Колективний договірСкачати 494.03 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка1/3
Дата конвертації20.02.2017
Розмір494.03 Kb.
  1   2   3КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР
МІЖ АДМІНІСТРАЦІЄЮ ТА ТРУДОВИМ КОЛЕКТИВОМ
ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ В.Н. КАРАЗІНА
НА 2010—2014 РОКИ зі змінами та доповненнями, затвердженими конференціями трудового колективу
31 серпня 2010 року,
24 грудня 2010 року,
27 грудня 2011 року

Зміст
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ...................................................................................... 4
2. СТОРОНИ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ ............................................................ 4
3. ДІЯ ДОГОВОРУ ...................................................................................................... 4
4. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ, НОРМУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ,
РЕЖИМ РОБОТИ.................................................................................................... 5
5. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ОПЛАТА ПРАЦІ,
СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ........................................................................ 6
6. УМОВИ ТА ОХОРОНА ПРАЦІ ............................................................................... 7
7. СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВІ ПІЛЬГИ ......................................................................... 9
8. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОВО-ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
ПРАЦІВНИКІВ ....................................................................................................... 10
9. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ................................ 10
10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ................................................................................... 11
Додаток 2. Положення про фонд соціального захисту ............................................ 12
Додаток 3. Положення про встановлення надбавок та доплат .............................. 13
Додаток 4. Перелік робіт із важкими та шкідливими умовами праці, при виконанні яких здійснюється підвищена оплата ............................................ 15
Додаток 5. Положення про преміювання.................................................................. 17
Додаток 5–А. Положення про надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам харківського національного університету імені
В.Н. Каразіна за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків..... 19
Додаток 5–Б. Положення про порядок виплати грошової винагороди працівникам музеїв харківського національного університету імені
В.Н. Каразіна за сумлінну працю та зразкове виконання трудових обов’язків ... 20
Додаток 6. Перелік посад працівників з ненормованим робочим днем, яким надається додаткова відпустка тривалістю до 7 календарних днів до основної відпустки.............................................................................................. 21
Додаток 7. Список професій і посад працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, що дає право на щорічну додаткову відпустку

за особливий характер праці ............................................... 23

Додаток 8. Перелік професій, робіт та посад працівників із шкідливими умовами праці, що дають право на скорочену тривалість робочого тижня ........ 27
Додаток 9. Перелік професій та посад працівників, робота яких пов’язана з важкими і шкідливими, а також особливо важкими і особливо шкідливими умовами праці, для яких встановлені пільги і компенсації (доплата до посадового окладу до 24%, додаткова відпустка, скорочена тривалість робочого тижня) за результатами проведеної атестації робочих місць.............. 28
Додаток 10. Перелік професій і посад працівників, які надають право на одержання спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів
індивідуального захисту.......................................................................................... 29 2

Додаток 11. Перелік професій та посад працівників, яким надається додатковий, понад нормативного, спецодяг, спецвзуття та засоби
індивідуального захисту.......................................................................................... 31
Додаток 12. Перелік професій і посад, що дають право на отримання безкоштовного мила на роботах, що пов’язані із забрудненням ......................... 32
Додаток 13. Перелік професій і посад працівників, яким надається право отримання спецхарчування (молока) за роботу у шкідливих та несприятливих умовах праці.............................................................................. 33
Додаток 14. Положення про громадський огляд-конкурс з охорони праці ............. 34
Угода між адміністрацією та первинною профспілковою організацією студентів, аспірантів і докторантів Харківського національного університету
імені В.Н. Каразіна на 2010—2014 роки................................................................. 36 3

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Цей Колективний договір укладається для регулювання виробничих, трудових
і соціально-економічних відносин, узгодження та реалізації інтересів працівників
і адміністрації та включає зобов’язання цих сторін щодо підвищення ефективності діяльності університету та життєвого рівня працівників, а також додаткові порівняльно з чинним законодавством умови, гарантії та пільги.
1.2. Правовою основою Колективного договору є Кодекс Законів про працю України, закони України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про колективні договори і угоди», «Про оплату праці», «Про відпустки», «Про охорону праці», «Про освіту», «Про вищу освіту», «Генеральна угода між Кабінетом міністрів
України і Конфедерацією роботодавців України та профспілковими об’єднаннями
України», «Галузева угода між Міністерством освіти і науки України та
ЦК профспілки працівників освіти і науки України», а також Статут Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна та інші нормативно-правові акти.
2. СТОРОНИ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ
2.1. Сторони договору — уповноважений Міністерством освіти і науки України ректор
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, який діє на підставі
Статуту університету, з однієї сторони, та комітет первинної організації профспілки працівників освіти і науки Харківського національного університету імені
В.Н. Каразіна (надалі профком), який представляє інтереси працівників університету — трудового колективу в особі голови первинної профспілкової організації університету, якому відповідні повноваження надані конференцією трудового колективу університету та який діє на підставі чинного законодавства, з другої сторони.
2.2. Сторони визнають договір локальним нормативним актом, його норми і положення діють безпосередньо і є обов’язковими для виконання ректором, працівниками університету та первинною профспілковою організацією. Сторони зобов’язуються враховувати норми чинних Генеральної угоди, Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України та Центральним комітетом профспілки працівників освіти
і науки України і регіональної угоди.
2.3. Сторони визнають повноваження одна одної і зобов’язуються дотримуватися принципів соціального партнерства: паритетності представництва, рівноправності сторін, взаємної відповідальності, конструктивності і аргументованості при проведенні переговорів (консультацій) щодо укладення та зміни Колективного договору, вирішення всіх питань, що є предметом Колективного договору.
2.4. Трудовий колектив університету визнає профком своїм єдиним і повноважним представником у переговорах із питань регулювання трудових відносин, оплати праці, режиму робочого часу, соціально-побутових, житлових та інших умов, які згідно з чинним законодавством належать до компетенції первинної профспілкової організації.
3. ДІЯ ДОГОВОРУ
3.1. Колективний договір укладається терміном на 5 років із дня прийняття його конференцією трудового колективу. Після закінчення терміну дії договір продовжує діяти до укладання нового або перегляду чинного.
3.2. Зміни в керівництві, складі, структурі та назвах сторін не викликають припинення дії
Колективного договору. Жодна зі сторін, що уклали договір, не може самостійно змінити чи відмовитися від виконання його положень.
4

3.3. Дія Колективного договору поширюється на всіх працівників університету, що працюють за трудовим договором (контрактом), незалежно від членства в профспілці, а також на звільнених працівників профспілкових органів, які працюють на виборних і штатних посадах у первинній профспілковій організації університету. Положення Колективного договору не поширюються на осіб, що працюють в університеті на підставі цивільно-правових угод.
3.4. З умовами чинного Колективного договору всі працівники повинні бути ознайомлені протягом місяця із дня його прийняття. При прийомі на роботу нового працівника керівник структурного підрозділу, до якого приймається працівник, зобов’язаний ознайомити його з чинним Колективним договором.
4. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ, НОРМУВАННЯ
ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ, РЕЖИМ РОБОТИ
Обов’язки адміністрації:
4.1. Не приймати на роботу нових працівників у випадках, коли прогнозується вивільнення працівників подібних професій, спеціальностей та кваліфікацій (у межах структурних підрозділів) при змінах в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання університету, скорочення чисельності або штату працівників.
4.2. Завчасно інформувати профспілковий комітет про всі зміни в організації виробництва і праці, в тому числі про реорганізацію й перепрофілювання підрозділів, а про скорочення чисельності або штату працівників не пізніше, ніж за
3 місяці до їх звільнення. Цей період має бути використаним для діяльності, спрямованої на зниження рівня скорочення та на заходи щодо забезпечення зайнятості працівників, які мають бути звільнені.
4.3. Забезпечувати виконання науково-дослідних робіт, що сприяють удосконаленню навчального процесу, та сприяти зростанню професійної майстерності науково- педагогічних працівників; здійснювати підготовку науково-педагогічних кадрів, перепідготовку і підвищення кваліфікації фахівців; створювати працівникам належні організаційно-економічні умови для високопродуктивної праці.
4.4. Створювати необхідні умови для роботи органів самоврядування університету, забезпечувати участь представника профспілкового комітету в засіданні вченої ради, ректорату та в інших заходах.
4.5. Створювати умови для залучення працівників університету до навчальної роботи за сумісництвом у межах основного робочого часу до 4 годин на тиждень.
4.6. Встановити узгоджений із профкомом режим роботи університету, зокрема визначити п’ятиденний робочий тиждень тривалістю 40 годин з двома вихідними — субота та неділя. Починати робочий день о 8 годині 30 хвилин, а закінчувати робочий день у понеділок — четвер о 17 годині 15 хвилин, у п’ятницю — о 16 годині. Перерву на обід встановити з 12 години 30 хвилин до 13 години.
Для науково-педагогічних працівників встановити 36-годинний робочий тиждень.
Для окремих категорій працівників наказом ректора за узгодженням із профкомом може бути встановлений час роботи згідно із затвердженим графіком без скорочення загального часу на тиждень.
4.7. Встановити ненормований робочий день (Додаток 6) для працівників університету, праця яких не піддається точному обліку або які час роботи розподіляють на свій розсуд.
4.8. Доводити навчальне навантаження наступного навчального року до відома науково- педагогічного працівника наприкінці поточного навчального року.
5

4.9. Розірвання трудового договору з науково-педагогічним працівником на підставі скорочення штатів відбувається, як правило, тільки після закінчення навчального року та лише за попередньою згодою первинної профспілкової організації, членом якої є працівник.
4.10. Запровадити підсумований облік робочого часу з тривалістю облікового періоду шість місяців для сторожів служби охорони, начальників дільниць служби охорони, слюсарів-сантехніків, електриків, електромонтерів, операторів газових котелень, опалювачів, слюсарів з обслуговування теплових пунктів, чергових у гуртожитку та санаторію-профілакторію «Буревісник», інженерів оперативно-чергової служби.
Робота вказаних працівників проводиться за графіком, узгодженим із профбюро структурного підрозділу.
4.11. Скоротити на 1 годину робочий день одиноким матерям, що визнані такими згідно із
Законом «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» та мають дітей віком до 14 років
із збереженням заробітної плати.
4.12. Встановити, за погодженням із профкомом, порядок та місце споживання їжі для сторожів служби охорони та чергових гуртожитків.
4.13. При розробленні розкладу занять враховувати інтереси багатодітних батьків та одиноких матерів.

Обов’язки профкому:
4.14. Перевіряти за поданням працівника дотримання адміністрацією норм законодавства про працю, Колективного договору та умов трудового договору (контракту).
4.15. Контролювати своєчасність внесення записів до трудових книжок щодо наказів про прийняття, звільнення, переведення на іншу роботу, заохочення.
4.16. Контролювати дотримання режиму праці і відпочинку та ознайомлення з відповідними наказами працівників.
4.17. Контролювати обсяг педагогічного навантаження науково-педагогічних працівників; правильність залучення науково-педагогічних працівників до занять понад обов’язковий обсяг навчального навантаження, визначений індивідуальним планом, у межах свого робочого часу; працівників до навчальної роботи; у цілому працівників до виконання невластивих їм функцій.
5. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ,
ОПЛАТА ПРАЦІ, СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ
Обов’язки адміністрації:
5.1. Розробляти заходи щодо збереження традиційних та залучення нових джерел фінансування для більш ефективного ведення господарства, посилення матеріальної зацікавленості працівників.
5.2. Своєчасно інформувати працівників про виділення коштів загального фонду на заробітну плату та про умови оплати праці. У разі змін умов оплати праці необхідні перерахунки заробітної плати здійснюються у двотижневий термін.
5.3. Штатний розпис працівників, які фінансуються із загального фонду, складається після одержання лімітної довідки з Міністерства освіти і науки України згідно з діючими схемами тарифних розрядів посад, що затверджені Кабінетом Міністрів
України. Штатний розпис працівників, які фінансуються зі спеціального фонду, складається у межах отриманого спеціального фонду.
5.4. Здійснювати оплату праці працівників університету в першочерговому порядку.
Усі інші платежі здійснювати після виконання зобов’язань щодо оплати праці.
6

5.5. Виплачувати заробітну плату працівникам університету в гривнях за місцем роботи регулярно у робочі дні: аванс — 15—17 числа; остаточний розрахунок — з 30 числа протягом 3-х робочих днів.
5.6. Здійснювати індексацію заробітної плати відповідно до чинного законодавства
України.
5.7. За наявності заборгованості із заробітної плати ректором застосовуються всі заходи для її погашення та виплати компенсації відповідно до чинного законодавства
України.
5.8. При звільненні працівника виплату всіх сум, що належать йому від університету, проводити в день звільнення. Якщо працівник в день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред’явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок.
5.9. Встановлювати в межах фонду заробітної плати надбавки та доплати до посадового окладу згідно з Додатком 3.
5.10. Розглядати у першу чергу питання щодо надання надбавок та доплат до посадового окладу працівникам навчально-допоміжного складу, що працюють в університеті понад 25 років, згідно з Додатком 3.
5.11. Преміювати працівників згідно з Додатком 5.
5.12. Використовувати за поданням профкому не менше ніж 0,3% фонду оплати праці
(за рахунок спеціальних надходжень) на культурно-масову, спортивно-оздоровчу роботу та роботу з дітьми.
Обов’язки профкому:
5.13. Представляти й захищати інтереси працівників у сфері оплати праці; контролювати розподіл і використання коштів фонду оплати праці; вносити обґрунтовані пропозиції щодо підвищення заробітної плати, премій, компенсацій, надбавок, доплат, надання пільг працівникам; контролювати правильність нарахування працівникам заробітної плати і відрахувань із неї.
5.14. Надавати консультативну та практичну допомогу працівникам з питань соціального захисту.
Додаткові домовленості сторін:
5.15. Утримання профспілкових внесків (у розмірі 1% для більш ефективного ведення господарства, посилення матеріальної зацікавленості працівників від усіх видів заробітної плати, надбавок, доплат і премій) за згодою членів профспілки здійснюється через бухгалтерію університету; 20% зібраних коштів перераховуються на рахунок Харківського обкому профспілки працівників освіти і науки України,
80% перераховуються на рахунок профкому університету.
5.16. Формування та використання фонду соціального захисту працівників університету здійснюється відповідно до положення про цей фонд (Додаток 2).
6. УМОВИ ТА ОХОРОНА ПРАЦІ
Обов’язки адміністрації:
6.1. Фінансувати всі позиції «Комплексних заходів з охорони праці» (Додаток 1).
6.2. Проводити систематичну роботу для поліпшення умов праці, забезпечення охорони праці та техніки безпеки, зменшення та ліквідації травматизму і профзахворювань.
7

6.3. У разі нещасного випадку на виробництві, який трапився з працівником університету та належним чином зареєстрований у журналі реєстрації відділу охорони праці, за заявою потерпілого або членів його родини надавати матеріальну допомогу в розмірі до одного посадового окладу.
6.4. Забезпечити виконання всіх заходів з підготовки університету до роботи у зимовий період до 1 жовтня.
6.5. Визначати робочі місця, які підлягають атестації, на підставі Додатку 2 Галузевої угоди та Додатку 4 до Колективного договору.
Встановлювати щорічно Комплексними заходами з охорони праці (Додаток 1) число робочих місць, які підлягають атестації, та витрати на проведення атестації.
6.6. Встановити:
6.6.1 пільги та компенсації (доплата до заробітної плати, додаткова відпустка, скорочена тривалість робочого часу, спец. харчування) працівникам, що працюють у шкідливих та важких умовах, у розмірах, визначених картами умов праці на підставі атестації робочих місць згідно з Додатками 8, 9 та 13;
6.6.2 додаткові оплачувані відпустки працівникам, що працюють у особливих умовах згідно з Додатком 7.
6.6.3 додаткові відпустки працівникам з ненормованим робочим днем згідно з
Додатком 6.
6.6.4 додаткову оплачувану відпустку за рахунок спеціального фонду навчально- допоміжному персоналу, професіоналам та фахівцям відділів та служб університету, Ботанічного саду, музейним та бібліотечним працівникам —
7 календарних днів за наявності безперервного стажу роботи в університеті не менше 15 років та відсутності дисциплінарних стягнень протягом року.
Відпустка надається за згодою керівника підрозділу та голови профбюро на підставі заяви працівника та має бути використана протягом календарного року без виплати грошової компенсації за невикористану відпустку. Вказана відпустка надається працівникам за основною роботою, які мають право на основну щорічну відпустку тривалістю до 42 календарних днів. Якщо працівник має декілька підстав для отримання додаткової відпустки, він може скористатися тільки однією з них.
6.6.5 додаткову оплачувану відпустку тривалістю 7 календарних днів на рік членам добровільної пожежної дружини.
6.7. Надавати:
6.7.1 спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту працівникам і службовцям згідно з Додатком 10 та Додатком 11.
6.7.2 безкоштовне мило на роботах, що пов’язані із забрудненням, згідно з Додатком 12.
6.8. Щорічно надавати повну інформацію профкому про використання коштів соціального страхування.
6.9. Надавати працівникам університету, які не навчалися в аспірантурі чи докторантурі, творчу відпустку зі збереженням заробітної плати за місцем роботи для завершення кандидатської дисертації до 3-х місяців та для завершення докторської дисертації до
6 місяців за згодою кафедри на підставі заяви працівника та рішення Вченої ради про доцільність надання творчої відпустки.
6.10. Встановити 36-годинний робочий тиждень працівникам ЦНБ.
6.11. Проводити реконструкцію навчальних корпусів з урахуванням санітарно-технічних норм.
8

Обов’язки профкому:
6.12. Організувати контроль використання фонду охорони праці, правильного нарахування розміру відшкодування шкоди, заподіяної працівникові, своєчасного забезпечення працівників спецодягом, інше.
6.13. Здійснювати постійно перевірку стану охорони праці, відповідність робочих місць вимогам діючих нормативно-правових актів, вносити пропозиції керівництву
Університету щодо поліпшення умов праці.
6.14. Брати участь у розслідуванні нещасних випадків на виробництві, аналізувати профзахворювання і надалі розробляти заходи для їх попередження.
6.15. Здійснювати контроль стану охорони навколишнього середовища, виробничої санітарії, побутових умов працівників, домагатися від адміністрації виконання норм охорони праці.
Додаткові домовленості сторін:
6.16. Черговість надання щорічних відпусток визначається графіками, які затверджуються ректором (проректорами) та узгоджуються з профкомом не пізніше 5 січня поточного року.
6.17. Працівникам надається відпустка із збереженням заробітної плати за основною роботою у випадках:
6.17.1 укладення шлюбу — 3 дні;
6.17.2 смерті членів родини — 3 дні.
6.18. Щорічно проводиться громадський огляд-конкурс з охорони праці в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна згідно з Положенням — Додаток 14.
6.19. Надання матеріальної допомоги зі спеціального фонду здійснюється за спільним поданням керівників підрозділів та профспілкових організацій; преміювання та матеріальні заохочення — за узгодженням з профкомом.
7. СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВІ ПІЛЬГИ
Обов’язки адміністрації:
7.1. Надавати працюючим ветеранам праці щорічну оплачувану відпустку у зручний для них час, а також за їх бажанням 2-тижневу додаткову відпустку без збереження заробітної плати.
7.2. Вважати 1 вересня вихідним днем із збереженням заробітної плати за основною роботою для батьків, діти яких вперше йдуть до школи.
Обов’язки профкому:
7.4. Забезпечувати розповсюдження серед бажаючих путівок на санаторно-курортне лікування та оздоровлення в спортивно-оздоровчому таборі «Фігурівка». Питання про дотації до путівок вирішуються, виходячи з реальних фінансових можливостей.
Дотації на путівки до спортивно-оздоровчого табору «Фігурівка» надаються працівникам університету як для їхнього відпочинку, так і в разі придбання путівок для їхніх дітей та онуків у віці до 18 років.
7.5. Організовувати відпочинок дітей у літній період, а також проводити для них новорічні свята.
7.6. Інформувати трудовий колектив про наявність путівок у санаторії, пансіонати та їх розподіл.
7.7. Здійснювати контроль за своєчасною виплатою допомоги з тимчасової непрацездатності.
9Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал