Кафедра психології «затверджую»Скачати 241.3 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації25.12.2016
Розмір241.3 Kb.

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ


Кафедра психології


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Ректор _______________О.М.Могильний

« 26 » червня 2013 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ВВСПБ 2.17 ЕТНОПСИХОЛОГІЯ
ПІДГОТОВКА БАКАЛАВРІВ
ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 0301 «СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ НАУКИ»
НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 6.030102 «ПСИХОЛОГІЯ»


Київ -2013

2
Робоча програма навчальної дисципліни «Етнопсихологія» для студентів за напрямом підготовки 6.030102 «Психологія».
11 червня 2013 р. – 26 с.
Розробник програми: кандидат психологічних наук, доцент Зелінська Я.Ц.
Рецензенти:
Лисянська Т.М., кандидат психологічних наук, професор кафедри психології
Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.

Смирнова О.П., кандидат філософських наук, доцент кафедри психології
Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри психології
Протокол №6 від 11.06.2013 р.
Завідувач кафедри психології
______________________проф. Киричук О.В.
(підпис)
Схвалено Вченою радою Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України.
Протокол № 6 від 26.06. 2013 р.
«Погоджено»


Завідувач навчально-методичного Завідувач навчального відділу відділу

_________ М. Руженський _______________В. Куляша


© Зелінська Я.Ц., 2013
©Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості
України (ІПК ДСЗУ), 2013

3
1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників
Галузь знань, напрям
підготовки, освітньо-
кваліфікаційний рівень
Характеристика навчальної
дисципліни
денна форма
навчання
заочна форма
навчання
Кількість кредитів - 4
Галузь знань 0301
«Соціально-політичні науки»
Вибіркова
Модулів - 3
Спеціальність 6.030102
Психологія
Рік підготовки
Змістовних модулів - 2
-
2 – й
Індивідуальне науково- дослідне завдання: контрольна робота
Семестр
Загальна кількість годин -
120
-
3-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – самостійної роботи студента –
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр
-
6 год.
Практичні, семінарські
-
4 год.
Лабораторні
-
-
Самостійна робота
68 год.
Індивідуальні завдання
(контрольна робота):
42
год.
Вид контролю: екзамен

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та
індивідуальної роботи становить: для заочної форми навчання –
9.1 %
4

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета дисципліни: отримання студентами системних знань з питань національно-психологічних властивостей людини, виділення універсальних та культурно-специфічних особливостей становлення та розвитку етнічної
ідентичності особистості; розкриття соціально-психологічних механізмів творення і розвитку етносу й нації.

Завданнями вивчення дисципліни є:

вивчення основних етапів розвитку уявлень про предмет та завдання етнопсихології;

усвідомлення співвідношення категорій етносу та нації у етнопсихології;

вивчення основних статичних та динамічних характеристик етносу;

розуміння стратегій поведінки в етнічному конфлікті та шляхів його подолання.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти набувають таких
компетентностей:
Загальні вміння (компетентності):

Інструментальні компетентності:

здатність до аналізу концептуальних засад та визначення сутності філософських та релігійних картин походження життя на Землі, еволюційних процесів;

здатність до аналітичної діяльності у сфері уявлення про основні історичні епохи в житті людства;

розуміти типи культур, основних культурно-історичних цінностей історії, культури України та її місця в системі світової культури;

знати сутність релігійних вчень та особливості сучасних світових релігій, ті процеси, що відбуваються в релігійному житті України;

усне спілкування рідною мовою у процесі дискусії;

знання другої мови при оволодінні іншомовними джерелами;

елементарні комп’ютерні навички (використання мережі Інтернет для опанування рекомендованих електронних джерел, робота у Microsoft Office
Power Point при підготовці доповіді з презентацією);

навики управління інформацією для виокремлення тенденцій розвитку та форм зовнішньонацінальної діяльності (уміння знаходити та аналізувати
інформацію з різних джерел);

навички прийняття обґрунтованих психологічних рішень з питань зовнішньонаціональної діяльності.

5
Міжособистісні компетентності:

уміння працювати у команді;

здатність до критики та самокритики під час дискусії;

уміння донести до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності;

навики та уміння формування міжособових стосунків у колективі при обстоюванні власної позиції під час дискусії;

етичні зобов’язання при опонуванні до виступів доповідачів;

розуміння традицій і звичаїв інших культур, уміння проявляти толерантне ставлення;

уміння критично оцінювати явища, ситуації, діяльність осіб, спираючись на отриманні знання.

Системні компетентності:

здатність застосовувати знання на практиці;

здатність до навчання;

критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі.

здатність працювати самостійно при опрацюванні джерел, підготовці доповіді з презентацією, підготовці альтернативних підходів до висвітлення теми дискусії;

турбота про якість доповіді та презентації;

бажання досягти успіху при обговоренні тем доповідей з презентацією;

здатність адаптуватися до нових ситуацій у професійній діяльності;

уміння реалізовувати проекти.

Спеціальні (фахові) вміння (компетентності)
- знати особливості етнопсихогенезу, вплив культурних традицій на особистісне становлення індивіда;
- тлумачити структуру і особливості формування етнічної свідомості та самосвідомості;
- ураховувати етнокультурну специфіку спілкування, впливу культури на міжетнічні відносини,
- оцінювати причини виникнення та особливості протікання етнічних конфліктів,
- знати стадії етнічних конфліктів та володіти стратегіями врегулювання міжетнічних зіткнень;
- визначати етапи формування етнічної ідентичності та її основні параметри, застосовувати стратегії підтримання та зміцнення етнічної ідентичності;
- знати історію становлення і розвитку етнічної психології в країнах зарубіжжя та в Україні, а також внесок представників діаспори у формування української національної свідомості;
- визначати відмінності понять “національного характеру” і “менталітету”, знати особливості українського менталітету;
- складати орієнтовну програму етнопсихологічних досліджень;

6
- відокремлювати етнічні стереотипи, упередження і забобони з метою коригування етнічних відносин;
- знати пасіонарну теорію етногенезу Л.Гумільова; фази етногегезу;
- використовувати різні методи та способи визначення ефективності взаємодії між представниками різних націй.7
3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Змістовний модуль І. Етнопсихологія як наука. Предмет і методи
етнопсихології.

Тема 1. Становлення та міждисциплінарні зв’язки етнопсихології.
Актуальність розвитку етнопсихології. Предмет етнопсихології. Галузі етнопсихологічних знань. Зв’язок етнопсихології з іншими науками.
Зародження етнопсихології в надрах історії та філософії. Народження психології народів у Німеччині. Психологічний напрямок в американській етнології. Сучасне відродження етнопсихології в Україні. Основні підходи та напрямки до вивчення національних особливостей. Метод спостереження в міжкультурних дослідженнях. Метод опитування в етнопсихології. Тестування в міжкультурних дослідженнях.
Специфіка експериментальних етнопсихологічних досліджень.
Тема 2. Проблема етносу та нації в етнопсихології.
Психологічна характеристика етносу. Умови походження та модифікації етносу. Динаміка чисельності найбільш численних етнічних спільнот України.
Соціально-психологічна сутність поняття «нація». Основні етнічні та куьтурологічні ознаки нації. Сучасні процеси національного та державного будівництва.
Модуль ІІ. Основні категорії та поняття етнічної психології.

Тема 3. Етнічна ідентичність. Етнічна свідомість та
самосвідомість.
Поняття етнічної та національної свідомості. Рівні її функціонування.
Структура етнічної свідомості. Типологія етнічної свідомості. Функції етнічної свідомості. Основні характеристики етнічної свідомості. Мова і національна свідомість особистості.
Поняття етнічної самосвідомості. Співвідношення понять етнічних свідомості, самосвідомості та ідентичності. Структура етнічної самосвідомості.
Етнічна ідентичність як структурний компонент самосвідомості.
Структура етнічної ідентичності. Форми етнічної ідентичності. Етапи становлення етнічної ідентичності. Вплив соціальних факторів на формування етнічної ідентичності. Параметри етнічної ідентичності. Типологія етнічної
ідентичності. Проблема підтримання етнічної ідентичності.
Тема 4.

Етнопсихологічні аспекти особистості. Національний характер та
ментальність.
Базова та модальна особистість. Маргінальна особистість. Універсальні та специфічні риси особистості. Соціалізація, інкультурація та етнізація

8 особистості. Національний характер і менталітет. Механізм та функції етнічної стереотипізації. Етнічний стереотип як атрибутивне явище. Співвідношення понять “етнічний стереотип”, “упередження” та “забобони”. Властивості етнічних стереотипів.

9
4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назва змістовних модулів і тем
Кількість годин
заочна форма навчання
Усього
в тому числі
Лекції
Семінар-
ські
заняття
СРС
Індивід.
робота
Модуль 1
Змістовний модуль І. Теоретичні основи етнопсихології

Тема 1. Становлення та міждисциплінарні зв’язки етнопсихології.
19 2
-
17
Тема 2. Проблема етносу та нації в етнопсихології
19 2
2 15
Разом за змістовним
модулем 1
38
4
2
32
Модуль 2
Змістовний модуль ІІ. Основні статичні та динамічні характеристики
етносу
Тема 3. Етнічна ідентифікація.
Етнічна свідомість та самосвідомість.
22 2
2 18
Тема 4. Етнопсихологічні аспекти особистості.
Національний характер та ментальність
18
-
-
18
Разом за змістовним
модулем 2
40
2
2
36

Модуль 3
ІНЗД
42 42
Усього годин:
120
6
4
68
42


10

5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Тема 2. Проблема етносу та нації в етнопсихології.
Семінарське заняття.
1. Поняття етносу, етнічної спільності, етнічної групи, нації.
2. Основні ознаки етносу і нації.
3. Основні форми етносу згідно з пасіонарною теорією Л.Гумільова.
4. Поняття національних меншин.Основні характеристики.
5. Етногенез – еволюція етнічних груп.
Література: [2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 14].
Тема 3. Етнічна ідентифікація. Етнічна свідомість та самосвідомість.
Семінарське заняття.
1. Співвідношення понять етнічна свідомість, самосвідомості та ідентичності.
2. Структура етнічної самосвідомості.
3. Мова і національна свідомість особистості.
4. Структура етнічної ідентичності.
5. Форми етнічної ідентичності.
Література: [6, 8, 9, 11, 19 ].


11

6. САМОСТІЙНА РОБОТА


з/п
Назва теми та зміст самостійної роботи
Кількість
годин
1
Тема 1. Становлення та міждисциплінарні зв’язки етнопсихології.
Завдання:
1. Проаналізувати основні етапи розвитку уявлень про предмет етнопсихології.
2. Огляд основної та додаткової літератури по темі.
3. Ведення термінологічного словника.
17 2
Тема 2. Проблема етносу та нації в етнопсихології.
Завдання:
1. Ознайомитися з основними поняттями етнопсихології: етнос, нація, психічний склад, національний характер, етнічні стереотипи, та ін.
2. Огляд основної та додаткової літератури по темі.
3. Ведення термінологічного словника.
15 3.
Тема 3. Етнічна ідентифікація. Етнічна свідомість та самосвідомість
Завдання:
1. Встановити співвідношення між поняттями етнічної свідомості, самосвідомості та ідентичності.
2. Огляд основної та додаткової літератури по темі.
3. Ведення термінологічного словника.
18 4.
Тема
4.
Етнопсихологічні аспекти особистості.
Національний характер та ментальність.
Завдання:
1. З’ясувати поняття про базову, маргинальну та модальну особистість.
2. Навчитися визначати національний характер і менталітет.
3. Огляд основної та додаткової літератури по темі.
4. Ведення термінологічного словника.
18


12

ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Самостійна робота студентів має на меті формування пізнавальної активності студентів, засвоєння ними основних умінь та навичок роботи з навчальними матеріалами, поглиблення та розширення вже набутих знань, підвищення рівня організованості студентів тощо.
У процесі самостійної роботи студенти мають оволодіти вміннями та навичками:

організації самостійної навчальної діяльності;

самостійної роботи в бібліотеці з каталогами;

праці з навчальною, навчально-методичною, науковою, науково- популярною літературою;

конспектування літературних джерел;

роботи з довідковою літературою;

опрацьовування статистичної інформації;

написання рефератів з проблем курсу.
Кожен студент повинен уміти раціонально організовувати свою навчальну самостійну діяльність. Важливим є вміння скласти план своєї роботи, чітко визначити її послідовність. Необхідно, щоб план самостійного навчання був реальним і його виконання приводило до плідних наслідків у навчальному процесі.
Для успішної самостійної роботи значну частину часу студент виділяє для роботи в бібліотеці. Для плідної роботи з літературними джерелами студентові корисно скласти свою власну бібліографію, заповнюючи бібліографічні картки на необхідні для нього книги, брошури або статті. Для роботи у провідних бібліотеках м. Києва студенту треба знати їх структуру, спеціалізацію окремих підрозділів, вміти користуватися різноманітними каталогами, правильно заповнювати бланки вимоги на літературу тощо.
У процесі роботи з літературою корисно робити виписки найважливіших думок, формулювань, окремих висловів на аркушах паперу із зазначенням автора, джерела, сторінок і абзаців. Для кращого засвоєння матеріалу, розвитку творчого мислення основний зміст прочитаного доцільно формулювати у вигляді тез.
Конспект є стислим викладом основної сутності опрацьованого літературного матеріалу. Конспект має бути стислим, змістовним і записаним своїми словами і формулюваннями. Класичні визначення, оригінальні думки, вислови слід записувати до конспекту повністю з посиланням на автора, джерело і сторінку. У процесі конспектування важливо витримувати логічний зв’язок між окремими складовими тексту. У тексті конспекту корисно підкреслювати найважливіші теоретичні положення, визначення, висновки і робити помітки на полях. Систематичне конспектування опрацьованого матеріалу дисциплінує розум, відпрацьовує вміння формулювати свої думки в короткій змістовній формі, сприяє кращому засвоєнню навчального матеріалу.
Для цілісного уявлення про навчальну дисципліну студентові необхідно користуватися довідковою літературою: енциклопедіями, енциклопедичними словниками, галузевими довідниками тощо.

13
Майбутній фахівець повинен достатньо вправно користуватися персональним комп’ютером. Робота з матеріалами "Інтернету" надає можливість отримувати найновішу інформацію з різних сфер життя нашої держави.
Самостійна робота студентів з курсу передбачає написання рефератів та підготовку фіксованих виступів. Для цього необхідно скласти план реферату чи виступу, вивчити потрібні літературні джерела, зробити виписки. За своїм змістом реферат і виступ повинні відповідати обраній темі. Виклад матеріалу має бути логічним, послідовним. Обсяг реферату, як правило, у межах 10-12 сторінок формату А4. Писати текст слід на одному боці аркуша, розбірливо, без помилок. У разі потреби слід робити посторінкові виноски.
Останнім розділом реферату повинні бути висновки, в яких студент узагальнює викладений матеріал і формулює свої думки з приводу опрацьованої проблеми. До реферату має бути доданий список використаної літератури, складений відповідно до існуючих вимог.
За структурою реферат складається із короткого вступу, двох або трьох розділів основної частини, висновків та списку використаної літератури. План написання реферату повинен мати внутрішню єдність і логіку, враховувати актуальність проблеми, її наукову розробленість та практичну значимість.
У вступі обґрунтовується актуальність проблеми, що вивчається, її практична значимість; формулюються мета й завдання дослідження, вказуються обсяг і структура реферату. Обсяг вступу не повинен перевищувати однієї сторінки комп’ютерного тексту.
Основна частина обсягом до 10 сторінок комп’ютерного тексту, викладеного у двох-трьох розділах, повинна містити виклад основних теоретичних положень, що визначають сутність і зміст предмета досліджуваної теми, з огляду на цілі й завдання реферату; розгляд різних точок зору провідних фахівців з досліджуваних питань на основі аналізу літературних та інших
інформаційних джерел; визначення пріоритетних питань, що підлягають першочерговому розв’язанню; аналізуються практичні матеріали, сучасні тенденції розвитку та особливості, притаманні зовнішньоекономічній діяльності України. На основі отриманих результатів розглядаються пропозиції, рекомендації, заходи щодо досягнення цілей згідно з темою реферату. При цьому студент повинен виявити самостійність та ініціативу.
Висновки є завершальним етапом виконаного студентом реферату. Вони повинні містити короткі підсумки за результатами дослідження та прикладного аналізу об’єкта дослідження з наведенням позитивних і негативних сторін, а також нереалізованих можливостей; перелік заходів, спрямованих на розв’язання проблеми, підвищення ефективності об’єкта дослідження; отримані якісні та кількісні показники; можливі варіанти реалізації запропонованих у рефераті заходів.
Реферат виконується державною (українською) мовою. Викладення повинно мати науковий характер, чіткий, без орфографічних і синтаксичних помилок, логічно послідовний. Пряме переписування матеріалів з літератури неприпустиме. Оформлення реферату має відповідати встановленим вимогам
(див. Патика Н.І. Стандарти на оформлення магістерських, дипломних,

14 бакалаврських, курсових, контрольних робіт та рефератів. – К.: ІПК ДСЗУ,
2008. – 26 с.)

7. ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ
(контрольна робота для заочної форми навчання)

7.1.
Виконання контрольної роботи передбачає реферативний тип викладу навчального матеріалу за відповідним тематичним варіантом. Кожен варіант включає індивідуальне завдання з тематики, визначеної навчальною програмою з дисципліни, за якою виконується контрольна робота.
7.2.
Вибір варіанта здійснюється на основі списку групи, представленого деканатом. Студент, який в списку значиться за номером першим виконує контрольну роботу №1, другий -№2, третій- №3 і т.д. Завдання, виконане не за своїм варіантом не зараховується.
7.3.
Контрольна робота з дисципліни «Етнопсихологія» складається з одного теоретичного питання.
7.4.
У контрольній роботі реферативного характеру студент повинен показати достатній рівень теоретичних знань з предмету, а також виявити вміння застосовувати одержані знання для вирішення конкретних навчальних проблем.
7.5.
Контрольна робота повинна мати самостійний характер. Недопустимо запозичення тексту, фактичних даних із літературних джерел без посилання на них. Тому контрольні роботи, написані без врахування цих вимог, викладачем перевірятися не будуть.
7.6.
Студент може спиратися у своїй роботі на відповідну навчальну і монографічну літературу з даної проблеми. При цьому, якщо він наводить цитату чи запозичує із літературного джерела якесь теоретичне положення (наприклад, визначення, висновки дослідження, думку автора літературного джерела з того чи іншого питання тощо), то обов’язково треба робити посилання на літературне джерело.

15

ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
7.7.
Контрольна робота виконується державною (українською) мовою.
7.8. Обсяг контрольної роботи не повинен перевищувати 15 сторінок
комп’ютерного тексту. На першій сторінці зазначається тема контрольної роботи, яка повинна складатися із змісту; вступу, в якому обґрунтовується значення і актуальність теми (одна сторінка); 10-12 сторінок викладення основного матеріалу; висновків (заключення), в яких перераховуються основні висновки із розглянутих питань (одна сторінка); та списку використаної літератури, де вказуються усі використані літературні джерела.
7.9. Контрольна робота має бути оформлена належним чином (див. Патика Н.І.
Стандарти на оформлення магістерських, дипломних, бакалаврських, курсових, контрольних робіт та рефератів. – К.: ІПК ДСЗУ, 2008. – 26с.).
7.10.
Контрольна робота має бути виконана і направлена для перевірки протягом міжсесійного періоду, тобто навчального року, протягом якого здійснюється робота студента над засвоєнням навчального матеріалу як самостійно, так і під керівництвом викладача, але не пізніше як за 30 днів
до початку сесії для студентів заочної форми навчання, передбаченої навчальним планом.

ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
7.11.
Контрольна робота оцінюється за чотирибальною національною шкалою та в балах за кредитно-трансфертною системою:
Оцінка
ECTS
Оцінка
у національній шкалі
Бали
за ECTS
A ( відмінно)
5 (відмінно)
47 - 50
B (дуже добре)
4 (добре)
44 - 46
C (добре)
40 - 43
D (задовільно)
3 (задовільно)
35 - 39
E (достатньо)
30 - 34
FX (незадовільно) з можливістю повторного складання
2 (незадовільно)
18 - 29
F (незадовільно) з обов’язковим повторним вивченням
1-17
7.12.
У разі отримання слухачем незадовільної оцінки, останній повинен усунути виявлені недоліки і повторно захистити її в установлений викладачем строк.
7.13.
Слухач, який не виконав контрольної роботи або якщо його робота не зарахована за результатами її виконання, не допускається до семестрового контролю з дисципліни.16
ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
1. Етнопсихологія як галузь психологічної науки.
2. Поняття «пасіонарність» та «пасіонарії» в теорії Л.Гумільова.
3 Етноцентризм як соціально-психологічний феномен.
4. Міждисциплінарні зв'язки етнопсихології.
5. Методологічні принципи та методи етнопсихології.
6. Соціально-психологічні аспекти проблеми етнічної свідомості.
7. Трансформація етнічної ідентичності як психологічна проблема.
8. Менталітет і духовна культура українців.
9. Національний характер та етнічні стереотипи.
10. Психологічні детермінанти міжетнічних конфліктів.
11. Етнічні стереотипи поведінки.
12. Вплив статусу меншин на розвиток культури.
13. Особливості менталітету українського народу.
14. Структура етнічної самосвідомості та її функції.
15. Етноцентризм як соціально-психологічне явище.
16. Основні підходи до вивчення національного характеру.
17. Національний характер українців.
18. Психологічні стратегії попередження та врегулювання етнічних конфліктів.
19. Етнічні стереотипи, їх структура та зміст. Причини стереотипізації.
20. Теорії виникнення міжетнічних конфліктів.
21. Основні підходи до вивчення національного характеру.
22. Соціальна каузальна атрибуція в міжетнічному сприйманні.
23. Класифікації етнічних спільностей.
24. Значення оточуючого середовища у формуванні національного характеру.
25. Детермінанти міжетнічних конфліктів.
26. Структура етнічної самосвідомості та її функції.
27. Теорія етногенезу Л.Гумільова.
28. Типи та етапи становлення етнічної ідентичності.
29. Психологічна характеристика етносу.
30. Архетип як глибинний рівень національної психології.

17
8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ
Для активізації процесу навчання студентів в ході вивчення дисципліни застосовуються такі навчальні технології та засоби:

на лекціях чітко та зрозуміло структурується матеріал; зосереджується увага студентів на проблемних питаннях; наводяться конкретні приклади практичного застосування отриманих знань; звертаються до зарубіжного досвіду вирішення окремих проблем; заохочуються студенти до критичного сприймання нового матеріалу замість пасивного конспектування; використовуються наочні матеріали, схеми, таблиці, моделі, графіки; використовуються технічні засоби навчання: мультимедійний проектор, слайди тощо;

на семінарських заняттях запроваджуються різні навчальні технології: семінар-розгорнута бесіда, обговорення проблем, дискусії; семінар- вирішення ситуаційних вправ; семінар-розв’язання проблемних питань; мозковий штурм; кейс-методи; презентації; аналіз конкретної ситуації; робота в малих групах; рольові та ділові ігри; банки візуального супроводження; письмовий контроль знань; індивідуальне та групове опитування; перехресна перевірка завдань з наступною аргументацією виставленої оцінки тощо.
Обов’язковими елементами активізації навчальної роботи студентів є чіткий контроль відвідування студентами занять, заохочення навчальної активності, справедлива диференціація оцінок.18
9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
Контроль і оцінювання знань, вмінь та навичок студентів складається з двох етапів:
- поточного контролю роботи студентів;
- підсумкового контролю (іспит).
Поточний контроль здійснюється в процесі вивчення дисципліни на семінарських заняттях і проводиться у терміни, які визначаються календарним планом.
Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння теоретичного матеріалу, вироблення навичок проведення розрахункових робіт, умінь самостійно опрацьовувати тексти, здатності осмислити зміст теми, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал (презентація).
Об’єктами поточного контролю знань студентів є:
­
систематичність, активність, своєчасність та результативність роботи над вивченням програмного матеріалу дисципліни, у т.ч. виконання домашніх завдань та розв’язання задач;
­
виконання завдань для самостійного опрацювання;
­
виконання модульного завдання.
Поточний контроль знань, вмінь та навичок студентів передбачає застосування таких видів:
­
тестові завдання;
­
обговорення проблеми, дискусія;
­
аналіз конкретних ситуацій (поданих у вигляді усного, текстового або графічного матеріалу);
­
ділові ігри (кейс-методи);
­
презентації результатів роботи;
­
інші.
Об’єктом підсумкового контролю знань студентів у формі іспиту є виконання усних та письмових завдань.
На іспит виносяться вузлові питання, типові та комплексні задачі, завдання, що потребують творчого підходу та вміння синтезувати отримані знання.
Результати іспиту студентів заочної форми навчання оцінюються в діапазоні від 0 до 50 балів. Екзаменаційний білет містить 3 завдання.

19
10. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ

Поточне тестування, самостійна та контрольна робота
Підсумковий
тест
Сума
50 50 100
Змістовий модуль 1
Змістовий модуль 2
Т1
Т2
Т3
Т4
Т5
Т6


Шкала оцінювання:
90-100 балів – відмінно (А);
82-89 балів – добре (ВС);
75-81 балів – добре (С);
68-74 балів – задовільно (D);
60-67 балів – задовільно (E);
35-59 балів – незадовільно з можливістю повторного складання (FX);
1-34 балів – незадовільно з обов’язковим повторним курсом (F).

11. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: навчально-методичний комплекс вивчення дисципліни, робоча програма навчальної дисципліни, програма навчальної дисципліни, ілюстративні матеріали.

20
12. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО
КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

1. Етнопсихологія як галузь психологічної науки.
2. Поняття «пасіонарність» та «пасіонарії» , їх характеристика за
Л.Гумільовим.
3 Історія становлення та розвитку етнопсихології.
4. Міждисциплінарні зв'язки етнопсихології.
5. Методологічні принципи та методи етнопсихології.
6. Вплив екології на український менталітет.
7. Трансформація етнічної ідентичності як психологічна проблема.
8. Етнічний стереотип як атрибутивне явище.
9. Сутність пасіонарної теорії етногенезу.
10. Особистість в культурах та етносах.
11. Відмінність автостереотипів від гетеростереотипів. Етнічні стереотипи та їх дослідження.
12. Національний характер та етнічні стереотипи.
13. Концепція народного духу Г. Лебона.
14. Стратегії підтримання етнічної та національної ідентичності.
15. Сутність кроскультурних досліджень.
16. Мова як фактор етнічної ідентичності.
17. Методи дослідження в етнопсихології.
18. Психологічні детермінанти міжетнічних конфліктів.
19. Архетип як глибинний рівень національної психології.
20. Формування етнічної ідентичності в дитячому віці.
21. Роль національної ідеї в житті нації.
22. Фактори формування етнічної ідентичності.
23. Відмінності між сутністю понять "психічний склад" і "національний характер».
24. Особливості менталітету українського народу.
25. Структура етнічної самосвідомості та її функції.
26. Відмінності між архетипом і ментальністю.
27. Етноцентризм як соціально-психологічне явище.
28. Основні підходи до вивчення національного характеру.
29. Національний характер українців.
30. Психологічні стратегії попередження та врегулювання етнічних конфліктів.
31. Етнічні стереотипи, їх структура та зміст. Причини стереотипізації.
32. Типи етнічних конфліктів.
33. Національна упередженість як результат неадекватних стереотипів.
34. Психічний складу українців.
35. Культура як психологічне поняття.
36. Етнічна свідомість у структурі свідомості особистості.
37. Поняття ментальності, її структура
38. Поняття етнічної свідомості, самосвідомості та їх співвідношення.

21 39. Стратегії підтримання етнічної ідентичності.
40. Універсальні та культурно-специфічні аспекти спілкування.
41. Класифікації етнічних спільностей.
42. Значення оточуючого середовища у формуванні національного характеру.
43. Нація, її ознаки.
44. Етнічна свідомість у структурі свідомості особистості.
45. Детермінанти міжетнічних конфліктів.
46. Структура етнічної самосвідомості та її функції.
47. Теорія етногенезу Л.Гумільова.
48. Типи та етапи становлення етнічної ідентичності.
49. Психологічна характеристика етносу.
50. Поняття ментальності, її структура.
22

13. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Базова
1.
Баронин А.С. Этническая психология / А.С.Баронин. – Киев: Тандем,
2000.- 116 с.
2.
Данилюк І. В. Етнічна психологія як галузь наукового знання: історико- теоретичний вимір: монографія / Іван Данилюк. — Київ: Самміт-книга,
2010.-432с.
3.
Гумилев Л.Н. Лекции по этнологии / Л.Гумилев; составление, предисловие, комментарии О.Г.Новиковой.- 5-е изд. – М.:Айрис-пресс, 2012. – 608 с.
4.
Гнатенко П. И. Национальная психология: монография / П.И Гнатенко. —
Днепропетровск, 2000. – 285 с.
5.
Крысько В.Г. Этнопсихология и межличностные отношения: курс лекций/
В.Г.Крысько. – М.: Изд-во «Экзамен», 2002. – 448 с.
6.
Льовочкіна А.М. Етнопсихологія: навч. Посібник / А.М.Льовочкіна. – К.:
МАУП, 2002. – 144 с.
7.
Налчаджян А.А. Этнопсихология. 2-е изд./ А.А.Налчаждян – СПб.: Питер,
2004.- 381 с.
8.
Павленко В.М. Етнопсихологія: Навч. Посібник / В.М.Павленко,
С.О.Таглін. – К.: Сфера, 1999. – 408с.
9.
Пірен М.І. Етнопсихологія: підручник / М.І.Пірен – К.: Університет
Україна, 2011. – 448 с.
10.
Платонов Ю.П. Основы этнической психолоии:Учеб.пособие / .П.
Платонов. – СПб.: Речь, 2003.- 452 с.
11.
Савицька
О.В.
Етнопсихологія: навч. посібник./
О.В.Савицька,
Л.М.Співак.- К.:Каравела, 2011.- 264 с.
12.
Нагорна
Л. П. Соціокультурна ідентичність: пастки ціннісних розмежувань/ Л.П.Нагорна. — К., ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України,
2011. - 272 с.
13.
Стефаненко Т.Г. Этнопсихология / Т.Г.Стефаненко. – М.: ИП РАН,
Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2000. – 433 с.
14.
Сухарев В.А.Психология народов и наций / В.А.Сухарев, М.В.Сухарев –
Донецк: Сталкер, 1997.- 234 с.

Допоміжна
15.
Васютинський В. Психологічні виміри спільноти: монографія / Вадим
Васютинський. - К.: Золоті ворота, 2010. - 120 с.
16.
Войнов А. Логика Вселенной / А.Войнов. - Донецк : Ноулидж, Донец. отд- ние, 2010.-201 с.
17.
Вундт В. Проблемы психологии народов. / В.Вундт // Преступная толпа. –
М.: Институт психологии РАН, 1998. – С.195-308.
18.
Зоткин А. А. „Львы" й „лисы" украинской политики / А.А.Зоткин. — К.:
Нукова думка, 2010. - 340 с.
19.
Етнополітична культура в Україні: реалії та виклики часу. — К.: ШіЕНД
імені І.Ф. Кураса ПАН України, 2010. - 431 с.

23 20.
Гречка М. Вселенський цикл людського буття / М.Гречка. — К.:
ПУЛЬСАРИ, 2011. -87с.
21.
Життя етносу: соціокультурні нариси: навч. посібник/ Б.Попов (керівник авт. кол-ву) – К.: Либідь, 1997. – 424 с.
22.
Коршук Р. М. Етнополітологія: навч. посіб. / Р.М.Коршук . - К: Алерта,
2011.-200с.
23.
Нагорна Л. П. Соціокультурна ідентичність: пастки ціннісних розмежувань
/Л.П.Нагорна. — К., ШіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2011. - 272 с.
24.
Націоналізм як суспільний феномен: енциклопедичний словник /
Ю.Л.Титаренко, В.П.Філонов, О.І.Коваленко та ін.; Ю.І.Римаренко та ін.
(ред.).- Донецьк: Донбас, 1997. – 381 с.
25.
Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.
Ф.Кураса НАН України. - 2011. - 1 (51) - 284 с.
26.
Парфентьєва Л. В. Найцікавіше про чудеса світу : у питаннях і відповідях. -
X. : Талант, 2010. - 95 с.
27.
Посацький Б. С. Основи урбаністики. Територіальне і просторове планування: навч. посіб.[2-ге вид., допов.]. — Львів: Вид-во Львів, політехніки, 2011. — 367 с.
28.
Пелікан Ярослав. Виправдання традиції /Я.Пелікан. - К.: Дух і літера. 2010.
- 128 с. Пер. з англ.
29.
Савчин М. В. Духовний потенціал людини (Навчальне видання):
(Монографія). - Вид. 2-ге, пер., доп. - Івано-Франківськ: Місто НВ, 2010. -
508с.
30.
Свобода та її вияви у сучасному суспільстві : матеріали Всеукр. наук. конф., Умань, 22 квіт. 2010 р. - Умань : ПП Жовтий, 2010. - 131 с.
31.
Стефаненко Т.Г. Этнопсихология.: [Электронный ресурс]: учеб.пособие./
Стефаненко Т.Г. Режим доступа:www. allong.ru
32.
Цимбалістий Б. Родина і душа народу: зб. праць / Б. Цимбалістий. //
Українська душа. – К., 1992. – С.66-97.
33.
Хрущ В. Етнопсихологічні аспекти вивчення української ментальності /
В.Хрущ // Ментальність. Духовність. Саморозвиток особистостості: тези доп. та матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. — К.: Луцьк, 1994. — С. 161-
163.
34.
Шульга Н.А. Этническая самоидентификация личности / Н.А Шульга – К.:
Ин-т социологии НАН Украины, 1996. – 287 с.
35.
Шульга Н.А. Детство и общество / Н.А.Шульга. – СПб.: Ленато, АСТ,
Фонд “Университетская книга”, 1996.- 527 с.
36.
Этническая психология и общество: сб. науч. р.; под ред. Н.М.Лебедевой. –
М.: Старый сад, 1997.- 439 с.
37.
Этнопсихологические проблемы вчера и сегодня: Хрестоматия / Сост. К.В.
Сельченок. – Мн.: Харвест, 2004. - 496 с.
38.
Юнг К. Об архетипах коллективного бессознательного / К.Юнг // Вопр. философии. — 1988. — № 1.- С.43-48.
39.
Янів В. Нариси до історії української етнопсихології / В.Янів — Мюнхен:
Вид-во
УВУ, 1993.— С. 217.


24
Інформаційні
ресурси

1.
Етнопсихологія як наука, предмет та методи етнопсихології.
[Електронний ресурс]: матеріали конференцій. Режим доступу: imanbooks.com
2.
http: //www.flogiston.ru
3.
http: //www. twirpix.com
4.
http: //www. koob.ru

25
Зміст
1. Опис навчальної дисципліни
3 2. Мета та завдання навчальної дисципліни
4 3. Програма навчальної дисципліни
7 4. Структура навчальної дисципліни
8 5. Теми практичних занять
9 6. Самостійна робота
10 7. Індивідуальні навчально-дослідні завдання
13 8. Методи навчання
16 9. Методи контролю
10. Розподіл балів, які отримують студенти
11. Методичне забезпечення
17 18 18 12. Орієнтовний перелік питань до підсумкового контролю знань
19 13. Рекомендована література
2126
Навчально-методичне видання

Зелінська Ярослава Цезарівна

Робоча програма навчальної дисципліни
«Етнопсихологія»
Відповідальний за випуск М.М. Руженський
Комп’ютерний набір Я.Ц.Зелінська
Підписано до друку .09.2013 р. Формат 60×84/16. Папір офсетний.
Друк ротаційний трафаретний. Ум. друк. арк. 0,9.
Тираж 30 прим. Зам. № _____
Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготовників і розповсюджувачів видавничої продукції. Серія ДК №1805 від 25.05.2004.
Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України (ІПК ДСЗУ)
03038, Київ – 38, вул. Нововокзальна 17.
Тел./факс (044) 536-14-85

Document Outline

  • Ректор _______________О.М.Могильний
    • ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
    • Самостійна робота студентів з курсу передбачає написання рефератів та підготовку фіксованих виступів. Для цього необхідно скласти план реферату чи виступу, вивчити потрібні літературні джерела, зробити виписки. За своїм змістом реферат і виступ повинн...
  • ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
    • Зміст


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал