Ірина Кучеренко, Упровадження часткової інтеграції на уроках української мови в, основній школіСкачати 86.22 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації27.01.2017
Розмір86.22 Kb.

Ірина Кучеренко,
Упровадження часткової інтеграції на уроках української мови в,
основній школі,
Зміни в системі сучасного навчання української мови зумовлюютьĊ
визначення нових стратегічних напрямів процесу оволодіння державноюĊ
мовоюĖĊперегляд змістуĖĊформĖĊметодівĖĊприйомів та засобів навчанняĘĊ
ПредметĊƕУкраїнська моваƥĊяк ключовий компонент загальної освіти виконуєĊ
навчальнуĖĊрозвивальну і виховну функції й покликаний дати учням системніĊ
ґрунтовні знання в галузі лінгвістикиĖĊстати засобом пізнання й вивченняĊ
інших навчальних дисциплін і бути надійною основою розвитку мислення йĊ
мовлення підростаючого поколінняĘĊ
Державна національна програмаĊƕОсвітаĊĒУкраїна ХХІ століттяēƥĖĊ
Національна доктрина розвитку освіти в УкраїніĖĊПроект ДержавногоĊ
стандарту базової і повної освітиĖĊКонцепції мовної освітиĊěěėрічної школиĊ
«Українська мова як ріднаƥĖĊКонцепції когнітивної та комунікативної методикĊ
навчання мови орієнтують учителя на формування мовної особистості учняĊ
нового тисячоліттяĖĊздатного вільноĖĊправильно й уміло спілкуватися в різнихĊ
життєвихĖĊпрофесійних і соціальних ситуаціяхĘĊРезультат процесу навчанняĊ
української мовиĊƀĊцеĊƕформування загальної компетентності людиниĖĊщо єĊ
сукупністю ключових компетентностейĖĊ інтегрованою характеристикоюĊ
особистостіĖĊяка має сформуватися в процесі навчання й містити знанняĖĊ
умінняĖĊставленняĖĊдосвід діяльності та особистісні поведінкові моделіĊŅģĖĊсĘĊĝŇĘĊ
Нині перед словесником стоїть нелегке завданняĊƀĊне тільки забезпечитиĊ
опанування учнями лінгвістичною теорією і формувати мовленнєві таĊ
комунікативні умінняĖĊа й цілеспрямовано збагачувати інтелект школярівĖĊ
задовольняти їхні естетичні потребиĖĊрозширювати знання про навколишнійĊ
світĖĊісторіюĖĊкультуруĖĊсуспільстваĖĊморальні й етичні принципи життяĊ
спільноти тощоĘĊВідповідно до освітніх вимог необхідно осучаснюватиĊ
технології навчанняĖĊзмінювати традиційні рамки сучасного уроку українськоїĊ
мовиĖĊоновлювати процес його проведенняĖĊпосилювати змістову місткістьĖĊ
модернізувати структуруĘĊ
Успіх у навчанні української мови прямо пропорційно залежить відĊ
креативності вчителя в підготовці та проведенні урокуĖĊбажання навчити іĊ
майстерності передати свої знання учнямĘĊДосягти поставлених освітніх цілейĖĊ
на нашу думкуĖĊвчитель української мови може за умови впровадження вĊ
практику навчання творчо підготовлених інтегрованих уроківĖĊв якихĊ
органічно об’єднано відомості з кількох навчальних предметівĘĊШкільний курсĊ
української мови має широкі можливості для інтеграції змісту різнихĊ
предметівĊƀĊмовиĖĊлітературиĖĊісторіїĖĊгеографіїĖĊмузикиĖĊматематики та інĘĊ
Тісний зв’язок між навчальним матеріалом дає можливість розширитиĊ
змістову наповнюваність урокуĖĊза рахунок цікавої інформації розвиватиĊ
мисленняĖĊсприймання і мовленняĖĊрозглянути явище чи поняття різнобічноĖĊ
використати нетрадиційні формиĖĊметоди та прийоми навчанняĖĊщо відповідноĊ
вплине на ефективність засвоєння знань і формування вміньĖĊпринесеĊ
задоволення вчителю і зробить його емоційним та цікавим для учнівĘĊ
Інтеграція в навчально-виховному процесі може бути різноюĊƀĊповною іĊ
частковоюĖĊза змістом і способом пізнавальної діяльностіĘĊПовна інтеграціяĊ
об’єднує в одному курсі різні навчальні предмети й досить поширена вĊ
зарубіжних шкільних системахĊĒнаприкладĖĊкурс мистецтво мовлення включаєĊ
вивчення читанняĖĊусного і писемного мовленняēĘĊНа думку ОĘĊБіляєваĖĊповнаĊ
інтеграціяĊƕдає змогу нівелювати деякі недоліки предметної системиĊ
навчанняĖĊякими є розрізнення і фрагментарність викладуĖĊта залучитиĊ
потрібні відомості з суміжних предметівĖĊщо сприяє різнобічному і цілісномуĊ
засвоєнню знаньƥĊŅěĖĊсĘĊĠĜŇĘĊЧасткова інтеграціяĖĊсутність якої вимагаєĊ
поєднання змістового матеріалу з різних предметівĖĊстановить основуĊ
побудови інтегрованих уроківĘĊО.Савченко розрізняє інтеграцію за змістомĖĊвĊ
якому використовують матеріал іншихĖĊдотичних предметівĖĊі способомĊ
пізнавальної діяльностіĖĊякими є спостереженняĖĊмисленняĖĊмовленняĊŅěĚŇĘĊ
Інтегровані уроки є частковою інтеграцією змісту шкільної освітиĘĊ
Інтеграція навчальних предметів освітньої галузіĊƕМова і літератураƥĊ
передбачає формування в учнів цілісної духовної та мовної картини світу іĊ
здійснюється на рівні мети й завдань шкільних програмĖĊа реалізується на рівніĊ
змісту кожного компонента і технологій проведення уроків у школіĘĊƕЗмістĊ
мовного і літературного компонента в основній школі спрямований наĊ
досягнення належного рівня сформованості вміння користуватися мовнимиĊ
засобами в усіх видах мовленнєвої діяльностіĖĊчитати й усвідомлюватиĊ
прочитанеĥĊрозвиток інтересу до художньої літератури і системного читанняĥĊ
формування гуманістичного світогляду особистостіĖĊрозширення її культурноė
пізнавальних інтересівĖĊвиховання в учнів любовіĖĊповаги до традицій свогоĊ
народуĖĊтолерантного ставлення до культурних традицій інших нардівƥĊŅĝĖĊ
сĘĊĜěŇĘĊ
Дослідженням ефективності інтеграційного навчання займалисяĊ
вітчизняні й зарубіжні педагогиĊ ĒСĘĊГончаренкоĖĊ КĘĊГузĖĊ ЮĘĊЖидецькийĖĊ
ЛĘĊДжулайĖĊОĘĊДжуликĖĊОĘĊСавченкоĖĊВĘĊСидоренкоĖĊМĘĊФіцулаĖĊВĘĊФоменко таĊ
інĘēĊі методистиĊĒОĘĊБіляєвĖĊЛĘĊВарзацькаĖĊМĘĊВашуленкоĖĊОĘĊГлазоваĖĊНĘĊГолубĖĊ
ТĘĊДонченкоĖĊ СĘĊКараманĖĊ МĘĊПентилюкĖĊ ЛĘĊСкуратівський та інĘēĘĊ ПротеĊ
однією з малодосліджених проблем лінгводидактики залишаєтьсяĊ
обґрунтування теоретико-методологічних засад впровадження інтеграції наĊ
уроках української мовиĘĊЖиття зумовлює вивчення й осмисленняĊ
концептуальних ідей провідних учених і творчого доробку вчителів-практиківĊ
і на науковому підґрунті розроблення новітніхĖĊмодернізованих практичнихĊ
рекомендацій у царині методики проведення інтегрованих уроків українськоїĊ
мови в основній школіĘĊ
Мета статтіĊƀĊвизначити можливості реалізації часткової інтеграціїĊ
навчальних предметів філологічного циклуĖĊохарактеризувати особливостіĊ
інтегрованих уроків української мовиĖĊмовлення і літератури в основній школіĖĊ
окреслити шляхи їх впровадження у навчальний процесĘĊ
ВĊƕЕнциклопедії освітиƥĊчітко визначено можливості доцільногоĊ
об’єднання кількох змістових елементів освіти в системну цілісністьĤĊ
«Інтегративний підхід реалізується під час вивчення інтегрованих курсів чиĊ
окремих предметів з освітньої галузіĖĊколи цілісність знань формуєтьсяĊ
завдяки інтеграції їх на основі спільних для всіх предметів понятьĖĊ
застосуванню методів і форм навчанняĖĊконтролю і корекції навчальнихĊ
досягнень учнівĖĊщо спрямовують навчальний процес на об’єднання знаньƥĊŅĠĖĊ
сĘĊĝğĠŇĘĊОзначений підхідĖĊна нашу думкуĖĊбезпосередньо реалізується наĊ
інтегрованих урокахĖĊмета якихĊƀĊпоєднатиĖĊспресувати споріднений матеріалĊ
декількох навчальних дисциплін навколо однієї темиĘĊНа таких уроках учніĊ
розглядають явище чи поняття з різних боків у межах не одногоĖĊа кількохĊ
суміжних предметівĖĊводночас підвищують і поглиблюють рівень власногоĊ
інтелектуĖĊформують таку систему знаньĖĊумінь та досвідуĖĊщо відповідаєĊ
актуальним і перспективним потребам мовної особистостіĘĊ
Автори словника-довідника з української лінгводидактики переконаніĖĊ
що інтегрований урокĊƀĊце урокĖĊна якомуĊƕвивчають складні питанняĖĊщо єĊ
предметом розгляду кількох навчальних дисциплінĖĊнаприкладĖĊмови йĊ
літературиĥĊмови й історіїĥĊмовиĖĊлітератури й образотворчого мистецтваĥĊ
меншою міроюĊƀĊмови й математикиĖĊмови й географіїĘĊЧасто інтегрованимиĊ
бувають уроки розвитку зв’язного мовленняĖĊзокрема твір-опис за картиноюĖĊ
під час якого з’ясовуються відомості про художникаĖĊмалярська технологіяĊ
(образотворче мистецтвоēĊі реалізуються вимоги чинної програми з мовиƥĊŅěěĖĊ
сĘĊĠěŇĘĊОĘĊСавченко вважає правомірною таку дефініцію назви інтегрованихĊ
уроків як такихĖĊщо поєднують блоки знань з різних предметівĖĊпідпорядкованіĊ
одній теміĊŅěĚŇĘĊТĘĊДонченко пропонує називати урокиĖĊщо інтегрують два абоĊ
три предметиĊĒмову і літературуĖĊісторіюĖĊгеографію тощоēĖĊурокамиĊ
словесностіĖĊякі дають змогуĊƕглибше пізнати словоĖĊа через слово пізнати йĊ
самий дух народуĖĊйого неповторні національні рисиƥĊŅğĖĊсĘĊĝĠŇĊі спрямовані наĊ
формування в учнів знань законів української мовиĖĊїї національної специфікиĊ
й водночас історії народуĖĊйого культуриĖĊлітературиĖĊмистецтваĖĊрисĊ
національного характеруĖĊособливостей бачення картини світуĘĊТаким чиномĖĊ
багатоплановість поняттяĊƕінтегрований урокƥĊпотребує більш досконалогоĊ
вивчення і точного визначення терміну в лінгводидактиціĘĊВважаємоĖĊщоĊ
інтегровані урокиĊƀĊце такий вид нетрадиційної організаційної формиĊ
навчання української мовиĖĊна якому в однаковій мірі поєднано змістовийĊ
матеріал кількох навчальних предметів відповідно до спільної темиĊ
дидактичного матеріалуĥĊщо об’єднує дидактичні цілі кількох предметівĖĊ
застосовуючи ефективні традиційні та інноваційні формиĖĊметоди і засобиĊ
навчанняĘĊ
Сучасна методика навчання української мови пропонує певніĊ
класифікації інтегрованих уроківĖĊщо базуються на різних ознаках і зĊ
урахуваннямĤĊпредметівĖĊщо інтегруютьсяĊĒмова і літератураĥĊмова і музикаĖĊ
моваĖĊ народознавство і музика тощоēĥĊмети урокуĊ ĒавтономнимиĖĊ
домінуючимиĖĊсупровідними цілямиēĥĊмісця проведенняĊĒкласніĖĊпозакласніĖĊ
комбінованіēĥĊчасу проведенняĊĒурокĖĊспарені урокиēĥĊкількості уроківĊ
(подвоєніĖĊпотроєніēĘĊЛĘĊВарзацькаĖĊдосліджуючи інтегровані урокиĖĊпропонуєĊ
оптимальну їх типологію за сукупністю таких ознакĤĊцільовоїĖĊдіяльнісноїĖĊ
предметноїĖĊ організаційноїĖĊ тематичноїĘĊ Найперспективнішою єĊ ƕтакаĊ
організація пізнанняĖĊза якої об’єднуються уроки рідної мови та іншихĊ
навчальних предметівĊ ĒлітературиĖĊ природознавстваĖĊ образотворчогоĊ
мистецтваĖĊмузикиēĊспільною темою дидактичного матеріалуƥĊŅĜĖĊсĘĊĝĜŇĘĊМиĊ
поділяємо думку вченоїĖĊяка виділяє три тематичні групи інтегрованих уроківĤĊ
«ЯĊƀĊу світі природиƥĖĊƕЯĊƀĊу світі культуриƥĖĊƕЯĊƀĊсеред людейƥĘĊ
Особливу увагу лінгводидактиĊĒЛĘĊВарзацькаĖĊНĘĊБондаренкоĖĊНĘĊГолубĖĊ
ТĘĊДонченкоĖĊМĘĊПентилюк та інĘēĊприділяють інтегрованим урокам мовиĖĊ
мовлення й української літературиĖĊадже ці предмети веде один вчительė
словесникĘĊ ТĘĊДонченко підтримує думку об’єднаного вивчення мовиĖĊ
мовлення та літератури і пропонує впровадити в навчально-виховний процесĊ
інтегрований курс словесностіĘĊƕВажливою особливістю уроків словесностіĖĊ
на думку вченоїĖĊƀĊє вивчення мовних одиниць на основі аналізу текстуĊ
(уривка з художнього творуēĊв єдності змісту і формиƥĊŅĜĖĊсĘĊĝĠŇĘĊТекст єĊ
предметом вивчення як мовиĖĊтак і літературиĖĊчерез його призму можнаĊ
побачити весь людський світ і розкритиĖĊяк вдало підкреслив ЛĘĊЩербаĖĊƕтеĊ
духовне світуĖĊщо ховається за словамиƥĘĊОдним із способів ефективноїĊ
інтеграції на таких уроках єĖĊна нашу думкуĖĊвикористання вдало дібранихĖĊ
інформативно наповнених дидактичних текстівĖĊякі дають змогу висвітлитиĊ
спільний для двох предметів навчальний матеріалĘĊРозглядаючи окремоĊ
інтегровані уроки української мови і мовленняĖĊЛ Варзацька серед нихĊ
розрізняє такі видиĤĊ

ƀ
вступніĊƀĊуроки до певної навчальної теми з використанням міжĊ
предметних зв’язків та інтегрованих видів діяльностіĥĊ
ƀ
базовіĊƀĊспрямовані на виробленняĖĊкорекцію і контроль навичокĖĊ
умінь узагальнювати і систематизувати виучуваний мовний матеріалĥĊ
ƀ
заключніĊƀĊуроки з вивчення певної теми та широким використаннямĊ
інтегрованих видів діяльностіĖĊ що активізують словесну творчістьĖĊ
розкривають виражальні можливості мовних засобівĊĒсловаĖĊграматичніĊ
формиĖĊінтонаціїēĊŅĜĖĊсĘĊĢŇĘĊ
У процесі впровадження в практику навчання інтегрованих уроків мовиĖĊ
мовлення і літератури реалізовуватиметься завдання шкільної освітиĊ
філологічного циклуĊƀĊформувати комунікативну компетентність учняĖĊякаĊ
включає мовнийĖĊмовленнєвийĖĊсоціокультурнийĖĊдіяльнісний складникиĘĊНаĊ
думку ЛĘĊФурсоваĖĊпід час проведення інтегрованих уроків української мови іĊ
літературиĊƕстворюються реальні умови для розвитку творчих здібностейĊ
учнівĖĊуміння розв’язувати проблемні ситуаціїĖĊсамостійно знаходити шляхĊ
вирішення поставленого завданняĖĊспівпрацювати з усіма учасникамиĊ
навчально-виховного процесуƥĊ ŅěĜĖĊ сĘĊěġŇĘĊ Суміжне вивчення мови йĊ
літератури забезпечує формування в учнів умінь уважноĖĊвдумливоĖĊкритичноĊ
читати й сприймати тексти художньої літературиĖĊзвертати увагу на мовніĊ
одиниціĖĊщо забезпечують яскравість і виразність мовленняĖĊаналізувати іĊ
визначати функції лінгвістичних засобів у творі тощоĘĊ
Структура інтегрованих уроків мовиĖĊмовлення і літератури може бутиĊ
різноюĖĊвона залежить від специфіки матеріалуĖĊщо інтегруєтьсяĖĊіĊ
зумовлюється поставленими цілями та завданнямиĥĊдетермінується змістомĊ
навчанняĖĊособливостями діяльності вчителів та учнівĘĊВизначити структуруĊ
інтегрованого уроку досить важкоĖĊадже їх різноплановість унеможливлюєĊ
уніфікацію їхньої будовиĘĊСтруктура інтегрованого уроку мови і мовлення маєĊ
бути побудована на даних психології про етапи мовленнєвої діяльностіĊĒзаĊ
ОĘĊЛеонтьєвимēĊі включає три етапиĤĊформування задуму висловлюванняĖĊ
творення текстуĊĒусно й письмовоēĖĊредагуванняĊƀĊвиразне читанняĊ
(розповіданняēĊ складених творівĖĊ власне редагуванняĖĊ обговоренняĖĊ
зіставлення з творами художньої літературиĊĒчи з поданим зразкомēĊŅĜĖĊсĘĊěěŇĘĊ
НайоптимальнішоюĖĊна наш поглядĖĊє така структура інтегрованого урокуĊ
української мовиĖĊмовлення і літературиĤĊорганізація класуĥĊмотиваціяĊ
навчальної діяльностіĥĊактуалізація опорних знаньĖĊумінь і навичокĥĊвивченняĊ
нового матеріалуĥĊзастосування інформаціїĥĊвиконання пізнавальних і творчихĊ
завданьĖĊспрямованих на сприймання художніх творів і створення власнихĊ
текстівĥĊформування комунікативноїĊĒмовноїĖĊмовленнєвоїĖĊсоціокультурноїĖĊ
діяльнісноїēĊі літературної компетентностіĥĊоцінюванняĥĊдомашнє завданняĥĊ
підведення підсумківĘĊ

Підготовка до інтегрованих уроків мовиĖĊмовлення і літературиĊ
передбачаєĤĊаналіз програм і календарного планування з визначенихĊ
предметівĥĊзіставлення матеріалу цих дисциплін для виділення темĖĊблизькихĊ
за змістом або метою застосуванняĖĊдля визначення їх спільності з метоюĊ
одночасного опрацюванняĥĊформулювання темиĊĒчасто інтегрована тема дещоĊ
відрізняється від визначенняĖĊпропонованого програмами різних предметівēĥĊ
визначення дидактичних цілейĖĊмети та завдань урокуĖĊдобір дидактичногоĊ
матеріалуĖĊТЗНĥĊвідповідно до поставленої мети вибір ефективних методів іĊ
прийомів навчальної діяльності учнів з урахуванням їхніх психолого-віковихĊ
особливостейĖĊрівня підготовкиĥĊобмірковування і побудова структури уроку зĊ
активним впровадженням пізнавальноїĖĊрозвивальноїĖĊсамостійної роботиĊ
учнівĥĊчітке визначення часуĊĒдоцільно використовувати спарені уроки неĊ
частішеĊěĊразу на два тижніēĥĊефективне проведення уроку з обов’язковоюĊ
реалізацією триєдиної метиĖĊщо поєднує вивчення навчальних предметівĘĊ
Найвідповідальнішим етапом підготовки інтегрованого заняття єĊ
визначення мети і завдань урокуĖĊадже він має сприяти цілісності навчальногоĊ
процесуĖĊформуванню знань і вмінь учнів на якісно новому рівніĘĊВраховуючиĊ
цеĖĊобирається навчальнаĖĊрозвивальна та виховна мета для кожної зĊ
навчальних дисциплінĖĊщо інтегруютьсяĖĊƀĊмови й літературиĘĊСлушною єĊ
думка ОĘĊСавченко про теĖĊщо метою інтегрованих уроків єĊƕстворенняĊ
передумов для різнобічного розгляду учнями певного об’єктаĖĊпоняттяĖĊявищаĖĊ
формування системного мисленняĖĊзбудження уявиĖĊпозитивного емоційногоĊ
ставлення до пізнанняƥĊŅěĚĖĊсĘĊĜĠěŇĘĊГотуючись до інтегрованих уроківĖĊ
учитель як професіонал і ерудит має уникати одноманітності в їх побудовіĖĊ
кожен такий урок має містити елемент новизниĖĊінноваціїĖĊсвіжий методичнийĊ
струміньĖĊбути цікавим для учнівĘĊУчителі повинні так спланувати проведенняĊ
інтегрованого урокуĖĊщоб на кожен предмет випала однакова кількість часуĖĊаĊ
завдання не дублювалисяĖĊа доповнювали або продовжували один одногоĘĊ
Розвивальні можливості інтегрованих уроків досить потужніĖĊадже на них учніĊ
включаються у різні види життєвої діяльності людиниĘĊНайголовнішеĊƀĊ
спроектувати роботу школярів таким чиномĖĊщоб усі види навчально-виховноїĊ
діяльності злилися в єдине цілеĖĊ при цьому необхідно викликатиĖĊ
підтримувати й активізувати їхню творчу діяльністьĖĊпізнавальні можливостіĖĊ
самостійну роботуĘĊ
Визначення місця інтегрованих уроків у календарному плануванні курсуĊ
української мови й літератури для певного класу є важливою умовоюĊ
ефективності його проведенняĘĊТакі уроки повинні не розривати мовноїĖĊ
мовленнєвої чи літературної темиĖĊа йти до або після вивчення того чи іншогоĊ
розділуĖĊтому доцільним є впровадження вступних і підсумкових інтегрованихĊ
уроківĖĊа на базових уроках мови слід застосовувати лише міжпредметніĊ
зв’язкиĘĊ
Важливим методичним аспектом є визначення перспективних методів іĊ
прийомівĖĊдобір дидактичного матеріалу для інтегрованих уроківĘĊВправиĖĊщоĊ
можуть бути застосовані на інтегрованих уроках мовиĖĊмовлення й літературиĖĊ
мають на меті виконання завдань здебільшого зіставногоĖĊтворчого характеруĖĊ
при цьому тренувальні вправи майже відсутніĘĊНа інтегрованому уроці мови йĊ
літератури здійснюються різні види аналізу текстуĤĊзмістовийĖĊмовнийĖĊ
літературознавчийĖĊстилістичнийĖĊтипологічнийĖĊжанровийĖĊкомпозиційнийĊ
тощоĘĊАналіз тексту вимагає від учителя чіткого керівництва послідовнимиĊ
діями школярівĖĊа від учнівĊƀĊвеликої розумової діяльностіĖĊщо базується наĊ
знанняхĤĊвсієї системи мовиĖĊнеобхідних для встановлення стильовоїĖĊ
типологічної та жанрової приналежності висловлюванняĖĊ літературнихĊ
теоретичних понятьĖĊпотрібних для розуміння мистецтва словаĖĊзмістуĊ
літературного творуĖĊйого жанрових і стилістичних особливостейĘĊВважаємоĖĊ
досить ефективними є інтерактивний метод проектівĖĊякий дає змогуĊ
підготувати і багатовекторно з тематичної точки зору охарактеризувати явищеĊ
чи поняттяĖĊщо вивчаєтьсяĘĊМіжпредметні проекти зацікавлюють учнівĖĊдаютьĊ
можливість проявити себе як дослідникаĖĊтак і знавця мовиĖĊритораĘĊДоĊ
інтегрованих проектів відносимоĊƕВлучні вислови поетів/письменниківƥĖĊ
«Історія фразеологізмуƥĖĊƕМузика у словахƥĖĊƕСлова-фарби у пейзажіƥĖĊ
«Мовний портрет головного героя творуƥĊта інĘĊ
Досягнути високої ефективності реалізації інтегрованих уроківĊ
допоможе застосування на них різноманітних засобів навчанняĊ ƀĊ
мультимедійні дошкиĖĊ ілюстраціїĖĊ відеофільмиĖĊ аудіозаписиĖĊ природнийĊ
матеріалĊĒколекціїĖĊгербаріїēĖĊсимволічні засобиĊĒкартиĖĊграфікиēĊтощоĘĊ
Найбільш оптимальним є проведення інтегрованих уроків у спеціальноĊ
обладнаних кабінетахĖĊщо дає можливість наочно показати інтеграцію певнихĊ
наук на практиці за допомогою використання різних матеріалівĘĊ
ОтжеĖĊінтегровані уроки мовиĖĊмовлення і літературиĊƀĊце сучасні урокиĊ
предметів філологічного циклуĖĊякі забезпечують опанування учнямиĊ
взаємопов’язаного програмового матеріалуĖĊцілісну реалізацію змістових лінійĊ
чинної програми з української мови й літературиĖĊкомплексне формуванняĊ
мовноїĖĊ мовленнєвоїĖĊ літературноїĖĊ соціокультурної та діяльнісноїĊ
(стратегічноїēĊкомпетентності учнів основної школиĘĊПроцес застосування іĊ
впровадження у практику школи інтегрованих уроків має бути дужеĊ
обережнимĖĊадже їх часте використання може призвести до небажанихĖĊ
неочікуваних результатівĤĊгіпотетичноĖĊз одного бокуĖĊчасткова інтеграція неĊ
дасть очікуваного навчально-виховного ефекту і просто надокучить учнямĖĊа зĊ
іншого інтеграція всіх предметів призведе до зниження загального рівня знаньĊ
учнівĖĊдо неможливості користуватися конкретними методами для вирішенняĊ
актуальних питаньĘĊПодальшу роботу вбачаємо у розробленні системиĊ
інтегрованих уроків мови і літератури для учнівĊğƀģĊкласівĘĊ
,
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ,
ěĘ
Бєляєв ОĘĊМĘĊ Лінгводидактика рідної мовиĊ ĤĊ навчально-методичнийĊ
посібникĘĊƀĊКĘĊĤĊҐенезаĖĊĜĚĚğĘĊƀĊěĢĚĊсĘĊ
ĜĘ
Варзацька ЛĘĊІнтегровані уроки рідної мови і мовленняĘĊğĊкласĊĤĊпосібникĊ
для вчителяĊęĊЛĘĊОĘĊВарзацькаĘĊƀĊТернопільĊĤĊНавчальна книгаĊƀĊБогданĖĊ
ĜĚěĚĘĊƀĊěĜĚĊсĘĊ
ĝĘ
Державний стандарт базової і повної загальної середньої освітиĘĊПроектĊęęĊ
ДивословоĘĊƀĊĜĚěěĘĊƀĊ№ĊġĘĊƀĊСĘĊĜĚƀĜġĘĊ
ĞĘ
Донченко ТĘĊУроки мови мають стати уроками словесностіĊęęĊДивословоĘĊƀĊ
ěģģğĘĊƀĊ№ĊĞĘĊƀĊСĘĊĝĠƀĝĢĘĊ
ğĘ
Донченко ТĘĊКĘĊОрганізація навчальної діяльності учнів на уроках рідноїĊ
мовиĘĊƀĊКĘĊĤĊФундація імĘĊОĘĊОльжичаĖĊěģģğĘĊ
ĠĘ
Енциклопедія освітиĊęĊАкадĘĊпедĘĊнаук УкраїниĊĥĊголовний редĘĊ
ВĘĊГĘĊКреміньĘĊƀĊКĘĊĤĊЮрінком ІнтерĖĊĜĚĚĢĘĊƀĊěĚĞĚĊсĘĊ
ġĘ
Захлюпана НĘĊМĘĖĊ Кочан ІĘĊМĘĊСловник-довідник з методики викладанняĊ
української мовиĘĊƀĊЛьвівĖĊĜĚĚĜĘĊƀĊĜğĚĊсĘĊ
ĢĘ
Пентилюк МĘĊІĘĖĊ Окуневич ТĘĊГĘĊ Сучасний урок української мовиĘĊ ƀĊ
ХарківĖĊĜĚĚġĘĊƀĊěġĚĊсĘĊ
ģĘ
ПрограмаĊƕУкраїнська мова для шкіл з українською мовою навчанняĊğƀģĊ
класиƥĘĊ ĜĚěĜĊ
рĘĊ ŅЕлектронний ресурсŇĊ ĤĊ Режим доступуĊ ĤĊ
ŞŞŚĤęęšššĘŚŜŏŝœŎŏŘŞĘőřŠĘşŋęōřŘŞŏŘŞęōřŘŝŞœŞşŞœřŘĘŒŞŗŖĘĊ
ěĚĘ
Савченко ОĘĊЯĘĊДидактика початкової школиĘĊƀĊКĘĊĤĊҐенезаĖĊěģģģĘĊƀĊĝĠĢĊсĘĊ
ěěĘ
Словник-довідник з української лінгводидактикиĊĤĊнавчальний посібникĊęĊ
колĘĊавторів за редĘĊМĘĊПентилюкĘĊƀĊКĘĊĤĊЛенвітĖĊĜĚĚĝĘĊƀĊěĞģĊсĘĊ
ěĜĘ
Інтегровані уроки мови й літературиĤĊпроблемний підхідĊęĊЛĘĊФурсоваĖĊ
НĘĊГайдуковаĖĊ СĘĊГулькінаĖĊ ЄĘĊІсайкінаĖĊ ІĘĊКоробко та інĘĊ ƀĊ ТернопільĊ ĤĊ
МандрівецьĖĊĜĚĚĢĘĊƀĊĜĜĞĊсĘĊ
Ċ

Document Outline

  • 3. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти. Проект // Дивослово. – 2011. – № 7. – С. 20–27.
  • 9. Програма «Українська мова для шкіл з українською мовою навчання 5–9 класи». 2012 р. [Електронний ресурс] : Режим доступу : ttp://www.president.gov.ua/content/constitution.html.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал