Календарне планування з української мови та літератури 5-11 класиСторінка5/29
Дата конвертації23.12.2016
Розмір2.75 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29
За програмою:

Шелехова Г.Т, Пентилюк М.І., Новосьолова В.І., Гнаткович Т.Д., Коржова Н.Б., Таранік-Ткачук К.В. Українська мова: Програма для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання.– К., 2012.п/п


Зміст навчального матеріалу


К-сть

год.


Дата

1

Вступ. Краса і багатство української мови.

1
2

РМ №1. Повторення вивченого про мовлення. Загальне уявлення про ситуацію спілкування та її складники: адресат мовлення, адресант мовлення, тема та основна думка висловлювання, мета й місце спілкування (практично).

1
Повторення, узагальнення й поглиблення вивченого

3

Словосполучення й речення. Головні члени речення. Просте речення.

1
4

Звертання, вставні слова, однорідні члени речення в простому реченні. Розділові знаки в простому реченні.

1
5

Складне речення. Розділові знаки в складному реченні.

1
6

Пряма мова. Діалог. Розділові знаки при прямій мові й діалозі.

1
7

РМ №2. Діалог, його розігрування відповідно до запропонованої ситуації спілкування, пов’язаної з особистими враженнями від певних подій.

1
8

Структура тексту: зачин, основна частина, кінцівка; відоме й нове. Тема й основна думка тексту, мікротема, тематичне речення.

1
9

Види зв’язку речень у тексті: послідовний, паралельний (практично). Типи й стилі тексту.

1
10

РМ №3. Поняття про офіційно-діловий стиль. Ділові папери. Оголошення.

1
11

Орфограми в коренях, префіксах, суфіксах і на межі значущих частин слова та основ.

1
12

Контрольний диктант.

1
Лексикологія. Фразеологія

13

Групи слів за походженням: власне українські й запозичені (іншомовного походження) слова. Тлумачний словник української мови.

1
14

Запозичені слова. Словник іншомовних слів.

1
15

Активна й пасивна лексика української мови: застарілі слова (архаїзми й історизми).

1
16

Активна й пасивна лексика української мови: неологізми.

1
17

РМ №4. Повторення вивченого про типи мовлення. Особливості побудови опису приміщення. Усний докладний переказ тексту художнього стилю з елементами опису приміщення.

1
18

Групи слів за вживанням: загальновживані й стилістично забарвлені слова.

1
19

Групи слів за вживанням: діалектні, професійні слова й терміни, просторічні слова. Офіційно – ділова лексика.

1
20

РМ № 5. Поняття про офіційно-діловий стиль. Ділові папери. План роботи. Оголошення.

1
21

Культура мовлення. Доречне вживання вивчених пластів лексики у власному мовленні; визначення їх ролі в текстах різних стилів.

1
22

Фразеологізми. Поняття про фразеологізм, його лексичне значення.

1

23

Джерела українських фразеологізмів.

1
24

Прислів’я, приказки, крилаті вирази, афоризми як різновиди фразеологізмів.

1
25

РМ №6. Письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення (за простим планом).

1
26

Фразеологізми в ролі членів речення. Ознайомлення із фразеологічним словником.

1
27

Контрольна робота № 1. Тестування.

1
Словотвір. Орфографія

28

Змінювання і творення слів. Твірне слово – база для утворення іншого слова.

1
29

Основні способи словотворення: префіксальний, суфіксальний, префіксально-суфіксальний, безафіксний, складання основ (або слів), абревіатури, перехід слів з однієї частини мови в іншу.

1
30

Словотвірний ланцюжок. Словотвірний розбір слова. Словотвірний словник.

1
31

Зміни приголосних при творенні слів: іменників із суфіксом

-ин(а) від прикметників на -ський, -цький; буквосполученням

-чн- (-шн-).

1
32

Зміни приголосних при творенні відносних прикметників із суфіксами -ськ-, - цьк-, -зьк- та іменників з суфіксами -ств(о),

-зтв(о), -цтв(о).

1
33

РМ № 7. Усний твір-опис природи на основі особистих вражень у художньому стилі (за простим планом).

1
34

Складні слова. Сполучні о, е в складних словах. Творення складноскорочених слів.

1
35

Правопис складних слів разом і через дефіс, написання слів з пів. Правопис складноскорочених слів

1
36

Тренувальні вправи.

1
37

Контрольна робота №2. Тестування.

1
Морфологія. Орфографія. Іменник

38

Загальна характеристика частин мови. Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Іменники – назви істот і неістот (повторення).

1
39

Іменники загальні й власні, конкретні та абстрактні. Велика буква і лапки у власних назвах. Збірні іменники.

140

РМ №8. Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи.

1
41

РМ №9. Контрольний письмовий докладний переказ тексту художнього стилю із творчим завданням (опис природи).

1
42

Рід іменників(повторення). Іменники спільного роду.

1
43

Число іменників(повторення). Іменники, що мають форми тільки однини або тільки множини.

1
44

Відмінки іменників, їх значення.

1
45

Відмінювання іменників. Поділ іменників на відміни й групи.

1
46

Тренувальні вправи.

РМ №10. Читання мовчки.

1
47

РМ №11. Сполучення в одному тексті різних типів мовлення.

Усний вибірковий переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи.1
48

Відмінювання іменників І відміни.

1
49

Відмінювання іменників ІІ відміни.

1
50

Особливості відмінювання іменників чоловічого роду в родовому відмінку.

1
51

Контрольна робота № 3. Тестування.

РМ №2. Контрольне читання мовчки.

152

Відмінювання іменників ІІІ – ІV відмін.

1
53

Незмінювані іменники. Рід незмінюваних іменників.

1
54

РМ №13. Жанри мовлення, особливості їх побудови. Складний план готового тексту.

1
55

Відмінювання іменників, що мають форму лише множини.

1
56

Особливості творення іменників. Морфологічний розбір іменників.

157

РМ №14. Усний твір-оповідання за жанровою картиною.

1
58

Не з іменниками.

1
59

Букви -а(-я), -у (-ю) в закінченнях іменників чоловічого роду другої відміни.

1
60

Букви е, и, і в суфіксах -ечок, -ечк, -ичок, - ичк, -інн (я), -ення (-я), -н(я), -инн(я), -ив(о), -ев(о)

1
61

РМ №15. Письмовий твір-опис природи за картиною в художньому стилі.

1
62

Особливості написання іменників у кличному відмінку.

1
63

Написання й відмінювання чоловічих і жіночих прізвищ, імен по батькові.

1
64

Контрольна робота №4. Тестування.

1
Прикметник

65

Прикметник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

1
66

Групи прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні. Перехід прикметників з однієї групи в іншу.

1
67

Ступені порівняння якісних прикметників, їх творення. Правильне вживання в мовленні вищого й найвищого ступенів порівняння прикметників.

1
68

Тренувальні вправи.

1
69

РМ №16. Основні джерела матеріалу для твору і його систематизація (практично). Усний твір-опис приміщення на основі особистих вражень у художньому стилі.

1
70

РМ №17. Письмовий твір-опис приміщення на основі особистих вражень у науковому стилі (за простим планом).

1
71

Прикметники твердої й м’якої груп. Відмінювання прикметників.

1
72

Повні й короткі форми прикметників.

1
73

Творення прикметників. Перехід прикметників в іменники.

1
74

Морфологічний розбір прикметників.

1
75

Написання прикметників із суфіксами: -еньк-, -есеньк-, -ісіньк-,

-юсіньк-, -ськ-, -цьк-, -зьк-.

1
76

РМ №18. Усний вибірковий переказ тексту наукового стилю з елементами роздуму.

1
77

Букви о, е, и в прикметникових суфіксах -ев-(-єв-), -ов-(-йов-,

-ьов-), -ин-, -ін-, -ичн- .

1
78

Зміни приголосних при творенні відносних прикметників за допомогою суфіксів -ськ-, -ств(о), -цьк-, -цтв(о), -зьк-, -зтв(о).

1
79

Написання не з прикметниками.

1
80

Написання -н- і -нн- у прикметниках.

1
81

Написання складних прикметників разом і через дефіс.

1
82

Тренувальні вправи

1
83

РМ №19. Повідомлення на лінгвістичну тему в науковому стилі.

1
84

Написання прізвищ прикметникової форми.

1
85

Тренувальні вправи.

1
86

Контрольна робота № 5. Тестування.

1
Числівник

87

Числівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

188

Числівники кількісні (на позначення цілих чисел, дробові, збірні) і порядкові.

1
89 – 90

РМ №20. Контрольний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму.

2
91

Числівники прості, складні й складені. Роздільне написання складених числівників.

192

Відмінювання кількісних числівників.

1
93

Тренувальні вправи.

1
94

Морфологічний розбір числівників.

1
95

Буква ь на кінці числівників і перед закінченням у непрямих відмінках.

196

Культура мовлення й стилістика. Правильне вживання кількісних числівників з іменниками у всіх відмінках.

РМ №21. Аудіювання

1
97

РМ №22. Письмовий твір-роздум про вчинки людей на основі власних спостережень і вражень у художньому стилі.

1
98

Відмінювання порядкових числівників. Написання разом порядкових числівників на -тисячний.

1
99

Культура мовлення й стилістика. Уживання числівників для позначення дат, часу (годин).

1

100

Творення числівників.

1
101

Контрольна робота № 6. Тестування.

1
Займенник

102

Займенник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

1
103

Розряди займенників за значенням (ознайомлення).

1
104105

РМ № 23. Контрольний твір-оповідання на основі побаченого.

2
106

Особові займенники, їх відмінювання. Зворотний займенник себе.

1
107

Відносні й питальні займенники, їх відмінювання.

1
108

Заперечні й неозначені займенники, їх відмінювання.

1
109

Написання разом і через дефіс неозначених займенників. Написання займенників із прийменниками окремо.

1
110

Тренувальні вправи.

1
111

Присвійні, вказівні займенники. Приставний н у формах особових і вказівних займенників

1
112

Означальні займенники, їх відмінювання.

1
113

РМ № 24. Замітка в газету типу роздуму про вчинки людей.

1
114

Морфологічний розбір займенників.

1
115

Уживання займенників для зв’язку речень у тексті.

1
116

Контрольний диктант

1
Повторення в кінці року

117

Узагальнення і систематизація вивченого з лексикології

1
118

Узагальнення і систематизація вивченого зі словотвору.

1
119

Узагальнення і систематизація вивченого із орфографії.

1
120

Узагальнення і систематизація вивченого із морфології.

1
121

РМ № 25. Контрольне аудіювання

1
122

Підведення підсумків за рік.

1

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал