Календарне планування з української мови та літератури 5-11 класиСторінка13/29
Дата конвертації23.12.2016
Розмір2.75 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   29


І семестр


Пор.Дата

Зміст програмного матеріалу

Примітки

Повторення вивченого в 10 класі

1
Стилістика як розділ науки про мову. Фонетичні, лексичні, фразеологічні, словотворчі засоби стилістики.
2
Норма літературної мови як основне поняття правильності мовлення, її варіативність.
3
Розвиток мовлення 1. Усний докладний переказ тексту публіцистичного стилю із творчим завданням (висловленням власного ставлення до подій, героїв, їхніх учинків).
4
Розвиток мовлення № 2. Діалог, складений відповідно до запропонованої ситуації, діалог-обмін думками, враженнями (офіційна і неофіційна розмова); обговорення самостійно обраної теми.

Підготовка до усного контрольного діалогу.

Стилістика мови. Культура мовлення. Морфологічні засоби стилістики

5
Стилістичне забарвлення граматичних понять і граматичних форм. Поняття роду, числа.
6
Власні і загальні назви. Велика буква і лапки у власних назвах.
7
Ступені порівняння прикметників. Стягнені і нестягнені форми. Написання складних прикметників.
8
Займенники й контекст. Синоніміка займенникових форм: неозначених, заперечних, означальних; вказівних займенників і прикметників; пропуск особових займенників; зайве вживання займенників. Правопис займенників.
9
Розвиток мовлення № 3. Контрольний стислий переказ тексту публіцистичного стилю із творчим завданням (висловленням власного ставлення до подій, героїв, їхніх учинків та ін.).
10
Розвиток мовлення № 4. Контрольний стислий переказ тексту публіцистичного стилю із творчим завданням (висловленням власного ставлення до подій, героїв, їхніх учинків та ін.).
11
Написання -н- у прикметниках, дієприкметниках, займенниках, прислівниках; -нн- у прикметниках, прислівниках.
12
Аналіз контрольного переказу. Не і ні з різними частинами мови.
13
Стилістичні аспекти дієслівних категорій. Синоніміка дієприкметників: дієприкметникових зворотів і підрядних означальних речень. Пунктограма при відокремлених другорядних членах речення.
14
Синоніміка дієприслівників: дієприслівниковий зворот і підрядні речення обставинні. Пунктограма при відокремлених другорядних членах речення.
15
Розвиток мовлення № 5. Читання мовчки текстів діалогічного і монологічного характеру різних стилів, типів і жанрів мовлення. Види запису прочитаного: докладний запис, конспект, тези, докладний і короткий плани. Контрольне читання мовчки.
16
Контрольна робота № 1. Тестування. Морфологічні засоби стилістики.
17
Розвиток мовлення 6. Усний твір на морально-етичну тему публіцистичного стилю мовлення.

Підготовка до усного контрольного твору.

18
Розвиток мовлення № 7. Письмовий твір публіцистичного стилю на морально-етичну тему.
Стилістика простих речень

19
Види простих речень і відтінки їх значень. Пунктограми у простому реченні.
20
Аналіз твору. Синоніміка двоскладних і односкладних речень.
21
Синоніміка неозначено-особових, узагальнено-особових і безособових речень.
22
Синоніміка означено-особових і безособових речень.
23
Розвиток мовлення № 8. Контрольний твір у публіцистичному стилі на суспільну тему.
24
Розвиток мовлення № 9. Контрольний твір у публіцистичному стилі на суспільну тему.
25
Синоніміка мовних засобів вираження присудка, другорядних членів; інверсія замість прямого порядку слів; синоніміка відокремлених і невідокремлених другорядних членів.
26
Аналіз контрольного переказу. Вираження різноманітних смислових значень за допомогою звертань, вставних слів і вставних конструкцій, їх емоційно-експресивний характер.
27
Контрольний диктант. Тренувальні вправи.
28
Аналіз контрольного диктанту. Пунктограми у простому реченні.
29
Розвиток мовлення № 10. Доповідь на тему, пов’язану з предметами, що вивчаються (із залученням наукової, науково-популярної літератури), прийоми встановлення й збереження контакту з аудиторією.
30
Розвиток мовлення №11. Доповідь на тему, пов’язану з предметами, що вивчаються (із залученням наукової, науково-популярної літератури), прийоми встановлення й збереження контакту з аудиторією.
31
Контрольна робота № 2. Тестування. Стилістика простих речень.
32
Повторення вивченого.
ІІ семестр


Пор.Дата

Зміст програмного матеріалу

Примітки

Стилістика простих речень

33
Смислові відношення між частинами складних речень.
34
Розвиток мовлення 12. Виступ під час дискусії (підготовлений і непідготовлений) на суспільну або морально-етичну теми, його композиція.
35
Розвиток мовлення 13. Основні способи виступу.
36
Синоніміка складносурядних і складнопідрядних речень.
37
Синоніміка складних безсполучникових і складносурядних речень.
38
Синоніміка складних безсполучникових і складнопідрядних речень.
39
Синоніміка складнопідрядних і простих речень з дієприкметниковим і дієприслівниковим зворотами.
40
Синоніміка сполучників і сполучних слів, що з’єднують складні сполучникові речення.
41
Розвиток мовлення 14. Реферат на тему, пов’язану з предметами, що вивчаються (із залученням наукової, науково-популярної літератури), особливості його побудови і мовне оформлення.
42
Пунктограми у складному реченні.
43
Пунктограми у складному реченні.
44
Розвиток мовлення 15. Правила мовленнєвої поведінки у спілкуванні: етичні мовленнєві формули (під час вітання, звернення, залучення слухачів до полеміки, відповіді на запитання; вдячність, вибачення, обіцянка, відмова, заперечення тощо).
Стилістика речень з різними способами вираження чужого мовлення

45
Пряма і непряма мова, її призначення й граматично-смислові особливості.
46
Стилістичні особливості авторських слів при прямій мові.
47
Розвиток мовлення 16. Ділові папери. Офіційний лист.
48
Синоніміка речень із прямою мовою, реплік у діалозі й непрямій мові.
49
Розвиток мовлення № 17. Ділові папери. Протокол (складний). Витяг із протоколу.
50
Контрольна робота № 3. Тестування. Стилістика складних речень.
Стилістика мовлення (функціональна). Культура мовлення.

51
Мовлення як предмет вивчення стилістики й культури мовлення. Мовлення розмовне і книжне, їх співвідношення й особливості. Поняття стилю мовлення: позамовні ознаки (сфера спілкування, умови і мета спілкування) й мовні.
52
Розвиток мовлення № 18. Телефонна розмова як один з видів усного ділового мовлення. Лист електронною поштою і мобільним телефоном (sms). Основні вимоги до культури спілкування телефоном і в інтернеті.
53
Стилі мовлення: розмовний, науковий, офіційно-діловий, художній і публіцистичний, їх підстилі. Зміст і структура текстів кожного зі стилів, характерні мовні засоби їх, основні жанри.
54
Розвиток мовлення 19. Аудіювання текстів діалогічного й монологічного характеру різних стилів, типів і жанрів мовлення. Види запису почутого. Контрольне аудіювання.
55
Мовлення правильне й комунікативно доцільне. Вимоги до гарного мовлення (змістовність, логічність, багатство і різноманітність, точність, виразність, доречність), їх основні ознаки (практично).
Узагальнення й систематизація найважливіших відомостей з української мови

56
Лексикологія і фразеологія.
57
Розвиток мовлення № 20. Контрольний докладний переказ тексту художнього стилю із творчим завданням (висловленням власного ставлення до подій, героїв, їхніх учинків та ін.).
58
Розвиток мовлення № 21. Контрольний докладний переказ тексту художнього стилю із творчим завданням (висловленням власного ставлення до подій, героїв, їхніх учинків та ін.).
59
Морфологічна будова слова.
60
Розвиток мовлення № 22. Аналіз контрольного переказу. Бібліографія.

Підготовка до усного контрольного переказу

61
Написання слів з найуживанішими орфограмами.
62
Частини мови.
63
Контрольний диктант. Тренувальні вправи.
64
Аналіз контрольного диктанту. Слово, словосполучення, речення. Просте речення. Члени речення.
65
Складне речення. Система розділових знаків.
66
Розвиток мовлення № 23. Твір-стаття в газету на морально-етичну тему публіцистичного стилю мовлення.
67
Текст, його будова.
68
Контрольна робота № 4. Тестування. Стилістика та культура мовлення.
69
Розвиток мовлення № 24. Аналіз твору-статті. Ділові папери. Доручення. Розписка.
70
Підсумковий урок.


Українська мова

11 клас

(профільний рівень)

(140 год на рік, 4 год на тиждень)

Календарно-тематичне планування для 11-го класу складено відповідно до Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова: 10-11 класи. Філологічний напрям (профіль - українська філологія). Профільний рівень / Л.І. Мацько, О.М. Семеног. - К, Грамота, 2011.
Мовленнєва змістова лінія - 62 год.

Мовна змістова лінія - 78 год.
Фронтальні види контрольних робіт


Форми контролю

І семестр

ІІ семестр

Перевірка мовної теми

3

3

Письмо:переказ

1

1

твір

1

1

Правопис:диктант

1

1

Аудіювання

1

1

Читання мовчки

1

-


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   29


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал