Календарне планування з української мови та літератури 5-11 класиСторінка6/29
Дата конвертації23.12.2016
Розмір2.75 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29Українська мова

7 клас
88 години – 2,5 години на тиждень

Мовна змістова лінія – 64 години

Мовленнєва змістова лінія – 21 годииа

Резерв – 3 години

І семестр

ІІ семестр

Перевірка мовної теми

3

3

Правопис. Диктант

1

1

Аудіювання

-

1

Читання мовчки

1

-

Письмо. Переказ

1

1

Твір

-

1
За програмою:

Шелехова Г.Т, Пентилюк М.І., Новосьолова В.І., Гнаткович Т.Д., Коржова Н.Б., Таранік-Ткачук К.В. Українська мова: Програма для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. – К., 2012.

п/п
Зміст навчального матеріалу


К-ть годин

Дата проведення

1

Вступ. Мова – скарбниця духовності народу

1
2

РМ №1. Повторення вивченого про текст, його структурні особливості, мовні засоби зв’язку речень у тексті. Мікротема тексту (практично).

1
Повторення, узагальнення вивченого

3

Розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях.

1
4

Частини мови.

1
5

РМ №2. Повторення вивченого про стилі мовлення. Поняття про публіцистичний стиль. Докладний переказ тексту публіцистичного стилю мовлення.

1
6

Вивчені групи орфограм.

1
Морфологія. Орфографія. Дієслово

7

Дієслово: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

1
8

РМ №3. Складний план власного висловлювання (практично).

1
9

Форми дієслова: неозначена форма, особові форми, дієприкметник, дієприслівник, безособові форми на -но, -то (загальне ознайомлення).

1
10

Неозначена форма (інфінітив) та особові форми.

1
11

РМ №4. Різновиди читання: ознайомлювальне, вивчальне, переглядове. Ознайомлювальне читання (практично)

1
12

Доконаний і недоконаний види дієслова.

1
13

Не з дієсловами (повторення).

1
14

Контрольний диктант

1
15

Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий).

1
16

РМ №5. Повторення вивченого про типи мовлення. Особливості побудови опису зовнішності людини, опису дій, роздуму дискусійного характеру.

1
17

Часи дієслова. Минулий час. Зміна дієслів у минулому часі.

1
18

Теперішній час. Вимова дієслів на -шся, -ться. Чергування приголосних у дієсловах.

1
19

Майбутній час.

1
20

РМ №6. Докладний усний переказ розповідного тексту художнього стилю з елементами опису зовнішності людини.

1
21

Дієслова І і ІІ дієвідмін. Дієвідмінювання дієслів теперішнього й майбутнього часу.

1
22

Букви е, и в особових закінченнях дієслів I і II дієвідмін (повторення).

1
23

РМ №7. Контрольний докладний переказ розповідного тексту з елементами опису зовнішності людини в художньому стилі.

1
24

Творення дієслів умовного способу.

1
25

Творення дієслів наказового способу. Буква ь у дієсловах наказового способу.

1
26

РМ №8. Твір-опис зовнішності людини в художньому стилі (усно).

1
27

Культура мовлення й стилістика. Уживання одних способів дієслів чи форм певного часу замість інших.

1
28

Безособові дієслова. Способи творення дієслів.

1
29

Контрольна робота №1. Тестування

1
Дієприкметник

30

Дієприкметник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

1
31

Активні й пасивні дієприкметники. Творення й відмінювання активних дієприкметників. Правильне використання активних дієприкметників у мовленні.

1
32

Творення й відмінювання пасивних дієприкметників.

1
33

Правопис голосних і приголосних у суфіксах та закінченнях дієприкметників.

1
34

РМ №9. Твір-опис зовнішності людини за картиною в художньому стилі.

1
35

Дієприкметниковий зворот. Розділові знаки при дієприкметникових зворотах.

1
36

Побудова речень із дієприкметниковими зворотами; синоніміка складних і простих речень із дієприкметниковими зворотами.

1
37

Н у дієприкметниках та -нн- у прикметниках дієприкметникового походження.

1
38

Не з дієприкметниками.

1
39

Безособові дієслівні форми на -но, -то.

1
40

Контрольна робота №2. Тестування

1
Дієприслівник

41

Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

1
42

Вид і час дієприслівників. Дієприслівники недоконаного, їх творення.

1
43

Дієприслівники доконаного виду, їх творення.

1
44

РМ №10. Читання мовчки текстів діалогічного й монологічного характеру, що належать до різних стилів, типів мовлення та жанрів. Ознайомлювальне читання (практично).

1
45

Дієприслівниковий зворот.

1
46

Коми при дієприслівниковому звороті й одиничному дієприслівникові.

1
47

Не з дієприслівниками.

1
48

Контрольна робота №3. Тестування.

Контрольне читання мовчки

1
Прислівник

49

РМ №11. Особливості побудови опису дій. Стислий переказ розповідного тексту з елементами опису дій в художньому стилі.

1
50

Прислівник, загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

1
51

Наголос у прислівниках. Культура мовлення й стилістика. Правильне наголошування прислівників.

1
52

РМ №12. Усний твір-опис дій на основі власних спостережень (у формі інструкцій або настанов, керівництва до виконання певних дій).

1
53

Розряди прислівників (практично).

1
54

РМ №13. Контрольний твір-опис дій, виконуваних автором в художньому стилі (наприклад, приготування обіду, моделювання, малювання, шиття, вишивання…)

1
55

Ступені порівняння прислівників.

1
56

Способи творення прислівників.

1
57

РМ №14. Стислий переказ тексту наукового стилю. Стилістична помилка ( практично).

1
58

Контрольна робота №4. Тестування.

1
59

Букви н та нн у прислівниках.

1
60

Не і ні з прислівниками.

1
61

И та і в кінці прислівників.

1
62

РМ №15. Контрольний докладний переказ тексту-роздуму дискусійного характеру.

1
63

Правопис прислівників на -о, -е, утворених від прикметників і дієприкметників.

1
64

Написання прислівників окремо, разом і через дефіс.

1
65

РМ №16. Ділові папери. Розписка.

1
66

Тренувальні вправи

1
67

Написання прислівникових словосполучень типу: раз у раз, з дня на день...

1
68

Прислівники-синоніми й антоніми; прислівники-омоніми до іменників із прийменниками.

1
69

Контрольна робота №5. Тестування.

1
Прийменник

70

Прийменник як службова частина мови. Прийменник як засіб зв’язку слів у словосполученні й реченні. Види прийменників за будовою.

1
71

РМ №17. Твір-роздум дискусійного характеру публіцистичного стилю.

1
72

Непохідні й похідні прийменники. Написання похідних прийменників разом, окремо і через дефіс.

1
73

Культура мовлення й стилістика. Особливості вживання деяких прийменників з іменниками. Прийменники-синоніми як засіб милозвучності мови (в-у, з-зі-із-зо).

1
Сполучник

74

Сполучник як службова частина мови. Види сполучників за будовою, походженням, способом використання в реченні. Використання сполучників у простому й складному реченнях: сполучники сурядності й підрядності.

1
75

РМ №18. Жанри мовлення: оповідання, замітка, особливості їх побудови. Твір-оповідання за поданим сюжетом.

1
76

Сполучники й сполучні слова. Написання сполучників разом та окремо. Розрізнення сполучників і однозвучних слів.

1
77

Контрольна робота №6. Тестування.

1
Частка. Вигук

78

Частка як службова частина мови. Розряди часток за значенням. Частка в спонукальних і окличних реченнях.

1
79

РМ №19. Контрольне аудіювання

1
80

Правопис часток (із займенниками й прислівниками) (повторення). Написання часток -бо, -но, -то, -от,

-таки.

1
81

РМ №20. Портретний нарис у публіцистичному стилі.

1
82

Не, ні з різними частинами мови (узагальнення).

1
83

Вигук як особлива частина мови. Групи вигуків за значенням. Правопис вигуків. Дефіс у вигуках. Кома і знак оклику при вигуках.

1
84

РМ №21. Діалог, який доповнює почутий або прочитаний текст, його розігрування відповідно до запропонованої ситуації спілкування, пов’язаної з характеристикою людей.

1
85

Контрольний диктант

1
Узагальнення й систематизація

86

Частини мови, їх правопис і використання в мовленні.

1
87

РМ №22. Анотація.

1
88

Підсумково-узагальнювальний урок.

1

Українська мова

8 клас
70 години – 2 години на тиждень

Мовна змістова лінія – 50 години

Мовленнєва змістова лінія – 16 годин

Резерв – 4 години

І семестр

ІІ семестр

Перевірка мовної теми

2

2

Правопис . Диктант

1

1

Аудіювання

-

1

Читання мовчки

1

-

Письмо. Переказ

1

1

Твір

1

1За програмою:

Шелехова Г.Т, Пентилюк М.І., Новосьолова В.І., Гнаткович Т.Д., Коржова Н.Б., Таранік-Ткачук К.В. Українська мова: Програма для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання.– К., 2012.

п/п

Зміст навчального матеріалу


К-ть годин

Дата проведення

1

Вступ. Мова – найважливіший засіб спілкування, пізнання і впливу.

1
2

РМ № 1. Повторення відомостей про мовлення, текст, стилі, й жанри типи мовлення.; засоби міжфразного зв’язку в тексті. Різновиди аудіювання: ознайомлювальне, вивчальне, критичне.

1
Повторення та узагальнення вивченого

3

Пунктуація. Словосполучення й речення.

1
4

Члени речення (також однорідні); звертання; вставні слова. Розділові знаки в простому реченні.

1
5

Просте й складне речення. Пряма мова й діалог. Розділові знаки в складному реченні, при прямій мові та діалозі.

1
6

РМ № 2. Діалог, складений на основі телепередач, його розігрування в різних стилях мовлення.

1
Синтаксис. Пунктуація

7

Словосполучення. Будова й види словосполучень за способами вираження головного слова.

1
8

Види зв’язку в словосполученні.

1
9

Речення. Види речень за метою висловлювання й емоційним забарвленням речення. Розділові знаки в кінці речення (повторення).

1
10

РМ № 3. Особливості побудови опису місцевості. Усний стислий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі.

1
11

РМ № 4. Письмовий стислий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі.

1
12

Речення прості й складні (повторення), двоскладні й односкладні; поширені й непоширені. Порядок слів у реченні. Логічний наголос.

1
13

Контрольний диктант.

1
Просте речення

14

Двоскладне речення. Головні й другорядні члени речення. Дотримання порядку слів у реченні, логічного наголосу.

1
15

Підмет і присудок. Способи вираження підмета.

1
16

РМ № 5. Усний твір-опис місцевості (вулиці, села, міста) на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі.

1
17

Способи вираження присудка. Простий дієслівний присудок.

1
18

Складений дієслівний присудок.

1
19

Складений іменний присудок. Тире між підметом і присудком.

1
20-21

РМ № 6. Контрольний твір-опис місцевості (вулиці, села, міста) на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі.

2
22

Речення поширені й непоширені. Означення, додаток і обставина як другорядні члени речення (повторення).

1
23

Прикладка як різновид означення. Написання непоширених прикладок через дефіс; прикладки, що беруться в лапки.

1
24

Види обставин (за значенням), способи їх вираження. Порівняльний зворот. Виділення порівняльних зворотів комами.

1
25

Контрольна робота № 1. Тестування.

РМ № 7. Контрольне читання мовчки.

1

Односкладні речення

26

Односкладні прості речення з головним членом у формі присудка (особові).

1
27

Односкладні прості речення з головним членом у формі присудка (безособові).

1
28

РМ № 8. Ділові папери. Протокол. Витяг з протоколу.

1
29

Односкладні прості речення з головним членом у формі підмета (називні).

1
30-31

РМ № 9-10. Контрольний докладний переказ тексту художнього стилю із творчим завданням .

2
32

Односкладні речення як частини складного речення.

1
33

Повні й неповні речення. Незакінчені речення, їх стилістичні функції.

1
34

Тире в неповних реченнях. Культура мовлення й стилістика. Використання неповних речень у діалозі та у складних реченнях.

1
35

Контрольна робота №2. Тестування.

1
Просте ускладнене речення

36

Речення з однорідними членами. Однорідні члени речення (із сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв'язком). Кома між однорідними членами речення.

1
37

РМ № 11. Особливості побудови опису пам'яток історії й культури. Усний твір-опис пам'яток історії й культури за картиною в публіцистичному стилі.

1
38

Поширені й непоширені однорідні члени речення. Смислові відношення між однорідними членами речення (єднальні, протиставні, розділові). Культура мовлення й стилістика. Правильна побудова речень із сполучниками не лише.., а й..; як..., так і...

1
39

Речення з кількома рядами однорідних членів. Однорідні й неоднорідні означення.

1
40

Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами.

1
41-42

РМ № 12. Контрольний вибірковий переказ розповідного тексту з елементами опису пам'яток історії й культури в публіцистичному стилі.

2
43

Двокрапка й тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами.

1
44

Контрольна робота № 4. Тестування.

1
Речення із звертаннями, вставними словами

(словосполученнями, реченнями)

45

Звертання непоширені й поширені. Риторичне звертання.

1
46

Розділові знаки при звертанні.

1
47

РМ № 13. Конспект прочитаного науково-навчального тексту; тематичні виписки.

1
48

Вставні слова (словосполучення). Групи вставних слів і словосполучень за значенням.

1
49

Вставні речення.

1
50

Розділові знаки при вставних словах.

1
51-52

РМ № 14. Контрольний твір-оповідання на основі почутого (з обрамленням).

1
53

Культура мовлення й стилістика. Використання звертань і вставних слів (словосполучень, речень) для передачі ставлення до адресата.

1
54

Контрольна робота № 5. Тестування.

1
Речення з відокремленими членами

55

Поняття про відокремлення.

1
56

Відокремлені додатки.

1
57

Відокремлені означення.

1
58

Культура мовлення й стилістика. Правильна побудова речень із дієприкметниковим зворотам.

1
59

Відокремлені обставини.

1
60

Культура мовлення й стилістика. Правильна побудова речень із дієприслівниковим зворотам.

1
61

Відокремлені уточнювальні члени речення. Інтонація речень із відокремленими й уточнювальними членами.

1
62

РМ № 15. Повідомлення на тему про мову, що вимагає зіставлення й узагальнення матеріалу в науковому стилі.


1
63

Синонімічність простих речень із відокремленими членами й складних речень.

1
64

Використання виражальних засобів фразеології й відокремлених членів речення в мовленні.

1
65

Культура мовлення й стилістика. Використання конструкцій із відокремленням у текстах наукового стилю (історія, географія, фізика, література).

РМ №16. Контрольне аудіювання

1
66

Контрольний диктант.

1
Повторення в кінці року відомостей про просте речення

67

Словосполучення та просте неускладнене речення.

1
68

Речення з однорідними членами та розділові знаки в них. Звертання, вставні слова (словосполучення, речення). Розділові знаки в них.

1
69

Речення з відокремленими членами.

1
70

Підсумково-узагальнювальний урок

1

Українська мова

9 клас
70 годин – 2 години на тиждень

Мовна змістова лінія – 50 годин

Мовленнєва змістова лінія – 16 годин

Резерв - 4 години

І семестр

ІІ семестр

Перевірка мовної теми

2

2

Правопис. Диктант

1

1

Аудіювання

-

1

Читання мовчки

1

-

Письмо. Переказ

1

1

Твір

1

1


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал