Кафедра педагогіки та психології професійної освітиСкачати 275.85 Kb.
Дата конвертації01.12.2016
Розмір275.85 Kb.
(Ф 03.02 – 91)
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний авіаційний університет

Навчально-науковий Гуманітарний інститут


Кафедра педагогіки та психології професійної освіти

ЗАТВЕРДЖУЮ

в.о. ректора з науково-

педагогічної роботи

___________Т. Іванова

«___»__________2015р.


Система менеджменту якостіНАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


навчальної дисципліни

"Вікова психологія"


Галузь знань: 0301 "Суспільно-політичні науки"

Напрям підготовки: 6.030103 "Практична психологія"


Курс – 2 Семестр – 3,4


Аудиторні заняття – 87 Диференційований залік – 3 семестр

Самостійна робота – 93 Екзамен – 4 семестр

Усього (годин/кредитів ECTS) – 180/5.0
Курсова робота – 4 семестр

Індекс Н8-6.030103/14 - 3.1.7.


СМЯ НАУ НП 12.01.07-01-2015

Навчальну програму дисципліни "Вікова психологія" розроблено на основі освітньо-професійної програми та навчального плану № НБ-8-6.030103/14 підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" за напрямом 6.030103 «Практична психологія» та відповідних нормативних документів.


Навчальну програму розробила

доцент кафедри педагогіки

та психології професійної освіти ____________________О.Алпатова
Навчальну програму обговорено та схвалено на засіданні випускової кафедри напряму 6.030103 «Практична психологія» (спеціальність 7/8.03010301 "Практична психологія") - кафедри педагогіки та психології професійної освіти, протокол № 12 від 25.08.2015 р.

Завідувач кафедри ___________________________________ Е.Лузік

Навчальну програму обговорено та схвалено на засіданні науково-методично-редакційної ради Навчально-наукового Гуманітарного інституту, протокол № 10 від 07.09. 2015 р.


Голова НМРР ______________________________________С.Ягодзінський


УЗГОДЖЕНО


Директор ННГМІ

_______________ А. Гудманян


"____"__________2015 р.

Рівень документа – 3б

Плановий термін між ревізіями – 1 рік

Врахований примірник

ЗМІСТ

стор.


1. Пояснювальна записка ................................................................................

1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця

1.2. Мета викладання навчальної дисципліни .....................................................

1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни ..................................................

1.4. Інтегровані вимоги до знань та вмінь з навчальної дисципліни .................

1.5. Інтегровані вимоги до знань та вмінь з навчальних модулів ......................

1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни .....................................

2. Зміст навчальної дисципліни ......................................................................

2.1. Модуль №1 «Психологія дитини, юнака та дорослої людини………….

2.2. Модуль №2 «Психологія старіння»………………………………………

2.3. Модуль №3 «Курсова робота»……………………………………………3. Список рекомендованих джерел ………………........................................4

4

44

4

56

6

78

9

12


1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця

Навчальна дисципліна «Вікова психологія» посідає центральне місце в системі професійних знань психолога. Опанування цього предмету є необхідним для розуміння закономірностей прояву психіки людини в онтогенезі та вікових психологічних особливостей особистості у дитячому, підлітковому, юнацькому та дорослому віці.1.2. Мета викладання навчальної дисципліни

Метою викладання дисципліни є розкриття основних понять та категорій вікової психології, ознайомлення з історією та актуальними напрямками сучасних досліджень вікової психології, а також формування вмінь та навичок застосування методів дослідження особливостей вікового розвитку та формування особистості людини протягом життя.1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: • оволодіння знаннями про умови та рушійні сили психічного розвитку особистості в онтогенезі;

 • дослідження індивідуальних та соціально-психологічних особливостей особистості на різних вікових етапах розвитку;

 • розкриття сутності різних теоретичних підходів до аналізу проблем психічного розвитку особистості протягом життя;

 • формування загальних уявлень про вікові норми та основні тенденції розвитку дитини, підлітка та дорослої людини;

 • оволодіння методами вікової психології, що сприяє формуванню продуктивних вмінь та навичок необхідних у професійній діяльності.

1.4. Інтегровані вимоги до знань та вмінь з навчальної дисципліни

У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен:Знати:

 • місце і роль вікової психології в системі психологічних наук, її зв’язки з іншими психологічними галузями та науковими дисциплінами;

 • закономірності віку та вікової динаміки психіки людини;

 • методи дослідження у віковій психології, засоби обробки фактичного матеріалу.

Вміти:

 • самостійно аналізувати основні теоретичні напрями у розв’язанні проблем психічного розвитку людини;

 • самостійно застосовувати необхідні методи дослідження вікової психології та обробляти фактичний матеріал;

 • самостійно проводити аналіз конфліктних ситуацій і розробляти заходи по їх попередженню;

 • самостійно застосовувати на практиці принципи та методи вікових та педагогічних проблем у психологічному консультуванні.

1.5. Інтегровані вимоги до знань та вмінь з навчальних модулів

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з двох навчальних модулів, кожен з яких є логічно завершеною, відносно самостійною, цілісною частиною навчальної дисципліни, засвоєння якої передбачає проведення модульної контрольної роботи та аналіз результатів її виконання.

Окремим третім модулем є курсова робота, яка виконується в четвертому семестрі і є важливою складовою закріплення та поглиблення теоретичних та практичних знань та вмінь, набутих студентом у процесі засвоєння навчального матеріалу дисципліни.

1.5.1. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №1 "Психологія дитини, юнака та дорослої людини" студент повинен:Знати:

 • місце і роль вікової психології в системі психологічної науки. Її зв’язки з іншими психологічними галузями та науковими дисципліними;

 • основні теоретико-методологічні проблеми сучасної вітчизняної та зарубіжної вікової психології, розуміти її наукові принципи та категорії;

 • загальні закономірності онтогенезу людини;

 • методи дослідження у віковій психології. Засоби обробки фактичного матеріалу.

 • психологічні закони розвитку пізнавальних процесів, мови і мовлення, емоційної, мотиваційної та вольової сфер особистості;

 • основні проблеми фізіологічних та психологічних змін, новоутворень, фізіологічного та статевого дозрівання, проблеми акселерації та гетерохроності фізіологічного, психічного та соціального розвитку дитини та підлітка;

 • проблеми які пов’язані з віковими кризами, психічними реакціями та комплексами, які їх супроводжують;

 • проблеми адаптації та дезадаптації при переході на нові вікові періоди, проблеми зміни та корекції провідних діяльностей;

 • особливості процесів навчання та виховання у психічному розвитку людини, вікові особливості засвоєння знань;

 • детермінанти розвитку особистості на різних вікових етапах, формування «Я»-концепції та базових структур особистості, проблеми особистісної зрілості та незрілості.Вміти:

 • аналізувати вплив вроджених та успадкованих особливостей, вікових особливостей розвитку психічних функцій, сенситивних періодів розвитку;

 • самостійно формувати стратегії роботи психолога при рішенні конкретних задач: проблем психічної деривації та деформації психічного розвитку;

 • самостійно складати орієнтовну основу дій психолога при вивченні особливостей соціалізації дітей, підлітків та юнаків;

 • самостійно застосовувати методи дослідження та обробляти фактичний матеріал;

 • проводити аналіз підходів та теорій зарубіжної та вітчизняної вікової психології;

 • структурувати взаємовиключні та спільні поняття теорій та підходів;

 • будувати схеми порівняльної класифікації етапів життєвого шляху та джерел розвитку особистості за різними науковими напрямками;

 • застосовувати методи вікової психології та розуміти їх специфіку.

1.5.2. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №2 «Психологія старіння», студент повинен:Знати:

 • місце і роль геронтопсихології в системі психологічної науки, її зв’язки з іншими психологічними галузями та науковими дисциплінами;

 • загальні закономірності геронтогенезу людини, особливості фізичного і когнітивного розвитку в період пізньої дорослості, фізичні аспекти і причини старіння;

 • загальні закономірності психосоціального розвитку в період пізньої дорослості, основні стресори пізньої дорослості, психічні захворювання в період пізньої дорослості;

 • методи психологічної підтримки старої людини та її близьких.

Вміти:

 • аналізувати і співставляти основні теоретичні напрями у розв’язанні проблем геронтогенезу людини;

 • проводити аналіз факторів, що впливають на морфо-функціональні і когнітивні зміни в процесі геронтогенезу;

 • самостійно застосовувати на практиці принципи та методи психологічної підтримки старих людей та їх рідних.

1.5.3. У результаті виконання курсової роботи (модуль №3) студент повинен:Знати:

 • методики та процедури дослідження психічних явищ та їх вікову динаміку;

 • особливості розвитку протягом онтогенезу від народження до старості;

 • методи роботи психолога при рішення конкретних задач та напрями консультування людей різного віку.

Вміти:

 • застосовувати та обробляти фактичний матеріал дослідження вікових особливостей людини;

 • застосовувати методи психологічного впливу, від консультування до тренінгів;

 • здійснювати психологічну допомогу дітям, дорослим та старим людям.

Знання та вміння, отримані студентом під час вивчення даної навчальної дисципліни, використовуються в подальшому при вивченні багатьох наступних дисциплін професійної підготовки фахівця з базовою та повною вищою освітою.


1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни


Експериментальна психологія

Історія психології

Загальна психологія

Антропологія

Основи клінічної психології

Основи психокорекції

Психодіагностика


Соціальна психологія

Педагогічна психологія


Основи анатомії та фізіології нервової

системи


Диференціальна

психологіяВікова психологія2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Модуль №1 "Психологія дитини, юнака та дорослої людини".

Тема 2.1.1. Предмет та методи вікової психології

Мета та завдання курсу, визначення предмету вікової психології; задачі вікової психології; зв`язок дисципліни з іншими науками; основні методи вікової психології.

Основні розділи вікової психології: дитинство (немовля, ранній та дошкільний вік); молодший шкільний вік; підлітковий вік; рання та пізня юність; психологія дорослого; психологія старості.

Тема 2.1.2. Загальна характеристика онтогенезу людської психіки

Поняття та сутність психічного розвитку; вік як психологічна категорія; природне і соціальне у психічному розвитку; розвиток і формування, рушійні сили розвитку психіки; навчання, виховання і розвиток психіки; поняття про кризи та стабільні періоди розвитку. Основні закономірності психічного розвитку (за Л.С.Виготським): закон складної організації розвитку у часі; закон нерівномірності; закон інтеграції; закон метаморфози; закон розвитку вищих психічних функцій; закон пластичності та компенсації.Тема 2.1.3. Психологічні особливості немовляти

Спадковість і середовище; родина у розвитку; криза новонародженості; соціальна ситуація розвитку; особливості розвитку; новоутворення періоду новонародженості; особливості психічного розвитку немовля; криза першого року. (Генетика поведінки; рівні навколишнього середовища: родина і соціалізація; перенатальний розвиток і пологи; анатомо-фізіологічні особливості новонародженого). Початковий розвиток особистості на етапі раннього дитинства. Розвиток моторики та фізичних можливостей; основні фактори розвитку; розвиток психічних функцій; емоційний розвиток дитини; початкові форми самосвідомості; криза трьох років. Психологічний практикум: методи дослідження психомоторної організації дитини; методи діагностики когнітивного розвитку; методи вивчення мови; методи вивчення соціальної взаємодії.Тема 2.1.4. Психологічні особливості розвитку дитини дошкільного віку

Фізичний розвиток; соціальна ситуація розвитку дитини дошкільного віку; гра та її значення для психічного розвитку дошкільнят; психологічні особливості розвитку особистості дошкільника; основні протиріччя психічного розвитку дошкільника. Психологічний практикум: методи дослідження психомоторної організації дитини; методи діагностики когнітивного розвитку; методи вивчення мови; методи вивчення соціальної взаємодії; методи діагностики морально-емоційного розвитку особистості; методи діагностики потребово-мотиваційної та вольової сфер особистості; психодіагностичні виміри особистості. Розвиток психічних функцій; психологічна готовність дітей до школи, її діагностика; проблема шестирічних дітей; діагностика шкільної зрілості.


Тема 2.1.5. Психологічні особливості розвитку молодшого школяра

Анатомо-фізіологічні та психологічні особливості молодшого школяра; криза семи років; соціальна ситуація розвитку молодшого школяра; формування особистості дитини в початкових класах (проблема зміни місця дитини в системі суспільних відносин; проблема адаптації до шкільного навчання).

Навчальна діяльність молодшого школяра; розвиток пізнавальних психічних процесів. (Загальна характеристика навчальної діяльності; структура навчальної діяльності; формування системи відношення до школи, вчителя, навчальних обов’язків; засвоєння моральних норм та правил поведінки, усвідомлення прав та обов’язків школяра. Новоутворення психічного розвитку молодшого школяра (в розумовому розвитку, в формуванні особистості). Психологічний практикум: методи дослідження психомоторної організації дитини молодшого шкільного віку; методи діагностики когнітивного розвитку; методи вивчення мови; методи вивчення соціальної взаємодії; методи діагностики морально-емоційного розвитку дитини; методи діагностики потребово-мотиваційної та вольової сфер особистості дитини; психодіагностичні виміри особистості дитини.

Тема 2.1.6. Психологічні особливості підлітка

Соціальна ситуація розвитку; криза 13 років; стосунки з однолітками та дорослими; референтні групи; біологічні умови, які впливають на особливості психічного розвитку підлітка, девіантна поведінка, акцентуації характеру в підлітковому віці. Психічні новоутворення; розвиток пізнавальних процесів; формування особистості підлітка; кризові стани та критичні ситуації. (Проблема провідної діяльності в підлітковому віці; учбова та інші види діяльності: стимули і мотиви учення; розвиток моральних норм, правил поведінки та відношення до обов’язків школяра; зміни відношення до навчання на протязі підліткового віку. Психологічний практикум: методи діагностики когнітивного розвитку підлітку; методи вивчення мови; методи вивчення соціальної взаємодії; методи діагностики морально-емоційного розвитку особистості; методи діагностики потребово-мотиваційної та вольової сфер особистості; психодіагностичні виміри особистості. Психологічні особливості юнацького віку: соціальна ситуація розвитку: професійні орієнтації, життя з батьками та утворення власної сім’ї; емоційно вольова сфера, розвиток самосвідомості; взаємини з дорослими та однолітками; розвиток пізнавальних психічних процесів. (Навчальна діяльність в юнацькому віці: розуміння необхідності вчитися, прагнення до знань, розширення інтересів, роль навчання в формуванні особистості). Методи діагностики когнітивного розвитку юнаків; методи вивчення соціальної взаємодії; методи діагностики морально-емоційного розвитку особистості; методи діагностики потребово-мотиваційної та вольової сфер особистості; психодіагностичні виміри особистості; особливості професійної орієнтації юнаків.


Тема 2.1.7. Розвиток особистості в період ранньої дорослості

Вікові часи у контексті соціальних норм; дослідження періодів та задач розвитку в період ранньої дорослості; криза ранньої дорослості; психодіагностичні вимірювання особистості; особливості психологічної підтримки людини в період ранньої дорослості. Психосоціальний розвиток середньої дорослості; вікові кризи дорослості, їх гендерні відмінності; психологічна допомога в кризових станах дорослої людини.

Методи діагностики когнітивного розвитку дорослої людини; методи вивчення соціальної взаємодії; методи діагностики морально-емоційного розвитку особистості; методи діагностики потребово-мотиваційної та вольової сфер особистості; психодіагностичні виміри особистості.

2.2. Модуль №2. «Психологія старіння».

Тема 2.2.1. Предмет та методи геронтопсихології

Мета та завдання курсу, визначення предмету геронтопсихології; задачі геронтопсихології; зв`язок дисципліни з іншими науками; основні методи вікової психології; фізичні аспекти старіння, теорії старіння (стохастичні, теорії генетично запрограмованого старіння; теорії «відносності старіння», концепція Е. Еріксона та ін.)Тема 2.2.2. Геронтогенез як психосоціальне явище

Задачі розвитку пізньої дорослості; специфіка та розвиток Я-конценції на етапі геронтогенезу; основні типи старіння; класифікації типів старіння за Л.І.Анциферовою, М.В.Єрмолаєвою, Ф.Гізе, І.С.Коном, Д.Бромлеєм, К.Рощаком; зміна соціального статусу; стресори старіння.Тема 2.2.3. Фізичний та когнітивний розвиток в період геронтогенезу

Особливості фізичного розвитку; фактори розвитку вищих психічних функцій; особливості прояву відчуттів, сприймання, уваги, пам’яті, мислення; мудрість та категорії мудрості.Тема 2.2.4. Причини зниження інтелектуальних функцій в зрілому віці

Фактори згасання інтелекту; прямі та посередні причини зниження інтелектуальних функцій; психічні порушення та їх діагностика (деменції, хвороби Альцгеймера, Піка та ін.)Тема 2.2.5. Особливості афективної сфери людини в період геронтогенезу

Напрями розвитку емоційної сфери; старіння та специфічні зміни в емоційній сфері; типи пристосування до старості; емоційні порушення в період геронтогенезу; емоційна реакція на процес смерті.Тема 2.2.6. Мотиваційна сфера людини в період геронтогенезу

Зміна мотивів у пенсіонерів; вікова динаміка розвитку мотивів; відчуття задоволеністю життям та мотиваційне здоров’я; мотивація сімейних відносин.Тема 2.2.7. Поведінкові особливості

Фактори які опосередковують поведінку старої людини; статеві та індивідуальні особливості; типи особистості; взаємодія людини з фізичним світом; соціальна поведінка; індивідуальне психологічне консультування старих людей.Тема 2.2.8. Психологічний практикум

Типологія явищ та переживань людей які помирають; організаційні та правові принципи надання допомоги смертельно хворим; методи психологічної допомоги під час переживання горя. Методи дослідження особистості; методи діагностики когнітивного розвитку (деменцій); техніки індивідуального консультування та психотерапії; групова терапія старих людей; сімейне консультування.2.3. Модуль №3. «Курсова робота»

У четвертому семестрі студенти виконують курсову роботу (КР), відповідно до затверджених в установленому порядку методичних рекомендацій, з метою закріплення та поглиблення теоретичних та практичних знань та вмінь, набутих студентом у процесі засвоєння навчального матеріалу дисципліни в галузі практичної психології, які використовуються в подальшому при вивченні багатьох наступних дисциплін професійної підготовки фахівця з базовою та повною вищою освітою

Виконання КР є важливим етапом у підготовці до участі в студентських конференціях, виконання дипломної роботи майбутнього фахівця в психологічної галузі .

Конкретна мета КР полягає в залученні студентів до психологічних і психодіагностичних досліджень в умовах дотримання всіх вимог психологічної етики, вживання запобіжних заходів щодо некоректного використання методик.

Курсова робота має також за мету навчити студента користуватися відповідною літературою та іншими матеріалами, які фахівець із психології використовує під час своєї професійної діяльності.

Курсова робота надає студентам можливість поглиблення практичних навичок з використання сучасних комп‘ютерних інформаційних технологій при обробці символьної та графічної інформації та проведення обчислень результатів дослідження.

Для успішного виконання КР студент повинен знати методики та процедури дослідження психічних явищ та їх вікову динаміку; особливості розвитку протягом онтогенезу від народження до старості; методи роботи психолога при рішення конкретних задач та напрями консультування людей різного віку. Вміти застосовувати та обробляти фактичний матеріал дослідження вікових особливостей людини; застосовувати методи психологічного впливу, від консультування до тренінгів; здійснювати психологічну допомогу дітям, дорослим та старим людям.

Виконання, оформлення та захист КР здійснюється студентом в індивідуальному порядку відповідно до методичних рекомендацій.

Час, потрібний для виконання КР, – до 36 годин самостійної роботи.
3. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

3.1. Основні рекомендовані джерела

3.1.1.Абрамова Г.С. Возрастная психология: учебное пособие для студентов вузов.- 4-е изд. - М.: Академический проект, 2003.-704с.

3.1.2. Алпатова О.В. Вікова психологія: конспект лекцій.-К.:НАУ,2002.-147с.

3.1.3. Вікова психологія. За ред. Костюка Г.С. – К., 1982

3.1.4.Возрастные и индивидуальные способности младших подростков / Под ред. Д.Б.Эльконина, Т.В.Арагуновой. – М., 1967

3.1.5.Возрастная и педагогическая психология / Под ред А.В.Петровского – М.,1979 и последующие издания.

3.1.6.Возрастная и педагогическая психология / Под ред. М.В.Гамезо и др. – М., 1984


   1. Выготский Л.С. Собр. соч.: В 6 т. – М., 1981-1984

3.1.8. Гальперин П.Я., Запорожец А.В., Карпова С.Н. Актуальные проблемы возрастной психологии. – М., 1978

3.1.9.Головей Л.А., Рибалко Е.Ф. Практикум по возрастной психологии. – РЕЧЬ, Санкт-Петербург, 2002

3.1.10.Диагностика умственного развития дошкольника / Под ред. Л.А.Венгера и В.В.Холмовской. – М., 1978.

3.1.11. Малкина-Пых И.Г. Кризисы пожилого возраста. – М.: Изд-во Эксмо, 2005. – 368с. – (Справочник практического психолога).
  1. Додаткові рекомендовані джерела

3.2.1. Запорожец А.В. Избранные психологические труды. / Под ред. В.В.Давыдова, В.П.Зинченко: В 2 т. – М., 1986

3.2.2. Заброцький М. Основи вікової психології, Тернопіль; Навчальна книга – Богдан, 2002

3.2.3. Косма Т.В. Мислення учнів молодшого шкільного віку. – К., 1969

3.2.4. Кравцова Е.Е. Психологические проблемы подготовки детей к школе. – М., 1991

3.2.5. Крутецкий В.А. Психология обучения и воспитания школьников. – М., 1976

3.2.6. Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения: В 2 т. – М., 1983

3.2.7. Лисина М.И. Общение, личность и психика ребенка. – М.; Воронеж, 1997

3.2.8. Мухина В.С. Возрастная психология – М., 2000

3.2.9. Обухова Л.Ф. Детская психология: теория, факты, проблемы. – М.,1995

(Ф 03.02 – 01)

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА

прим.


Куди передано (підрозділ)

Дата

Видачі


П.І.Б. отримувача

Підпис отримувача

Примітки


(Ф 03.02 – 02)

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ

№ пор.

Прізвище ім'я по-батькові

Підпис ознайомленої особи

Дата ознайом-лення

Примітки(Ф 03.02 – 04)

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ

№ пор.

Прізвище ім'я по-батькові

Дата ревізії

Підпис

Висновок щодо адекватності


(Ф 03.02 – 03)

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН

№ зміни

№ листа (сторінки)

Підпис особи, яка

внесла змінуДата внесення зміни

Дата

введення зміниЗміненого

Заміненого

Нового

Анульо-

ваного
(Ф 03.02 – 32)

УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН
Підпис

Ініціали, прізвище

Посада

Дата

Розробник

Узгоджено

Узгоджено

Узгоджено


Поділіться з Вашими друзьями:База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал