Інтерактивна робота на уроках словесностіСкачати 86.57 Kb.
Дата конвертації10.04.2017
Розмір86.57 Kb.
Інтерактивна робота на уроках словесності

Час зобов’язує педагога шукати такі форми проведення уроку, які захопили б, принесли радість і задоволення. Ян Коменський вважав інтерес основою навчання, адже оригінальна форма пізнання допомагає уникнути одноманітності, шаблонності, сприяє ширшому застосуванню ефективних методів та прийомів засвоєння учнями нових знань та формування в них творчих здібностей.

На думку вчителя української мови та літератури М.В.Кравець, інтерактивні форми роботи на уроках словесності набагато збільшують пізнавальну самостійність учнів, мотивують потребу самовдосконалення.
Інтерактивна робота - це навчальна взаємодія учнів у парах, мікрогрупах, групах (по шість осіб).

Форми інтерактивної роботи передбачають навчальну взаємодію учнів. Корисного й цікавого в них є те, що вони забезпечують облік індивідуальних особливостей учнів, відкривають великі можливості для кооперування, яке не обмежує простір під час колективної пізнавальної діяльності.


Групи вивчають

Навчальний Міжособистісні

Матеріал вміння

Результат навчання

Більш високі Максимально

досягнення позитивне

Більш високий ставлення

рівень мотивації

Інтерактивні методи навчання спрямовані на розвиток в учнів самостійного творчого мислення та розв’язання різних життєвих задач. Крім того, їм притаманна пізнавальна діяльність учнів, тісний взаємозв’язок теорії з практикою,оволодіння діалектним методом аналізу та розв’язання складних проблем, розвинена рефлексія (розуміння ходу своїх думок, регуляція процесу мислення), розвиток необхідних навичок спілкування.

Навчальна діяльність учнів на уроках рідної мови ефективна, якщо вона становить єдиний процес оволодіння знаннями та способами дії, якщо способи дії засвоюються в процесі отримання знань. Тільки в такому випадку засвоєні знання набувають практичної спрямованості. Тому я організовую навчальний процес таким чином, щоб способи дії конструювались уже в процесі засвоєння знань,а знання набувались у процесі виконання навчальних дій з мовним матеріалом. Робота з поняттями та правилами має бути спрямована на застосування в різних як стандартних, так і не стандартних ситуаціях. А принципи інтерактивної роботи дають можливість формувати пізнавальну самостійність, бо всі учні працюють в один й той же час, для виконання завдання кожному дається однакова кількість хвилин, виконання завдань залежить від успішної роботи кожного, тобто йдеться про індивідуальну відповідальність.

Шляхи інтеграції інтерактивних методів у навчальний процес практично й теоретично необмежені.

Групові технології дуже корисні під час виконання практичних завдань, пошуку інформації, при підготовці дебатів і презентацій, у процесі вивчення та повторення змісту уроку. За рівнем застосування вони охоплюють усі рівні, вони соціогенні, а панівним у них є діалог.

Методів інтерактивної роботи існує багато, кожний приваблює своєю оригінальністю, певними можливостями.


 1. АКС(аналіз конкретних ситуацій).

 2. Інтелектуальна розминка.

 3. Експертні групи.

 4. Інформаційний пропуск.

 5. Мозковий штурм.

 6. Сократичний метод навчання(сократична бесіда).

 7. Вивчення випадків(кейс-метод).

 8. Тематична дискусія.

 9. Перехресні групи.

 10. Проектна робота.

 11. Піраміда(снігова куля).

 12. Самоанське коло.

 13. Інтерв’ювання.

 14. Ігри( організаційно-діяльнісні, організаційно-дослідницькі та інноваційні, а за змістом та цільовими установками-рольові,навчальні та імітаційно-моделюючі).

 15. Коло знань.

У процесі навчання я застосовую ті , які подобаються учням, інтригують своєю назвою та формою проведення.

Формування пізнавальної самостійності школярів за допомогою інтерактивних форм навчання здійснюється за такими етапами.1.Установчо-мотиваційний

Основний психолого-педагогічний зміст: • покладання нових навчально-виховних цілей;

 • стимуляція прагнення учнів до успіхів у діяльності;

 • актуалізація мотиваційних резервів учня;

 • створення психологічного клімату довіри між учителем і учнем, учнем та учнем;

 • відчуття школярем власної компетентності;

 • введення учнів у спроектоване понятійно-термінологічне поле;

 • доказовість актуальності виучуваного матеріалу;

 • попередня самостійна робота учнів.

2. Змістовно-пошуковий

Основний психолого-педагогічний зміст: • мінімізація теоретичного матеріалу теми;

 • ґрунтовна психологічна готовність учителя й учня, учня й учня до спільного пошуку нового знання;

 • актуалізація опорних знань і відшукування їхніх зв’язків з невідомими знаннями;

 • формування та подолання кожним учасником навчального процесу внутрішніх проблемних ситуацій, що функціонують на основі єдиної навчальної проблемної ситуації;

 • змістовність і розгорнутість зовнішнього та внутрішнього навчальних діалогів.

3. Контрольно-смисловий

Основний психолого-педагогічний зміст: • система знань для оцінки рівнів засвоєння та розуміння навчального матеріалу;

 • оцінювання учнями правильності й розуміння одержаних знань;

 • стимулювання успіхів у конкретній навчальній діяльності;

 • визначення ступеня оволодіння матеріалом, розуміння смислового змісту виучуваного.

4.Адаптативно-перетворюючий

Основний психолого-педагогічний зміст: • система вправ для вироблення умінь та навичок;

 • диференціація навчальних завдань,форм,методів навчальної діяльності для практичного використання знань;

 • творче перенесення знань у нові умови діяльності;

 • взаємооцінювання засвоєних знань і вироблених умінь учнями;

 • осмислення ефективності різних норм діяльності в різних ситуаціях.

5. Системно-узагальнюючий

Основний психолого-педагогічний зміст: • встановлення зв’язків (причино-наслідкових, функціональних та інших) закономірностей між почуттями та явищами (аналіз і синтез), структурування виучуваного матеріалу, встановлення логічних зв’язків;

 • перехід від часткових до широких узагальнень.

6. Контрольний

Основний психолого-педагогічний зміст: • взаємозалежність оцінки вчителя,оцінки учнів та самооцінки учня;

 • контроль оволодіння знаннями, нормами, цінностями.

Урок-практикум

Тема: «Закріплення знань з лексикології та фразеології»

Мета: виробити систему поглядів щодо використання у мовленні загальновживаної та маркованої лексики;розвивати словниковий запас; виробляти вміння й навички пояснювати значення фразеологізмів і правильно використовувати їх при спілкуванні, визначати їх синтаксичну роль; виробляти у школярів потребу звертатися до словників; підвищувати рівень мовленнєвої культури учнів.

Тип уроку: урок засідання бізнес-клубу.

Обладнання: узагальнююча таблиця «Лексика загальнонародної української мови», індивідуальні картки із завданням, тлумачні словники, фразеологічний словник, пам’ятка бізнесмена-початківця, бали із картону.

Хід уроку

І. Вступне слово вчителя

Доброго дня, вельмишановні пани та панове! Рада вітати вас, молоде покоління українських бізнесменів, на засіданні бізнес-клубу, яке оголошую відкритим. Прошу всіх відкрити робочі блокноти, щоб робити в них необхідні записи.

Спочатку дозвольте ознайомити вас із «Пам’яткою бізнесмена-початківця» (вивішую плакат або проектну пам’ятку на екран через кодоскоп).

Текст пам’ятки


 1. Насамперед досконало й різнобічно вивчіть справу.

 2. Виховуйте в собі найкращі людські якості.

 3. Особливу увагу зверніть на виховання вольових якостей характеру.

 4. Розширюйте власний світогляд.

 5. Учіться, по-перше, грамотно спілкуватися, по-друге, працювати енергійно, творчо.

 6. Завжди дотримуйтесь активної життєвої позиції.

Звичайно, навіть якщо якому-небудь бізнесменові не вдається виконати той чи інший пункт, він однаково зможе досягти успіху в бізнесі. Та жоден підприємець не здатен плідно працювати, не знаючи рідної мови. Без знання рідної мови неможливо підтримувати контакти, вести облік виконуваної роботи.

Тож давайте повсякчас поглиблювати й удосконалювати знання рідної мови. І сьогоднішнє засідання бізнес-клубу присвятимо лексикології та фразеології.

А мета нашого засідання - розвивати словниковий запас, виробляти уміння й навички пояснювати значення фразеологізмів і правильно використовувати їх у мовленні, розширювати знання з економіки, розвивати монологічне та діалогічне мовлення.

Суть ділової гри полягає у тому, щоб здобути якомога більше балів, які є умовними грошима, за відповіді на питання. Зароблені кошти будуть зберігатися у вас, а після закриття засідання ми визначимо найкращих підприємців.

На мою думку, бізнесмен повинен мати великий словниковий запас, а найголовніше-досконало знати економічну лексику. Допоможуть нам краще оволодіти мовою чотири бізнес-гри.

ІІ. Ділова гра

1.«Лексична п’ятихвилинка»

Вам пропонується проблема, а ви повинні запропонувати різноманітні ідеї щодо їх вирішення. Для цього ви ділитесь на групи(4-6 чоловік) та шукаєте разом відповідь. 1. Залишіть по три фразеологізмів, до складу яких входять назви тварин та рослин.

 2. Чи правильно записані словосполучення та сполучення слів? Якщо ні, то відредагуйте та аргументуйте вибір.

Попередити хворобу(Запобігти хворобі) Заключати договір(Укладати договір)

Лід зрушився(Крига скресла) Кидатися в очі(Впасти в око(очі,вічі))

Від нічого робити(Знічев’я) Приймати участь(Брати участь)

 1. Запишіть по три фразеологізми біблійного та професійно-виробничого походження та з’ясуйте їх значення.

 2. З’ясуйте групи поданих слів за способом використання(загальновживана та маркована лексика). В яких сферах життя можуть вживатися подані слова: трембіта, світлочутлива плівка, об’єктив, флояра, вагаш, киптар, гачі, крисаня, черепиця, габарити, дефіс, вернісаж, глина, глечик, скиднячки?

2. «Аукціон знань»

Учням пропонується у групах підготувати одне-два запитання для проведення усного опитування з даної теми. Запитання записуються на дошці, на рейтинговій основі визначаються найбільш вдалі.3. Учитель. Увага! Нам трапилася нагода використати щойно відновлені в пам’яті теоретичні знання на практиці. Від фірми «Логос» отримане термінове замовлення на опрацювання матеріалу.

З’ясуйте лексичне значення поданих фразеологічних зворотів та введіть їх у речення. Яке походження мають ці фразеологізми?І варіант

ІІ варіант

Прокрустове ложе

Демоклів меч

Гомеричний сміх

Сізіфова праця

Підвести під монастир

Пекти раків

4. Дивлячись на кількість коштів, можна сказати, що деякі готові випускати потрібний державі товар. Та кожному поважному бізнесменові необхідно вміти рекламувати свою продукцію. Рекламні оголошення слід складати чітко, влучно, використовуючи слово вивчених груп.

ІІІ. Підбиваючи підсумки уроку, сумую бали, оцінюю роботи найактивніших школярів, повідомляю про завершення ділової гри.

ІV. Домашнє завдання

Скласти інтерв’ю з однокласником-журналістом за такими питанням: Покровителем яких наук чи мистецтв ви бажаєте бути й чому? (Розповісти про обрану сферу діяльності.)

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал