Житомирський державний університет імені івана фр анка соціально-психологичний факу льтет кафедр а соціальної та пр актичної психологіїСкачати 442.33 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка4/4
Дата конвертації08.01.2017
Розмір442.33 Kb.
1   2   3   4
Висновки
В даній роботі увага акцентується на вивченні особистісних якостей, які є найвагомішими чинниками здійснення професійного вибору старшокласниками. Сюди відносяться здібності, інтереси, схильності, ціннісні орієнтації тощо. Професійний вибір являється свідомим, самостійним, цілеспрямованим процесом, а тому цілком залежить від розвитку психіки людини і вищеперерахованих її компонентів.
Емпіричні дослідження, проведенні на основі методик Б. Басса та Є.О
Климова і основані на вказаних теоретичних передумовах, дозволяють стверджувати, що у переважної більшості старшокласників процес професійного вибору є дійсно самостійним та усвідомленим. Важливим з точки зору розуміння процесу професійного самовизначення є встановлений факт, що в загальному, учні бачать себе в майбутньому. Про це свідчить певна професійна спрямованість особистості, вибір відповідного типу професії і, найголовніше, усвідомлене, цілеспрямоване прагнення до освоєння найбільш привабливої професії, що в майбутньому веде до матеріального збагачення і до гармонії свого внутрішнього світу.
Як і варто було сподіватись є певні міжстатеві відмінності у схильності до типу професії.
Юнаки надають перевагу професіям типу «людина-людина» та «людина- техніка», а натомість найменший відсоток припадає на «людина-художній образ». Дівчата, навпаки, більш схильні до професій типу «людина-художній образ». Спільним для обох статей є малий відсоток переваг освоєння спеціальностей, де об’єктами є умовні знаки та їх ознаки-слова, цифри, схеми, графіки тощо.
Визначивши професійні переваги старшокласників, завданням профорієнтації є допомога учням у вдосконаленні навичок, які необхідні для успішного освоєння професії певного типу, а також знайомити їх з основними застереженнями і протипоказаннями, які негативно відбиваються на виконанні відповідної професійної діяльності.
Дослідження показали, що дівчата і юнаки характеризуються спрямованістю на спілкування. Однак спостерігається певна різниця у динаміці розвитку цього. У юнаків спочатку переважає спрямованість на себе, а вже при

36 наближенні до моменту здійснення професійного вибору формується спрямованість на спілкування і на діяльність.
Однак також встановлено, що великий відсоток учнів потребує цілеспрямованої сторонньої допомоги з боку системи профорієнтації.
Особливо актуальним завданням профорієнтації є надання допомоги дітям так званої групи ризику, адаптація наявних методик до цього особливого контингенту дітей та створення нових.
Можна на основі проведених досліджень навести основні лінії успішного та ефективного розвитку системи профорієнтації:
Професійна орієнтація не повинна обмежуватися виключно професійною сферою. Професійне самовизначення має бути гармонійним доповненням більш ширшого явища – особистісного та життєвого самовизначення. При виникнення випадків, коли при виборі професії людина керується виключно питаннями престижу певної професії, завдання професійної орієнтації полягає у формуванні єдності професійної і життєвої перспективи, чи потрібна ця професія в майбутньому і чи зможу я її добре опанувати тощо.
При проведенні профорієнтаційної роботи варто підкреслювати на самостійності вибору професії, не нав’язувати свою думку, а плавно підштовхувати оптанта в потрібному напрямку, щоб він відчував власну відповідальність за зроблений вибір. При цьому можна ненав’язливо ознайомлювати учнів з прикладами успішних і неуспішних життєвих шляхів, пов’язаних з вибором тієї чи іншої професії.
У спішність у школі не слугує показником відсутності проблем у професійному виборі. Тому профорієнтаційну роботу слід організовувати з усіма учнями, починаючи вже у молодших класах.
Закінчуючи роботу, слід підкреслити, що з розвитком суспільства залишаються в минулому стереотипи щодо прийнятності тієї чи іншої професії для представників певної статі. Зараз створені всі умови для ефективного оволодіння будь-якою професією. Все залежить лише від схильностей, здібностей та ціннісних орієнтацій особистості людини.

37
Список використаної літератури:
1.Абрамова Г.С. Практическая психология. – М.: Знание, 1997 2.Ажнина О. Психологическая поддержка профессионального самоопределения детей-сирот. // Воспитание школьников. – 2005. – № 7. – С.
41-47 3.Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. – М.:
Просвещение, 1968. – 464 с.
4.Боревникова С.А. Профессиональное самоопределение. // Психологическое обеспечение трудовой деятельностью. – СПб. – 1991. – С. 6-23 5.Борисова Е.М., Логинова Г.П. Индивидуальность и профессия. – М.:
Знание, 1991. – 80 с.
6.Вікова психологія. // За ред. Г.С. Костюка. – К.: Радянська школа, 1976 7.Вітковська О.І. Професійне самовизначення особистості і практичні аспекти професійної консультації. – К.: Науковий світ, 2001. – 91 с.
8.Гинзбург М.Р. Психологическое содержание личностного самоопределения личности. // Вопросы психологии. – 1994. – № 3. – С. 43-52 9.Головаха Е.И. Жизненная перспектива и профессиональное самоопределение молодежи. – К.: Наукова думка, 1988. – 144 с.
10.Голомшток А.Е. Выбор профессии и воспитание личности школьника. –
М.: Педагогика, 1979. – 160 с.
11.Горностай Н.Н., Васьковская С.В. Теория и практика психологического консультирования. – К.: Наукова думка, 1995 12.Дубровина И.В. Рабочая книга школьного психолога. – М.: Педагогика,
1991 13.Зеер Э., Сыманюк Э. Кризисы профессионального самоопределения личности. // Психологический журнал. М.: Наука. – 1997. – № 16. – Т. 18. – С.
35-44 14.Климов Е.А. Введение в психологию труда. – М., 1988 15.Климов Е.А. Как выбирать профессию. – М., 1990 16.Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. - Ростов на Дону: Феникс, 1996. – 512 с.

38 17.Климов Е.А. Психолого-педагогические основы профессиональной консультации. – М.: Знание, 1983 18.Кон И.С. В поисках себя: личность и ее самосознание. – М.: Политиздат,
1983. – 335 с.
19.Костюк Г.С. Роль професійного самовизначення у формуванні особистості. // Питання професійної орієнтації учнів. – К.: Радянська школа,
1969. – С. 3-14 20.Кривошеєва Г. Обери своє майбутнє! // Тренінг професійного самовизначення. // Психолог. – 2006. – № 11. (бер.) – С. 25-28 21.Кудрявцев Т.В., Шегурова В.Ю. Психологический анализ динамики профессионального самоопределения личности. // Вопросы психологии. –
1983. – № 2. – С. 51-59 22.Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М.: Изд-во полит. литер., 1970 23.Маслоу А. Мотивация и личность. – СПб, 1999. – 478 с.
24.Немов Р.С. Психологическое консультирование. – М.: Валдос, 2001 25.Одинцов В.Ф. Ориентация сельской молодежи на будущее как фактор стабильности общества. // Вопросы психологии. – 2005. – № 3. – С. 84-89 26.Основи практичної психології. / В. Панок, Т. Титаренко, Н. Чепелєва та
ін.: Підручник. – 3-тє вид., стереотип. – К.: Либідь, 2006. – 536 с.
27.Полинарева Р.А. Ценностные ориентации старшеклассников и выбор ими профессии. // Психология: сб. науч. трудов. – Вып. 33. – К., 1989. – С. 9-16 28.Профессиональное самоопределение и профессиональная карьера молодежи. – М., 1993 29.Профконсультационная работа со старшеклассниками. / Под ред. Б.А.
Федоришина. – К.: Радянська школа, 1980. – 160 с.
30.Профорієнтаційна робота психолога. / Упоряд. Т. Гончаренко. – К.: Шк. світ, 2007. – 128 с.
31.Пряжников Н.С. Профессиональное и личностное самоопределение. – М.,
1995 32.Савчин М.В., Василенко Л.П. Вікова психологія: Навчальний посібник. –
К.: Академвидав, 2005. – 257 с.

39 33.Словарь психолога-практика. / Сост. С.Ю. Головин. 2-е изд., перераб. и доп. – Мн.: Харвест, 2003. – 976 с.
34.Словарь-справочник по психодиагностике. / Бурлачук Л.Ф., Морозов
С.М.; Отв. ред. Крымский С.Б. – К.:Наукова думка, 1989. – 200 с.
35.Шавир П.А. Психология профессионального самоопределения в ранней юности. – М.: Педагогика, 1981. – 96 с.
36.Якунин В.А., Рескина С.Е. Психологические проблемы профессионального самоопределения. // Вестник Ленингр. ун-та, сер. 6. –
1988, Вып. 3. – С.44-48

40
Додатки.
Додаток 1. Методика діагностики професійної спрямованості особистості
Б.Басса.
Оберіть одну із відповідей, яка найбільше відповідає дійсності, та запишіть її на бланку для відповідей у стовпчику «Найбільш привабливо». Потім оберіть одну із відповідей, яка найменше відповідає дійсності та запишіть її на бланку для відповідей у стовпчику «Найменш привабливо».
Текст опитувальника
1. Найбільше задоволення одержую від: а) схвалення моєї роботи; б) усвідомлення того, що робота виконана добре; в) усвідомлення того, що мене оточують друзі.
2. Якби я грав у футбол (волейбол …), то прагнув би бути: а) тренером, який розробляє тактику гри; б) відомим гравцем; в) обраним капітаном команди.
3. На мою думку, кращим педагогом є той, хто: а) цікавиться учнями та має до кожного індивідуальний підхід; б) зацікавлює своїм предметом так, що учні з задоволенням вивчають цей предмет; в) створює в колективі таку атмосферу, в якій кожен учень може висловити свою думку.
4. Мені подобається, коли люди: а) радіють за виконану роботу; б) із задоволенням працюють у колективі; в) прагнуть виконати свою роботу краще за інших.
5. Я бажав би, щоб мої друзі: а) були доброзичливими та допомагали людям, коли це необхідно; б) були вірними і відданими мені; в) були розумними та цікавими.

41 6. Кращими друзями я вважаю: а) із ким маю добрі стосунки; б) на кого завжди можна покластися; в) хто може багато досягнути в житті.
7. Найбільше мені не подобається: а) коли в мене щось не виходить; б) коли розладнуються стосунки з товаришами; в) коли мене критикують.
8. На мою думку, дуже погано, коли педагог: а) приховує свої антипатії до деяких учнів, насміхається та дражнить їх; б) викликає дух суперництва в колективі; в) недостатньо добре знає предмет, який викладає.
9. У дитинстві мені найбільше подобалось: а) проводити час із друзями; б) відчуття виконаної справи; в) коли мої вчинки схвалювали.
10. Я бажав би бути схожим на тих, хто: а) досягнув успіху в житті; б) справді закоханий в свою справу; в) відзначається доброзичливістю і товариськістю.
11. Школа насамперед має: а) навчати вирішувати завдання, які ставить життя; б) розвивати
індивідуальні здібності учнів; в) виховувати риси, які допомагають встановлювати стосунки з людьми.
12. Якби я мав більше вільного часу, то використовував би його: а) для спілкування з друзями; б) для відпочинку; в) для самоосвіти та улюблених справ.
13. Найбільших успіхів я досягаю, коли:

42 а) працюю з іншими людьми; б) маю цікаву роботу; в) отримую винагороду за свої зусилля.
14. Мені подобається, коли: а) інші люди поважають мене; б) я відчуваю задоволення від добре виконаної роботи; в) я маю час приємно спілкуватися з друзями.
15. Якби про мене написали в газеті, то краще було б, щоб: а) розповіли про якусь цікаву справу, пов’язану з навчанням, працею або спортом, у якій я брав участь; б) написали про мою діяльність; в) обов’язково розповіли про колектив, у якому я працював.
16. Найкраще я навчаюся, коли викладач: а) має до мене індивідуальний підхід; б) може зацікавити своїм предметом; в) колективно обговорює проблеми, що вивчаються.
17. Для мене немає нічого гіршого за: а) образу власної гідності; б) невдачу під часу виконання важливої справи; в) утрату друзів.
18. Найбільше я ціную: а) успіх; б) можливості спільної праці; в) здоровий глузд та інтуїцію.
19. Я не поважаю людей, які: а) вважають себе гіршими за інших; б) часто сваряться та конфліктують; в) заперечують все нове.
20. Приємно, коли: а) працюєш над важливою справою; б) маєш багато друзів; в) усім подобаєшся та викликаєш схвалення.
21. На мою думку,

43 керівник повинен бути насамперед: а) доступним; б) авторитетним; в) вимогливим.
22. У вільний час я з цікавістю прочитав би книжки: а) про те, як знайти друзів та налагодити добрі стосунки з оточуючими; б) про життя відомих людей; в) про останні досягнення науки та техніки.
23. Якби в мене були здібності до музики, я бажав би бути: а) диригентом; б) композитором; в) солістом.
24. Я хотів би: а) вигадати цікавий конкурс; б) перемогти в конкурсі; в) організувати конкурс і керувати ним.
25. Для мене важливо знати: а) що я бажаю зробити; б) як досягнути мети; в) як організовувати людей для досягнення мети.
26. Людина повинна прагнути до того, щоб: а) інші люди схвалювали її вчинки; б) передусім виконувати свою справу; в) її не можна було б критикувати за виконану роботу.
27. Найкраще я відпочиваю у вільний час, коли: а) спілкуюся з друзями; б) переглядаю цікаві фільми; в) займаюся своєю улюбленою справою.

44
Бланк для відповідей
№ п\п
Найбільш привабливо
Найменьш привабливо
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

45
Додаток 2. Опитувальник самооцінки схильностей до різних типів професійної діяльності. ДДО Є.О Климова
Перед досліджуваним ставиться задача – дати, не задумуючись, відповіді на 20 пар питань ДДО. При цьому відповіді повинні бути дифференційовані.
Якщо названа у питанні деяльність скоріш нравиться, чим не нравиться, потрібно поставити у потрібній клетці “Листа відповідей ДДО” знак плюс
(+).Якщо звичайно нравиьтся – два плюса (+ +), а если дуже нравиться – три плюса ( + + +).Якщо, скоріш, не нравиться, чим нравиться, – один минус (–
),якщо звичайно не нравится — два минуса (– –), а якщо дуже не нравится – три минуса ( – – – ).
И н с т р у к ц и я: “Що, якщо після потрібного навчання вы зможете виконувати будь-яку роботу. Але якщо б вам довелось вибирати тількі з двух можливостей,що б ви вибрали?”
Вибір варіанта
I в а р і а н т
II в а р і а н т
1 2
1-а. У хаживати за тваринами
1-б. Обслуговувати машини, прибори
(слідкувати, регулювати)
2-а. допомогати хворим людям, лікувати їх
2-б. Складати таблиці, схеми, програми для обчислюваних машин
3-а. Слідкувати за якістю книжкових
ілюстрацій, плакатів, художніх откриток, грампластинок
3-б. Слідкувати за станом, розвітком рослин
4-а. Обробляти матеріали (дерево, ткань, метал, пластмасу и т .ін.)
4-б. Доводити товары до потребителя
(рекомендувати, продавати)
5-а. Обговорювати художні книги (п’си, концерти)
5-б. Обговорювати науково-популярні книги, статьї
.
1 2
6-а. Вирощувати молодняк (тварин
6-б. Тренувати ровесників (чи молодших) у виконанні яких- небудь дій (трудових, учбових, спортивних)

46 якої-небудь породи)
7-а. Копіювати малюнки, зображення (чи настраювати музыкальні
інструменти)
7-б. управляти яким-небудь грузовим (під’емным чи транспортним засобом: під’емним краном, трактором, тепловозом та ін.)
8-а.Повідомляти, рроз’ясняти людям потрібну їм інф-ю
(у довідковому бюро, на екскурсії и т.ін.)
8-б. Художньо оформлювати виставки, витрины (чи брати участьу підготовці пьес, концертів)
9-а. Ремонтувати речі, вироби.
9-б. Шукати і виправляти помилки текстах, таблицях, малюнках
10-а. Лікувати тварин
10-б. Виконувати обчислення
11-а. Виводити нові сорта рослин
11-б. Конструювати и проектувати нові промислові вироби чи машини, одяг чи дома
12-а. Розбирати суперечки, конфлікти між людьми,переконувати , раз’ясняти, наказувати, поощряти
12-б. Розбиратися у кресленнях, схемах, таблицях (проверяти, уточнювати і приводити у порядок)
13-а. Наблюдати, вивчати роботу кружків художньої самодіятельності
13-б. Наблюдати і вивчати життя мікробів
14-а. Обговорювати, налагоджувати медицинскіприлади, апарати
14-б.
Оказувати людям медицинську допомогу при ранениях, ушибах, ожогах
15-а.Складати точний опис –звіти про спостереженні явища, випадках, досліджувані об’екти і др.
15-б. Художнньо описувати, зображувати випадки спосерігаєми чи уявлені)
16-а. робити лабораторні аналізи у лікарні
16-б. Приймати, осматрювати хворих, бесідувати з ними, назначати лікування
17-а.
Красити и розписувати стіни приміщень, поверхню виробів.
17-б.
Здійснювати монтаж зданій чи зборку машин, приборів


47 18-а. Организовувати культпоходи свертників чи молодших у театри, музеї, екскурсії, туристичні походи і т.ін.
18-б. Грати на сцені, приймати участь у концертах
19-а.Виготовляти за чертежам деталі, вироби (машини, одяг), строїти зданія
19-б. Заниматися кресленням, копіюванням чертежей, карт
20-а. Вести боротьбу з хворобами рослин, з вредителями леса, сада
20-б. Робити на клавішних машинах
(пишущей машинке, телетайпе, наборной машині и др.)
ЛИСТ ВІДПОВІДЕЙ ДДО
Ф. І. О.________________________________________________
Клас__________ Школа _______________ Дата _____________
Приро да
Техніка
Людина
Знакова система
Худ. образ10а


10б

11а
11б
12а
12б
13а
13б
14а
14б
15а
15б
16а
17б
16б
19б
17а
20а
19а
18а
20б
18б
Ј + =
Ј + =
Ј + =
Ј + =
Ј + =
Ј – =
Ј – =
Ј – =
Ј – =
Ј – =

ОБР АБОКА ДАНИХ ОПИТУВАЛЬНИКА
У кожному стовпчику окремо підраховуються суми плюсів и суми мінусів. Алгебраїчна сума проставляеться у ніжній строчці.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал