Кафедра психології «затверджую»Скачати 261.15 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації01.01.2017
Розмір261.15 Kb.

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ


Кафедра психології


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Ректор ______________ О.М.Могильний

« 26 » червня 2013 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ВВСПБ 3.27 ПСИХОЛОГІЯ ТВОРЧОСТІ
ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ
ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 0301 «СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ»
НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 6.030102 «ПСИХОЛОГІЯ»


Київ -2013

2
Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія творчості» для студентів за напрямом підготовки 6.030102 «Психологія».
11 червня 2013 р. – 28 с.
Розробник програми: кандидат психологічних наук, доцент Зелінська Я.Ц.
Рецензенти:
Лисянська Т.М., кандидат психологічних наук, професор кафедри психології
Національного педагогічного університету ім.М.П.Драгоманова.

Смирнова О.П., кандидат філософських наук, доцент кафедри психології
Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри психології
Протокол №6 від 11.06.2013 р.
Завідувач кафедри психології
______________________проф. Киричук О.В.
(підпис)
Схвалено Вченою радою Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України.
Протокол № 6 від 26.06 2013 р.
«Погоджено»
Завідувач навчально-методичного Завідувач навчального відділу відділу

_________ М. Руженський _______________В. Куляша© Зелінська Я.Ц., 2013
©Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості
України (ІПК ДСЗУ), 2013

3
1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників
Галузь знань, напрям
підготовки, освітньо-
кваліфікаційний рівень
Характеристика навчальної
дисципліни
денна форма
навчання
заочна форма
навчання
Кількість кредитів - 3
Галузь знань 0301
«Соціально-політичні науки»
Вибіркова
Модулів - 3
Напрям підготовки
6.030102
Психологія
Рік підготовки
Змістовних модулів - 2 4-й
Індивідуальне науково- дослідне завдання: контрольна робота
Семестр
Загальна кількість годин -
90
7-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – самостійної роботи студента –
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр
8
Практичні, семінарські
6
Лабораторні
-
-
Самостійна робота
50 год.
Індивідуальні завдання
(контрольна робота):
26
год.
Вид контролю: залік

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та
індивідуальної роботи становить: для заочної форми навчання – 8 %.


4
2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета дисципліни: отримання студентами системних знань з теоретичних та прикладних питань психології творчості, а саме: теорії творчості, видів творчості, рівнів (типів) творчості, мотивації творчої діяльності, шляхів управління творчістю.

Завданнями вивчення дисципліни є:

вивчення психологічних та психофізіологічних основ творчості, рушійних сил творчого процесу;

усвідомлення психологічних особливостей творця як особистості, суб’єкта праці та індивідуальності; його індивідуально-психологічних особливостей, які проявляються в процесі творчості;

розуміння психологічних аспектів творчого процесу та методів його вивчення;

вивчення загальних та спеціальних шляхів стимулювання творчої праці.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти набувають таких
компетентностей:
Загальні вміння (компетентності):

Інструментальні компетентності:

здатність до аналізу концептуальних засад та визначення сутності філософських та релігійних картин походження життя на Землі, еволюційних процесів;

здатність до аналітичної діяльності у сфері уявлення про основні історичні епохи в житті людства;

розуміти типи культур, основних культурно-історичних цінностей історії, культури України та її місця в системі світової культури;

усне спілкування рідною мовою у процесі дискусії;

знання другої мови при оволодінні іншомовними джерелами;

елементарні комп’ютерні навички (використання мережі Інтернет для опанування рекомендованних електронних джерел, робота у Microsoft Office
Power Point при підготовці доповіді з презентацією);

навики управління інформацією для виокремлення тенденцій розвитку та форм зовнішньонацінальної діяльності (уміння знаходити та аналізувати
інформацію з різних джерел);

навички прийняття обґрунтованих психологічних рішень з питань зовнішньонаціональної діяльності.
Міжособистісні

компетентності:

уміння працювати у команді;

5

здатність до критики та самокритики під час дискусії;

уміння донести до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності;

навики та уміння формування міжособових стосунків у колективі при обстоюванні власної позиції під час дискусії;

етичні зобов’язання при опонуванні до виступів доповідачів;

розуміння традицій і звичаїв інших культур, уміння проявляти толерантне ставлення;

уміння критично оцінювати явища, ситуації, діяльність осіб, спираючись на отриманні знання.

Системні

компетентності:

здатність застосовувати знання на практиці;

здатність до навчання;

критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі.

здатність працювати самостійно при опрацюванні джерел, підготовці доповіді з презентацією, підготовці альтернативних підходів до висвітлення теми дискусії;

турбота про якість доповіді та презентації;

бажання досягти успіху при обговоренні тем доповідей з презентацією;

здатність адаптуватися до нових ситуацій у професійній діяльності;

уміння реалізовувати творчі проекти.

Спеціальні (фахові) вміння (компетентності)
- знати передумови виникнення та історію розвитку психології творчості як науки; етапи становлення психології творчості;
- тлумачити види творчої діяльності та їх функції;
- усвідомлювати психофізіологічні основи творчості;
- оцінювати основні теорії сучасної психології творчості та перспективні напрямки її розвитку;
- знати методи психології творчості;
- використовувати методи ефективної організації творчого пошуку;
- виокремлювати основні напрямки дослідження креативності в науці та мистецтві;
- визначати основні етапи творчого процесу;
- оцінювати мотивацію творчої діяльності;
- знати різні прояви несвідомого у творчості, інтуіція;
- використовувати різні підходи до розвитку творчих та інтелектуальних здібностей особистості;
- враховувати типи творців та стилі творчої діяльності;
- знати шляхи та способи стимулювання творчої діяльності;
- оцінювати особливості організації творчої праці та ефективність керівництва творчим колективом;

6
- використовувати методи традиційної психології творчості: самоспостереження творців за ходом власної діяльності; вивчення біографічних даних творців; різновиди методу опитування; експериментальні методи; методи тестів (Гілфорда, Торренса, Медніка, та
ін.) для дослідження різних проблем творчості;
- використовувати нетрадиційні методи психології творчості: аналіз результату предметної дії шляхом виявлення в ній прямого та побічного продуктів; метод гірлянд асоціацій; метод брейн-стормінгу та ін. для стимулювання творчої активності особистості;
- аналізувати психологічні особливості креативної особистості;
- оцінювати рівні психічної активності у творчому процесі;
- володіти методами оцінки обдарованості особистості;
- проводити заходи спрямовані на створення креативного середовища;
- проводити діагностику креативності, творчого мислення, творчих здібностей;
- сприяти усвідомленню і розкриттю “Я” особистості, актуалізувати потребу у самоудосконаленні шляхом створення ситуації нового бачення себе і формування позитивної “Я-концепції”;
- проводити аналіз психологічного клімату у творчому колективі.

7
3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Змістовний модуль І. Теоретичні основи психології творчості
Тема 1. Предмет та завдання психології творчості.
Предмет психології творчості. Мета і головні завдання психології творчості. Суб’єкт та об’єкт творчості, їх взаємодія. Рівні творчості. Види творчості. Передумови та закономірності творчості. Етапи становлення психології творчості. Психофізіологічні основи творчості. Психофізіологічна природа інтуіції з позиції вчення про функціональну асиметрію півкуль мозку людини. Місце психології творчості в структурі сучасної науки. Зв”язки психології творчості з іншими науками. Значення психології творчості для практичної діяльності психолога.
Тема 2. Методи психології творчості.
Методи традиційної психології творчості: самоспостереження творців за ходом власної діяльності; вивчення біографічних даних творчів; анкетування,
інтерв”ю, експериментальні методи традиційної психології; метод тестів
(вербальні та невербальні тести креативності Гілфорда, Торренса, Медніка).
Нетрадиційні методи в психології творчості: аналіз результату предметної дії шляхом виявлення в ній прямого та побічного продуктів; метод гірлянд асоціацій, брейн-стормінг (та його різновиди); методика морфологічного підходу; методика семикратного пошуку Г.Я.Буша; моделювання творчості; алгоритм рішення винахідницьких завдань (Г.С.Альтшуллер).
Тема 3. Психологічні теорії творчості.
Екзистенціалістська теорія М.Бердяєва. Філософське розкриття проблем творчості. Три епохи Божественного откровення. Трагедія творчості за
Бердяєвим М.
Психоаналітична теорія творчості. Вчення про сферу несвідомого психічного як основу творчого процесу. Поняття «витіснення», «компенсація»,
«заміщення», «сублімація», «ідентифікація» і т.п. в психології творчого процесу. Критика психоаналітичної теорії творчості. Теорія бісоціації Кестлера
А. Дві стадії творчості, інкубація, пошук та бісоціальний акт, інсайт.
Біхевіористична теорія творчості. Принцип проб і помилок як психологічний механізм розв»язання творчої задачі. Об’єктивний підхід до розуміння творчості. Критика біхевіорисичної теорії творчості.
Розвиток досліджень по психології таланту та обдарованості в США (сер.
50-х – 90 –ті роки): Гілфорд, Торренс, Меднік, Харрінгтон та інші.
Змістовий модуль ІІ. Творчий потенціал особистості.
Тема 4. Психологічна характеристика творчого процесу.
Поняття про творчий процес. Етапи творчого процесу. Інсайт як центральна ланка рішення проблеми. Критерії виділення стадій творчого процесу в психологічних теоріях творчості: Пономарьова Я.О., Енгельмайєра,
Г.Уоллеса, Г.Сельє та ін. Типи творців та стилі творчої діяльності. Аналіз логіки та інтуїції у впізнанні істини. Роль натхнення у перебігу творчого

8 процесу. Фактори, які утруднюють творчий процес. Методи вивчення творчого процесу. Критика поетапної теорії творчого процесу.
Тема 5. Психологія творчої особистості.
Характерні риси творчої особистості. Творчий потенціал. Проблема здібностей до творчості. Творчі задатки. Поняття про творчі здібності. Роль уяви, мислення, інтуїції, натхнення, надситуативної активності, індивідуально- психологічних особливостей, які проявляються в процесі творчості; здібність до згортання розумових операцій; бокове мислення; гнучкість, ширина та самостійність мислення; здібність до оцінних дій; легкість інтегрування ідей; швидкість мовлення; здатність доводити розпочате до завершення. Фактори, що впливають на рівень творчих здібностей. Рівні творчих здібностей: обдарованість, талант, геніальність. Психогенетика креативності. Зв”язок між геніальністю та психічним здоров”ям. Творчість та тривалість життя.
Тема 6. Стимулювання та умови творчої праці.
Поняття про стимулювання творчості. Шляхи подолання внутрішніх та зовнішніх бар”єрів творчої діяльності. Загальні: створення необхідних умов на робочому місці, поліпшення взаємовідносин у колективі; уважне ставлення до творчих спеціалістів.
Спеціальні: розширення знань робітників з одночасним формуванням критичного ставлення до інформації; консультації; обговорення результатів роботи з іншими спеціалістами.
Поняття про психологічний клімат у творчому колективі. Співвідношення ролей та міжособистісні стосунки у творчих колективах. Особливості керівництва творчим колективом.
Тема 7. Генезис здібностей та обдарованості (таланту).
Психогенетика про вродженість та успадкованість здібностей та таланту.
Вплив культурно-історичної епохи на появу генія. Цілеспрямований розвиток творчих здібностей. Особливості дитячої творчості. Дитячий малюнок як творчість. Робота з обдарованими дітьми в сім”ї та школі.
Методи активізації творчого мислення: тренінг мозкового штурму при роботі з дітьми; тренінг навичок морфологічного аналізу; тренінг фантазії і уяви; тренінг класичних видів мислення. Вправи на усвідомлення та позитивне сприймання себе. Вправи на саморозкриття та самоприйняття.
Вправи на усвідомлення проявів та розвитку креативності .

9
4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назва змістовних модулів і тем
Кількість годин
Заочна форма навчання
Усього
в тому числі
Лекції
Практич
ні
заняття
СРС
Індивід.
робота
Модуль І
.
Змістовний модуль І. Теоретичні основи психології творчості

Тема 1. Предмет та завдання психології творчості
9 2
-
7
Тема 2. Методи психології творчості
10 2
2 6
Тема 3. Психологічні теорії творчості
7
-
-
7
Разом за змістовним
модулем 1
26
4
2
20
Модуль ІІ
.

Змістовний модуль ІІ. Творчий потенціал особистості

Тема 4. Психологічна характеристика творчого процесу
12 2
2 8
Тема 5. Психологія творчої особистості
12 2
2 8
Тема 6. Стимулювання та умови творчої праці.
7
-
-
7
Тема 7. Генезис здібностей та обдарованості (таланту).
7
-
-
7
Разом за змістовним
модулем 2
38
4
4
30
Усього годин за модулями:
64
8
6
50
Модуль ІІІ.
ІНДЗ
2626
Усього годин:
90
8
6
50
26

10

5. САМОСТІЙНА РОБОТА


з/п
Назва теми та зміст самостійної роботи
Кількість
годин
1
Тема 1. Предмет та завдання психології творчості.
Завдання:
1. Визначити основні умови необхідні для пробудження творчості при навчанні.
2. З’ясувати психологічні та психофізіологічні основи творчості.
3. Визначити рушійні сили творчого процесу.
4.Огляд основної та додаткової літератури по темі.
5. Ведення термінологічного словника.
7 2
Тема 2. Методи психології творчості.
Завдання:
1. Ознайомитися з методом аналізу результату предметної дії шляхом виявлення в ній прямого та побічного продуктів.
2. Скласти морфологічну таблицю вибору професій.
3. Огляд основної та додаткової літератури по темі.
4. Ведення термінологічного словника.
6 3
Тема 3. Психологічні теорії творчості.
Завдання:
1. Ознайомитися з психоаналітичною теорією творчості
(Фрейд), теорією розвитку творчої особистості
(П.Альтшуллер), компенсаторною теорією творчості
(А.Алер), асоціативною теорією творчості (С.Меднік), теорією інвестування (Р.Стернберг).
2. Огляд основної та додаткової літератури по темі.
3. Ведення термінологічного словника.
7 4.
Тема 4. Психологічна характеристика творчого процесу.
Завдання:
1. Ознайомитися з методами дослідженя творчого процесу особистості.
2. Огляд основної та додаткової літератури по темі.
3. Ведення термінологічного словника.
8 5.
Тема 5. Психологія творчої особистості.
Завдання:
1. Визначити особливості творчого потенціалу особистості.
2. Встановити зв'язок між творчими здібностями та креативністю.
3. Огляд основної та додаткової літератури по темі.
4. Ведення термінологічного словника.
8 6.
Тема 6. Стимулювання та умови творчої праці.
Завдання:
1. Встановити шляхи управління творчістю.
7

11 2. Визначити мотиви творчої діяльності.
3. З’ясувати фактори, які заважають розкриттю творчого потенціалу особистості.
4. Огляд основної та додаткової літератури по темі.
5. Ведення термінологічного словника.
7.
Тема 7. Генезис здібностей та обдарованості (таланту).
Завдання:
1. Ознайомитися з розвитком творчого потенціалу особистості в онтогенезі.
2. Огляд основної та додаткової літератури по темі.
3. Ведення термінологічного словника.
7

ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Самостійна робота студентів має на меті формування пізнавальної активності студентів, засвоєння ними основних умінь та навичок роботи з навчальними матеріалами, поглиблення та розширення вже набутих знань, підвищення рівня організованості студентів тощо.
У процесі самостійної роботи студенти мають оволодіти вміннями та навичками:

організації самостійної навчальної діяльності;

самостійної роботи в бібліотеці з каталогами;

праці з навчальною, навчально-методичною, науковою, науково- популярною літературою;

конспектування літературних джерел;

роботи з довідковою літературою;

опрацьовування статистичної інформації;

написання рефератів з проблем курсу.
Кожен студент повинен уміти раціонально організовувати свою навчальну самостійну діяльність. Важливим є вміння скласти план своєї роботи, чітко визначити її послідовність. Необхідно, щоб план самостійного навчання був реальним і його виконання приводило до плідних наслідків у навчальному процесі.
Для успішної самостійної роботи значну частину часу студент виділяє для роботи в бібліотеці. Треба розуміти сутність складання алфавітного й тематичного каталогів, вміти швидко знаходити в них необхідну літературу, знати особливості бібліографічного шифрування. Для плідної роботи з літературними джерелами студентові корисно скласти свою власну бібліографію, заповнюючи бібліографічні картки на необхідні для нього книги, брошури або статті. Для роботи у провідних бібліотеках м. Києва студенту треба знати їх структуру, спеціалізацію окремих підрозділів, вміти користуватися різноманітними каталогами, правильно заповнювати бланки вимоги на літературу тощо.
У процесі роботи з літературою корисно робити виписки найважливіших думок, формулювань, окремих висловів на аркушах паперу із зазначенням автора, джерела, сторінок і абзаців. Для кращого засвоєння матеріалу, розвитку

12 творчого мислення основний зміст прочитаного доцільно формулювати у вигляді тез.
Конспект є стислим викладом основної сутності опрацьованого літературного матеріалу. Конспект має бути стислим, змістовним і записаним своїми словами і формулюваннями. Класичні визначення, оригінальні думки, вислови слід записувати до конспекту повністю з посиланням на автора, джерело і сторінку. У процесі конспектування важливо витримувати логічний зв’язок між окремими складовими тексту. У тексті конспекту корисно підкреслювати найважливіші теоретичні положення, визначення, висновки і робити помітки на полях. Систематичне конспектування опрацьованого матеріалу дисциплінує розум, відпрацьовує вміння формулювати свої думки в короткій змістовній формі, сприяє кращому засвоєнню навчального матеріалу.
Для цілісного уявлення про навчальну дисципліну студентові необхідно користуватися довідковою літературою: енциклопедіями, енциклопедичними словниками, галузевими довідниками тощо.
Майбутній фахівець повинен достатньо вправно користуватися персональним комп’ютером. Робота з матеріалами "Інтернету" надає можливість отримувати найновішу інформацію з різних сфер життя нашої держави.
Самостійна робота студентів з курсу передбачає написання рефератів та підготовку фіксованих виступів. Для цього необхідно скласти план реферату чи виступу, вивчити потрібні літературні джерела, зробити виписки. За своїм змістом реферат і виступ повинні відповідати обраній темі. Виклад матеріалу має бути логічним, послідовним. Обсяг реферату, як правило, у межах 10-12 сторінок формату А4. Писати текст слід на одному боці аркуша, розбірливо, без помилок. У разі потреби слід робити посторінкові виноски.
Останнім розділом реферату повинні бути висновки, в яких студент узагальнює викладений матеріал і формулює свої думки з приводу опрацьованої проблеми. До реферату має бути доданий список використаної літератури, складений відповідно до існуючих вимог.
За структурою реферат складається із короткого вступу, двох або трьох розділів основної частини, висновків та списку використаної літератури. План написання реферату повинен мати внутрішню єдність і логіку, враховувати актуальність проблеми, її наукову розробленість та практичну значимість.
У вступі обґрунтовується актуальність проблеми, що вивчається, її практична значимість; формулюються мета й завдання дослідження, вказуються обсяг і структура реферату. Обсяг вступу не повинен перевищувати однієї сторінки комп’ютерного тексту.
Основна частина обсягом до 10 сторінок комп’ютерного тексту, викладеного у двох-трьох розділах, повинна містити виклад основних теоретичних положень, що визначають сутність і зміст предмета досліджуваної теми, з огляду на цілі й завдання реферату; розгляд різних точок зору провідних фахівців з досліджуваних питань на основі аналізу літературних та інших
інформаційних джерел; визначення пріоритетних питань, що підлягають першочерговому розв’язанню; аналізуються практичні матеріали, сучасні тенденції розвитку та особливості, притаманні зовнішньоекономічній

13 діяльності України. На основі отриманих результатів розглядаються пропозиції, рекомендації, заходи щодо досягнення цілей згідно з темою реферату. При цьому студент повинен виявити самостійність та ініціативу.
Висновки є завершальним етапом виконаного студентом реферату. Вони повинні містити короткі підсумки за результатами дослідження та прикладного аналізу об’єкта дослідження з наведенням позитивних і негативних сторін, а також нереалізованих можливостей; перелік заходів, спрямованих на розв’язання проблеми, підвищення ефективності об’єкта дослідження; отримані якісні та кількісні показники; можливі варіанти реалізації запропонованих у рефераті заходів.
Реферат виконується державною (українською) мовою. Викладення повинно мати науковий характер, чіткий, без орфографічних і синтаксичних помилок, логічно послідовний. Пряме переписування матеріалів з літератури неприпустиме. Оформлення реферату має відповідати встановленим вимогам
(див. Патика Н.І. Стандарти на оформлення магістерських, дипломних, бакалаврських, курсових, контрольних робіт та рефератів. – К.: ІПК ДСЗУ,
2008. – 26 с.)14
6. ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ
(контрольна робота для заочної форми навчання)

7.1.
Виконання контрольної роботи передбачає реферативний тип викладу завдання за відповідним варіантом. Кожен варіант включає
індивідуальне завдання з тематики, визначеної навчальною програмою з дисципліни, за якою виконується контрольна робота.
7.2.
Вибір варіанта здійснюється на основі списку групи, представленого деканатом. Студент, який в списку значиться за номером першим виконує контрольну роботу №1, другий -№2, третій- №3 і т.д. Завдання, виконане не за своїм варіантом не зараховується.
7.3.
Контрольна робота з дисципліни «Психологія творчості» складається з одного теоретичного питання.
7.4.
У контрольній роботі реферативного характеру студент повинен показати достатній рівень теоретичних знань з предмету, а також виявити вміння застосовувати одержані знання для вирішення конкретних навчальних проблем.
7.5.
Контрольна робота повинна мати самостійний характер. Недопустимо запозичення тексту, фактичних даних із літературних джерел без посилання на них. Тому контрольні роботи, написані без врахування цих вимог, викладачем перевірятися не будуть.
7.6.
Студент може спиратися у своїй роботі на відповідну навчальну і монографічну літературу з даної проблеми. При цьому, якщо він наводить цитату чи запозичує із літературного джерела якесь теоретичне положення (наприклад, визначення, висновки дослідження, думку автора літературного джерела з того чи іншого питання тощо), то обов’язково треба робити посилання на літературне джерело.

ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
7.7.
Контрольна робота виконується державною (українською) мовою.
7.8. Обсяг контрольної роботи не повинен перевищувати 15 сторінок
комп’ютерного тексту. На першій сторінці зазначається тема контрольної роботи, яка повинна складатися із змісту; вступу, в якому обґрунтовується значення і актуальність теми (одна сторінка); 10-12 сторінок викладення основного матеріалу; висновків (заключення), в яких перераховуються основні висновки із розглянутих питань (одна сторінка); та списку використаної літератури, де вказуються усі використані літературні джерела.
7.9. Контрольна робота має бути оформлена належним чином (див. Патика Н.І.
Стандарти на оформлення магістерських, дипломних, бакалаврських, курсових, контрольних робіт та рефератів. – К.: ІПК ДСЗУ, 2008. – 26с.).
7.10.
Контрольна робота має бути виконана і направлена для перевірки протягом міжсесійного періоду, тобто навчального року, протягом якого здійснюється робота студента над засвоєнням навчального матеріалу як самостійно, так і під керівництвом викладача, але не пізніше як за 30 днів

15
до початку сесії для студентів заочної форми навчання, передбаченої навчальним планом.

ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
7.11.
Контрольна робота оцінюється за чотирибальною національною шкалою та в балах за кредитно-трансфертною системою:
Оцінка
ECTS
Оцінка
у національній шкалі
Бали
за ECTS
A ( відмінно)
5 (відмінно)
47 - 50
B (дуже добре)
4 (добре)
44 - 46
C (добре)
40 - 43
D (задовільно)
3 (задовільно)
35 - 39
E (достатньо)
30 - 34
FX (незадовільно) з можливістю повторного складання
2 (незадовільно)
18 - 29
F (незадовільно) з обов’язковим повторним вивченням
1-17
7.12.
У разі отримання слухачем незадовільної оцінки, останній повинен усунути виявлені недоліки і повторно захистити її в установлений викладачем строк.
7.13.
Слухач, який не виконав контрольної роботи або якщо його робота не зарахована за результатами її виконання, не допускається до семестрового контролю з дисципліни.

ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

1. Психологічна характеристика творчого процесу.
3.
Особливості розвитку та становлення психології творчості.
4.
Психологічні теорії творчості.
5.
Рівні та закономірності творчості.
6.
Мотивація творчої діяльності.
7.
Види творчості та їх функції.
8.
Способи розвитку творчого потенціалу особистості.
9.
Креативність та інтелект.
10.
Психофізіологічні механізми творчості.
11.
Дивергентне мислення як креативна здібність.
12.
Характеристика універсальних методів вивчення творчості.
13.
Психодіагностика креативності.
14.
Розвиток творчого потенціалу особистості в онтогенезі.
15.
Вікові особливості креативності.
16.
Проблема раннього вияву обдарованості.
17.
Перешкоди розвитку творчих здібностей.
18.
Ризики психічного захворювання серед творчих людей.
19.
Проблема інтуіції в творчому процесі.

16 20.
Стилі творчої діяльності.
21.
Фактори розвитку креативності в юнацькому та дорослому віках.
22.
Уява – як основа творчого процесу.
23.
Етапи творчого процесу.
24.
Характеристика тестів невербальної креативності П. Торренса.
25.
Творчі здібності особистості (підходи до рішення проблеми).
26.
Генезис творчих здібностей.
27.
Поняття про стимулювання творчої активності.
28.
Шляхи подолання внутрішніх та зовнішніх бар”єрів творчої діяльності.
29.
Колективна творчість і творчість у колективі.
30.
Здібність та обдарованість як відображення творчого потенціалу.

17
7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ
Для активізації процесу навчання студентів в ході вивчення дисципліни застосовуються такі навчальні технології та засоби:

на лекціях чітко та зрозуміло структурується матеріал; зосереджується увага студентів на проблемних питаннях; наводяться конкретні приклади практичного застосування отриманих знань; звертаються до зарубіжного досвіду вирішення окремих проблем; заохочуються студенти до критичного сприймання нового матеріалу замість пасивного конспектування; використовуються наочні матеріали, схеми, таблиці, моделі, графіки; використовуються технічні засоби навчання: мультимедійний проектор, слайди тощо;
Обов’язковими елементами активізації навчальної роботи студентів є чіткий контроль відвідування студентами занять, заохочення навчальної активності, справедлива диференціація оцінок.


18

8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
Контроль і оцінювання знань, вмінь та навичок студентів складається з двох етапів:
- поточного контролю роботи студентів;
- підсумкового контролю (залік).
Поточний контроль здійснюється в процесі вивчення дисципліни і проводиться у терміни, які визначаються календарним планом.
Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння теоретичного матеріалу, вироблення навичок проведення розрахункових робіт, умінь самостійно опрацьовувати тексти, здатності осмислити зміст теми, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал (презентація).
Об’єктами поточного контролю знань студентів є:
­
систематичність, активність, своєчасність та результативність роботи над вивченням програмного матеріалу дисципліни, у т.ч. виконання домашніх завдань та розв’язання задач;
­
виконання завдань для самостійного опрацювання;
­
виконання модульного завдання.
Поточний контроль знань, вмінь та навичок студентів передбачає застосування таких видів:
­
тестові завдання;
­
обговорення проблеми, дискусія;
­
аналіз конкретних ситуацій (поданих у вигляді усного, текстового або графічного матеріалу);
­
ділові ігри (кейс-методи);
­
презентації результатів роботи;
­
інші.
Об’єктом підсумкового контролю знань студентів у формі заліку є виконання усних та письмових завдань.
На залік виносяться вузлові питання, типові та комплексні задачі, завдання, що потребують творчого підходу та вміння синтезувати отримані знання.
Результати заліку студентів заочної форми навчання оцінюються в діапазоні від 0 до 50 балів.

19
9. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ

Поточне тестування, самостійна та контрольна робота
Підсумковий
тест
Сума
50 50 100
Змістовий модуль 1
Змістовий модуль 2
Т1
Т2
Т3
Т4
Т5
Т6
Т7Шкала оцінювання:
90-100 балів – відмінно (А);
82-89 балів – добре (ВС);
75-81 балів – добре (С);
68-74 балів – задовільно (D);
60-67 балів – задовільно (E);
35-59 балів – незадовільно з можливістю повторного складання (FX);
1-34 балів – незадовільно з обов’язковим повторним курсом (F).

10. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: навчально-методичний комплекс вивчення дисципліни, робоча програма навчальної дисципліни, програма навчальної дисципліни, ілюстративні матеріали.

20
11. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО
КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

1. Поняття про творчість. Психологічна характеристика творчого процесу.
2. Керівництво творчим колективом.
3.
Особливості розвитку та становлення психології творчості.
4.
Відмінність творчих здібностей від креативності.
5.
Психологічні теорії творчості.
6.
Обдарованість та патологія.
7.
Рівні та закономірності творчості.
8.
Прогноз досягнень по рівню креативності.
9.
Мотивація творчої діяльності.
10.
Продукти творчості як показники креативності.
11.
Види творчості та їх функції.
12.
Методи розвитку творчого потенціалу.
13.
Відмінні та спільні риси художнього та наукового видів творчості.
14.
Креативність та інтелект.
15.
Психофізіологічні механізми творчості.
16.
Дивергентне мислення як креативна здібність.
17.
Класифікація методів вивчення творчої діяльності.
18.
Характеристика універсальних методів вивчення творчості.
19.
Діагностика креативності.
20.
Особливості використання експерименту при вивченні творчості.
21.
Розвиток творчого потенціалу особистості в онтогенезі.
22.
Вікові особливості креативності.
23.
Характеристика тестів креативності. Параметри креативності.
24.
Проблема раннього вияву обдарованості.
25.
Перешкоди розвитку творчих здібностей.
26.
Креативність як інтегральна особистісна характеристика.
27.
Відмінність обдарованих дітей від її ровесників.
28.
Методика брейн-стормінгу. Використання методики при роботі з дорослими.
29.
Ризики психічного захворювання серед творчих людей.
30.
Тренінг навиків морфологічного аналізу.
31.
Причини ранньої загибелі творців.
32.
Характеристика творчого процесу.
33.
Поєднання довгого життя та творчого довголіття.
34.
Алгоритм розв’язання винахідницьких задач (АРВЗ) Г.Альтшуллєра.
35.
Керівництво творчим колективом.
36.
Суть трагедії творчості в екзистенційній теорії М. Бердяєва.
37.
Стилі творчої діяльності
38.
Психоаналітична теорія творчості.
39.
Асоціативна теорія творчості.
40.
Інсайт як центральна ланка рішення проблеми.
41.
Бісоціальна теорія творчості А.Кестлера.

21 42.
Фактори, які утруднюють творчий процес.
43.
Психологічна характеристика творчого стану.
44.
Фактори розвитку креативності в юнацькому та дорослому віках.
45.
Уява – як основа творчого процесу.
46.
Позитивні та негативні особливості раннього прояву обдарованості.
47.
Етапи творчого процесу.
48.
Тренінгові вправи по розвитку творчого потенціалу особистості.
49.
Фактори творчого процесу.
50.
Характеристика тестів невербальної креативності П. Торренса.
51.
Творчі здібності особистості (підходи до рішення проблеми).
52.
Генезис творчих здібностей.
53.
Характеристика методу гірлянд асоціацій.
54.
Поняття про стимулювання творчої активності.
55.
Шляхи подолання внутрішніх та зовнішніх бар”єрів творчої діяльності.
56.
Колективна творчість і творчість у колективі.
57.
Здібність та обдарованість як відображення творчого потенціалу.
58.
Творча продуктивність і вік.
59.
Організація творчого колективу.
60.
Продукти творчості як показники креативності.22

12. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Базова
1.
Выготский Л.С. Психология искусства. [Электронный ресурс]: учеб. пособ.
/ Л.С.Выготский. – М.: Академия. Режим доступу:www. gumer.info
2.
Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей : учеб пособие /
Богоявленская Д.Б. –М.: Академия, 2002.- 320 с.
3.
Дружинин В.Н. Психология общих способностей / В.Н.Дружинин. – СПб.:
Питер, 2002.- 368 с.
4.
Савчин М. В. Духовний потенціал людини (Навчальне видання):
(Монографія). - Вид. 2-ге, пер., доп. - Івано-Франківськ: Місто НВ, 2010. -
508с.
5.
Ермолаева – Томина Л.Б. Психология художественного творчества: учеб. пособие для вузов / Л.Б. Ермолаева-Томина . – М.:Академический проект,
2003.- 304 с.
6.
Ильин Е.П. Психология творчества, креативности, одаренности /
Е.П.Ильин СПб.: Питер, 2012. – 448 с.
7.
Кардашов В. Художньо-творчий розвиток особистості: теоретичний та методичний виміри. — 3-тє вид., допов. — Мелітополь: Вид. будинок
ММД, 2011.-287с.
8.
Меерович М.И. Теории решения изобретательских задач / Меерович М.И.,
Шрагина Л.И. - Минск: Харвест, 2003. – 428 с.
9.
Моляко В.А. Психологія творчості – нова парадигма дослідження конструктивної діяльності людини / В.А.Моляк // Практична психологія та соціальна робота – 2004 - №8 – с. 1-5.
10.
Навчання, виховання і розвиток обдарованої особистості: ретроспектива і перспектива : зб. наук. пр. - Переяслав-Хмельницький : Вид-во КСВ, 2010.-
171с.
11.
Пономарев Я.А. Психология творчества. [Электронный ресурс]: учеб. пособ. / Я.А.Пономарев. М.: Изд-во МГУ. Режим доступу: www.koob.ru
12.
Роменець В.А. Психологія творчості. [Електронний ресурс]: навч. посібник / В.А.Роменець – К.: Либідь. Режим доступу:www. Pidruchniki.ws

Допоміжна
13.
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: зб. наук, пр.: спецпроект: «Тенденції розвитку психології в Україні: історія та сучасність» з нагоди 85-ї річниці від дня народж. фундатора вітчизн. іст.- псих. науки В. А. Роменця. -К.: Логос, 2011.-Т. 1: Методологічні проблеми психології. Психологія творчості. — 205 с.
14.
Берестовская Д. С. Мыслители XX века о культуре. - Симф.: ИТ
„АРИАЛ", 2010.-149с.

23 15.
Богоявленская Д.Б. Вчера и сегодня психологии творчества / Д.Б.
Богоявленская // Творчество в искусстве – искусство творчества: науч. сб.; за ред. Л.Дорфмана, К. Мартиндейла и др. – М.: Мысль, 2000. – 485 с.
16.
Вульфсон С.И. Уроки профессионального творчества / С.И.Вульфсон –
М.: Академия, 1999. – 320 с.
17.
Голицын Г.А. Факторы асимметрии творческого процесса: отбор существенных признаков музыкального творчества / Г.А.Голицын, О.Н.
Данилова, В.С. Каменский, В.М.Петров //Психологический журнал.- 1990.-
№ 3.- С. 15-18.
18.
Дорфман Л.Я. Исследования креативности в науке и искусстве / Л.Я.
Дорфман, Г.В. Ковалева // Вопр. психол. – 1999 - №2.- С. 53 – 61.
19.
Эппли В. Забота о развитии чувств человека / В.Эппли. — К.: НАИРИ,
2011. — 143 с.
20.
Клепіков О.І. Творчість: істина, краса, благо / О. Клепіков. – К.: Наукова думка, 1991. – 274 с.
21.
Лейтес Н.С. Ранние проявления одаренности./ Н.С.Лейтес. –М.: Смысл,
2000.- 320 с.
22.
Одаренные дети : сб. нач. работ; под ред. Г.В.Бурменской, В.М.Слуцкого.-
М.: Изд-во МГУ, 1991.- 420 с.
23.
Психологічне дослідження творчих перцептивних процесів на різних вікових рівнях: монографія [В.О.Моляко, І.М.Біла та ін.]/ За ред.
В.О.Моляко Кіровоград: Імекс – ЛТД, 2012. – 210 с.
24.
Рибалка В.В. Психологія розвитку творчої особистості / В.В.Рибалка. – К.:
Вища школа, 1996. – 312 с.
25.
Шевчук С. В. Николай Бердяев / [Шевчук С. В.]. - X.: Фолио, 2010. - 121 с.
- (Знаменитые украинцы).

Інформаційні ресурси
1.
Психология искусства. [Электронный ресурс]: сб. работ. Режим доступу: ru.wikipedia. org
2.
http: //www.flogiston.ru
3.
http: //www. twirpix.com
4.
http: //www. koob.ru

24
Зміст
1. Опис навчальної дисципліни
3 2. Мета та завдання навчальної дисципліни
4 3. Програма навчальної дисципліни
7 4. Структура навчальної дисципліни
9 5. Самостійна робота
10 6. Індивідуальні навчально-дослідні завдання
14 7. Методи навчання
17 8. Методи контролю
9. Розподіл балів, які отримують студенти
10. Методичне забезпечення
18 19 19 11. Орієнтовний перелік питань до підсумкового контролю знань
20 12. Рекомендована література
2225
Навчально-методичне видання

Зелінська Ярослава Цезарівна

Робоча програма навчальної дисципліни
«Психологія творчості»
Відповідальний за випуск М.М. Руженський
Комп’ютерний набір Я.Ц.Зелінська
Підписано до друку .07.2013 р. Формат 60×84/16. Папір офсетний.
Друк ротаційний трафаретний. Ум. друк. арк. 1.
Тираж 30 прим. Зам. № _____
Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготовників і розповсюджувачів видавничої продукції. Серія ДК №1805 від 25.05.2004.
Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України (ІПК ДСЗУ)
03038, Київ – 38, вул. Нововокзальна 17.
Тел./факс (044) 536-14-85


Document Outline

  • Ректор ______________ О.М.Могильний
    • Характерні риси творчої особистості. Творчий потенціал. Проблема здібностей до творчості. Творчі задатки. Поняття про творчі здібності. Роль уяви, мислення, інтуїції, натхнення, надситуативної активності, індивідуально-психологічних особливостей, які...
    • ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
    • Самостійна робота студентів з курсу передбачає написання рефератів та підготовку фіксованих виступів. Для цього необхідно скласти план реферату чи виступу, вивчити потрібні літературні джерела, зробити виписки. За своїм змістом реферат і виступ повинн...
  • ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
    • Зміст


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал