Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємствСкачати 237.26 Kb.
Дата конвертації07.01.2017
Розмір237.26 Kb.
(Ф 03.02 – 92)

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Навчально-науковий інститут Економіки та менеджменту

Факультет менеджменту та логістики


Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств
УЗГОДЖЕНО

т.в.о. директора ННІЕМ

_________________ В.Матвєєв

«___»____________2016р.
ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з навчальної та методичної роботи

_____________Т. Іванова

«___»____________2016р.Система менеджменту якостіРОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


навчальної дисципліни

«Інформаційні системи і технології в управлінні

зовнішньоекономічною діяльністю»
Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність:: 073 «Менеджмент»

Спеціалізація: «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»
Курс – 1 Семестр – 1
Лекції – 17 Диференційований залік – 1 семестр

Практичні заняття – 17

Самостійна робота – 56

Усього (годин/кредитів ECTS) – 90/3,0


Індекс РМ-6-073/16-2.1.4

СМЯ НАУ РНП 11.02.03-01-2016

Робочу навчальну програму дисципліни «Інформаційні системи і технології в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю» розроблено на основі робочого навчального плану № РМ-6-073/16 підготовки фахівців освітнього ступеня "Магістр»" за спеціальністю 073 «Менеджмент» та спеціалізацією «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» навчальної програми цієї дисципліни, індекс НМ-6-073/16-2.1.4, затвердженої ректором «___» __________ 2016р., та відповідних нормативних документів.

Робочу навчальну програму розробив
доцент кафедри менеджменту

зовнішньоекономічної діяльності підприємств _________ Б.Плужніков

Робочу навчальну програму обговорено та схвалено на засіданні випускової кафедри за спеціальністю 073 «Менеджмент» та спеціалізацією «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» - кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств, протокол № ___ від «___» _________ 2016 р.

Завідувач кафедри В. Новак

Навчальну програму обговорено та схвалено на засіданні науково-методично-редакційної ради навчально-наукового інституту Економіки та менеджменту, протокол №___ від «___»___________2016 р.

Голова НМРР О.Борисенко

Рівень документа – 3б

Плановий термін між ревізіями – 1 рік

Контрольний примірник

ЗМІСТ

стор.


1. Вступ....................................................................................................................

2. Зміст навчальної дисципліни.......................................................................

2.1. Тематичний план навчальної дисципліни......................................................3. Навчально-методичні матеріали з дисципліни........................................

3.1. Список рекомендованих джерел.…………………........................................

3.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників,

методичних матеріалів до технічних засобів навчання.…...........................4. Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь…..4

4

44

4

45

6

  1. ВСТУП

Робоча навчальна програма дисципліни розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Інформаційні системи і технології в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю» та «Методичних вказівок до розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної програм дисциплін», введених в дію розпорядженням від 16.06.15 №37/роз.

Рейтингова система оцінювання (РСО) є невід’ємною складовою робочої навчальної програми і передбачає визначення якості виконаної студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та умінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного та семестрового контролю, з наступним переведенням оцінки за багатобальною шкалою в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS.

РСО передбачає використання модульних рейтингових оцінок (поточної, контрольної, підсумкової), а також екзаменаційної або залікової, підсумкової семестрової та підсумкової рейтингових оцінок.
2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Тематичний план навчальної дисципліни


пор.Назва теми

(тематичного розділу)

Обсяг навчальних занять

(год.)


Усього

Лекції

Практичні заняття

СРС

1

2

3

4

5

6

1 семестр

Модуль №1 « Впровадження інформаційних систем і технологій в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю»

1.1

Задачі інформаційних технологій у процесах управління зовнішньоекономічною діяльністю

9

2

2

5

1.2

Електронний обмін комерційними і фінансовими даними

9

2

2

5

1.3

Загальна схема функціонування інформаційних систем менеджменту

9

2

2

5

1.4

Засоби інформаційної підтримки прийняття рішень у менеджменті

9

2

2

5

1.5

Модульна контрольна робота №1

3

-

1

2

Усього за модулем №1

39

8

9

22

Модуль №2 «Організація системи інформаційного забезпечення менеджменту персоналу»

2.1

Формування інформаційної бази

12

2

2

8

2.2

Особливості використання інформаційних систем та технологій в управлінні персоналом

12

2

2

8

2.3

Інформаційні системи в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю

12

2

2

8

2.4

Методи фінансово-економічної оцінки інвестиційних проектів впровадження інформаційних систем в менеджменті

12

2

1


1

8

2.5

Модульна контрольна робота №2

3

-

1

2

Усього за модулем №2

51

9

8

34

Усього за 1 семестр

90

17

17

56

Усього за навчальною дисципліною

90

17

17

56

3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ

3.1. Список рекомендованих джерел

Основні рекомендовані джерела

3.1.1. Должанський І.З. Конкурентоспроможність підприємства: навч. посіб. / І.З. Должанський, Т.О. Загорна. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 384 с.

3.1.2. Кузьмін О.Є. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства: підручник / О.Є. Кузьмін, Н.І. Горбаль. – Львів: Компакт-ЛВ, 2008. – 302 с.

3.1.3. Родченко В.В. Управління міжнародною конкурентоспроможністю / В.В. Родченко. – К., 2002. – 243 с.

3.1.4. Омельяненко Т.В. Управління конкурентоспроможністю підприємства: навч. посіб. / Т.В. Омельяненко, Д.О. Барабась, А.В. Вакуленко. – К.: КНЕУ, 2006. – 270 с.

3.1.5. Азоев Г.Л. Конкурентные преимущества фирмы / Г.Л. Азоев, А.П. Челенков. –М.: Новости, 2004. – 460 с.Додаткові рекомендовані джерела

3.1.6. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: Экономика, стратегия, управление / Р.А. Фатхутдинов. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 520 с.

3.1.7. Нильсон Т. Конкурентный брендинг / Т. Нильсон. – СПб.: Питер, 2003 – 280 с.

3.1.8. Родченко В.В. Міжнародний менеджмент: конспект лекцій / В.В. Родченко, О.В. Кам’янецька. – К.: НАУ, 2008. – 68 с.


3.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників, методичних матеріалів до ТЗН

пор.


Назва

Шифр тем за тематичним планом

Кількість

1.

Слайди

1.1 - 1.4; 2.1 – 2.4

1 прим.

та електронна версія2.

Комплект тестів для проведення модульної контрольної роботи №1, №2

1.5, 2.5

1 прим.

та електронна версія

4. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ

НАБУТИХ СТУДЕНТОМ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ
4.1. Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи здійснюється в балах відповідно до табл. 4.1.

Таблиця 4.1
1 семестр

Модуль №1

Модуль №2

Мах

кількість

балів


Вид

навчальної роботиМах

кіл-ть


балів

Вид

навчальної роботиМах

кіл-ть


балів
Відповіді

на практичних заняттях (3б.*4 зан.)12

(сумарна)Відповіді

на практичних заняттях

(3б.*4 зан.)


12

(сумарна)


Відповіді

на тестові завдання

(4б.*3 зан.)


12

(сумарна)Відповіді

на тестові завдання

(4б.*3 зан.)


12 (сумарна)
Для допуску до виконання модульної контрольної роботи №1 студент має набрати не менше 14 бал.

Для допуску до виконання модульної контрольної роботи №2 студент має набрати не менше 14 бал.
Виконання модульної контрольної роботи №1

20

Виконання модульної контрольної роботи №2

20

Усього за модулем №1
модулеммодулем №1

44

Усього за модулем №2

44
Семестровий екзамен

12

Усього за 1 семестр

100

4.2. Виконані види навчальної роботи зараховуються студенту, якщо він отримав за них позитивну рейтингову оцінку (табл. 4.2).

4.3. Сума рейтингових оцінок, отриманих студентом за окремі види виконаної навчальної роботи, становить поточну модульну рейтингову оцінку, яка заноситься до відомості модульного контролю.

Таблиця 4.2

Відповідність рейтингових оцінок за окремі види навчальної роботи

в балах оцінкам за національною шкалоюРейтингова оцінка в балах

Оцінка за національною шкалою

Відповіді на практичних заняттях

Відповіді на тестові завдання

Виконання модульної контрольної роботи №1

Виконання модульної контрольної роботи №2
3

4

13-14

21-23

Відмінно

2,5

3

11-12

18-20

Добре

2

2,5

9-10

14-17

Задовільно

Менше 2

Менше 2,5

Менше 9

Менше 14

Незадовільно

4.4. Сума поточної та контрольної модульних рейтингових оцінок становить підсумкову модульну рейтингову оцінку (табл.4.3), яка в балах та за національною шкалою заноситься до відомості модульного контролю.Таблиця 4.3

Відповідність підсумкових модульних рейтингових оцінок


в балах оцінкам за національною шкалою

Модуль №1


Модуль №2Оцінка за національною шкалою

40-44

40-44

Відмінно

33-39

33-39

Добре

27-32

27-32

Задовільно

менше 27

менше 27

Незадовільно

4.5. Сума підсумкових модульних рейтингових оцінок у балах становить підсумкову семестрову модульну рейтингову оцінку, яка перераховується в оцінку за національною шкалою (табл. 4.4).
Таблиця 4.4
Таблиця 4.5

Відповідність підсумкової семестрової модульної рейтингової оцінки в балах оцінкам за національною шкалою
Відповідність екзаменаційної рейтингової оцінки в балах оцінці

за національною шкалоюОцінка в балах

Оцінка за національною шкалою
Оцінка в балах

Оцінка за національною шкалою

79-88

Відмінно
11-12

Відмінно

66-78

Добре
9-10

Добре

53-65

Задовільно
7-8

Задовільно

менше 53

Незадовільно
менше 7

Незадовільно

4.6. Сума підсумкової семестрової модульної та екзаменаційної рейтингових оцінок у балах становить підсумкову семестрову рейтингову оцінку, яка перераховується в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS (табл. 4.6).

Таблиця 4.6

Відповідність підсумкової семестрової рейтингової оцінки в балах

оцінці за національною шкалою та шкалою ЕСТS
Оцінка в балах

Оцінка за національною шкалою

Оцінка за шкалою ЕСТS

Оцінка

Пояснення

90-100

Відмінно

А

Відмінно
(відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок)

82-89

Добре

В

Дуже добре
(вище середнього рівня з кількома помилками)

75-81

С

Добре
(в загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих помилок)

67-74

Задовільно

D

Задовільно
(непогано, але зі значною кількістю недоліків)

60-66

Е

Достатньо
(виконання задовольняє мінімальним критеріям)

35-59

НезадовільноНезадовільно
(з можливістю повторного складання)

1-34

F

Незадовільно
(з обов'язковим повторним курсом)

4.7. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною шкалою та шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, навчальної картки та залікової книжки студента.

4.8. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка заноситься до залікової книжки та навчальної картки студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 79/Добре/С, 68/Задов./D, 65/Задов./Е тощо.

4.9. Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни дорівнює підсумковій семестровій рейтинговій оцінці.

Зазначена підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни заноситься до Додатку до диплома.

(Ф 03.02 – 01)

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА

прим.


Куди передано (підрозділ)

Дата

видачі


П.І.Б. отримувача

Підпис отримувача

Примітки


(Ф 03.02 – 02)

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ

№ пор.

Прізвище ім'я по-батькові

Підпис ознайомленої особи

Дата ознайом-лення

Примітки(Ф 03.02 – 04)

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ

№ пор.

Прізвище ім'я по-батькові

Дата ревізії

Підпис

Висновок щодо адекватності


(Ф 03.02 – 03)

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН

№ зміни

№ листа (сторінки)

Підпис особи, яка

внесла змінуДата внесення зміни

Дата

введення зміниЗміненого

Заміненого

Нового

Анульо-

ваного
(Ф 03.02 – 32)

УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН
Підпис

Ініціали, прізвище

Посада

Дата

Розробник

Узгоджено

Узгоджено

Узгоджено


Поділіться з Вашими друзьями:База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал