Календарне планування з української мови та літератури 5-11 класиСторінка10/29
Дата конвертації23.12.2016
Розмір2.75 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   29


Оцінювання говоріння у профільних класах здійснюється так, щоб кожний учень одержав мінімум дві оцінки. Для цих видів контролю не відводять окремого уроку, а оцінки виводять двічі на рік і виставляють у колонку без дати.Пор.Дата

Зміст програмного матеріалу

Примітки

Мова як суспільне явище. Українська мова в Україні

1
Мова як суспільне явище. Основні функції мови. Причини звуження функцій мови.
2
Розвиток мовлення 1. Офіційне й неофіційне, публічне і непублічне мовленнєве спілкування. Вербальні й невербальні засоби спілкування. Особливості аудіювання (слухання), говоріння, читання і письма.
3
Мова і держава. Українське законодавство про мову. Мовна ситуація в державі. Мовні обов’язки громадян.
4
Мовний суржик, його причини. Проблеми екології української мови.
5
Розвиток мовлення № 2. Мовленнєва ситуація. Мовленнєві ролі та наміри мовця і слухача. Мовленнєва тактика. Мовні засоби мовленнєвої ситуації. Причини комунікативних помилок.
6
Українська мова як одна з індоєвропейських мов. Українська мова у колі слов’янських мов. Ознаки самобутності української мови. Спільні й відмінні риси української мови поряд з іншими слов’янськими мовами.
7
Розвиток мовлення №3. Основні аспекти культури мовлення. Комунікативні ознаки мовлення.
8
Культура усного й писемного мовлення, питання культури мовлення в оцінці видатних людей.
9
Поняття про колорит мовлення: урочисте, ввічливе, офіційне, інтимно-ласкаве, фамільярне, гумористичне, сатиричне мовлення.
З історії розвитку української мови (короткі відомості)

10
Основні етапи формування і розвитку української національної мови.
11
Поява писемності у східних слов’ян. Кирило і Мефодій, їхня роль у становленні слов’янської писемності. Кирилиця як основа для розвитку сучасних слов’янських систем письма. Види письма в період Київської Русі.
12
Короткі відомості з історії української писемності. «Граматика» Мелетія Смотрицького (1619). Перша рукописна граматика української мови Івана Ужевича (1643 р.).
13
Сучасний український алфавіт. Особливості розвитку української мови на сучасному етапі.
Українська мова як вища форма існування національної мови

14
Форми існування української мови (загальнонародна мова, літературна мова, просторіччя, діалект, професійні різновиди, жаргон, арго).
15
Поняття про літературну мову та її діалекти. Територіальні і соціальні діалекти. Мова міста. Український міський сленг. Мова села.
16
Поняття про стилістичну систему української мови (стилі, підстилі, стилістичні засоби, способи і прийоми організації стилістичних засобів у тексті).
17
Контрольна робота № 1. Тестування. З історії розвитку української мови. Українська мова як вища форма існування національної мови
Фонетика української літературної мови як учення про її звукову систему

18
Місце фонетики та орфоепії в національно-мовному просторі особистості. 3 історії української фонетики.
19
Основні фонетичні одиниці української мови: звук, склад, фонетичне слово, фраза. Звук мовлення і фонема. Інваріант, позиційний варіант фонеми.
20
Розвиток мовлення № 4. Усний докладний переказ тексту художнього стилю із творчим завданням (висловленням власного ставлення до подій, героїв та ін.).

Підготовка до усного контрольного переказу.

21
Позиційні чергування приголосних звуків. Основні історичні чергування приголосних звуків при словозміні і словотворенні. Чергування [о] та [е] з [і]. Чергування [о] і [е] з нулем звука. Чергування [о] з [е] після ж, ч,ш, джіа[й].
22
Чергування [г], [к], [х] із [ж], [ч], [ш] та [з], [ц], [с]. Основні випадки чергування у-в, і-й,з-із-зі (зо).
23
Розвиток мовлення № 5. Контрольний докладний переказ тексту публіцистичного стилю із творчим завданням (висловленням власного ставлення до подій, героїв та ін.).
24
Розвиток мовлення № 6. Контрольний докладний переказ тексту публіцистичного стилю із творчим завданням (висловленням власного ставлення до подій, героїв та ін.).
25
Асимілятивні, дисимілятивні процеси, подовження, спрощення у групах приголосних. Відбиття цих явищ на письмі. Приставні приголосні. Метатеза.
26
Аналіз контрольного переказу. Стилістичні засоби фонетики. Милозвучність української мови. Правильна артикуляція і дикція.
27
Експресивні можливості звуків української мови. Звукопис. Ритмомелодика живого мовлення, художнього мовлення. Використання орфоепічного словника.
Українська орфоепія як учення про систему загальноприйнятих правил української літературної вимови

28
Основні норми сучасної літературної вимови. Особливості вимови голосних, деяких приголосних звуків та їх сполучень (гортанного і проривного звуків [г] і [ґ], сонорних, [дж], [дз], шиплячих [ж], [ч], [ш], задньоязикових [г], [к], [х], груп приголосних (уподібнення, спрощення), м’яких і пом’якшених, а також подовжених приголосних).
29
Соціолінгвістичні фактори, що впливають на вимову людини. Мова ЗМІ, дикторів радіо і телебачення. Сценічна мова. Причини відхилення від орфоепічних норм. Особливості вимови імен та по батькові.
30
Розвиток мовлення № 7. Види читання. Контрольне читання мовчки.
31
Інтонаційні особливості українського мовлення. Наголос в українській мові, його види. Роль наголосу в розрізненні слів і їхніх форм. Наявність вільного рухомого наголосу в словах.
32
Орфоепічна норма. Особливості використання орфоепічного словника як кодексу орфоепічної норми. Мовні недоліки у вимові й наголошуванні, шляхи усунення їх.
Українська графіка. Українська орфографія як учення про систему загальноприйнятих правил написання слів

33
3 історії становлення і розвитку української графіки й орфографії. Основні принципи української орфографії: фонетичний, морфологічний, традиційний, диференціюючий. Характеристика написань за цими принципами.
34
Правопис літер, що позначають ненаголошені голосні [е], [и], [о] в коренях слів. Позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь, я, ю, є, і; сполучення йо, ьо. Складні випадки правопису м’якого знака. Складні випадки правопису апострофа.
35
Вживання великої літери. Лапки у власних назвах.
36
Написання складних слів разом, окремо, через дефіс. Правопис складноскорочених слів. Написання чоловічих і жіночих імен по батькові, прізвищ.
37
Розвиток мовлення № 8. Особливості діалогічного мовлення в різних сферах спілкування. Дискусійне мовлення.

Підготовка до усного контрольного діалогу.

38
Складоподіл і правила переносу слів із рядка в рядок. Графічне скорочення слів. Правопис географічних назв. Написання слів іншомовного походження.
39
Основні орфографічні норми. Типові помилки, зумовлені відхиленням від орфографічної норми. Нововведення в українському правописі.
40
Орфографічний аналіз слів. Редагування тексту з орфографічними помилками. Використання офографічного словника для перевірки написання слів та їхніх форм. Словник іншомовних слів.
41
Контрольна робота № 2. Тестування. Українська графіка. Орфографія
Лексикологія української мови як учення про лексичний склад

42
Слово як основна одиниця мови. Ознаки слова. Лексичне значення слова. Типи лексичних значень. Походження і розвиток лексичного значення. Слово і поняття.
43
Семасіологія як учення про значення слів і виразів. Оцінні властивості слів.
44
Розвиток мовлення № 9. Особливості аудіювання (слухання). Різновиди аудіювання (ознайомлювальне, вивчальне, критичне).

45
Багатозначні й однозначні слова. Пряме і переносне значення (метафора, метонімія, синекдоха).
46
Омоніми, види їх: омоформи, омофони, омографи, міжмовні омоніми. Повні і неповні омоніми.
47
Поняття про пароніми. Парономазія як художньо-стильовий прийом.
48
Синоніми та види їх. Синонімічний ряд. Антоніми та види їх.
49
Лексичні норми. Уживання слова відповідно до його лексичного значення. Використання тлумачного словника.
50
Стилістично забарвлені лексичні засоби мови. Перифрази, евфемізми, табу. Стилістичне забарвлення синонімів. Стилістичні фігури (антитеза, оксиморон). Стилістичні функції паронімів. Мовна надмірність (багатослів’я, плеоназм, тавтологія) і мовна недостатність. Словники синонімів, антонімів, омонімів, паронімів. Словник символів.
51
Лексика української мови за походженням. Власне українська лексика. Слова, успадковані з індоєвропейських та східнослов’янських мовних спільностей.
52
Запозичена лексика як джерело збагачення лексичного складу мови. Нові іншомовні запозичення.
53
Розвиток мовлення № 10. Контрольний твір-стаття в газету на морально-етичну тему.
54
Розвиток мовлення №11. Контрольний твір-стаття в газету на морально-етичну тему.
55
Словник іншомовних слів. Стилістична роль старослов’янізмів у мовленні. Словник омонімів, паронімів.
56
Аналіз контрольного твору-статті. Лексика української мови за сферою її використання, стилістичною диференціацією. Загальновживані слова. Лексичне багатство діалектної лексики. Етнографізми. Топоніміка й ономастика у складі української лексики. Етимологія.

Підготовка до усного контрольного твору.

57
Розмовна, просторічна, емоційно забарвлена лексика. Молодіжний сленг. Екзотизми. Пуризми. Специфічно професійна лексика. Терміни.Науковалексика.Філологічні,лінгвістичні,літературознав-чі терміни. Канцеляризми. Штампи.
58
Контрольний диктант. Тренувальні вправи.
59
Аналіз контрольного диктанту. Стилістичне використання діалектизмів, просторічної лексики, етнографізмів, жаргонізмів, арготизмів, вульгаризмів у художньому та публіцистичному стилях. Причини порушень лексичних норм. Словник лінгвістичних термінів. Словник діалектизмів.
60
Активна і пасивна лексика. Застарілі слова та різновиди їх. Архаїзми, історизми. Можливість відтворення духовної культури за архаїчною лексикою. Неологізми. Причини і шляхи виникнення нових слів. Загальномовні та авторські неологізми.
61
Стилістична роль архаїчної лексики. Стилістичні функції неологізмів. Нові слова у словниках.
62
Розвиток мовлення 12. Поняття про текст як продукт мовленнєвої діяльності. Інформаційна переробка текстів різних функціональних стилів і жанрів.
63
Контрольна робота № 3. Тестування. Лексикологія
64
Повторення вивченого.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   29


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал