С.196–197.Інформаційні ресурси

22. Либерзон В. И. Основные отличия российского пакета Spider Project от западных пакетов управления проектами [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.spiderproject.ru/publ_r.php/difference.ppt.

23. Архипенков С. Руководство командой разработчиков программного обеспечения [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.arkhipenkov.ru/resources/sw_team_management.pdf

24. Елизаров В.В. Управление проектами с использованием Microsoft Project 2003. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.velizarov.net/microsoft-project.

25. Просницкий А., Иванов В. Самоучитель «Управление проектами в Microsoft Project 2010», К., 2011. – 177с. http://leoconsulting.com.ua/resources/documents/ManagingProjectWithMicrosoftProject2010.pdf

26.Управление ІТ-проектами [Електронний ресурс] // – Режим доступу: www.intuit.ru.

27. Карлинская Е.В. Управление портфелями проектов в соответствии со стандартом РМІ и системой IBM Rational Portfolio Manager [Электронный ресурс] / Е.В. Карлинская, В.Б. Катанский – Режим доступа: http://www.rpm-consult.ru. – Название с экрана.

28. Карлинская Е.В. Програмное обеспечение для управления портфелями проектов (PPM Tools): путаница в терминологии, мини-справочник по функционалу лидеров и перечень критериев отборов [Электронный ресурс] / Е.В. Карлинская, В.Б. Катанский. – Режим доступа: http://www.rpm-consult.ru. – Название с экрана.

29. Карлинская Е.В. Анализ лучших обзоров мирового рынка управления проектов за 2006–2007годы [Электронный ресурс] / Е.В. Карлинская, В.Б. Катанский. – Режим доступа: http://www.rpm-consult.ru. – Название с экрана.

5. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ

Оцінювання результатів навчання студентів здійснюється за шкалою Університету (0-100, з урахуванням необов’язкових завдань – 120 балів), національною шкалою та шкалою ECTS на підставі нормативних документів Університету.5.1. Схема нарахування балів з дисципліни

Види та зміст обов’язкових завдань

Максимальна оцінка

Примітки

Своєчасний захист 1 лабораторної роботи

10
Своєчасний захист 2 лабораторної роботи

10
Своєчасний захист 3 лабораторної роботи

20
Своєчасний захист 4 лабораторної роботи

20
Своєчасний захист 5 лабораторної роботи

20
Своєчасний захист 6 практичної роботи

10
Виконання необов’язкового завдання

20
Відповідь на перше теоретичне питання

5
Відповідь на друге теоретичне питання

5
Разом:

120

5.2. Умови нарахування балів

Участь у розв’язанні завдань на лабораторних заняттях:Бали

Характер участі

Повнота запропонованого рішення

Відповіді на

запитання


9-10

Індивідуальне виконання завдань на лабораторному занятті

Висока

Вичерпні


7-8

Індивідуальне виконання завдань на лабораторному занятті

Середня

Вичерпні


5-6

Активна участь у розв’язку завдань з урахуванням роботи в малих групах

Середня

Неповні


3-4

Фрагментарна участь у розв’язку завдань з урахуванням роботи в малих групах

Середня або низька

Фрагментарні

1-2

Окремі тези

Низька

Відсутні


5.3. Критерії підсумкового оцінювання

Проміжок за шкалою Університету

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за національною шкалою

90–100

Відмінно (A)

Відмінно

80–89

Дуже добре (B)

Добре

70–79

Добре (C)

60–69

Задовільно (D)

Задовільно

50–59

Достатньо (E)

25–49

Незадовільно (FX)

Незадовільно

1–24

Неприйнятно (F)


6. КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ККР) ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ
Білет № 1

 1. Календарне планування в управлінні проектами .

 2. Для проекту відкриття проектного офісу в будівельній компанії в Microsoft Project побудувати діаграму Гантта.

Білет № 2

 1. Планування витрат і методи розробки бюджету проекту.

 2. Для проекту створення туристичної компанії в Microsoft Project спланувати час проекту.

Білет № 3

 1. Технологія сітьового планування в управлінні проектами.

 2. Для проекту оптимізації бізнес-процесів торгівельної компанії в Microsoft Project спланувати трудові ресурси проекту.

Білет № 4

 1. Кошторисна вартість і методи її визначення.

 2. Для проекту будівництва готелю в Microsoft Project спланувати бюджет проекту.

Білет № 5

 1. Завдання ресурсів проекту.

 2. Для проекту створення та відкриття бізнес-школи в Microsoft Project визначити критичний шлях проекту.

Білет № 6

 1. Види залежностей між роботами проекту.

 2. Для проекту розробки та виведення на ринок нової моделі мобільного телефону в Microsoft Project визначити бюджет проекту.

Білет № 7

 1. Віхи проекту.

 2. Для проекту впровадження в компанії автоматизованої системи управління проектами в Microsoft Project визначити та розвантажити трудові ресурси проекту.

Білет № 8

 1. Типи ресурсів проекту, особливості їх планування.

 2. Для проекту розширення торгової мережі компанії в Microsoft Project визначити критичний шлях проекту.

Білет № 9

 1. Метод точного розрахунку бюджету проекту.

 2. Для проекту відкриття філіалу банку в Microsoft Project визначити контрольні точки проекту.

Білет № 10

 1. Контроль виконання проекту.

 2. Для проекту створення проектного офісу в компанії бізнес-школи в Microsoft Project створити базовий план проекту.


7. ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ

комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни

«Інформаційні технології в управлінні проектами»


ПОГОДЖЕНО

Наявність основної літератури та методичного забезпечення в Навчально-науковій бібліотеці Університету перевірено

Директор __________________________________________ Г.І.Демиденко
Відповідає вимогам до структури та змісту комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни

Начальник НМУ __________________________________ В.О.Кузнецов8. ЛИСТ

подовження дії комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни кафедрою – розробником
Дія комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни подовжена за рішенням кафедри-розробника без суттєвих змін. Зміни до робочої навчальної програми додаються.

Навчальний рік

Дата засідання кафедри

Номер протоколу

Підпис завідувача кафедри

201_/201_


201_/201__


201_/201__


201_/201__
Підпис розробника: ______________


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал