Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана ОгієнкаСторінка1/4
Дата конвертації13.03.2017
Розмір0.72 Mb.
ТипКонспект
  1   2   3   4
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Факультет іноземної філології

Кафедра германських мов і зарубіжної літератури

Затверджую

Проректор з науково-педагогічної роботи
____________________ В.В. Кобильник

підпис

_________ ___________ 20 ___ р.число місяць

ПОРІВНЯЛЬНЕ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО
КОМПЛЕКС навчальнО-МЕТОДИЧНОГО

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

галузь знань 01. Освіта


спеціальність 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська), додаткова спеціальність 014.02 Середня освіта (Мова і література (німецька / російська)
ступінь вищої освіти магістрРозробники комплексу: В.С. Кшевецький, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри германських мов і зарубіжної літератури


Затверджено на засіданні кафедри германських мов і зарубіжної літератури


Протокол № _____ від «_____»________________20__ року

Завідувач кафедри ___________ О.В. Кеба

підпис

«_____»___________________ 20___ року


Схвалено науково-методичною радою факультету іноземної філології


Протокол № ____ від «_____»________________20___ року

Голова науково-методичної ради факультету


______________ Т.М. Петрова

підпис


«_____»___________________ 20___ року

ЗМІСТ КОМПЛЕКСУ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

 1. Навчальна програма.

 2. Робоча програма навчальної дисципліни.

 3. Конспект або розширений план лекцій та інший навчальний контент.

 4. Плани практичних, семінарських і лабораторних занять.

 5. Методична документація для організації самостійної роботи та індивідуальних науково-дослідних завдань (ІНДЗ).

 6. Питання, задачі, завдання або кейси для поточного та підсумкового контролю і методичні рекомендації до їх виконання.

 7. Методичні матеріали для проведення підсумкової атестації здобувачів вищої освіти.

 8. Опубліковані власні підручники, навчальні та навчально-методичні посібники, методичні рекомендації тощо.

10.Список інформаційних ресурсів (нормативна база, джерела в Інтернеті, адреси бібліотек тощо), що використовуються при вивченні дисципліни.

11. Додаткові складові КНМЗД.


Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Факультет іноземної філології

Кафедра германських мов і зарубіжної літератури

Затверджую

Проректор з науково-педагогічної роботи
____________________ В.В. Кобильник

підпис

_________ ___________ 20 ___ р.число місяць


ПОРІВНЯЛЬНЕ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО


Н А В Ч А Л Ь Н А П р о г р а м а


підготовки магістра

галузі знань 01. Освіта


спеціальності 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська), додаткова спеціальність 014.02 Середня освіта (Мова і література (німецька / російська)

Шифр дисципліни за навчальним планом ПП14


2016 рік
Розроблено та внесено:

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Розробник програми: В.С. Кшевецький, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри германських мов і зарубіжної літератури

Обговорено та схвалено на засіданні кафедри германських мов і зарубіжної літератури «___» ___________ 20___ року, протокол № ____

Обговорено та схвалено науково-методичною радою факультету іноземної філології «___» ___________ 20___ року, протокол № ____

Обговорено та схвалено вченою радою факультету іноземної філології «___» ___________ 20___ року, протокол № ____
Вступ
Програма вивчення навчальної дисципліни «Порівняльне літературознавство» укладена відповідно до освітньої програми підготовки фахівців рівня спеціаліст вищої освіти 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська), додаткова спеціальність 014.02 Середня освіта (Мова і література (німецька / російська).

Тип дисципліни (віднесеність до певного циклу дисциплін згідно з навчальним планом): дисципліни професійної та практичної підготовки.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є генетичні, генетико-контактні зв'язки й типологічні сходження в національних, зональних і регіональних літературних системах у масштабі світової літератури.

Міждисциплінарні зв’язки: курс органічно пов’язаний, насамперед, з низкою літературознавчих курсів («Вступ до літературознавства», «Теорія літератури», «Історія зарубіжної літератури», «Історія української літератури»), а також такими гуманітарними загальноосвітніми дисциплінами як історія, філософія, культурологія, мистецтвознавство, релігієзнавство та ін.

Програма навчальної дисципліни складається з двох змістового модулів: 1. Генезис порівняльного літературознавство.

 2. Теоретичний і практичний аспекти порівняльного літературознавства. 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є засвоєння студентами-філологами основних положень літературної компаративістики, уміння використовувати їх у процесі аналізу художніх творів та під час викладання шкільного курсу літератури.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є: формування у студентів-філологів знань основних положень літературної компаративістики, історії її зародження та становлення, типів та видів міжлітературних зв`язків у національних, регіональних і світових літературах; ознайомлення студентів із найбільш вагомими компаративістичними дослідженнями зарубіжних та вітчизняних літературознавців, а також навичок компаративістичних досліджень, умінь використовувати їх у майбутній професійній діяльності.

1.3. У процесі вивчення курсу студенти засвоюють передбачені програмою знання і на цій основі формуються необхідні вміння на навички аналізу художнього тексту, літературних явищ, їх взаємовпливів та взаємозв’язків.

Знання із порівняльного літературознавства сприятимуть удосконаленню науково-дослідницьких навичок студентів, уміння працювати із художніми текстами та науковою літературою, бібліографічними та іншими джерелами та матеріалами.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинензнати:

 • основні поняття та терміни;

 • основні етапи розвитку порівняльного літературознавства;

 • типи та види міжлітературних зв`язків у національних, регіональних і світових літературах;

 • найбільш вагомі компаративістичні дослідження зарубіжних та вітчизняних літературознавців.

уміти:

 • аналізувати літературно-історичні явища;

 • швидко і вправно орієнтуватись у літературному процесі;

 • аналізувати художні твори, передбачені програмою;

 • мати навички наукового підходу до історії літератури;

 • вміти користуватись довідниковою літературою, інтернет-ресурсами.

Курс розрахований на подальше удосконалення філологічної підготовки спеціалістів і магістрів, формування навичок науково-теоретичної та культурологічної оцінки літературних явищ.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин /30 кредитів ECTS. 1. Інформаційний обсяг навчальної дисципліниЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ГЕНЕЗИС ПОРІВНЯЛЬНОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА

Предмет і завдання курсу «Порівняльне літературознавство».

Літературна компаративістика як порівняльне вивчення фольклору, національних літератур, процесів їх взаємозв`язків, взаємодії, взаємовпливів на основі порівняльно-історичного підходу (методу).Зародження компаративістики у фольклористиці, літературознавстві і взагалі філології впродовж ХІХ ст. під впливом філософії позитивізму. Значення для виникнення і розвитку компаративістики праць німецького філолога Т.Бенфея, зокрема його передмови і коментарів до «Панчатантри». Теорія міграції сюжетів. Розвиток її О.Пипіним, В.Стасовим, В.Міллером, Ф.Буслаєвим, О.Веселовським. Теорія самозародження сюжетів, що ґрунтується на положеннях антропологічної школи (А.Ланг, Е.Б.Тайлор) та порівняльному вивченні фольклору (Р.Маретт, Англія; В.Мангардт, Г.Узенер, А.Дітеріх, Німеччина; С.Рейнак, Франція та ін.).

Історико-типологічна теорія (праці В.Жирмунського, В.Я.Проппа, Є.М.Мелетинського та ін.).

Використання засад літературної компаративістики в Україні. М Дашкевич як один із найпослідовніших в українському літературознавстві прихильників компаративістики. Праця «Відзив про твір д. Петрова «Нариси історії української літератури ХІХ століття».

Дослідження М.Драгоманова в галузі «мандрівних» сюжетів та їх інтерпретації в українському фольклорі й літературі. Виділення М.Драгомановим аспектів порівняльного вивчення вітчизняної усної народної творчості. Праці «Слов`янські переробки Едіпової історії», «Найстарші руські драматичні сцени», «Два українських фабльо та їх джерела», «Турецькі анекдоти в українській народній словесності».

Порівняння різномовних літературних явищ у працях І.Франка «Переднє слово (до «Перебенді» Т.Г.Шевченка)», «Тополя» Т.Шевченка», «Дещо про «Марусю» Боровиковського та її основу», «Шевченкова «Марія».

Розквіт української компаративістики у 20-х рр. ХХ ст. П.Филипович як один із найпослідовніших прибічників компаративістичних досліджень у цей період. Праці «Шевченко і романтизм», «Європейські письменники в Шевченковій лектурі», «Пушкін в українській літературі».

Використання досягнень компаративістики у працях О.Білецького «Сучасне красне письменство Заходу», «Проза взагалі і наша проза 1925 року», «У пошуках нової повістярської форми». Інші дослідження з яскраво вираженою компаративістичною специфікою 20-х рр. ХХ ст. «Енеїда» М.Марковського; «Леся Українка, життя і творчість», «Проблеми сучасної славістики» М.Драй-Хмари; «Леся Українка і Г.Гейне» О.Бургардта. Праці Д.Чижевського «Порівняльне вивчення слов`янських літератур», «Нарис порівняльної історії слов`янських літератур», «Історія української літератури від початків до доби реалізму», «Український літературний барок. Нариси». Криза української літературної компаративістики з початку 30-х рр. ХХ ст., зумовлена тотальним знищенням вітчизняної культури і літературознавства.

Причини оголошення в СРСР літературної компаративістики у післявоєнні роки буржуазною псевдонаукою. Розробка теорії «взаємозв`язків і взаємодії літератур», порівняльно-типологічного вивчення історико-літературного процесу (М.Конрад, В.Жирмунський, М.Алексєєв, І.Неупокоєва, Г.Вервес, Д.Наливайко та ін.). Видання «Українська література в загальнослов`янському і світовому літературному контексті». Активний розвиток компаративістики за кордоном.Поновлення літературної компаративістики в правах після проголошення незалежності України. Створення відділів світової літератури і компаративістики в Інституті літератури ім. Т.Шевченка НАН України, кафедри теорії літератури й компаративістики в Київському національному університеті ім. Т.Шевченка, відкриття спеціалізованих рад по захисту дисертацій з цієї науки.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ТЕОРЕТИЧНИЙ І ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТИ ПОРІВНЯЛЬНОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА

Генетичні, генетично-контактні зв`язки і типологічні збіги (аналогії) в національних, регіональних і світових літературах як предмет сучасної літературної критики. Форми зовнішніх і внутрішніх контактів, впливів, міжлітературної рецепції, посередницькі функції художніх перекладів. Концепція системного аналізу у працях М.Храпченка та І.Неупокоєвої. Поняття про контекст як саме функціонування національної літератури як частини цілого.

Література в системі мистецтв як галузь сучасної компаративістики. Необхідність і актуальність вивчення міжвидової взаємопов`язаності і взаємодії літератури в системі мистецтв.

Літературна імагологія як галузь літературознавчої компаративістики.

Сучасні компаративістичні дослідження українських учених. Праці Д.Наливайка «Мазепа в європейській літературі ХVІІІ – ХІХ ст.: історія та міф», «Шевченко в контексті романтизму і націоналізму», «Історія і міфологія у Шевченка (у контексті європейського-українських культурних зносин доби Відродження», «Українські неокласики і класицизм» та ін.; Р.Гром`яка «Методика реалізації рецептивного підходу до міжнаціональних літературних контактів»; Г.Сиваченко «В.Винниченко і А.Кестлер: спроба типологічного аналізу»; Е.Соловей «М.Волошин та В.Свідзінський: спроба компаративної студії» та ін.

 1. Рекомендована література


Основна

 1. Антофійчук В. Євангельські образи в українській літературі XX століття. Чернівці: Рута, 2001. — 335 с.

 2. Антофійчук В., Нямцу А. Проблеми поетики традиційних сюжетів та образів у літературі. Чернівці: Рута, 1997. — 200 с.

 3. Арендаренко І. По дорозі й назустріч (англійська та українська романтичні поезії: порівняльна типологія і поетика). К.: ПІД «Фоліан», 2004. — 216 с.

 4. Барабаш Ю. «Коли забуду тебе, Єрусалиме...». Гоголь і Шевченко: Порівняльно-типологічні студії. Харків: Акта, 2001. — 376 с.

 5. Білецький О.І. Українська література серед інших літератур світу // Зібрання творів: У 5 т. — К.: Наукова думка, 1965. — Т.2. — С.5-50.

 6. Біловус Л.І. Теорія інтертекстуальності: становлення понять, тлумачення термінів, систематика. — Тернопіль: Видавець Стародубець, 2003. — 36 с.

 7. Будний В., Ільницький М. Порівняльне літературознавство. — К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2008. — 430 с.

 8. Вервес Г. В інтернаціональних літературних зв’язках: Питання контексту. К.: Дніпро, 1983. — 383 с.

 9. Веселовский А. Историческая поэтика. — М.: Высшая школа, 1989. — 404 с.

 10. Гадамер Г. Герменевтика і поетика: Вибрані твори / Пер. з німецької. — К.: Юніверс, 2001. — 288 с.

 11. Галич O.A. Історія літературознавства. Частина І: зарубіжне літературознавство: Підручник для філологічних спеціальностей. — К.: Шлях, 2006. — 208 с.

 12. Гачев Г. Национальные образы мира: Космо — Психо — Логос. — М.: Прогресс-Культура, 1995. — 480с.

 13. Гачев Г. Национальные образы мира. Общие вопросы. Русский. Болгарский. Киргизский. Грузинский. Армянский. — М., 1988. — 448 с.

 14. Герменевтика і проблеми літературознавчої інтерпретації. Монографія / За редакцією Романа Гром’яка. — Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ, 2006. — 286 с.

 15. Гнатюк М. Літературознавчі концепції в Україні другої половині ХІХ — початку ХХ сторіч // Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Львів, 2002. — 208 с.

 16. Гримм Я. Немецкая мифология // Зарубежная эстетика и теория литературы ХІХ ХХ вв.: Трактаты, статьи, эссе / Сост., общ. ред. Г. К. Косикова. — М.: Изд-во Московского ун-та, 1987. — С. 54-71.

 17. Гурдуз А. Літературна компаративістика: Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П.Могили, 2008. 72 с.

 18. Гурдуз А. Традиційні структури в літературі: Навчально-методичні рекомендації до вивчення курсу «Літературна компаративістика». — Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2008. — 68 с.

 19. Денисова Г. В. В мире интертекста: язык, память, перевод / Предисловие С. Гардзонио; Предисловие Ю. Н. Караулова. — М.: Азбуковник, 2003. — 298 с.

 20. Дзюба І. Знайомство з десятою Музою // Дзюба І. З криниці літ: У 3 т. Т. 2. — К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. — С. 706-787.

 21. Дима А. Принципы сравнительного литературоведения: Пер. с рум. — М.: Прогресс, 1977. — 229 с.

 22. Дон Жуан у світовому контексті / Упоряд. і передм. Агеєва В. — К.: Факт, 2002. — 448 с.

 23. Дюришин Д. Теория сравнительного изучения литератури: Пер. со словац. — М.: Прогресс, 1979. — 320 с. 

 24. Жирмунский В.М. Сравнительное литературоведение. Восток и Запад. — Л., 1979. — 495 с.

 25. Западное литературоведение ХХ в.: Энциклопедия / РАН. ИНИОН; Гл. ред. Е.А.Цурганова. — М.: ЮТКАБА, 2004.

 26. Звиняцьковський В.Я. Новелістика А.Чехова і М.Коцюбинського. — К.: Наук. думка, 1987. — 106 с.

 27. Кеба А.В. Андрей Платонов и мировая литература ХХ века: Типологические связи. — Каменець-Подольский: Абетка-НОВА, 2001. — 320 с.

 28. Кирилюк С.Д. Ольга Кобилянська і світова література. — Чернівці: Рута, 2002. — 173 с. 

 29. Конрад Н.И. Запад и Восток: Статьи. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Наука, 1972. — 496 с.

 30. Коптілов В. Теорія і практика перекладу: Навч. посібник для студентів. — К.: Юніверс, 2003. — 280 с.

 31. Кудрявцев М.Г. «І аз воздам...» : Злочин і кара як соціально-етична проблема в художніх інтерпретаціях... І не тільки. — Кам'янець-Подільський: Оіюм, 2005. — 176 с.

 32. Кузьмина Н.А. Интертекст и его роль в процессах эволюции поэтического языка. — Изд 2-е, стереотипное. — М.. Едиториал УРСС, 2004. — 272 с.

 33. Лановик М. Теорія відносності художнього перекладу: Літературознавчі проекції / Наук. ред. P. Т. Громяк. — Тернопіль: ТНПУ, 2006. — 470 с.

 34. Ласло-Куцюк М. Велика традиція: Українська класична література в порівняльному висвітленні. Бухарест: Критеріон, 1979. — 287 с.

 35. Лексикон загального та порівняльного літературознавства / Буковин. центр гуманіт. дослідж.; За ред. А.Волкова та ін. — Чернівці: Золоті литаври, 2001. — 636 с.

 36. Литературные архетипы и универсалии / Под ред. Е. М. Мелетинского. — М.: Изд-во Рос. гос. гуманит. ун-та, 2001. — 433 с.

 37. Лімборський І.В. Європейське та українське Просвітництво: незавершений проект? Реінтерпретація канону: спроба компаративного аналізу літературних парадигм. — Черкаси, 2006. — 364 с.

 38. Літературна компаративістика. Вип. 1 / НАН України. Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка; Редкол.: Наливайко Д.С. (відп. ред.) та ін. — К.: ПЦ «Фоліант», 2005. — 363 с.

 39. Літературна компаративістика. Вип. 2 / НАН України. Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка; Редкол.: Наливайко Д.С. (відп. ред.) та ін. — К.: ПЦ «Фоліант», 2005. — 365 с.

 40. Літературознавча енциклопедія: У 2 т. / Автор-укладач Ю. І. Ковалів. К.: ВЦ «Академія», 2007. — Т. 1. — 608 с.; Т. 2. — 624 с.

 41. Літературознавча компаративістика: Навч. посібник / Терноп. держ. пед. ун-т ім. В.Гнатюка; Упоряд.: Р.Т.Гром’як, І.В.Папуша. — Тернопіль, 2002.— 334 с.

 42. Літературознавча рецепція і компаративістичний дискурс: Монографія / За ред. Романа Гром’яка. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2004. — 367 с.

 43. Літературознавчий словник-довідник / Уклад.: Р.Т. Гром’як, Ю.І. Ковалів, В.І. Теремко. — 2-е вид., випр., допов. — К.: ВЦ «Академія», 2006. — 752с.

 44. Матвіїшин В. Г. Українсько-французькі літературні зв’язки ХІХ — початку ХХ ст. — Львів.: Вища школа, 1989. — 167 с.

 45. Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. — М.: Наука, 1976. — 408с.

 46. Микола Олексійович Лукаш: Коротка хроніка життя і творчості / Б.Черняков (уклад.). — К., 2004. — 79 с.

 47. Минералов Ю. Сравнительное литературоведение. — М.: Высшая школа, 2010. — 381 с.

 48. Міжнаціональні горизонти і компаративістичний дискурс сучасних літературознавчих студій: Монографія / Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка; За ред. Р.Т. Гром’яка. — Тернопіль: РВВ ТНПУ, 2005. — 320 с.

 49. Моренець В. Національні шляхи поетичного модерну першої половини ХХ ст.: Україна і Польща. — К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2002. — 327 с.

 50. Наєнко M.К. Українське літературознавство: Школи, напрями, тенденції. — К.: ВЦ «Академія», 1997. — 320 с.

 51. Наливайко Д. С. Очима Заходу: Рецепція України в Західній Європі ХІ — ХVШ ст. — К.: Основи, 1998. — 578 с.

 52. Наливайко Д. Спільність і своєрідність: Українська література в контексті європейського літературного процесу. — К.: Дніпро, 1988. — 395 с.

 53. Наливайко Д. Теорія літератури й компаративістика. К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. — 347 с.

 54. Нахлік Є. Доля — Los — Судьба: Шевченко і польські та російські романтики. — Львів: Львівське відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка, 2003. — 568 с.

 55. Неупокоєва И.Г. История всемирной литературы. Проблемы системного и сравнительного анализа. — М., 1976.

 56. Нудьга Г. Українська дума і пісня в світі: У 2-х кн. — Львів: Ін-т народознавства; Кн. 1. — 1997. — 420 с.; Кн. 2. — 1998. — 510 с.

 57. Нямцу А. Загальнокультурна традиція у світовій літературі. Чернівці: Рута, 1997. — 223 с.

 58. Нямцу А. Идеи и образы Нового Завета в мировой литературе. — Черновцы: Рута, 1999. — 328 с.

 59. Нямцу А. Основы теории традиционных сюжетов. — Черновцы: Рута, 2003. — 79 с.

 60. Нямцу А. Традиція у словянських та західноєвропейських літературах (проблеми теорії). Чернівці: Рута, 2001. — 151 с.

 61. Нямцу А.Е. Легенда о Дон-Жуане в мировой литературе: Учеб. пособие. — Черновцы: Рута, 1998. — 83 с.

 62. Нямцу А.Е. Легендарно-мифологические структури в славянских и западноевропейских литературах: Учеб. пособие / Черновиц. нац. ун-т им. Ю.Федьковича. — Черновцы: Рута, 2001. — 208 с.

 63. Нямцу А.Е. Миф. Легенда. Литература (теоретические аспекты функционирования): Монографія. — Черновцы: Рута, 2007. — 520 с.

 64. Нямцу А.Е. Традиция и новаторство в мировой литературе: Ч. 1. — Черновцьі: Рута, 2005. — 96 с.

 65. Овчаренко Н.Ф. Міфологема землі в канадській і українській прозі. — К., 1996. — 200 с.

 66. Папуша І. Modus orientalis: Індійська література в рецепції Івана Франка. — Тернопіль: Збруч, 2000. — 206 с.

 67. Пахльовська О. Українсько-італійські літературні зв’язки ХІ — ХХ ст. — К.: Наук, думка, 1990.

 68. Пеленський Є.-Ю. Райнер-Марія Рільке й Україна. — Львів, 1935. — 29 с.

 69. Погребенник Ф.П. Василь Стефаник у слов’янських літературах. — К.: Наук. думка, 1976.— 295 с.

 70. Пригодій С. М. Літературний імпресіонізм в Україні та США (Типологія та національні особливості). — К.: Нора-прінт, 1998. — 312 с.

 71. Пригодій С.М. Українська філософія серця та американський трансценденталізм. — К.: ВПЦ «Київський університет», 2002. — 232 с.

 72. Рисак О. Мелодії і барви слова. Проблеми синтезу мистецтв в українській літературі кінця XIX поч. XX ст. Луцьк: Надстиря, 1996. — 98 с.

 73. Саїд Е. Орієнталізм / Пер. з англ. Віктор Шовкун. — К.: Основи, 2001. — 511 с.

 74. Сивокінь Г.М. У вимірах сприймання. Теоретичні проблеми художньої літератури, її історії та функцій. — К.: Фенікс, 2006. — 304 с.

 75. Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред. Марії Зубрицької. — Львів: Літопис, 1996. — 634с.

 76. Содомора А. Студії одного вірша. — Львів: Літопис, 2006. — 364 с.

 77. Сравнительное и сопоставительное литературоведение: Хрестоматия /Я. Г. Сафиуллин (науч. ред.), В. Р. Аминева (сост.). — Казань: ДАС, 2001. — 389 с.

 78. Сравнительное изучение славянских литератур: Сб. / Наливайко Д.С. — М.,1976. — 511 с.

 79. Стріха М. Данте й українська література: досвід рецепції на тлі «запізнілого націєтворення». — К.: Критика, 2003. — 163 с.

 80. Сулима В. Біблія і українська література: Навч. посібник. — К.: Освіта, 1998. — 400 с.

 81. Теорія літератури та порівняльне літературознавство. — Вип.34. Ч.2. — Львів, 2004. — 263 с. — (Вісник Львів. ун-ту. Сер. Філологічна).

 82. Традиційні сюжети та образи: Монографія / Автор проекту й упорядн.: А.Р. Волков. — Чернівці: Місто, 2004. — 442 с.

 83. Турган О. Д. Українська література кінця ХІХ — початку ХХ ст. і античність: (Шляхи сприйняття і засвоєння) / НАН України. Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. — К., 1995. — 175 с.

 84. Українська література в загальнослов’янському і світовому літературному контексті: В 5 т. Т. 1 — 5 / АН УкрРСР. Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка. — К.: Наук. думка, 1987—1991.

 85. Фатеева Н. А. Контрапункт интертекстуальности, или Интертекст в мире текстов. — М.: Агар, 2002. — 280 с.

 86. Ференц Н.С. Основи літературознавства : підручник / Н.С. Ференц. — К.: Знання, 2011. — 431 с.

 87. Фрэзер Дж. Золотая ветвь: Исследование магии и религии / Пер. с англ. М. К. Рыклина / Пер. с англ. И. Утехина — М.: ТЕРРА-Книжный клуб, 2001. — 528 с.

 88. Циховська Е. Поезія Євгена Маланюка в контексті українсько-польських літературних зв’язків: Монографія. — К.: Київ. нац. ун-т ім. Т.Г.Шевченка, 2006. — 128 с.

 89. Червінська О. Рецептивна поетика. Історико-методологічні та теоретичні засади: Навч. посібник. Чернівці: Рута, 2001. — 56 с.

 90. Чижевський Д. I. Порівняльна історія слов’янських літератур: У двох книгах / Переклад з німецької. — К.: ВЦ «Академія», 2005. — 288 с.

 91. Шахова К. Образотворче мистецтво і література: Літ.-крит. нарис. К.: Дніпро, 1987. — 195 с.

 92. Шкандрій М. В обіймах імперії: Російська і українська літератури новітньої доби / Пер. з англ. Петро Таращук. — К.: Факт, 2004. — 496 с.

 93. Ямпольский М. Б. Память Тиресия. Интертекстуальность и кинематограф. — M.: РИК «Культура», 1993. — 456 с.Додаткова

 1. Агеєва В. Мотиви і варіації: [Роль інтертекстуальних зв’язків в укр. імпресіоніст. прозі] // Слово і Час. — 1996. — № 3 — С. 32-40.

 2. Адам Міцкевич і Україна: Зб. наук. пр. / Р. Радишевський (відп. ред.). — К.: Б-ка українця, 1999. — 345 с.

 3. Александрова Г. А. До становлення української компаративістики: Порівняльне вивчення українських народних дум у ХІХ столітті // Вісник Київ. ун-ту ім. Т.Шевченка. — Сер. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика.— К., 1998. — Вип.7. — С. 5-8.

 4. Астаф’єв Ю. Інтертекстуальність як літературна стратегія // Дивослово. — 2000. — № 2.— С. 5-7.

 5. Астаф’єв О. Творчість Тараса Шевченка та Адама Міцкевича як діалог культур // Слово і Час. — 2006. — № 6. — С. 7-15.

 6. Бакула Б. Кілька міркувань на тему інтегральної компаративістики // Слово і Час. — 2002. — № 3. — С. 50-58.

 7. Балакян А. Літературна теорія та компаративна література // Слово і Час. — 2007. — № 5. — С. 44-48.

 8. Баран Г. «Сонячна машина» В.Винниченка у контексті світових утопій і антиутопій // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. — 2000. — № 1. — С. 52-59.

 9. Бойченко О. До проблем українського доробку в європейській Сократіані // Слово і Час. — 1996.— № 2. — С. 54-58.

 10. Борецький Л. Порятунок всього людства від зла: [Біблійні образи в поезії Ю. Клена] //Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. — 2001.— № 3. — С. 63-68.

 11. Борисюк Т. «Лісова пісня» Леся Українки і «Затоплений дзвін» Гергарта Гауптмана // Слово і час. — 1990.— № 3. — С. 15-20.

 12. Бріцина О. Про відмінність подібного: деякі особливості текстологічної проблематики в фольклористиці та літературознавстві // Слово і Час. — 2003. — № 1.— С. 43-49.

 13. Будний В. Розгадка чарів Цирцеї: національні образи та стереотипи в освітленні літературної етноімагології // Слово і Час. — 2007. — № 3. — С. 52-63.

 14. Булаховська Є. «Пан Тадеуш» і «Євгеній Онегін» // Зарубіжна література — 1999.— № 2.— С. 6.

 15. Вервес Г. Український авангардизм у контексті європейських маніфестів і програм // Слово і Час. — 1992. — № 12 — С. 37-43. 

 16. Вітрук О. З вірою в день прийдешній: Образ Богоматері у світовому мистецтві // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. — 2000. — № 2. — С. 224-229; № 3. — С. 196-206.

 17. Волошина Н. Шевченко і зарубіжна література // Українська література в загальноосвітній школі. — 2004. — № 3. — С. 2-6.

 18. Горова Ю. Топос Сибіру у творчості Тараса Шевченка та польських романтиків // Слово і Час. — 2003. — № 3. — С. 56-61.

 19. Грабович Г. Грані міфічного: образ України в польському й українському романтизмі; Єврейська тема в українській літературі XIX та початку XX сторіччя // Грабович Г. До історії української літератури. К.: Критика, 2003. — С. 157-179, 218-236.

 20. Гурдуз А. Повість М. Коцюбинського «Тіні забутих предків» і роман К. Гамсуна «Пан» у порівняльно-типологічному висвітленні // Слово і Час. — 2003. — № 11. — С. 40-44.

 21. Гурдуз А. Світова літературна компаративістика: етапи розвитку // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. — 2005. — № 2. — С. 114-120.

 22. Гурдуз А. Українська літературна компаративістика: етапи розвитку // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. — 2005. — № 6. — С. 90-98.

 23. Девдюк І. «Хотеться співати ще по-італійські, по-грецькі, латиною»: (П. Куліш — поліглот і перекладач) // Дивослово. — 1997. — № 11. — С. 11-15.

 24. Девдюк І.В. У світі без ілюзій: Романи Е.Хемінгуея «Прощавай, зброє!» та А.Камю «Сторонній» і «Чума» крізь призму екзистенціальних вимірів // Зарубіжна література в школах України. — 2006. — № 3. — С. 6-9.

 25. Денисова Т. Наука «компаративістика» в сучасному трактуванні // Слово і Час. — 2005. — № 5. — С. 24-31.

 26. Денисова Т. Сучасність як доба в літературі США // Слово і час. — 1998. — № 4-5. — С. 64-69.

 27. Дзюба І. Шевченко і Петефі // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. — 2003. — № 1. — С. 6-16.

 28. Домбровський Р. Андрій Содомора — перекладач і дослідник античної літератури: До 65—річчя від дня народження // Дзвін. — 2002. — № 11—12. — С. 134-136.

 29. Жолоб С. Такий не схожий ні на кого (Лукаш) // Всесвіт. — 2005. — № 1-2. — С.160-162.

 30. Жост Ф. Порівняльне літературознавство як філософія літератури. Нариси з порівняльного літературознавства // Слово і Час. — 2007. — № 5. — С. 30-44.

 31. Жулинський М. Україна на шляхах до вічного міста: Втілення міфологеми «Нового Риму» у творчості Франческо Петрарки і Івана Котляревського // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. — 1999.— №3. — С. 4-11.

 32. Зорівчак Р. Задля маєстату рідного слова: (Творчий портрет перекладача Андрія Содомори) // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. — 2002. — № 6. — С. 61-65.

 33. Зорівчак Р. Реалія і переклад: На матеріалі англомовних перекладів української прози. — Львів: Вид-во при Львівському ун-ті, 1989. — С. 16-37, 84-150.

 34. І. Драч — перекладач // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. — 1996. — № 10. — С.51.

 35. Касперський Е. Про теорію компаративістики // Література. Теорія. Методологія / Упоряд. і наук. ред. Данути Уліцької; пер. з польськ. Сергія Яковенка. — К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. — С. 518-540.

 36. Качуровський І. Відгуки творчості Гете в поезії Юрія Клена // Сучасність. — 1983. — № 3. — С. 18-30.

 37. Китова С. Про Дантове і Шевченкове пекло //Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. — 2001. — № 3. — С. 54-62.

 38. Клочек Г. Юрій Яновський — Костянтин Паустовський — Олександр Грін: деякі паралелі // Слово і Час. — 2003.— № 3 .— С. 71-77.

 39. Клочковська Я. Французькі паралелі Богдана-Ігоря Антонича // Слово і Час. — 1998. — № 7. — С. 43-47.

 40. Комар Р. «Лісова пісня» Лесі Українки і «Зачароване коло» Люціана Риделя // Слово і час. — 1993.— № 5.— С. 65-67.

 41. Корогодський Р. «Тіні забутих предків»: повість, сценарій, фільм // Слово і час. — 1994. — № 9-10. — С. 75-82.

 42. Кочубей Ю. Доля, образ, символ: (Роксолана в літературах Європи) // Слово і Час. — 2001. — № 8. — С.45-52.

 43. Кочур А. Вагомий внесок перекладача: (Григорій Кочур) // Слово і Час. — 1998. — № 8. — С.13-14.

 44. Кошова І. Творчий полілог (В.Винниченко і західноєвропейська література початку ХХ ст.) // Слово і Час. — 2002. — № 2. — С. 43-48.

 45. Кравченко Л. Райнер Марія Рільке і Василь Стус: особливості поетики // Слово і Час. — 2003.— № 9.— С. 35-43.

 46. Кристева Ю. Бахтин, слово, диалог и роман: [Сравнит. литературовед.] // Вестник Моск. гос. ун-та. Сер. 9, Филология. — 1995. — № 1.— С. 97-125.

 47. Кузнецова Р.Р. Концепция мировой литературы Диониза Дюришина // Вестник Моск. гос. ун-та. Сер. 9, Филология. — 1995. — № 1. — С. 82-89.

 48. Куляса Н. Василь Мисик — перекладач поезії Г. Лонгфелло // Слово і Час. — 2000. — № 12. — С. 42-46.

 49. Ленська С.В. Образ Прометея у світовій літературі // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. — 2006. — № 8. — С. 47-53.

 50. Лисенко Н. Юліуш Словацький і Євген Маланюк // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. — 2000.— № 3.— С. 47-55.

 51. Лімборський І. Готгольд Ефраїм Лессінг і українська література // Українська література в загальноосвітній школі. — 2003.— № 6 — С. 14-16.

 52. Лімборський І. Шеллінг і українська літературно-теоретична думка першої половини ХІХ ст. // Всесвіт. — 2003. — № 5-6. — С. 149-153.

 53. Лімборський І.В. Фрідріх Шиллер і українська література // Українська література в загальноосвітній школі. — 2004. — № 1. — С. 61-62.

 54. Літературознавча компаративістика: стан, проблеми: (Чи потребує оновлення порівняльне літературознавство в Україні?) // Слово і Час. — 2002. — № 2. — С.24-25. 

 55. Лопушанський Я. Українсько-німецько-австрійські літературні взаємини першої половини ХХ ст. // Слово і Час. — 2000. — № 11. — С. 74-78.

 56. Ляхова Ж. Тарас Шевченко і Юзеф Богдан Залеський: культурологічний контекст, перегуки // Слово і Час. — 2003. — № 3. — С. 43-55.

 57. Манорик М. Дмитро Павличко — перекладач лірики Юліуша Словацького // Слово і Час. — 2005. — № 4. — С. 77-81.

 58. Маріно А. Компаративістика та теорія літератури. Поетика порівняльного літературознавства / Пер. з фр. О. Романової // Слово і Час. — 2007. — № 6. — С. 46-58.

 59. Медведєва О. Романтична балада в російській, українській та польській літературах // Українська література в загальноосвітній школі. — 2007. — № 2. — С. 37-42.

 60. Медвідь Н.О. Тема Бога і митця в поезіях В. Стуса і Р. Рільке // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. — 2004. — № 9. — С. 48-50.

 61. Микитенко О. Микола Лукаш і «Всесвіт» (сторінки спогадів) // Всесвіт. — 2005. — № 1—2. — С. 148-159.

 62. Микитенко О. Пам’яті друга [Михайла Москаленка] // Всесвіт. — 2006. — № 3-4. — С. 145-150.

 63. Мішуков О. Рецепція образу Мазепи в історичних жанрах європейської літератури // Сучасність. — 2000.— № 2.— С. 89-99.

 64. Москаленко М. Нариси з історії українського перекладу // Всесвіт. — 2006. — № 1-2. — С. 172-190; № 3-4. — С. 154-171; № 5-6. — С. 174

 65. Мушкудіані О. На українських меридіанах грузинського романтизму //Слово і Час. — 2002. — № 6. — С.66-73.

 66. Наливайко Д. Література в системі мистецтв як галузь порівняльного літературознавства // Слово і Час. — 2003. — № 5. — С. 10-18; № 6. — С.7-19.

 67. Наливайко Д. Мазепа в європейській літературі ХІХ ст.: історія та міф // Слово і Час. — 2002.— № 8.— С. 39-48; № 9.— С. 3-17.

 68. Наливайко Д. Стан і завдання українського порівняльного літературознавства // Літературознавство / Міжнародна асоціація україністів. — Кн. 2. — К.: Обереги, 2000. — С. 42-50.

 69. Наливайко Д. Сучасна літературна компаративістика: аспекти і тенденції // Слово і Час. — 2007. — № 5. — С. 28-30.

 70. Наливайко Д. Феномен українського бароко в європейському контексті // Слово і час. — 2002. — № 2. — С. 30-38.

 71. Наливайко Д.С. Міфологія і сучасна література // Всесвіт. — 1980. — № 2. — С. 170-182; № 3. — С. 166-175.

 72. Науменко Н. Райдуга звуків і почуттів: Порівняльне дослідження звуко-кольорової образності поезії А.Рембо і Б.-І.Антонича // Дивослово. — 2005. — № 3. — С. 49-52.

 73. Павлишин М. Козаки в Ямайці: Постколоніальні риси в сучасній українській культурі // Павлишин М. Канон та іконостас. — К.: Час, 1997. — С. 223-236.

 74. Павлунік С. «Закоханий чорт» Олекси Стороженка та «Закоханий Диявол» Жака Казота: спроба компаративного аналізу // Слово і Час. — 2006. — № 9. — С. 27-34. 

 75. Панченко В. Володимир Винниченко — Гі де Мопассан — Габріель д’Аннунціо: кілька паралелей: (Про один нав’язливий мотив у творах В. Винниченка 1901 — 1916) // Сучасність. — 1997.— № 9. — С. 120-133.

 76. Панченко В. Володимир Винниченко і Генріх Ібсен // Слово і Час. — 2000. — №1. — С. 80-83.

 77. Папуша І. До методології літературознавчої компаративістики // Слово і Час. — 2002. — № 3. — С.58-67.

 78. Поліщук В. Проблема українсько-російських міжлітературних взаємин у працях Івана Франка // Дивослово. — 2000. — № 9. — С. 2-4.

 79. Поліщук Я. Поліфункціональність міфу в поетиці модернізму // Слово і час. — 2001. — №2. — С. 35-45.

 80. Поліщук Я. Посередник у спілкуванні з іншими письменниками: (До 100-річчя від дня народження Б. Тена) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. — 1997. — № 9. — С. 61-63.

 81. Пронкевич О. В. Дон Кіхот і націєтворення // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. — 2006.— № 3.— С. 73-86.

 82. Просалова В. Інтертекстуальне поле і контекст: диференціація понять // Слово і Час. — 2005. — № 12. — С. 28-34.

 83. Радчук В. Глобалізація і переклад // Всесвіт. — 2002. — № 5-6. — С. 127-136.

 84. Радчук В. Дмитро Білоус — перекладач Івана Вазова // Слово і час. — 2000. — № 4. — С. 12-16.

 85. Радчук В. Функції перекладу // Всесвіт. — 2006. — № 11-12. — С. 149-160.

 86. Реизов Б.Г. Сравнительное изучение литературы // История и теория литературы. — Л., 1986.

 87. Розумний Я. Українськість Дон Жуана в «Камінному господарі» [Лесі Українки] // Дивослово. — 1995.— № 2.— С. 23.

 88. Росовецький С. Якого оновлення потребує українська компаративістика: нотатки традиціоналіста // Слово і Час. — 2003. — № 5. — С. 19-30.

 89. Рубчак Б. Поетичне бачення землі: три слов'янські варіанти // Весни розспіваної князь. Слово про Антонича: Статті, есе, спогади, листи і поезії. — Львів: Каменяр, 1989. — С. 236-284.

 90. Руднєв Е.В. Капніст — перший перекладач «Слова о полку Ігоревім» // Слово і Час. — 2000.— № 4. — С. 21-26.

 91. Свербілова Т. "Вічні повернення" жанру містерії: (Леся Українка та Леонід Андрєєв) // Слово і час.— 2003.— № 2.— С.31—40.

 92. Свербілова Т. «Вічні повернення» жанру містерії (Леся Українка та Леонід Андреев) // Слово і Час. — 2003. — №2. — С. 31-40.

 93. Семенець О., Панасьєв О. З історії перекладу // Всесвіт. — 1989. — № 9. — С. 134-146; — № 11. — С. 143-152; — № 12. — С. 137-145.

 94. Сиваченко Г. Модель історичного та сучасного розвитку теоретико-методологічного мислення у словацькій компаративістиці // Слово і Час. — 2002. — № 9. — С. 18-27.

 95. Скорина Л. «На західному фронті без змін» Е.М.Ремарка та «Ацельдама» І. Дніпровського: спроба компаративного дослідження // Слово і Час. — 2002. — № 6.— С. 47-54.

 96. Скуратівський В. «Вічні образи» у Тараса Шевченка // Сучасність .—2000.— № 3.— С. 104-107.

 97. Скуратівський В. Шевченко в контексті світової літератури // Дивослово. — 2003. — № 6. — С. 68-72.

 98. Скуратівський В. Шевченко в контексті світової літератури // Скуратівський В. Історія і культура. К.: Українсько-американське бюро захисту прав людини, 1996. — С. 4-14.

 99. Содомора А. «Осіння пісня» Поля Верлена та її українські інтерпретації // Зарубіжна література. — 2003. — № 14. — С . 18-20.

 100. Содомора А. Українське перекладознавство на рубежі ХХІ віку // Слово і Час. — 1998. — № 8. — С. 16-18.

 101. Сокол Л. Гіпертекст і постмодерністський роман // Слово і Час. — 2002. — №11. — С. 76-80.

 102. Сорока М. Інтертекстуальність поезії Юрія Тарнавського // Слово і час. — 2002. — № 7. — С. 15-21.

 103. Стріха М. Микола Лукаш — відомий і невідомий // Всесвіт. — 1997. — № 2. — С. 129-131.

 104. Стріха М. Пам’яті Григорія Кочура // Всесвіт. — 1995. — № 8-9. — С. 77-79.

 105. Теплинський М. Жіноча доля в українській класичній літературі: на прикладі зіставлення «Украденого щастя» І. Франка й «Грози» О. Островського // Дивослово. — 1996. — № 7. — С. 8-11.

 106. Тетеріна О. Переклад як чинник розвитку нової української літератури (поч. ХІХ ст.) // Слово і Час. — 2002.— № 11. — С. 14-19.

 107. Ткаченко А.О. Художній переклад у полілозі культур // Біблія і культура. Вип.6. — Чернівці, 2004. — С. 356-362.

 108. Ткаченко А.О. Художній переклад як мистецтво слова // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. — 2001. — № 11. — С. 87-89.

 109. Тодчук Н. «Засвоєння чужого, яке стає своїм»: (Методологія І. Франка у його перекладацькій діяльності) // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. — 2000. — № 6. — С. 77-82.

 110. Трофіменко В. Український Тартюф у спідниці: («Ясновидящая» Г.Ф.Квітки-Основ'яненка та традиції західноєвропейського класицизму) // Слово і Час. — 2000. — № 6. — С.54-57.

 111. Фрай Н. Архетипний аналіз: теорія мітів // Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно—критичної думки XX ст. / За ред. М. Зубрицької. — Львів, 1996. — С. 109-135.

 112. Франко І. Каменярі. Український текст і польський переклад: Дещо про штуку перекладання // Франко І. Зібр. тв.: У 50 т. — Т. 39. — С. 7-20.

 113. Хорунжий Ю. Тридцять літератур світу українською: До 95-річчя з дня народження Григорія Кочура // Дивослово. — 2003. — № 11. — С. 68-69.

 114. Церна Г. «Вальдшнепи» — «Брати Карамазови»: [Про перегуки між романами М. Хвильового і Ф. Достоєвського] // Слово і час. — 1999.— № 12. — С. 58-61.

 115. Червінська О. В. Традиційний історичний персонаж і його функції в художньому тексті // Поетика: Збірник. — К.: Наук, думка, 1992. — С. 151-166.

 116. Чикирис Н. Творчість Хемінгуея в Україні: особливості критичної рецепції, історія перекладів // Зарубіжна література в навчальних закладах. — 2003.— № 3.— С. 36-40.

 117. Шевчук З. «Коні не винні» М. Коцюбинського та «Шоста казка» Максима Горького // Слово і Час. — 2002.— № 3. — С. 77-79.

 118. Шкандрій М. Літературознавство і постколоніалізм // Українське літературознавство. — Вип. 65. — Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. — С. 3-9. 1. Форма підсумкового контролю успішності навчання: екзамен.

 1. Засоби діагностики успішності навчання: поточний контроль, модульна контрольна робота тощо.

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Кафедра германських мов і зарубіжної літератури

ЗАТВЕРДЖУЮ


Завідувач кафедри
_____________ О.В. Кеба

підпис

“______”_______________20___ року


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал