Календарне планування з української мови та літератури 5-11 класиСторінка15/29
Дата конвертації23.12.2016
Розмір2.75 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   29


ІІ семестр


Пор.Дата

Зміст програмного матеріалу

Примітки

65
Пряма і непряма мова, її призначення і граматично-смислові особливості. Пряма мова і слова автора. Заміна прямої мови непрямою.
66
Невласне пряма мова. Здогадана пряма мова, напівпряма мова. Синоніміка і стилістичні способи передачі прямої мови в тексті, реплік у діалозі і непрямій мові. Стилістичні особливості авторських слів при прямій мові. Стилістика речень із різними способами вираження чужого мовлення в тексті.
67
Інтонування речень із прямою мовою, діалогом. Цитування. Розділові знаки при прямій мові, цитуванні.
68
Розвиток мовлення № 25. Мовленнєве спілкування в різних навчальних ситуаціях офіційно-ділового характеру.
69
Розвиток мовлення № 26. Ділові папери: діловий лист, офіційний лист.
70
Розвиток мовлення № 27. Мовний етикет ділової (телефонної) розмови. Телефонна ділова розмова.
71
Текст. Синтаксис і стилістика тексту. Основні ознаки тексту. Класифікація текстів за сферою використання, метою, структурними особливостями.
72
Розвиток мовлення № 28. Ділові папери: довіреність, оголошення, розписка.
73
Зміст і будова тексту. Складне синтаксичне ціле (надфразна єдність) як семантико-синтаксична одиниця тексту. Абзац як композиційно-стилістична одиниця тексту. Сурядні і підрядні сполучники як засоби зв’язку в тексті.
74
Розвиток мовлення № 29. Бесіда на професійну тему. Дискусія з обстоюванням альтернативних точок зору.
75
Розвиток мовлення 30. Діалог-полеміка, діалог-дискусія, самостійне визначення теми і змісту діалогу.

Підготовка до усного контрольного діалогу.

76
Розвиток мовлення № 31. Особливості складання повідомлення на електронному носії (електронна пошта).
77
Розвиток мовлення № 32. «Круглий стіл». Добірка запитань до прес-конференції. Прес-конференція.
78
Розвиток мовлення № 33. Редагування тексту професійної тематики.
79
Абзац як пунктуаційний знак, що передає смислове членування тексту. Складні випадки використання розділових знаків.
80
Гіпертекст. Дискурс як комунікативний процес і як текст. Професійний дискурс. Зображувально-виражальні засоби синтаксису: синтаксичний паралелізм; риторичне питання, звертання; повторювані сполучники. Складні випадки використання розділових знаків.
81
Контрольна робота № 4. Тестування. Лінгвістика тексту.
Підготовка до державної підсумкової атестації. Узагальнення і систематизація найважливіших відомостей з основних розділів науки про мову

Фонетика, орфоепія, орфографія української мови

82
Експресивні можливості звуків української мови. Асимілятивні, дисимілятивні процеси, подовження, спрощення у групах приголосних. Основні історичні чергування приголосних звуків при словозміні і словотворенні.
83
Розвиток мовлення № 34. Художній стиль: призначення, сфера використання, поширення, основні ознаки. Естетична функція мови в художньому творі.
84
Розвиток мовлення № 35. Ділові папери: характеристика, індивідуальний звіт.
85
Інтонаційні особливості українського мовлення. Складні випадки наголошення слів. Мовні недоліки у вимові й наголосі та способи усунення їх.
86
Складні випадки вживання м’якого знака, апострофа; написання слів іншомовного походження; написання прізвищ та географічних назв, слів разом, окремо, через дефіс; правила переносу та скорочення слів.
87
Розвиток мовлення № 36. Джерела багатства і виразності українського мовлення. Контрольне аудіювання.
88
Експресивні можливості звуків української мови. Мовні недоліки у вимові й наголосі та шляхи усунення їх.
89
Орфографічний аналіз слів. Редагування тексту з орфографічними помилками. Використання орфографічного словника для перевірки написання слів та їхніх форм.
Лексикологія і фразеологія української мови

90
Уживання слів у переносному значенні, синонімів, антонімів, омонімів у текстах різних стилів.
91
Розвиток мовлення № 37. Синонімія як засіб художньої виразності. Індивідуально-авторський стиль письменника.
92
Розвиток мовлення № 38. Ділові папери: протокол (складний), акт.
93
Розвиток мовлення № 39. Монологу художньому творі: звернений монолог, внутрішній монолог. Особливості синтаксису художнього тексту.
94
Розвиток мовлення № 40. Аналіз тексту художнього твору (прозового, віршованого).
95
Розвиток мовлення № 41. Переклад текстів різних стилів, типів і жанрів мовлення.
96
Розвиток мовлення № 42. Реферат на професійну тему.
97
Розвиток мовлення № 43. Усний докладний переказ тексту художнього стилю із творчим завданням.

Підготовка до усного контрольного переказу.

98
Розвиток мовлення № 44. Контрольний стислий переказ тексту художнього стилю із творчим завданням.
99
Розвиток мовлення № 45. Контрольний стислий переказ тексту художнього стилю із творчим завданням.
100
Розвиток мовлення № 46. Доповідь для участі в лінгвістичній конференції.
101
Терміни і професіоналізми. Філологічні, лінгвістичні, літературознавчі терміни.
102
Розвиток мовлення № 47. Аналіз контрольного переказу. Оцінка використаних автором мовних засобів, аналіз структури тексту. Аналіз мовних засобів щодо адекватності мети висловлювання, відповідності типу, стилю, жанру мовлення.
103
Фразеологія художнього мовлення, наукова, публіцистична, офіційно-ділова.
104
Розвиток мовлення № 48. Публіцистичний стиль, сфера його використання, призначення, основні ознаки. Підстилі. Основні жанри публіцистичного стилю. Інтерв’ю.
105
Розвиток мовлення № 49. Замітка, репортаж.
106
Контрольна робота № 5. Тестування. Лексикологія і фразеологія української мови
Морфеміка, словотвір, морфологія української мови

107
Словотвір іменників на позначення назв жителів певного населеного пункту.
108
Творення присвійних прикметників. Творення прикметникових форм від різних географічних назв.
109
Основні способи творення дієслів, прислівників. Складні, складноскорочені слова, способи їх творення та написання.
110
Розвиток мовлення № 50. Лінгвістичний аналіз текстів публіцистичного стилю. Роль суспільно-політичної лексики в жанрових формах публіцистичного стилю.
111
Рід і число іменників, стилістичні властивості їх. Відмінювання іменників.
112
Ступені порівняння прикметників. Відмінювання прикметників.
113
Розвиток мовлення № 51. Презентація, реклама.
114
Розряди числівників за значенням, характеристика їх. Паралельне використання відмінкових форм числа.
115
Відмінювання займенників. Явище прономіналізації. Правопис займенників.
116
Види, часи, способи дієслів. Особові, родові, числові форми дієслів, їх творення. Перехідні і неперехідні дієслова. Стан дієслова.
117
Розвиток мовлення № 52. Формування культури публіцистичного мовлення: способи привернення уваги, принципи побудови, засоби структурування тексту.
118
Контрольний диктант. Тренувальні вправи.
119
Творення і правопис дієприкметників і дієприслівників. Дієприкметниковий та дієприслівниковий звороти.
120
Розвиток мовлення № 53. План розгорнутого усного виступу на суспільно-політичну тему. Тези, конспект публічного виступу.
121
Морфологічні типи прислівників. Ступені порівняння означальних прислівників. Правопис прислівників і прислівникових сполучень. Мовленнєві помилки у вживанні прислівників і шляхи подолання їх.
122
Розвиток мовлення № 54. Виступ на зборах, семінарах (підготовлений і заздалегідь не підготовлений).
123
Правопис складних прийменників та сполучників. Перехід повнозначних слів у прийменники та сполучники.
124
Розвиток мовлення № 55. Відгук про твір мистецтва у публіцистичному стилі.

Підготовка до усного контрольного твору.

125
Правопис заперечних часток. Естетична цінність часток і звуконаслідувань.
126
Розвиток мовлення № 56. Контрольний твір - стаття дискусійного характеру публіцистичного стилю.
127
Розвиток мовлення № 57. Контрольний твір-стаття дискусійного характеру публіцистичного стилю.
Синтаксис простих і складних речень. Пряма мова. Текст. Пунктуація

128
Типи зв’язку у словосполученні. Складні випадки перекладу словосполучень з російської мови українською.
129
Розвиток мовлення № 58. Аналіз контрольного твору. Складання анотації на прочитане.
130
Складні випадки координації підмета і присудка. Тире на місці пропущеної зв’язки.
131
Розвиток мовлення № 59. Конфесійний стиль, сфери поширення і головне призначення. Церковні служби, молитва, повчання, проповіді; богослужбові книги, спілкування в конфесіях, культових установах.
132
Розвиток мовлення № 60. Переклади Євангелія. Псалми Т.Шевченка. Основні мовні стильові засоби конфесійного стилю. Маркована (конфесійна) лексика. Старослов’янізми - мовна ознака конфесійного стилю. Інверсійний порядок слів.
133
Складні випадки кваліфікації другорядних членів речення.
134
Складні випадки кваліфікації другорядних членів речення.
135
Розвиток мовлення № 61. Сфера поширення і головне призначення епістолярного стилю. Основні мовні стильові засоби епістолярного стилю. Тематика листів. Офіційне й неофіційне листування. Побудова епістолярного тексту.
136
Розвиток мовлення № 62. Українська епістолярна спадщина - невичерпне й незамінне джерело для вивчення життєвого й творчого шляху письменника. Епістолярний етикет - невід’ємний складник української мовленнєвої культури. Електронне листування.
137
Складне речення з різними видами синтаксичного зв’язку.
138
Пряма і непряма мова. Діалог. Цитата. Епіграф.
139
Контрольна робота № 6. Тестування. Синтаксис простих і складних речень. Пряма мова. Текст. Пунктуація
140
Підсумковий урок.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   29


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал