Календарно-тематичне планування. Українська мова 6 класСкачати 184.89 Kb.
Дата конвертації16.01.2017
Розмір184.89 Kb.
Календарно-тематичне планування.

Українська мова 6 класТема уроку

Год.

Дата

Примітка

Вступ

1

Краса і багатство української мови

1

 

 

2

РМ Повторення вивченого про мовлення. Загальне уявлення про ситуацію спілкування та її складові; адресат і адресант мовлення, тема та основна думка висловлювання, мета і місце спілкування (практично). Складання діалогів до запропонованої ситуації

1

 

 

Повторення, узагальнення та поглиблення вивченого ( 5 год.)

3

Словосполучення і речення. Головні члени речення. Просте речення

1

 

 

4

Звертання, вставні слова, однорідні члени речення у простому реченні. Розділові знаки в простому реченні

1

 

 

5

Складне речення. Розділові знаки в складному реченні

1

 

 

6

Пряма мова. Діалог

1

 

 

7

РМ Повторення вивченого про текст, його основні ознаки. Структурні особливості тексту (зачин, основна частина, закінчення, послідовність викладу), використання мовних засобів зв’язку між частинами тексту

1

 

 

 8

РМ Види зв’язку речень у тексті, «нове» і «відоме» у тексті (практично). Усний твір-оповідання на основі побаченого

1

 

 

 9

Самостійна робота. Повторення, узагальнення та поглиблення вивченого.

1

 

 

Лексикологія (8 год.)

10

Групи слів за їх походженням: власне українські і запозичені (іншомовного походження) слова. Тлумачний словник української мови

1

 

 

11

Правопис слів іншомовного походження (повторення). Словник іншомовних слів

1

 

 

12

Активна і пасивна лексика української мови: застарілі слова (архаїзми та історизми), неологізми

1

 

 

13

Групи слів за вживанням: загальновживані слова, діалектні, професійні слова і терміни, просторічні слова, жаргонізми

1

 

 

14

Офіційно-ділова лексика

1

 

 

15

Тренувальні вправи

1

 

 

16

РМ Повторення відомостей про стилі мовлення. Поняття про офіційно-діловий стиль. Складання плану роботи. Оголошення

1

 

 

17

КР № 1. Повторення вивченого в 5 класі. Лексикологія. Тести

1

 

 

Словотвір. Орфографія ( 8 год.)

18

Розрізнення форм слова і спільнокореневих слів. Основні способи словотворення. Ознайомлення із словотвірним словником

1

 

 

19

Зміни приголосних при творенні слів: іменників з суфіксом –ин(а) від прикметників на –ський, -цький, буквосполученням –чн-, (-шн-)

1

 

 

20

Зміни приголосних при творенні відносних прикметників з суфіксами       –ськ-, -цьк-, -зьк- та іменників з суфіксами –ств(о), -цтв(о), -зтв(о)

1

 

 

21

Тренувальні вправи

1

 

 

22

РМ Основні джерела матеріалу для твору і його систематизація. Складний план готового тексту

1

 

 

23

Складні слова. Сполучні о, е у складних словах

1

 

 

24

Творення складноскорочених слів. Правопис складних слів разом і через дефіс; написання слів з пів-

1

 

 

25

РМ Докладний усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення

1

 

 

26

Тренувальні вправи

1

 

 

27

КР № 2. Словотвір. Орфографія. Тести

1

 

 

Морфологія. Орфографія.  (55 год.)

28

Загальна характеристика частин мови

1

 

 

Іменник (20 год.)

29

Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

1

 

 

30

Іменники – назви істот і неістот (повторення). Іменники власні назви і загальні. Велика буква і лапки у власних назвах

1

 

 

31-32

РМ Контрольний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення

2

 

 

33

Рід іменників (повторення). Іменники спільного роду

1

 

 

34

Число іменників (повторення). Іменники, що мають форми тільки однини або тільки множини

1

 

 

35

РМ Навчальне читання мовчки. Аналіз контрольного переказу

1

 

 

36

Відмінки іменників в українській мові. Значення відмінків

1

 

 

37

Відмінювання іменників

1

 

 

38

Відмінювання іменників І відміни

1

 

 

39

Відмінювання іменників ІІ відміни. Букви –а, (-я), -у, (-ю) в закінченнях іменників чоловічого роду ІІ відміни

1

 

 

40

РМ Усний твір-роздум на основі особистих вражень про вчинки людей (за складним планом)

1

 

 

41

РМ Письмовий твір-роздум про вчинки людей на основі власних спостережень і вражень

1

 

 

42

Контрольний диктант

1

 

 

43

Аналіз контрольного диктанту

РМ Контрольне читання мовчки.

1

 

 

44

Особливості відмінювання іменників чоловічого роду в родовому відмінку

1

 

 

45

Відмінювання іменників ІІІ і ІV відмін

1

 

 

46

Незмінювані іменники. Відмінювання іменників, що мають форму лише множини

1

 

 

47

Особливості творення іменників. Не з іменниками

1

 

 

48

Букви е, и в іменникових суфіксах –ечок- -ечк-, -ичок-, -ичк-, -інн(я), -енн(я), -н(я), -инн(я), -ив(о), -ев(о), -єв

1

 

 

49

Написання та відмінювання чоловічих та жіночих імен по батькові

1

 

 

50

КР № 3. Іменник. Тести

1

 

 

51

РМ Замітка в газету типу роздуму про вчинки людей

1

 

 

Прикметник (16 год.)

52

Прикметник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

1

 

 

53

Групи прикметників за значенням. Якісні прикметники. Групи прикметників за значенням: відносні та присвійні прикметники.

1

 

 

54

Ступені порівняння якісних та присвійних прикметників Орфограми в суфіксах якісних та присвійних прикметників

1

 

 

55

Тренувальні вправи

1

 

 

56

РМ Докладний переказ тексту художнього стилю із творчим завданням

1

 

 

57

Повні та короткі прикметники

1

 

 

58

Відмінювання прикметників. Прикметники м’якої, твердої та мішаної групи

1

 

 

59

Тренувальні вправи

1

 

 

60

РМ Особливості побудови опису природи. Усний твір-опис природи за картиною

1

 

 

61

РМ Письмовий твір-опис природи за картиною

1

 

 

62

Самостійна робота. Групи прикметників за значенням.

1

 

 

63

Творення прикметників. Перехід прикметників в іменники

1

 

 

64

Написання прикметників із суфіксами     -еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-, -ськ-,  -цьк-, -зьк-

1

 

 

65

Букви е, о, и у прикметникових суфіксах –ев- (-єв-), -ов- (-йов-, -ьов-), -ин-, -ін-, -ичн-

1

 

 

66

РМ Твір-оповідання на основі побаченого

1

 

 

67

Написання не з прикметниками.

1

 

 

68

–Н-, -нн- у прикметниках

1

 

 

69

Написання складних прикметників разом і через дефіс

1

 

 

70

Написання прізвищ прикметникової форми

1

 

 

71

Тренувальні вправи

1

 

 

72

КР № 4. Прикметник. Тести

1

 

 

Числівник (9 год.)

73

Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль числівника

1

 

 

74

Числівники кількісні (на означення цілих чисел, дробові та збірні) і порядкові. Числівники прості і складені. Роздільне написання складених числівників

1

 

 

75

Тренувальні вправи

1

 

 

76-77

РМ Контрольний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму

2

 

 

78-79

Відмінювання кількісних числівників. Буква ь на кінці числівників та перед закінченням у непрямих відмінках

2

 

 

80

Тренувальні вправи

1

 

 

81

РМ Контрольне аудіювання. Аналіз контрольного переказу

1

 

 

82

Відмінювання порядкових числівників. Написання разом порядкових числівників з –тисячний

1

 

 

83

Творення числівників

1

 

 

84

Тренувальні вправи

1

 

 

85

КР № 5. Числівник. Тести

1

 

 

Займенник (9 год.)

86

Займенник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

1

 

 

87

Групи займенників за значенням: особові, зворотний, присвійні, вказівні. Відмінювання займенників. Приставний н у відмінкових формах особових і вказівних займенників

1

 

 

88

Тренувальні вправи

1

 

 

89

Групи займенників за значенням: питальні, заперечні та відносні. Правопис заперечних займенників. Відмінювання займенників.

1

 

 

90

Тренувальні вправи

1

 

 

91-92

Групи займенників за значенням: означальні й неозначені (ознайомлення). Написання разом і через дефіс неозначених займенників. Відмінювання займенників

2

 

 

93

Написання займенників з прийменниками окремо

1

 

 

94-95

РМ Контрольний твір-опис приміщення на основі особистих вражень у науковому стилі. Добір матеріалу

2

 

 

96

Відмінювання займенників усіх груп. Тренувальні вправи

1

 

Читання вголос

97

КР № 6. Займенник. Тести

1

 

 

98

РМ Аналіз контрольного твору-опису

1

 

 

Повторення в кінці року (4 год.)

99

Лексикологія

1

 

 

100

Словотвір і орфографія

1

 

 

101

Контрольний диктант

1

 

 

102-103

Аналіз контрольного диктанту Морфологія і орфографія

2

 

 

104

РМ Повідомлення на лінгвістичну тему в науковому стилі. Захист рефератів

1

 

 

105

Підсумковий урок. Основні орфограми

1

 

 

 Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал