Календарне планування з української мови та літератури 5-11 класиСторінка11/29
Дата конвертації23.12.2016
Розмір2.75 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   29Фразеологія як розділ мовознавства

65
Фразеологічні одиниці української мови: фразеологічні єдності, фразеологічні зрощення, фразеологічні сполучення.
66
Розвиток мовлення 13. Розмовне мовлення, сфера його використання, призначення, основні ознаки. Фонетичні, інтонаційні особливості розмовного мовлення. Жанри розмовного мовлення.
67
Джерела української фразеології. Актуальні проблеми української фразеології на сучасному етапі розвитку мовознавчої науки.
68
Прислів’я і приказки, крилаті вислови. Стійкі народні порівняння. Побажання, приповідки, каламбури, оцінний зміст їх.
69
Багатозначність, синонімія та антонімія фразеологізмів.
70
Фразеологія власне українського походження. Фразеологізми з античної міфології. Фразеологія художнього мовлення, наукова, публіцистична, офіційно-ділова.
71
Фразеологізми із професійної мови, мовні кліше, штампи, складні найменування. Крилаті вислови. Фразеологічні запозичення з інших мов.
72
Національно-мовний колорит фразеології. Стилістичні засоби фразеологічних одиниць у творах видатних письменників. Фразеологічні словники і довідники.
73
Розвиток мовлення 14. Усний твір-оповідь, казка у народнорозмовній манері або текст-роздум, комбінований текст.

Підготовка до усного контрольного твору.

Українська лексикографія як розділ мовознавства про укладання словників

74
Розвиток мовлення № 15. Науковий стиль, сфери його використання, призначення, особливості. Основні ознаки наукового стилю. Наукова метафорика.
75
Словники як відображення історії і культури українського народу. Загальні відомості про словники. Основні типи словників, особливості побудови їх. Відмінність словникових статей у різних словниках.
76
3 історії лексикографії. Словник Лаврентія Зизанія (1596 р.), «Лексикон» Памви Беринди (1627 р.).
77
Сучасні словники української мови. Українські електронні словники. Стилістичні засоби лексикографії.
Морфеміка і словотвір української мови як учення про будову і творення слів

78
Морфемна і словотвірна структура слова. Мотивоване і мотивуюче слово, структурно-семантичні зв’язки між ними. Основа похідна і непохідна. Твірна основа та словотворчий формант. Словотвірний тип і словотвірне значення.
79
Основні способи словотвору в сучасній українській мові: морфологічні й неморфологічні.
80
Розвиток мовлення 16. Підстилі наукового стилю. Основні жанри, структура текстів різних жанрів.
81
Історичні зміни в морфемному складі слова: спрощення, перерозклад, ускладнення. Сучасні тенденції в українському словотворі. Етимологія як учення про походження слів.
82
Словотвір іменників на позначення назв жителів певного населеного пункту.
83
Творення присвійних прикметників. Творення прикметникових форм від різних географічних назв.
84
Переклад російських лексем на позначення назв осіб за професією українською мовою. Основні способи творення дієслів, прислівників. Складні, складноскорочені слова, способи творення та написання їх.
85
Розвиток мовлення № 17. Лінгвістичний аналіз текстів науково-навчального стилю.
86
Стилістичне використання засобів словотвору. Синонімія словотвірних афіксів. Особливості вживання осново- і словоскладання, абревіатур, правильна вимова їх.
87
Усунення помилок, пов’язаних із порушенням норм українського словотвору. Морфемний словник. Етимологічний словник.
88
Розвиток мовлення № 18. Написання тез, конспектів. Особливості конспектування. Конспект прочитаного (публіцистичної та науково-популярної статей). Тематичні виписки, план (складний), тези.
89
Контрольна робота № 4. Тестування. Морфеміка і словотвір
Українська морфологія як розділ мовознавства про частини мови

90
Граматичні категорії, граматичні значення і граматичні форми. Основні способи вираження граматичних значень. Основні поняття морфології. Словозміна. Парадигма. Словоформа.
91
Розвиток мовлення № 19. Написання доповідей, рефератів, анотацій, тез, рецензій із навчально-наукової проблеми. Спільне і відмінне між ними.
92
Розвиток мовлення № 20. Редагування. Інформаційна переробка наукових і науково-навчальних текстів. Можливості комп’ютерних текстових редакторів.
93
Розвиток мовлення № 21. Бібліографічний пошук на тему наукової роботи із залученням сучасних інформаційно-комунікативних технологій. Бібліографія. Анотація.
94
Самостійні частини мови. Іменник як частина мови. Лексико-граматичні розряди іменників.
95
Розвиток мовлення № 22. Контрольний докладний переказ тексту публіцистичного стилю із творчим завданням.
96
Розвиток мовлення № 23. Контрольний докладний переказ тексту публіцистичного стилю із творчим завданням.
97
Граматичні категорії іменника. Категорія числа, її значення та граматичні засоби вираження. Словозміна іменників. Форми іменників О.в. і М.в. з прийменниками на позначення руху у просторі. Н.в. іменників зі сполучниками як, мов, неначе, мов.
98
Аналіз контрольного переказу. Відмінювання іменників II відміни. Родовий відмінок іменник II відміни. Невідмінювані іменники. Число іменників.
99
Словозмінні паралелі іменників, їхні стилістичні особливості. Особливості роду іменників - назв осіб за професією, посадою, званням тощо. Стилістичні особливості форм числа іменників. Написання і відмінювання власних особових назв, складних слів, прізвищ, імен та по батькові. Стилістичне використання кличного відмінка іменників.
100
Розвиток мовлення №24. Контрольний твір у публіцистичному стилі на суспільну тему.
101
Розвиток мовлення №25. Контрольний твір у публіцистичному стилі на суспільну тему.
102
Прикметник як частина мови, значення, морфологічні ознаки, синтаксичні функції. Лексико-граматичні розряди прикметників (якісні, відносні, присвійні), їхні особливості і функціонування в мовленні. Перехід відносних прикметників у якісні, присвійних у якісні і відносні.
103
Аналіз контрольного твору. Ступені порівняння якісних прикметників, творення їх. Повні і короткі форми прикметників, стягнені і нестягнені форми повних прикметників.
104
Творення відносних і присвійних прикметників. Відмінювання прикметників.
105
Розвиток мовлення № 26. Особливості монологічного мовлення в різних сферах спілкування. Контрольне аудіювання.
106
Стилістичне використання прикметників. Наголошення відмінкових форм прикметників. Помилки у вживанні форм ступенів порівняння. Словник епітетів української мови.
107
Своєрідність займенника як частини мови. Співвідносність займенників з іншими частинами мови. Розряди займенників за значенням, їхня характеристика. Групи займенників.
108
Відмінювання займенників. Явище прономінапізації. Словотвірні характеристики займенника. Правопис займенників. Написання заперечних, неозначених займенників. Прономінапізація. Перехід займенників в інші частини мови.
109
Розвиток мовлення № 27. Розгорнута відповідь на уроці (іспиті) у науковому стилі.

Підготовка до усного контрольного переказу.

110
Числівник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксичні функції. Формування числівника як частини мови. Число і числівник. Розряди числівників за значенням (кількісні, дробові, збірні, неозначено-кількісні, порядкові), характеристика їх. Групи числівників за будовою.
111
Відмінювання числівників. Паралельне використання відмінкових форм числа. Паралельне вживання числівників з іменниками у непрямих відмінках. Написання числівників і відчислівникових слів (дванадцятиповерховий, десятимільйонний).
112
Стилістична роль числівників. Правильне використання відмінкових форм числівників. Наголос у числівниках. Синонімія числівників. Сполучення іменників з іменниками.
113
Контрольна робота № 5. Тестування. Морфологія. Самостійні частини мови
114
Дієслово як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксичні функції. Форми дієслова: дієвідмінювані, відмінювані, незмінні. Зміни звуків в особових формах дієслів. Безособові дієслова.
115
Особливості семантики, граматичні ознаки дієслів. Дві основи дієслова. Поділ дієслів на дієвідміни. Словозміна дієслів І та II дієвідміни.
116
Види дієслів (доконаний і недоконаний), творення їх, вживання одного у значенні іншого. Часи дієслів (теперішній, минулий, майбутній), творення їх. Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий), творення їх.
117
Особові, родові, числові форми дієслів. Перехідні і неперехідні дієслова. Стан дієслова. Зворотні дієслова. Чергування приголосних в особових формах дієслів теперішнього та майбутнього часу.
118
Розвиток мовлення № 28. Доповідь на тему, пов’язану з виучуваними предметами в науковому стилі (підготовча робота).
119
Розвиток мовлення № 29. Доповідь на тему, пов’язану з виучуваними предметами в науковому стилі (виступ).
120
Стилістичні можливості граматичних форм часу, способу, особи, виду, стану дієслів. Функції дієслова в художньому стилі. Синонімія форм часу дієслів. Стилістичне вживання способових і часових форм дієслова.
121
Дієприкметник як особлива форма дієслова. Дієслівні та прикметникові характеристики дієприкметників. Активні та пасивні дієприкметники, відмінювання їх.
122
Творення і правопис дієприкметників. Відмінювання і вживання дієприкметників. Дієприкметниковий зворот. Перехід дієприкметників у прикметники. Безособові форми на -но, -то.
123
Розвиток мовлення 30. Лексичні, морфологічні, синтаксичні особливості розмовного мовлення.

Підготовка до усного контрольного діалогу.

124
Дієприслівник як незмінювана форма дієслова: лексичні, морфологічні ознаки, особливості творення їх. Дієприслівники доконаного й недоконаного виду. Дієприслівниковий зворот. Творення і вживання дієприслівників.
125
Стилістичні функції дієслівних форм.
126
Прислівник як частина мови: лексичне значення, морфологічні ознаки, синтаксичні функції. Розряди прислівників зазначенням: обставинні й означальні. Морфологічні типи прислівників. Ступені порівняння означальних прислівників.
127
Правопис прислівників і прислівникових сполучень. Прислівники за походженням. Написання не з прислівниками.
128
Стилістичні особливості прислівників із суфіксами емоційної оцінки. Правильне наголошування прислівників.
129
Розвиток мовлення № 31. Виступ на зборах, семінарах, конференціях.
Службові частини мови, загальна характеристика їх

130
Прийменник, його особливості. Групи за походженням та морфологічним складом. Правопис прийменників. Особливості вживання деяких прийменників. Синонімія прийменників. Перехід повнозначних слів у прийменники.
131
Сполучники сурядності та підрядності. Морфологічні типи сполучників. Правопис сполучників. Особливості вживання деяких сполучників. Перехід повнозначних слів у сполучники.
132
Частка, її функції, групи за значенням. Правопис заперечних часток.
133
Зв’язка. Вигуки, їхні ознаки та розряди. Правопис вигуків і особливості вживання їх. Розділові знаки у реченнях з вигуками. Звуконаслідувальні слова.
134
Розвиток мовлення № 32. Ділові папери: звіт про виконану роботу.
135
Контрольний диктант. Тренувальні вправи.
136
Аналіз контрольного диктанту. Стилістичні функції службових частин мови. Синонімія прийменникових конструкцій. Повторення прийменників, сполучників як засіб увиразнення мовлення.
137
Функції модальних, заперечних часток. Естетична цінність часток і звуконаслідувань. Стилістичні функції вигуків. Національні етикетні вигуки.
138
Розвиток мовлення № 33. Побудова розповіді на соціокультурну тему.
139
Контрольна робота № 6. Тестування. Морфологія. Службові частини мови
140
Підсумковий урок.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   29


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал