Issn 2219-9365 Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесахСкачати 78.16 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації24.04.2017
Розмір78.16 Kb.

Прецизійні вимірювання та новітні технології
ISSN 2219-9365

Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах
№ 1’ 2011
293
УДК 379. 81. 07
Г.П. ПУСТОВІТ
Відділення загальної педагогікита філософії освіти НАПН України
ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА І ВИХОВАННЯ В КОНТЕКСТІ ОСНОВНИХ
НАПРЯМІВ РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
У статті здійснено обґрунтування приорітетні завдання реформування системи позашкільної освіти й
шляхи їх вирішення на сучасному етапі соціально­економічного розвитку держави.
The article is objective justification line resource reform school education and their solutions at the present stage of
socio­economic development.
Ключові слова: позашкільна освіта, реформування системи
Вступ
Значна роль у вихованні, розвитку, соціальному становленні особистості нині належить саме позашкільним навчальним закладам, діяльність яких охоплює вільний час дітей та молоді й заснована на добровільності, особистісно орієнтованому підході до інтересів і здібностей кожного вихованця, є різноспрямованою й поліваріативною. Саме останнє, надає їй відчутної відмінності від інших складових національної освітньої системи й водночас позашкільна освіта є складовою системи безперервної освіти
України, визначеної Конституцією України, Законом України „Про освіту”, Законом України „Про позашкільну освіту”. У контексті основних положень цих важливих законодавчих актів позашкільні навчальні заклади виконують важливі соціальні функції, а саме: виховання моральної, культурної особистості, свідомого громадянина; сприяння соціальному становленню вихованців, їх самореалізації й професійному самовизначенню; створення умов для інтелектуального, фізичного й культурного розвитку особистості, забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді, а також профілактики девіацій у молодіжному середовищі.
Сьогодні йде багато розмов про необхідність модернізації освітньої сфери України, однак ці розмови такі залишаються розмовами керівників держави й освіти всіх рівнів. У той же час, подальший хід соціально-економічних, внутрішньополітичних й культурних змін викликає ще більшу тривогу й занепокоєння майбутнім не лише освіти дитини в загальноосвітній школі, а головне її вихованням, як громадянина з високим інтелектуальним, духовним і фізичним потенціалом, активною соціальною позицією й творчим підходом до вирішення різноманітних життєвих ситуацій у межах моральних норм українського суспільства.
Саме це та власний багаторічний досвід як педагога позашкільного навчального закладу, а останні
20 років як науковця, дає підстави стверджувати про необхідність поєднання зусиль педагогів-практиків, освітянської громадськості, батьків та науковців у вирішення складних, однак надзвичайно важливих для сьогодення завдань з подальшого розвитку й удосконалення системи позашкільної освіти й виховання. У контексті останнього нами здійснено спробу визначення сутності приорітетних завдань, що підлягають виконанню на всіх рівнях здійснення позашкільної освіти, а саме:
-
Дотримання органами управління освітою всіх рівнів, місцевими органами самоуправління статей Закону України „Про позашкільну освіту”.
-
Розширення мережі гуртків, секцій, клубів та інших творчих об’єднань з метою створення додаткових можливостей для духовного, інтелектуального і фізичного розвитку учнівської і студентської молоді, відкриття філій чи нових закладів особливо у сільській місцевості.
-
Створення умов для забезпечення змістовного дозвілля, що, в свою чергу, викликає необхідність уживати заходи щодо діяльності позашкільних навчальних закладів як координаційних центрів виховної та організаційно-масової роботи в області, районі, місті й, особливо, в сільській місцевості.
-
Забезпечення якісної позашкільної освіти завдяки запровадженню типових навчальних планів і програм для гуртків за основними напрями позашкільної освіти, зміцнення, модернізація і розвиток навчальної, матеріально-технічної бази, насамперед їх комп’ютеризація шляхом поліпшення ресурсного забезпечення позашкільних навчальних закладів за рахунок збільшення позабюджетних надходжень, раціонального використання бюджетних коштів, створення сприятливого нормативно-правого поля освітньо-виховної, профорієнтаційної та соціалізуючої діяльності цих закладів, запровадження піклувальних рад позашкільних навчальних закладів.
-
Пошук і підтримка обдарованої учнівської молоді на рівні держави та місцевих органів самоуправління на основі розвитку наукових товариств, Малої академії наук України та її територіальних відділень.
-
Забезпечення фінансування у повному обсязі з боку держави “Програми розвитку позашкільних навчальних закладів до 2014 року”.
-
Підтримка з боку держави розробки та упровадження науково-методичного забезпечення особистісно-орієнтованого, профорієнтаційного та соціалізуючого змісту освіти дітей та учнівської молоді у позашкільних навчальних закладах.
-
Розробка сучасного науково-методичного та дидактичного забезпечення підготовки фахівців у

Прецизійні вимірювання та новітні технології
294
ISSN 2219-9365

Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах
№ 1’ 2011
галузі позашкільної освіти у вищих навчальних закладах та нормативно-правового й фінансового забезпечення її упровадження в практику.
-
Посилення взаємодії позашкільних навчальних закладів із загальноосвітніми, професійно- технічними та вищими навчальними закладами, установами і громадськими організаціями, на основі розробки наскрізного особистісно-орієнтованого профорієнтаційного та соціалізуючого навчально- виховного змісту (від загальноосвітньої школи, позашкільних, професійно-технічних до вищих навчальних закладів).
-
Створення на всіх рівнях реалізації позашкільної освіти і виховання в державі системи обміну
інформацією з міжнародними організаціями і спілками, які здійснюють позашкільну освіту у відповідності до вимог часу та розвитку інформаційного суспільства.
Основна частина.
На основі аналізу сутності і спрямованості цих завдань нами розроблено комплексні шляхи їх вирішення, які нами систематизовано за основними складовими реформування системи позашкільної освіти й виховання:
- мережа, матеріально-технічне забезпечення та доступність освіти;
- наукове й навчально-методичне забезпечення (зміст освіти);
- підготовка педагогічних кадрів;
- дитячі громадські об’єднання;
- соціалізація дітей та молоді;
- робота з талановитою та обдарованою молоддю.
З огляду на важливу соціальну роль цієї ланки освіти та значний виховний потенціал позашкільних навчальних закладів особливої уваги потребує, насамперед, проблема збереження і розширення мережі позашкільних навчальних закладів різних типів державної та комунальної форм власності, недопущення їх перепрофілювання й реорганізації, відчуження земельних ділянок; забезпечення відповідного фінансування, матеріально-технічних умов діяльності позашкільних навчальних закладів тощо.
Таблиця 1
Мережа, матеріально-технічне забезпечення та доступність освіти
Завдання
Шляхи вирішення завдань
Реалізація завдань державної політики щодо збереження, розширення мережі та удосконалення матеріально- технічної бази позашкільних навчальних закладів
1. Провести аудит фактів закриття та необґрунтованої реорганізації позашкільних навчальних закладів в різних регіонах, за наслідками якого підготувати проект постанови Кабінету Міністрів України.
2. Внести окремим розділом в бюджет країни статтю про фінансування позашкільної освіти, функціонування позашкільних навчальних закладів різних типів та форм підпорядкування.
3. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України розробити положення та оголосити Всеукраїнський рух органів місцевої влади за збереження та удосконалення діяльності позашкільних навчальних закладів сільської місцевості “Рівний доступ до якісної позашкільної освіти”
4. Затвердити Постанову Кабінету Міністрів України “Про надання актів землекористування позашкільним навчальним закладам різних типів та форм підпорядкування”. Міністерству освіти і науки України вивчити питання та підготувати аналітичну записку.
5. Розробити програму добудови незакінчених об’єктів та споруд позашкільних навчальних закладів. Заборонити муніципальній владі продавати та віддавати в оренду приватним підприємствам недобудовані споруди позашкільних навчальних закладів, відторгати землі, на яких знаходяться ці об’єкти.
6. Внести комплексні та профільні позашкільні навчальні заклади державної та комунальної форм власності до переліку освітніх закладів в
Національних програмах “Комп’ютеризація закладів освіти”, “Шкільний автобус” та посилити контроль за їх реалізацією.
7. Осучаснити і впорядкувати номенклатуру типів позашкільних навчальних закладів державної та комунальної форм власності відповідно до державного замовлення та наукового обґрунтування.
8. З метою відновлення діяльності дитячих оркестрів (духових оркестрів, оркестрів народних інструментів, ансамблів бандуристів та інших) розробити програму забезпечення даних колективів інструментами, вартість яких на сьогоднішній день не може витримати бюджет позашкільного навчального закладу.

Прецизійні вимірювання та новітні технології
ISSN 2219-9365

Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах
№ 1’ 2011
295
Таблиця 2
Наукове й навчально-методичне забезпечення (зміст освіти)
Завдання
Шляхи вирішення завдань
Створення системи науково- методичного забезпечення позашкільної освіти
1. Вжити заходів щодо удосконалення змісту, організаційних форм, методів й технологій позашкільної освіти на основі сучасних досягнень психолого-педагогічної науки й практики, соціально-культурного замовлення; створення й розвиток нових
інформаційних технологій; створення єдиного освітнього простору на основі наступності шкільної й позашкільної освіти.
2. Забезпечити видання фахового журналу „Позашкільна освіта та виховання”.
3. Проводити щорічно науково-практичні конференції з питань розвитку позашкільної освіти.
4. Вжити заходів щодо створення механізмів, розробки змісту, технологій розвитку позашкільної освіти як державного інституту, який вирішує завдання соціальної політики щодо: виховання свідомої, культурної, здорової особистості, здатної до самореалізації у суспільстві; професійного самовизначення та допрофесійної підготовки молоді; профілактики негативних проявів у дитячому й молодіжному середовищі.
Таблиця 3
Підготовка педагогічних кадрів
Завдання
Шляхи вирішення завдань
Підвищення статусу педагогічного працівника в системі позашкільної освіти, забезпечення соціального захисту педагогічних працівників.
Забезпечення професійної підготовки, підвищення кваліфікації педагогічних працівників позашкільної освіти.
1. Внести зміни до статті 22 Закону України „Про позашкільну освіту”: ввести посаду „Педагог позашкільної освіти” замість посади керівник гуртка.
2. Прирівняти тарифні розряди Єдиної тарифної сітки працівників позашкільної освіти до тарифних розрядів педагогічних працівників системи загальної освіти з метою забезпечити педагогів, які працюють у сфері позашкільної освіти заробітною платою, доплатами на рівні вчителів загальноосвітніх навчальних закладів.
3. Розробити комплексну програму підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів для системи позашкільної освіти.
4. Створити належні умови для молодих спеціалістів – працівників позашкільних навчальних закладів районної та сільської ланки: забезпечення житлом, оплатою комунальних послуг, навантаженням не менше однієї ставки.
Таблиця 4
Дитячі громадські об’єднання
Завдання
Шляхи вирішення завдань
Розвиток дитячих громадських об’єднань на базі позашкільних навчальних закладів різних типів
1. Провести Всеукраїнський моніторинг реального стану діяльності дитячих громадських об’єднань різних типів.
2. Розробити концепцію діяльності дитячих громадських об’єднань в
Україні.
3. Обґрунтувати та розробити навчально-методичне забезпечення, надавши особливого значення створенню ефективних методик виховання й соціалізації дітей та молоді з девіантною поведінкою, з особливими потребами, шкіл-інтернатів.
Таблиця 5
Соціалізація дітей та молоді
Завдання
Шляхи вирішення завдань
1 2
Реалізація завдань державної політики щодо створення умов для соціального становлення, забезпечення соціального захисту дітей та молоді, профілактики девіацій у молодіжному середовищі.
1. Створити при Кабінеті Міністрів України міжвідомчу раду за участю Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства культури та туризму України, Міністерства охорони здоров’я України,
Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства транспорту України,
Національного комітету телебачення та радіомовлення з питань попередження девіантної поведінки дітей та молоді, попередження насильства, збереження прав дітей в Україні. Розробити нормативно-правові акти щодо її діяльності.
2. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України разом з
Національною академією педагогічних наук України розробити науково обґрунтований інструктивно-методичний лист “Про роботу позашкільних навчальних закладів з попередження різних форм девіантної поведінки серед дітей та підлітків”.

Прецизійні вимірювання та новітні технології
296
ISSN 2219-9365

Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах
№ 1’ 2011
1 2 3. Створити при Міністерстві освіти і науки молоді та спорту
України Всеукраїнську координаційну раду з оздоровлення дітей та підлітків. Розробити нормативно-правові акти щодо її діяльності.
4. Вжити заходів щодо збереження мережі таборів відпочинку різних форм підпорядкування, недопущення відчуження земельних ділянок, матеріально-технічної бази.
Вжити заходів щодо забезпечення умов для здобуття позашкільної освіти на безоплатній основі дітьми та молоддю з соціально незахищених верств населення, дітьми та молоддю з особливими потребами
Таблиця 6
Робота з обдарованою молоддю
Завдання
Шляхи вирішення завдань
Підвищення ролі позашкільних навчальних закладів у роботі з талановитою і обдарованою молоддю
1. Розробити пакет нормативно-інструктивних актів та методичних рекомендацій для підготовки Постанови Кабінету Міністрів
України „Про подальше удосконалення діяльності освітньо-виховної системи „Мала академія наук України”.
2. Доповнити Положення „Про зразковий та народний художній колектив” переліком творчих об’єднань гуманітарного спрямування з присвоєнням відповідних звань та доплат їх керівникам.
3. 3. Затвердити Постановою Кабінету Міністрів України
„Порядок проведення всеукраїнських, міжнародних дитячих та юнацьких конференцій, форумів, конкурсів, фестивалів, свят”.
Висновок.
Зрозуміло, що означені у цій статті шляхи реформування системи позашкільної освіти й виховання
є ідеальними, кожний з них має динамічну сутність і може бути змінений та доповнений у відповідності до загально держаних, регіональних і конкретних місцевих умов. Ми мали намір окреслити сучасне поле діяльності управлінців, педагогів, практиків, освітянської громадськості батьків, яким не байдужа доля такої унікальної як для нашої держави, так і для зарубіжжя освітньо-виховної системи як позашкільна освіта.
Надійшла до редакції
22.2.2011 р.
УДК 37 (091)+004: 37 (477)
Н. ГНEДКО, І. ВОЙНОВИЧ
Рівненський інститут підвищення кваліфікації учителів
ДОСЛІДЖЕННЯ КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
У статті виділено періоди комп’ютеризації освіти; виділено компоненти методичної системи навчання
інформатики на різних етапах комп’ютеризації освіти; запропоновано нові напрямки розвитку комп’ютеризації
освіти.
At the article the periods of computerization of education is selected; components of the methodical system of
teaching informatics at different stages of the computerization of education is selected; proposed new directions in the
computerization of education.
Ключові слова: комп’ютеризація, інформаційно‐комунікаційні технології, навчальний процес, методична система навчання.
Постановка проблеми в загальному вигляді.
Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у сфери діяльності людини сприяло виникненню та розвитку глобального процесу комп’ютеризації. У свою чергу це дало поштовх розвитку комп’ютеризації освіти, що є однією з найважливіших умов реформування та модернізації системи освіти, тому що саме в освіті виховують особистості, які не тільки формують нове інформаційне середовище суспільства, але й самі живуть та працюють в ньому. В Україні все більше уваги надається проблемі комп’ютеризації освіти, яка розглядається як одна з найважливіших стратегічних проблем розвитку цивілізації.
Стрімкий розвиток сучасних інформаційних технологій, постійне вдосконалення обчислювальної техніки та програмного забезпечення має різнобічний характер. З одного боку, кожне оновлення техніки забезпечує збільшення продуктивності, надійності, відкриває нові можливості, з іншого – пред’являє ряд нових вимог до рівня компетентності та обсягу знань фахівця, вимагає постійного оновлення та поповнення знань у професійній діяльності, а це у свою чергу висуває високі вимоги до системи освіти. Крім того, не зважаючи на колосальні педагогічні можливості сучасних комп’ютерних технологій, рівень їхнього


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал