Інтелектуальні складники християнського місіонерства у східній європі дніпро рвв дну 2017 УСторінка3/3
Дата конвертації05.02.2017
Розмір0.63 Mb.
1   2   3

Висновки
Таким чином, врахувавши фундаментальні світоглядні особливості середньовічної християнської інтелектуальної культури в цілому та її багато у чому специфічного давньоруського сегменту, своєрідні, а в окремих моментах – унікальні обставини становлення державності Давньої Русі, яка прагнула максимально увібрати досвід державотворення на теренах Східної Європи від часів Великого переселення народів і чотирьох каганатів V – X ст., існування протягом VIII – X ст. щільної хозарсько-норманської торговельної мережі в зазначеному регіоні тощо, є достатньо підстав для формулювання гіпотези стосовно свідомого застосування реальних обставин і символічних аспектів повалення за наказом князя вже охрещеного Володимира ідолів язичеських богів, а насамперед – Перуна, для обґрунтування південних кордонів країни в районі Дніпровських порогів. Герменевтичний аналіз, орієнтований на досягнення сучасної славістичної медієвістики, текстології та семіології, літописних описів згаданих подій дає можливість припустити, що давньоруські книжники для досягнення важливої загальнодержавної мети щодо утвердження країни, яка перебувала у процесі християнізації, в християнській ойкумені з її суворою ієрархією творчо і на найвищому як для тих часів професійному рівні використали усі можливі історичні, етимологічні, а найбільше – символічні аспекти персонального складу східнослов’янського язичеського пантеону, включно, безсумнівно, з одним із головних богів – громовержцем Перуном, за допомогою постаті якого можна було впевнено не тільки окреслити південні кордони Русі, але і визначити діапазон потенційних територіальних і владних претензій київських володарів із династії Рюриковичів на державну спадщину готів у північних Причорномор’ї, Приазов’ї і Кавказі: як відомо, германський компонент у становленні християнської цивілізації в цілому й Давньоруської держави зокрема не викликав жодного сумніву у представників середньовічної світської та духовної еліти.

У посібнику представлені здобутки класичної та сучасної історичної й філологічної (насамперед її так званого класичного сегменту – грецької й латинської мов, а також славістики, германістики й гебраїстики) науки, результати власних дослідних зусиль автора; у ряді принципових і дискусійних моментів наведено історичні й лінгвістичні докази й аргументи, що покликано сприяти пробудженню у студентів творчого ставлення до обговорюваних проблем. Крім того, в разі потреби, поряд із притаманними сучасній історичній науці світськими підходами до минулого, активно залучалися окремі богословські елементи: оскільки в посібнику йшлося про добу середньовіччя, коли панував релігійний світогляд, Біблія та інші авторитетні сакральні тексти виступали джерелом створення соціально-економічних, суспільно-політичних та інших концепцій, то звернення до багатого теологічного досвіду було цілком виправданим. Автор ще раз наголошує на тому, що більшість викладених у посібнику положень є гіпотетичними й дискусійними, які ще не набули статусу хрестоматійних, сприяючи плідній дискусії.


Список рекомендованої літератури
Аничков, Е. В. Язычество и Древняя Русь [Текст] / Е. В. Аничков. – М.: Академический Проект, 2009. – 538 с.

Боровский, Я. Е. Мифологический мир древних киевлян [Текст] / Я. Е. Боровский. – К.: Наукова думка, 1982. – 104 с.

Боровський, Я. Є. Світогляд давніх киян [Текст] / Я. Є. Боровський. – К.: Наукова думка, 1992. – 174 с.

Брайчевский, М. Ю. Утверждение христианства на Руси [Текст] / М. Ю. Брайчевский. – К.: Наукова думка, 1990. – 296 с.

Васильев, М. А. Язычество у восточных славян накануне крещения Руси: Религиозно-мифологическое взаимодействие с иранский миром. Языческая реформа князя Владимира [Текст] / М. А. Васильев. – М.: Индрик, 1999. – 328 с.

Велецкая, Н. Н. Языческая символика славянских архаических ритуалов [Текст] / Н. Н. Велецкая. – М.: Наука, 1978. – 239 с.

Верещагин, Е. М. Христианская книжность Древней Руси [Текст] / Е. М. Верещагин. – М.: Наука, 1996. – 208 с.

Веселовский, А. Н. Народные представления славян [Текст] / А. Н. Веселовский. – М.: Языки славянской культуры, 2006. – 684 с.

Виноградов, Г. М. Давньоруська державність як метанаратив [Текст] / Г. М. Виноградов // Ейдос: Альманах теорії та історії історичної науки: [зб. наук. пр.] / ред. кол.: І. І. Колесник (відп. ред.) та ін.– 2008. – Вип. 3. – Ч. 1. – С. 106 – 119.

Виноградов, Г. М. Дніпровські пороги як символічний південний кордон Русі часів Володимирового хрещення [Текст] / Г. М. Виноградов // Придніпров’я: історико-краєзнавчі дослідження: зб. наук. пр. / редкол.: С. І. Світленко (голов. ред.) та ін. – Д.: Ліра, 2015. – Вип. 13. – 134 – 146.

Виноградов, Г. М. Латентний іудейський вплив на формування давньоруської державності: парадокси моно-політеїстичного діалогу (Хорс і Семаргл) [Текст] / Г. М. Виноградов // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті: [зб. наук. пр.] / ред. кол.: С. І. Світленко (відп. ред.) та ін.– Д.: РВВ ДНУ, 2010. – Вип. 12. – С. 5 – 17.

Виноградов, Г. М. Лінгвістичні складові моделювання давньоруськими книжниками витоків державності Русі / [Текст] Г. М. Виноградов // Вісник Дніпропетр. ун-ту. Серія «Історія та археологія». – 2013. – Т. 21. – № 1/1. – С. 194 – 202.

Виноградов, Г.М. Податкові й релігійні складники зіткнення двох моделей феодального розвитку Русі (70-ті рр. Х ст.) [Текст] Г.М. Виноградов // Х міжнародна наукова конференція «Історія торгівлі, податків та мита», 27-28 жовтня 2016 р., м. Дніпро: Тези доповідей. – К.: Ін-т історії України НАН України; Ун-т митної справи та фінансів, 2016. – С. 14 – 18.

Виноградов, Г. М. Податковий саботаж Ярослава Мудрого 1014-1015 рр. : гіпотеза щодо причин антидержавного інциденту [Текст] Г.М. Виноградов // Історія торгівлі, подарків та мита: [зб. наук. пр.] / ред. кол.: В.В.Ченцов (гол. ред.) [та ін.]. – Д.: Академія митної служби та фінансів України, 2015. – № 2 (12). – С. 5 – 16.

Виноградов, Г. М. Посібник до вивчення курсу «Інтелектуальна історія України Давньої доби та Середньовіччя» [Текст] / Г. М. Виноградов. – Д.: РВВ ДНУ, 2014. – 24 с.

Виноградов, Г. М. Посібник до вивчення курсу «Давня та нова історія України» (Доба Давньої Русі) [Текст] / Г. М. Виноградов. – Д.: РВВ ДНУ, 2015. – 48 с.

Виноградов, Г. М. Посібник до вивчення курсу «Давня та нова історія України» (Інтелектуальна модель давньоруського феодалізму) [Текст] / Г. М. Виноградов. – Д.: РВВ ДНУ, 2016. – 36 с.

Виноградов, Г. М. Приховані елементи германської міфології в обґрунтуванні південноруських претензій династії Рюриковичів (рубіж ІХ – Х ст.) [Текст] / Г. М. Виноградов // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті: [зб. наук. пр.] / ред. кол.: С. І. Світленко (відп. ред.) та ін.– Д.: РВВ ДНУ, 2015. – Вип. ХІІІ. – С. 120 – 134.

Виноградов, Г. М. Работоргівля як складова конкуренції християнського та ісламського місіонерства (східноєвропейський вимір VIII – X ст.) [Текст] / Г. М. Виноградов // VIII міжнародна наукова конференція «Історія торгівлі, податків та мита», Дніпропетровськ, Академія митної служби України, 30 – 31 жовт. 2014 р.: Тези доповідей. – Д.: Академія митної служби України; Ін-т історії України НАН України, 2014. – С. 8 – 15.

Виноградов, Г. М. Середньовічна християнська цивілізація як богословсько-лінгвістична модель [Текст] / Г. М. Виноградов // Філософія. Культура. Життя: [міжвуз. зб. наук. пр.] / ред. кол.: В. П. Капітон (гол. ред.) та ін. – Д.: ДДФА, 2014. – Вип. 40. – С. 6 – 16.

Виноградов, Г. М. Теологічні й лінгвістичні сегменти нових дослідницьких обріїв сучасної медієвістики [Текст] Г.М. Виноградов // Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики. Матеріали всеукраїнської наукової конференції (присвяченої 20-річчю прийняття Конституції України). 29-30 червня 2016 р., м. Дніпро / наук. ред.. О. Ю. Висоцький. – Дніпро: Роял Принт, 2016. – С. 198 – 200.

Виноградов, Г. М. Торговельний сегмент місіонерської діяльності християнства й ісламу у Східній Європі VII – X ст. [Текст] / Г. М. Виноградов // Дев’ята міжнародна наукова конференція «Історія торгівлі, податків та мита», Дніпропетровськ, Академія митної служби України, 29 – 30 жовтня 2015 р.: Тези доповідей. – Д. : Академія митної справи та фінансів України; Академія соціальних наук України; Ін-т історії України НАН України, 2015. – С. 14 – 16.

Власто, А. П. Запровадження християнства у слов’ян: Вступ до середньовічної історії слов’янства [Текст] / А. П. Власто. – К.: Юніверс, 2004. – 492 с.

Гаврилов, Д. А. Боги славян. Язычество. Традиция [Текст] / Д. А. Гаврилов. – М.: Рефл-бук, 2002. – 463 с.

Гальковский, Н. М. Борьба христианства с остатками язычества в древней Руси [Текст] / Н. М. Гальковский. – М.: Индрик, 2000. – Т. 1-2. – 674 с.

Гальковский, Н. М. Борьба христианства с остатками язычества в древней Руси [Текст] / Н. М. Гальковский. – М.: Академический Проект; Фонд «Мир», 2013. – 575 с.

Гейштор, А. Мифология славян [Текст] / А. Гейштор. – М.: Весь Мир, 2014. – 384 с.

Гнатюк, В. М. Останки передхристиянського релігійного світогляду наших предків [Текст] / В. М. Гнатюк // Українці: народні вірування, повір’я, демонологія. – К.: Либідь, 1991. – С. 383 – 406.

Гордиенко-Митрофанова, И. В. Язычество восточных славян (VIII – X вв. н. э.) [Текст] / И. В. Гордиенко-Митрофанова. – К.: Милленниум, 2003. – 224 с.

Дворник, Ф. Славяне в европейской истории и цивилизации [Текст] / Ф. Дворник. – М.: Языки славянской культуры, 2001. – 800 с.

Зубов, М. І. Лінгвотекстологія середньовічних слов’янських повчань проти язичництва [Текст] / М. І. Зубов. – Одеса: Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2004. – 336 с.

Зубов, М. І. Літописний образ Перуна в світлі біблійних паралелей [Текст] / М. І. Зубов // Київська старовина. – 2003. – № 6. – С. 51-56.

Иванов, В. В. Исследования в области славянских древностей: (Лексические и фразеологические вопросы реконструкции текстов) [Текст] /  В. В. Иванов, В. Н. Топоров. – М.: Наука, 1974. – 342 с.

Иванов, В.В. Славянские языковые моделирующие семиотические системы: (Древний период) [Текст] / В. В. Иванов, В. Н. Топоров. – М.: Наука, 1965. – 246 с.

Иванов, С. А. Византийское миссионерство: Можно ли сделать из «варвара» христианина ? [Текст] / С. А. Иванов. – М.: Языки славянской культуры, 2003. – 376 с.

Иванов, С.А. Византийская религиозная миссия VIII – XI вв. с точки зрения византийцев [Текст] / С. А. Иванов // Христианство в странах Восточной, Юго-Восточной и Центральной Европы на пороге второго тысячелетия. – М.: Языки славянской культуры, 2002. – С. 9 – 34.

Иванова, О. В. Распространение христианства у славян в Византии (VII – X вв.) [Текст] / О. В. Иванова // Принятие христианства народами Центральной и Юго-Восточной Европы и крещение Руси. – М.: Наука, 1988. – С. 9 – 29.

Іларіон, митрополит. Дохристиянські вірування українського народу: Іст.-реліг. моногр. [Текст] / Іларіон. – К.: АТ «Обереги», 1991. – 424 с.

Карпов, А. Ю. Владимир Святой. – 2-е изд., исправл. и доп. [Текст] / А. Ю. Карпов. – М.: Молодая гвардия, 2004. – 454 [10] с.

Клейн, Л. С. Воскрешение Перуна. К реконструкции восточнославянского язичества [Текст] / Л. С. Клейн. – СПб.: Евразия, 2004. – 428 с.

Костомаров, Н. И. Славянская мифология [Текст] / Н. И. Костомаров // Костомаров, М. І. Слов’янська міфологія: Вибрані праці з фольклористики й літературознавства. – К.: Либідь, 1994. – С. 201 – 256.

Кузнецова, А. М. Миссия латинской церкви: Опыт христианского Запада и Центральная и Юго-Восточная Европа на рубеже второго тысячеления [Текст] / А. М. Кузнецова // Христианство в странах Восточной, Юго-Восточной и Центральной Европы на пороге второго тысячелетия. – М.: Языки славянской культуры, 2002. – С. 35 – 59.

Кузьмин, А. Г. Падение Перуна: Становление християнства на Руси [Текст] / А. Г. Кузьмин. – М.: Молодая гвардия, 1988. – 238, [2] с.

Литаврин, Г. Г. Представления «варваров» о Византии и византийцах в VI – X вв. [Текст] / Г. Г. Литаврин // Средние века. – М: Наука, 1986. – Вып. 46. – С. 100 – 108.

Ловмянский, Г. Религия славян и ее упадок (VI – XII вв.) [Текст] / Г. Ловмянский. – СПб.: Академич. проект, 2003. – 508 с.

Мансикка, В. Й. Религия восточных славян [Текст] / В. Й. Мансикка. – М.: ИМЛИ им. А. М. Горького РАН, 2005. – 368 с.

Мишин, Д. Е. Сакалиба (славяне) в исламском мире в средневековье [Текст] / Д. Е. Мишин. – М.: Ин-т востоковедения РАН; Изд-во «Крафт+», 2002. – 368 с.

Моця, О. П. Київська Русь: Від язичництва до християнства: навч. посіб [Текст] / О. П. Моця, В. М. Ричка. – К.: Глобус, 1996. – 222 с.

Назаренко, А. В. О язычестве славян [Текст] // Назаренко, А. В. Древняя Русь и славяне (историко-филологические исследования). – М.: Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2009. – С. 298 – 314.

Отто, Р. Священное [Текст] / Р. Отто. – СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 2008. – 265 с.

Петрухин, В. Я. «Боги и бесы» русского Средневековья: род, рожаницы и проблемы древнерусского двоеверия [Текст] / В. Я. Петрухин // Славянский и балканський фольклор. – М.: Индрик, 2000. – С. 314 – 343.

Петрухин, В. Я. Выбор веры. «Язычество» и християнство в эпоху крещения Руси [Текст] // Петрухин, В. Я. Русь в ІХ – Х веках. От призвания варягов до выбора веры. – М.: ФОРУМ; Неолит, 2013. – С. 355 – 401.

Петрухин, В. Я. Древнерусский пантеон: итоги и перспективы междисциплинарных исследований [Текст] / В. Я. Петрухин // Петрухин, В. Я. «Русь и вси языци»: Аспекты исторических взаимосвязей: Историко-археологические очерки. – М.: Языки славянских культур, 2011. – С. 182 – 199.

Петрухин, В. Я. Древнерусское двоеверие: понятие и феномен [Текст] / В. Я. Петрухин // Славяноведение. – 1996. – № 1. – С. 44 – 47.

Петрухин, В. Я. Древняя Русь: Народ. Князья. Религия [Текст] / В. Я. Петрухин // Из истории русской культуры. – М.: Языки русской культуры, 2000. – Т. 1: Древняя Русь. – С. 235 – 412 (Глава 5. Язычество и христианство в Древней Руси).

Петрухин, В. Я. Проводы Перуна: древнерусский «фольклор» и византийская традиция [Текст] / В. Я. Петрухин // Петрухин, В. Я. «Русь и вси языци»: Аспекты исторических взаимосвязей: Историко-археологические очерки. – М.: Языки славянских культур, 2011. – С. 209 – 215.

Петрухин, В. Я. Христианство на Руси во второй половине Х – первой половине ХІ в. [Текст] / В. Я. Петрухин // Христианство в странах Восточной, Юго-Восточной и Центральной Европы на пороге второго тысячелетия. – М.: Языки славянской культуры, 2002. – С. 60 – 132.

Повесть временных лет // Шахматов, А. А. История русского летописания [Текст] / А. А. Шахматов. – СПб.: Наука, 2003. – Т. І: Повесть временных лет и древнейшие русские летописные своды. Кн.2: Раннее русское летописание ХІ – ХІІ вв. – С. 579 – 936.

Рапов, О. М. Русская церковь в ІХ – первой трети ХІІ в.: Принятие христианства [Текст] / О. М. Рапов. – М.: Высшая школа, 1988. – 416 с.

Ричка, В. М. «…И просвѣти ю крещеньем святым» (Християнізація Київської Русі) [Текст] / В. М. Ричка. – К.: Інститут історії України НАН України, 2013. – 222 с.

Ричка, В. М. Святий рівноапостольний князь Володимир Святий в історичній пам’яті [Текст] / В. М. Ричка. – К.: Видавничий дім «Скіф», 2012. – 208 с.

Рыбаков, Б. А. Язычество Древней Руси [Текст] / Б. А. Рыбаков. – М.: Наука, 1988. – 783 с.

Рыбаков, Б. А. Язычество древних славян [Текст] / Б. А. Рыбаков. – М.: Наука, 1981. – 607 с.

Седакова, О. А. Поэтика обряда: Погребальная обрядность восточных и южных славян [Текст] / О. А. Седакова. – М.: Языки славянской культуры, 2004. – 648 с.

Седов, В. В. Славяне: Историко-археологическое иследование [Текст] / В. В. Седов. – М.: Языки славянской культуры, 2002. – 622 с.

Толстой, Н. И. Очерки славянского язычества [Текст] / Н. И. Толстой. – М.: Индрик, 2003. – 625 с.

Толстой, Н. И. Язычество древних славян [Текст] / Н. И. Толстой // Очерки истории культуры славян. – М. : Наука, 1996. – С. 145 – 160.

Толстой, Н. И. Очерки славянского язычества [Текст] / Н. И. Толстой. – М.: Языки славянской культуры, 2003. – 642 с.

Топоров, В. Н. Предистория литературы у славян: Опыт реконструкции (Введение к курсу истории славянских литератур). – М.: Рос. Гос. гуманитарный ун-т, 1998. – 320 с

Топоров, В. Н. Святость и святые в русской духовной культуре [Текст] / В. Н. Топоров. – М.: Языки русской культуры, 1995. – Т. 1: Первый век христианства на Руси. – 875 с.

Успенский, Б. А. Филологические разыскания в области славянских древностей (реликты язичества в восточнославянском культе Николая Мирликийского) [Текст] / Б. А. Успенский. – М.: Изд-во МГУ, 1982. – 248 с.

Фаминцын, А. С. Божества древних славян [Текст] / А. С. Фаминцын. – М.: Академический Проект; Гаудеамус, 2012. – 315 с.

Хамайко, Н. Древнерусское «двоеверие»: происхождение, содержание и адекватность термина [Текст] / Н. Хамайко // Ruthecica. – 2007. – Т. VI. – C. 86 – 114.

Чмыхов, Н. А. Истоки язычества Руси [Текст] / Н. А. Чмыхов. – К.: Лыбидь, 1990. – 383 с.

Шевченко, І. Релігійні місії очима Візантії [Текст] / І. Шевченко // Записки Наукового Товариства імені Т. Шевченка. – 1991. – Т. ССХХІІ: Праці історико-філологічної секції. – С. 1 – 27.

Шевченко, І. Релігійні місії очима Візантії: імперський зразок і його місцеві варіанти [Текст] / І. Шевченко // Шевченко, І. Україна між Сходом і Заходом: Нариси з історії культури до початку XVIII століття. – Л.: Ін-т Історії Церкви Львів. Богословської Акад., 2001. – С. 29 – 49.

Шеппинг, Д. О. Мифы славянского язычества [Текст] / Д. О. Шеппинг. – М.: Академич. Проект; Гаудеамус, 2014. – 216 с.

Зміст
Вступ …………………………………………………………………… 3


  1. Теоретичне підґрунтя організації місіонерства на теренах

Східної Європи православною й католицькою церквами……… 5

  1. Теорія і практика моделювання християнськими місіонерами

язичеських «квазібогів» з метою їх ефективного руйнування…... 12

  1. Приховані елементи германської язичницької міфології

в обґрунтуванні державних претензій династії Рюриковичів….. 16

Висновки………………………………………………………………... 30Список рекомендованої літератури…………………………………... 31

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал