Календарне планування з української мови та літератури 5-11 класиСторінка14/29
Дата конвертації23.12.2016
Розмір2.75 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   29


І семестр


Пор.Дата

Зміст програмного матеріалу

Примітки

Мова, індивід, суспільство

1
Мова як особлива система знаків, її місце серед інших знакових систем. Проблеми взаємодії мови і культури, мови і соціуму. Роль мови у формуванні й самовираженні особистості.
2
Українська мова в контексті української культури. Українська мова в «діалозі культур». Українська мова у світі. Українська діаспора.
3
Лінгвістика як наука про мову. Її основні розділи, місце в колі інших наук про людину й народ.
4
Історія мовознавства в особах. Видатні мовознавці вітчизняної науки та їхні праці.
5
Розвиток мовлення 1. Система функціональних стилів сучасної української мови Поняття стилю мовлення: мовні і позамовні ознаки (сфера спілкування, умови й мета спілкування). Стилі мовлення, підстилі і жанри.
6
Розвиток мовлення №2. Змісті структура текстів кожного зі стилів, їх характерні мовні засоби, основні жанри.
7
Розвиток мовлення 3. Підрозділи стилістики: стилістика мови (практична) і стилістика мовлення (функціональна). Комунікативні якості мовлення та основні ознаки їх. Стилістична норма і стилістична помилка.
Лінгвістична риторика

8
Риторика як наука й мистецтво слова. Роль риторики у професійній діяльності. Основні поняття риторики: логос, етос, пафос, топос.
9
Ритор і оратор. Риторичні ідеали у різні історичні епохи.
10
Розвиток мовлення № 4. Усний докладний переказ тексту публіцистичного стилю із творчим завданням (висловленням власного ставлення до подій, героїв, їхніх учинків та ін.).

Підготовка до усного контрольного переказу.

11
Поняття про сучасний риторичний текст.
12
Розвиток мовлення № 5. Контрольний докладний переказ тексту публіцистичного стилю із творчим завданням (висловленням власного ставлення до подій, героїв, їхніх учинків та ін.).
13
Розвиток мовлення № 6. Контрольний докладний переказ тексту публіцистичного стилю із творчим завданням (висловленням власного ставлення до подій, героїв, їхніх учинків та ін.).
14
Інвенція. Диспозиція. Методи викладу матеріалу. Теза й аргументація. Різні види аргументації.
15
Аналіз контрольного переказу. Елокуція й елоквенція як учення про мовну форму промов. Меморія як система усного запам’ятовування промов.
16
Акція. Риторична техніка. Аналіз власної промови, релаксація.
17
Розвиток мовлення № 7. Аудіювання текстів різного характеру. Різновиди аудіювання. Аудіювання зразків ораторського мистецтва. Контрольне аудіювання.
18
Еристика як мистецтво суперечки.
19
Контрольна робота № 1. Тестування. Лінгвістична риторика.
З історії риторики й ораторського мистецтва

20
Міфологія красномовства. Риторика Стародавньої Греції. Видатні оратори Стародавньої Греції: Сократ, Платон, Демосфен. Риторика Аристотеля.
21
Риторика Стародавнього Риму. Цицерон як теоретик красномовства.
22
Вітчизняна риторика. Мовотворчість І.Вишенського, Г.Сковороди, Ф.Прокоповича. Риторика в Києво-Могилянській академії.
Основи ораторського мистецтва

23
Види красномовства. Академічне красномовство, його характерні ознаки, різновиди (наукове, науково-популярне, навчальне).
24
Розвиток мовлення № 8. Практична риторика. Тема, мета публічних виступів. Вибір теми, визначення мети (інформування, переконання, заклик до дії тощо).
25
Розвиток мовлення № 9. Добір матеріалу, його систематизація. Складання бібліографії. Робота із джерелами інформації. Види запису зібраного матеріалу (почутого чи прочитаного): докладний запис виступу, його конспект, тези, докладний і короткий план.
26
Ділове красномовство. Судове красномовство, особливості захисного і звинувачувального виступу.
27
Розвиток мовлення № 10. Контрольний твір - портретний нарис у публіцистичному стилі.
28
Розвиток мовлення №11. Контрольний твір - портретний нарис у публіцистичному стилі.
29
Духовне красномовство (гомілетика), його жанри і характерні риси.
30
Розвиток мовлення 12. Аналіз контрольного твору. Композиція ораторського виступу. Особливості побудови вступу, основної частини, закінчення.
31
Розвиток мовлення 13. Добір аргументів і способів активізації мислення та емоційно-почуттєвої діяльності аудиторії. Види аргументації. Способи встановлення контакту зі слухачами.
32
Соціально-побутове красномовство, його види (ювілейна промова, привітання, тост тощо). Театральна (сценічна) риторика. Педагогічна риторика.
33
Види ораторського мистецтва за метою висловлення: інформувальні, переконувальні, розважальні та інші виступи.
34
Розвиток мовлення 14. Мовні засоби оформлення тексту ораторського виступу залежно від мети спілкування й адресата мовлення. Роль репетиції в підготовці до усного виступу. Основні прийоми запам’ятовування тексту ораторської промови.
35
Розвиток мовлення № 15. Вимоги до оратора. Постава, виразність міміки і жестів, їх природність, відповідність змісту викладу. Виголошення промови. Роль початкової фрази перед виступом.
36
Розвиток мовлення 16. Основні способи виступу (читання тексту промови, відтворення його по пам’яті із читанням окремих фрагментів, вільна імпровізація, відповіді на запитання, ведення полеміки). Використання інтонації, жестів, міміки.

Підготовка до усного контрольного твору.

37
Полеміка. Дискусія. Дебати. Публічний полілог.
38
Розвиток мовлення № 17. Полемічні прийоми: спростування помилкового твердження фактами, критика доказів опонента, атака запитаннями тощо. Етика полемічної майстерності.
39
Розвиток мовлення 18. Спілкування з аудиторією як творчий процес. Прийоми встановлення і збереження контакту з аудиторією. Техніка мовлення. Тональність виступу. Культура ведення дискусій, полеміки, диспутів професійного характеру.
40
Промова, її види: мітингова, інформаційна, агітаційна.
41
Розвиток мовлення № 19. Основні критерії оцінки промови: ефективність виступу, інформаційна новизна, логічність розвитку теми, аргументація основних положень, наочність.
42
Розвиток мовлення № 20. Читання мовчки текстів діалогічного і монологічного характеру, в т.ч. електронного, різних стилів, типів і жанрів мовлення. Види читання. Контрольне читання мовчки.
43
Контрольна робота № 2. Тестування. Риторика.
Поглиблення і систематизація найважливіших відомостей із синтаксису та пунктуації

44
Загальна характеристика синтаксичних одиниць, їхніх типів, зв’язків, засобів вираження синтаксичного зв’язку. Словосполучення як основна одиниця синтаксису, їхні типи за морфологічним вираженням головного слова. Використання синонімічних дієслівних словосполучень у різних стилях.
45
Речення як основна синтаксична і комунікативна одиниця. Стилістичні функції модальних різновидів речень. Риторичне запитання, його стилістичні функції.
46
Пунктуаційні норми. Пунктограми у кінці речення.
47
Предикативна (граматична) основа речення. Порядок слів як стильова ознака мовлення. Складні випадки координації підмета і присудка.
48
Розвиток мовлення № 21. Діалог, складений відповідно до запропонованої ситуації, діалог - обмін думками, враженнями (офіційна і неофіційна розмова); обговорення самостійно обраної теми.

Підготовка до усного контрольного діалогу.

49
Складні випадки кваліфікації другорядних членів речення. Написання прикладки. Порівняльний зворот, його функції в реченні.
50
Розділові знаки у простому реченні, при порівняльних зворотах.
51
Особливості вживання у мовленні односкладних і двоскладних, поширених і непоширених, повних і неповних, ускладнених і неускладнених простих речень.
52
Національний колорит синтаксичних структур - паремійних висловлювань. Побажальні формули. Звертання, його роль у вираженні етнокультурознавчої специфіки діалогічного спілкування, місце в реченні, способи вираження.
53
Синтаксичний аналіз. Тренувальні вправи.
54
Розвиток мовлення № 22. Ділові папери: автобіографія, заява, резюме.
55
Складні і багатокомпонентні речення. Особливості структури та семантики сполучникових (складносурядних та складнопідрядних) і безсполучникових, багатокомпонентних речень.
56
Розділові знаки у складному реченні.
57
Складнопідрядні означальні речення і дієприкметникові звороти; складнопідрядні обставинні речення і дієприслівникові звороти. Складнопідрядні речення з підрядними порівняльними і порівняльні звороти. Синтаксичний аналіз.
58
Стилістичні особливості складносурядних, складнопідрядних, безсполучникових складних речень. Синоніміка безсполучникових і сполучникових складних речень.
59
Період як засіб експресивного синтаксису і риторична фігура. Градація у складному реченні з різними типами зв’язку.
60
Контрольний диктант. Тренувальні вправи.
61
Розвиток мовлення № 23. Офіційно-діловий стиль: основні ознаки, підстилі, жанри, сфера використання, призначення. Лексичні, морфологічні, синтаксичні особливості, структура офіційно-ділових текстів різних жанрів.
62
Розвиток мовлення № 24. Лінгвістичний аналіз текстів офіційно-ділового стилю
63
Контрольна робота № 3. Тестування. Синтаксис та пунктуація.
64
Повторення вивченого.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   29


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал