Київський національний університет імені тараса шевченка кравець вячеслав івановичСкачати 422.81 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації25.12.2016
Розмір422.81 Kb.
1   2   3
Фінансовий ринок є системою ринкових відносин, що забезпечує акумуляцію й перерозподіл грошових коштів суспільства через специфічні посередники, фінансові інститути, за допомогою численних фінансових інструментів та створює умови для переміщення фінансових ресурсів між господарськими суб’єктами з мінімальними трансакційними витратами, шляхом реалізації його специфічних функцій: акумуляція і розміщення грошових ресурсів (потоків); фіксація прав власності у формі фінансових інструментів (контрактів); зниження рівня ризиків фінансових втрат через невизначеність у майбутньому.
 • Фінансовий інститут є специфічною організаційною формою економічного інституту, що створює умови для переміщення фінансових ресурсів між господарськими суб’єктами та виконує певні функції у структурі фінансового ринку. Інституційна структура фінансового ринку формується на основі субординації виконуваних фінансовими інститутами функцій у процесі виконання фінансових угод та складається з таких рівнів: рівень регулювання (інститути-регулятори фінансового ринку), рівень виконання (фінансові інститути-посередники) та рівень забезпечення (інститути інфраструктури фінансового ринку).
 • Ефективність реалізації фінансових угод забезпечується фінансовими інститутами, які доцільно класифікувати за критерієм участі у фінансових процесах. Так, інститутами, що забезпечують перерозподіл вільних грошових ресурсів, виступають комерційні банки, кредитні спілки, фінансові компанії; інститутами, що забезпечують перерозподіл ризиків, – страхові компанії, пенсійні фонди; інститутами, що забезпечують перерозподіл прав власності, – інститути спільного інвестування.
 • Сучасний розвиток інституційної структури національних фінансових ринків визначається наступними тенденціями. Глобалізація фінансових інститутів, їхнє злиття й інтернаціоналізація є потужним зовнішнім чинником впливу, здатним змінювати структуру національного фінансового ринку. Підвищення рівня конкурентоспроможності фінансових інститутів на національному рівні повинно орієнтуватися на взаємодію зі світовим фінансовим ринком. Найефективнішим шляхом розвитку національного фінансового ринку є врахування як новітніх тенденцій у розвитку глобального фінансового середовища, так і національної специфіки, для створення такої моделі фінансового забезпечення інвестиційного процесу, у якій би кожен з учасників економічної взаємодії отримував максимальний економічний ефект.
 • Характерною особливістю фінансового ринку України є випереджуючий розвиток банківського сектору порівняно з іншими елементами фінансового ринку, зокрема: загальні та середні активи комерційних банків значно перевищують аналогічні показники небанківських фінансових інститутів; банківські операції є домінантними інструментами пропозиції на фінансовому ринку для споживачів фінансових послуг; банківське кредитування є основною формою активних операцій на фінансовому ринку. Прискорення розвитку банківського сегменту спричинене: підвищенням рівня фінансового забезпечення вітчизняних банків за рахунок міжнародних запозичень; посиленням процесів концентрації банківського капіталу; збільшенням активності банків на ринку кредитування фізичних осіб; відсутністю якісних змін у інших сегментах фінансового ринку; незначним попитом на фінансові послуги інших фінансових інститутів тощо.
 • На сучасному етапі розвитку небанківські фінансові інститути (кредитні спілки, страхові компанії, пенсійні фонди, фінансові компанії, інститути спільного інвестування тощо) мають досить низький рівень інституційного розвитку, зумовлений як об’єктивними так і суб’єктивними обмеженнями. До об’єктивних перешкод розвитку відносяться: обмеженість ресурсної бази, відсутність кваліфікованих спеціалістів-управлінців, відсутність необхідних інституційних посередників (для пенсійних фондів це компанії з управління активами), обмеженість інвестиційних можливостей цих фінансових інститутів, оскільки вони фактично не здійснюють операцій на фондовому ринку. До суб’єктивних обмежень відносяться низький ступінь інформованості та певна недовіра господарських суб’єктів до діяльності небанківських інститутів, консервативність у сприйнятті економічних реалій значною частиною населення, внаслідок чого бракує культури користування послугами страхових компаній та пенсійних фондів.
 • Особливістю розвитку небанківських інститутів в Україні є структурні диспропорції на регіональному рівні. Відбувається концентрація небанківських інститутів в регіонах з відносно високою концентрацією виробничо-промислового капіталу при порівняно незначному представленні небанківських інститутів у інших регіонах, що з одного боку посилює конкурентні позиції комерційних банків на регіональному рівні, а з іншого - обмежує можливості диверсифікації вкладень значної частини господарських суб'єктів та підвищує рівень системних ризиків фінансових інститутів.
 • З метою забезпечення розвитку фінансового ринку України запропоновано модель вдосконалення інституційної структури фінансового ринку України як комплекс заходів, що повинні поетапно здійснюватися на кожному з інституційних рівнів з урахуванням інституційного забезпечення, особливостей діяльності фінансових інститутів та формальних параметрів удосконалення інституційної структури.
 • На основі інституційного дослідження діяльності інститутів-регуляторів запропоновано здійснити комплекс організаційно-правових заходів, спрямованих на реорганізацію сфери регулювання фінансових інститутів, зокрема обґрунтовано доцільність віднесення кредитних спілок до сфери регулювання Національного банку з метою створення чітких механізмів розвитку цього сегменту фінансового ринку. Також визначено доцільність перегляду регулюючого інструментарію Держфінпослуг та ДКЦПФР в напрямі ширшого використання економічних важелів впливу на діяльність фінансових інститутів, у тому числі, через використання спеціальних фондів - аналогів фондів гарантування вкладів економічних суб’єктів та використання нормативів резервування аналогічних банківським.
 • Пріоритетами розвитку інституційної структури фінансового ринку визначено: реструктуризацію діяльності інститутів-регуляторів та орієнтацію системи регулювання у напрямі регуляційної моделі на основі завдань пруденційного та фінансового нагляду; підвищення рівнів концентрації й консолідації капіталу фінансових інститутів для нарощування фінансових активів; стимулювання використання цінних паперів у банківській практиці шляхом сек’юритизації (випуску спеціальних цінних паперів) банківських депозитів; створення фінансового інституту-гаранта хеджових операцій на фондовому ринку; удосконалення національної системи рейтингування.

  СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

  Статті в наукових фахових виданнях:

  1. Кравець В. І. Інституційна роль банківського сегменту у розвитку ринку фінансових послуг / В. І. Кравець, І. Б. Бабух // Сталий розвиток економіки: всеукраїнський науково - виробничий журнал. – 2011. – № 1(4). – С. 301–305. (особистий внесок: 0,25 д.а. – автором здійснено аналіз інституційного впливу комерційних банків на розвиток ринку фінансових послуг).

  2. Кравець В. І. Інституціональні чинники впливу держави на ринок цінних паперів / В. І. Кравець, П. О. Нікіфоров // Науковий вісник Чернівецького національного університету: збірник наукових праць. Серія: Економіка. – 2008. –Вип. 367. – С. 34–37. (особистий внесок: 0,3 д.а. – автором розкрито інституційний вплив державних регулюючих інститутів на ринок цінних паперів).

  3. Кравець В. І. Інституційні передумови розвитку структури фінансового ринку / В. І. Кравець, П. О.Нікіфоров // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. – 2006. – Вип. 90. – С. 9–11. (особистий внесок: 0,3 д.а – автором розкрито систему інституційних елементів формування фінансового ринку).

  4. Кравець В. І. Особливості функціонування мотиваційного механізму фінансового ринку / В. І. Кравець // Науковий вісник Чернівецького національного університету: збірник наукових праць. Серія: Економіка. – 2005. – Вип. 254. – С. 102–105.

  5. Кравець В. І. Теоретичні основи формування структури фінансового ринку / В.І. Кравець // Науковий вісник Чернівецького національного університету: збірник наукових праць. Серія: Економіка. – 2004. – Вип. 195-196. – С. 103–108.

  6. Кравець В. І. Мотивація економічної діяльності в контексті розвитку фінансових елементів ринку / В. І. Кравець // Науковий вісник Чернівецького національного університету: збірник наукових праць. Серія: Економіка. – 2002. – Вип. 162. – С. 14–18.

  7. Кравець В. І. Мотиваційний механізм економічної діяльності: концепція трансформації в умовах України / В. І. Кравець // Науковий вісник Чернівецького національного університету: збірник наукових праць. Серія: Економіка. – 2002. – Вип.139. – С. 3–8.

  8. Кравець В. І. Мотиваційний механізм інвестиційної діяльності / В. І. Кравець // Науковий вісник Чернівецького національного університету: збірник наукових праць. Серія: Економіка. – 2000. – Вип.65. – С. 41–46.

  9. Кравець В. І. Регіональні аспекти мотивації інноваційної діяльності В.І.Кравець // Регіональні перспективи: науково-практичний журнал. – 2000. - №2–3(9–10). – С. 358–360.  У монографіях:

  10. Теорія і практика застосування фінансових інструментів соціально-економічного розвитку України / [В. І. Кравець, П. О. Нікіфоров та інші] ; за ред. П. О. Нікіфорова, Н. Р. Швець – Чернівці: Чернівецький нац. Ун-т, 2011. – 244 с. (особистий внесок автора: розділ 1.1 – 0,6 д.а.).

  11. Трансформація економіки України у глобальному економічному середовищі / [В. І. Кравець та інші] ; за ред.. д-ра екон.наук, проф. І. Ф. Комарницького. – Чернівці: Рута, 2006. – 272 с. (особистий внесок автора: розділ V – 1,5 д.а.).

  В інших виданнях:

  13. Кравець В. І. Роль грошового ринку в фінансово-економічному механізмі стимулювання економічної діяльності / В. І. Кравець, П. О. Нікіфоров // Вісник Львівської державної фінансової академії: збірник наукових статей. Економічні науки. – 2005. – №7. – С. 69–75. (особистий внесок: 0,3 д.а – автором розкрито особливості впливу інститутів на стимулювання економічної діяльності на грошово-кредитному ринку).

  14. Кравець В. І. Моделювання мотиваційного механізму на основі розвитку інтересу в двохфакторних групах економічної взаємодії / В. І. Кравець // Вісник Технологічного університету Поділля: науково-практичний журнал. – 2002. – №5 (46) ч.2, т.2. – С. 20–24.

  15. Кравець В. І. Мотиваційна модель економічної діяльності в умовах перехідної економіки України / В. І. Кравець // Вісник Харківського державного політехнічного університету: збірник наукових праць. Серія: Економіка. – 2000. Вип. 122. – С. 82–86.

  16. Кравець В. І. Дія механізму мотивування інновацій на розвиток економіки регіону: матеріали доповідей міжнародної науково-практичної конференції / В. І. Кравець [«Регіональна науково-технічна політика: інноваційний розвиток та інформаційний простір»], (Львів, 29-30 червня 2000 р.). – Львів, 2000. – С. 248–252.

  17. Кравець В. І. Трансформація мотиваційного механізму в умовах перехідної економіки України: матеріали конференцій та круглих столів / В. І. Кравець [«Україна: вибір моделі розвитку»] / Альманах «Молода нація». – Київ: Смолоскип, 2000. – С. 295-298.

  18. Кравець В. І. Економічний розвиток як наслідок трансформації мотиваційного механізму: матеріали міжнародної науково-методичної конференції / В. І. Кравець [«Еволюція економічного розвитку та економічних теорій»], (Київ, 26-27 квітня 2000 р.). К.: КНЕУ, 2000. – С. 259–261.

  19. Кравець В. І. Менеджмент як складовий елемент мотиваційного механізму економічної діяльності: матеріали міжнародної науково-практичної конференції / В. І. Кравець [«Інноваційні фактори ресурсно-екологічної безпеки Карпатського регіону»], (Чернівці, 14-15 березня 2001р.). – Чернівці, 2001. – С. 117–118.

  20. Кравець В. І. Формування організаційної культури як основа трансформації мотиваційного механізму перехідної економіки: матеріали міжнародної-науково-практичної конференції / В. І. Кравець [«Україна в глобальному середовищі: нові алгоритми управління економікою»], (Чернівці, 17-19 квітня 2002 р.). – Чернівці, 2002. – 527 с. – С. 234–237.

  21. Кравець В. І. Природа фінансового ринку в науковій концепції Й. Шумпетера: матеріали міжнародної науко-практичної конференції / В. І. Кравець [«Творча спадщина Й.Шумпетера та трансформація сучасної економіки України»], (Чернівці, 23 квітня 2003 р.). – Чернівці, 2003. – 368 с. – С. 343–345.

  22. Кравець В. Проблеми формування іституційного забезпечення фінансового ринку: матеріали міжвузівської науково-методичної конференції / В. І. Кравець [«Проблеми економічної освіти і науковий прогрес»], (Кривий Ріг, 25 листопада 2005р.). - Кривий Ріг, 2005. – С. 118–120.

  23. Кравець В. І. Роль фінансового ринку у регіональному розвитку: праці міжнародної науково-практичної конференції / В. І. Кравець, В. В. Балта [«Фінансовий потенціал регіонів України в умовах ринкової економіки»], (Чернівці: БДФА, 15 травня 2006 р.). - Чернівці, 2006. С. 128–130.

  24. Кравець В. І. Проблеми розвитку прав власності в системі інституційного забезпечення фінансового ринку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції / В. І. Кравець [«Генезис інституційної системи сучасної економіки України»], (Чернівці, 2007 р.). Чернівці, 2007 р. С. 192–194.

  25. Кравець В. І. Роль фінансових послуг у розвитку інституційної структури фінансового ринку: матеріали міжнародної науково-практичної конкуренції / В. І. Кравець [«Генезис інституційної системи транзитивних економік»], (Чернівці, 7-8 травня 2008 р.). - Чернівці, 2008. – С. 179–181.

  26. Кравець В. І. Функціональна спрямованість інституціональної структури фінансового ринку України: матеріали міжнародної науково – практичної конференції / В. І. Кравець [«Актуальні проблеми соціально-економічних трансформацій у міжнародному середовищі»], (Тернопіль: ТКІ, 23 квітня 2010 р.). – Тернопіль, 2010. – С. 73–75.

  АНОТАЦІЯ

  Кравець В.І. Інституційна структура фінансового ринку України. – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2011.

  Дисертація присвячена дослідженню теоретичних та практичних засад функціонування фінансових інститутів у зв’язку з реалізацією їх специфічних функцій: забезпечення функції перерозподілу вільних грошових ресурсів (комерційні банки, кредитні спілки, фінансові компанії); перерозподілу ризиків (страхові компанії, пенсійні фонди); перерозподілу власності (інститути спільного інвестування), а також інститутів-регуляторів фінансового ринку та інститутів інфраструктури фінансового ринку.

  У дисертації запропоновано методику розрахунку показника розвитку інституційної структури фінансового ринку. Визначено особливості формування і проаналізовано суперечності та проблеми розвитку інституційної структури фінансового ринку України.

  Показано вплив фінансової кризи на фінансові інститути в Україні та визначено приорітетні шляхи розвитку вітчизняного фінансового ринку з урахуванням потреб соціально-економічного розвитку національної економіки.

  Ключові слова: інститути інфраструктури фінансового ринку, інститути-посередники фінансового ринку, інститути-регулятори фінансового ринку, інституційна структура фінансового ринку, інституційний розвиток фінансового ринку, фінансові інститути, фінансовий ринок, функції фінансових інститутів.

  АННОТАЦИЯ

  Кравец В.И. Институциональная структура финансового рынка Украины. Рукопись.

  Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.08 - деньги, финансы и кредит. - Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2011.

  Диссертация посвящена исследованию теоретических и практических основ функционирования финансовых институтов в связи с реализацией их специфических функций: обеспечение функции перераспределения свободных денежных ресурсов (коммерческие банки, кредитные союзы, финансовые компании); перераспределения рисков (страховые компании, пенсионные фонды); перераспределения собственности (институты совместного инвестирования), а также институтов-регуляторов финансового рынка и институтов инфраструктуры финансового рынка.

  В процессе исследования разработан подход к структуризации финансового рынка Украины по трем группам институтов, исходя из специфических функций, которые реализуются на каждом из институционных уровней, : институты-регуляторы, функциональные институты и институты инфраструктуры финансового рынка, что позволяет определить перспективы развития институционных сегментов с учетом функциональных потребностей финансовых институтов на каждом из уровней институционной структуры финансового рынка Украины.

  Предложено перспективное направление реструктуризации финансового рынка Украины путем перераспределения функций мониторинга и регулирования отдельных сегментов финансового рынка между НБУ, Госфинуслуг и ГКЦБФР в частности обосновано переподчинение функций контроля и регулирования кредитных союзов от Госфинуслуг к НБУ с целью рыночной стабилизации и наращивания финансовых активов и внедрения механизма экономического регулирования деятельности в практике Госфинуслуг и ГКЦБФР путем создания целевых фондов предназначенных для финансовой поддержки небанковских финансовых институтов.

  Ключевым противоречием формирования структуры финансового рынка Украины опредедено доминирование банковских институтов, что обусловило формирование глубинной зависимости между экономическими процессами, которые происходят в банковском сегменте, и деятельностью небанковских финансовых институтов и как следствие, такая зависимость способствует быстрой трансмиссии кризисных явлений от банковских институтов к небанковским, с обострением проявления кризисных явлений из-за отсутствия эффективных рыночных и административных механизмов локализации финансовых неурядиц отдельных секторов финансового рынка.

  Показано влияние финансового кризиса на финансовые институты в Украине и определены приоритетные пути развития отечественного финансового рынка с учетом потребностей социально-экономического развития национальной экономики.

  Ключевые слова: институты инфраструктуры финансового рынка, институты-посредники финансового рынка, институты – регуляторы финансового рынка, институциональная структура финансового рынка, институциональное развитие финансового рынка, финансовый рынок, финансовые институты, функции финансовых институтов,.

  ANNOTATION

  V.I. Kravets. The institutional structure of financial market of Ukraine. – Manuscript.

  The dissertation for the Degree of Candidate of Economics Scince in the Specialty 08.00.08 - money, finance and credit. - Taras Shevchenko Kyiv National University, Kyiv, 2011.

  The thesis is devoted to the research of the theoretical and practical principles of functioning of financial institutions in connection with the implementation of their specific functions: ensuring the functions of redistribution available money recourses (commercial banks, credit unions, finance companies), redistribution of the risk ( insurance companies, pension funds), property redistribution (collective investment) and financial institutions, regulators, market institutions, infrastructure of the financial market

  Method of calculating the rate of the institutional structure development of financial market is suggested in this dissertation. In this research defined problems of formation, analyzed contradictions and problems of institutional structure development of Ukrainian financial market.  In this dissertation is shown the influence of financial crisis on the Ukrainian financial institutions. Priority ways of the domestic financial market development is defined considering needs of the socio- economical development of the national economy.

  Key words: financial institutions, financial market, the institutional structure of financial markets, the functions of financial institutions, the infrastructure of the financial market, the institutions development of financial market , the institutions – regulators of financial market.

  Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   2   3


  База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
  звернутися до адміністрації

  войти | регистрация
      Головна сторінка


  загрузить материал