Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрівPdf просмотр
Сторінка8/8
Дата конвертації11.01.2017
Розмір1.05 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
ВИСНОВКИ

В умовах глобалізації проблема якості є актуальною для всіх країн, галузей, установ і організацій, є багатогранною і має політичний, соціальний, економічний, науково-технічний і організаційний аспекти. Акумулюючи еле- менти організаційного і технологічного керівництва, комплексне управління якістю дало змогу багатьом організаціям досягти значних результатів у поліпшенні якості продукції та зниженні витрат на її виготовлення.
Вивчення класичних і нових підходів до менеджменту якості свідчить про те, що їх різноманіття є з однієї сторони показником виключної складності проблем якості, а з іншої сторони результатом безперервного пошуку найкращих рішень.
Значний вклад в розвиток науки управління якістю вніс Едвард Демінг, зокрема його праця “Якість, продуктивність, конкурентоспроможність”, де викладено принципи, якими повинно керуватись підприємство в процесі здійснення своєї діяльності. Демінг сприяв тому, що в забезпеченні якості стали застосовувати методологію, відому як “Плануй – Дій – Перевіряй – Виконуй”
(ПДПВ, або відому як “цикл Демінга”), яка являє собою спрощений алгоритм дій керівника стосовно управління процесами і досягнення мети.
“Шість Сігм” – методологія, що використовується у корпоративному мене- джменті для вдосконалення виробництва та усунення дефектів. “Шість сігм” розподіляється на дві головні методології: DMAIC (вдосконалення існуючого бізнес-процесу) та DMADV (створення нових проектів продукції або процесу з передбачуваною та бездефектною якістю). Одним з ключових чинників успіху системи є її висока організованість і масштабний рівень залучення персоналу компанії. Вся діяльність проводиться в рамках проектів, кожен з яких оцінюється з точки зору підвищення акціонерної вартості і має встановлені цілі, терміни, бюджет, відповідальних і т.п.
Стандарти ISO 9000:2000 призначені для розробки, документування і реалізації процедур, які гарантують стабільність виконаних операцій і показ- ників процесів виробництва та наданих послуг з метою їх постійного удоско- налення і підтримки на основі фундаментальних принципів всезагальної якості.
ISO 9000 надає набір гарних базових прийомів, що дозволяють почати впровадження системи якості; це прекрасна стартова позиція для інституцій, які не мають власних формалізованих програм гарантії якості. Фактично ці стан- дарти дають докладні рекомендації з контролю процесів і продуктів.
Разом з тим очевидно, що в новому столітті продовжиться пошук масштабних і загальновизнаних концепцій типу стандартів ISO 9000, QS 9000 тощо, міжнародних і національних моделей ділової досконалості, реалізація яких дає найбільшу гарантію якості споживачам і одночасно зменшує
ізольованість організацій у спробах знайти власні оптимальні рішення. Можна передбачити, що наступний розвиток практики буде пов’язаний із переходом від менеджменту якості до якості загального менеджменту організації. Якість все більшою мірою буде визначати стратегію організації як в приватному секторі, так і державному.

75
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.
Адміністративні послуги місцевих органів державної виконавчої влади:
Монографія / А.О. Чемерис, М.Д. Лесечко, А.В. Ліпенцев, А.О. Каляев, В.М. Ципук,
О.Л. Пастух, О.В. Поляк; За заг. ред. А.О. Чемериса. – Л.: ЛРІДУ НАДУ, 2004. – 152 с.
2.
Атаманчук Г.В. Государственное управление (организационно-функцио- нальные вопросы): Учебн. пособ. / Г.В. Атаманчук. – М.: ОАО “НПО Экономика”,
2000. – 302 с.
3.
Бабаєв В. Місцеве самоврядування у сучасному мегаполісі: тенденції, проб- леми, перспективи / В. Бабаєв // Управління сучасним містом. – 2003. – № 7-9 (11). –
С. 164 – 168.
4.
Векслер Е. М. Менеджмент якості. Навчальний посібник / Е.М. Векслер, В.М.
Рифа, Л.Ф. Василевич / під заг. Ред.. Е. М. Векслера. – К.: “ВД “Професіонал”, 2008. –
320 с.
5.
Впровадження в м. Комсомольськ програми “Розробка ефективних систем менеджменту якості в органах місцевого самоврядування на основі міжнародного стандарту ISO 9001-2000”. Режим доступу: http://www.led.org.ua/ukr/resources/ library/examples/program_komsomolsk/.
6.
Голдсмиг Дж. А. Качество – единое целое / Дж.А. Голдсмиг // Стандарты и качество. – 1990. – №10. – С. 3.
7.
Гринчук Н.М. Вдосконалення управління великим містом на шляху со- ціалізації / Н.М. Гринчук // Управління сучасним містом. – 2004. – № 7-8. – С. 186 – 190.
8.
Гудзь М. Как добиться того, чтобы человек перестал быть футбольным мячиком в коридорах власти / М.Гудзь // www.hro.org/editions/perekrestok/ nr1/03.php.
9.
Гудзь П. Инновационная практика внедрения системи управления качеством
ISO 9001:2000 на муниципальные услуги / М.Гудзь // http://www.siora.ru/ru/ taxonomy/term/650 10.
Державне управління та державна служба: Словник-довідник / Уклад.
О.Ю. Оболенський. – К.: КНЕУ, 2005. – 480 с.
11.
ДСТУ ISO 9000-2001. Системи управління якістю. Основні положення та словник. – К.: Держкомстат України, 2001.
12.
ДСТУ ISO 9001-2001. Системи управління якістю. Вимоги. – К.:
Держстандарт України, 2001. – 23 с.
13.
ДСТУ-ПIWA 4:2006: Системи керування якістю. Настанови щодо застосування ISO 9001:2000 в суб’єктах місцевого самоврядування. – К.:
Держстандарт України, 2006. – 58 с.
14.
Жуковська А. Ю. Шляхи підвищення якості адміністративних послуг органів виконавчої влади / А.Ю Жуковська // Економічний простір. – 2008. – №19. –
С. 82-93.
15.
Заболотний В. Головдержслужба: на шляху до ISO / В. Заболотний // Світ якості України. – 2004. – № 4. – С 13-17.
16.
Закон України “Про державну службу” // Відомості Верховної Ради
України (ВВР), 1993. – №52. – Ст. 490.
17.
Закон України “Про місцеві державні адміністрації” Відомості Верховної
Ради Укріїни (ВВР), 1999. – № 20 – 21 . – Ст. 190.
18.
Захожай В.Б. Статистичне забезпечення управління якістю: Навчальний посібник / В.Б. Захожай, А.Ю. Чорний. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 340 с.

76 19.
Исикава К. Японские методы управления качеством / Исикава Каору; сокр. пер. с англ. – М.: Зкономика, 1988. – 215 с.
20.
Калита Т.П. Побудова систем управління якістю відповідно до стандарту
ДСТУ ISO 9001-2001 в органах виконавчої влади / Т.П.Калита. – К.: НАДУ, 2007. – 35 с.
21.
Калита Т.П. Система управління якістю в органах державної влади /
Т.П.Калита // Світ якості України. – 2004. – № 4. – С. 11-12.
22.
Конституція України: офіц. текст: [прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради
України 28 червня 1996 р. ]. – К.: Мін-во юстиції України, 2011. – 124 с.
23.
Кравченко В.В. Основи муніципального менеджменту. Навчальний посібник / В.В. Кравченко, М.В. Пітцик, І.М. Салій / За ред. В.В. Кравченка. – К.:
Атіка-Н, 2003. – 304 с.
24.
Лахижа М. Іноземний досвід впровадження СУЯ в роботу органів влади /
М. Лахижа // Вісн. державної служби України. – 2006. – № 3. – С. 40-46.
25.
Маматова Т. Система забезпечення якості суспільних послуг / Т. Маматова //
Актуальні пробл. держ. упр.: 3б. наук. пр. – Д.: Дніпропетр. регіон, ін-т держ. упр.
НАДУ, 2004. – Вип. 4 (18). – С 103-113.
26.
Мельник А.Ф., Монастирський Г.Л., Дудкіна О.П. Муніципальний менеджмент: Навч. посіб. / За ред. А.Ф. Мельник. – К.: Знання, 2006. – 420 с.
27.
Момот В.Е., Смирнов В.В. Принципи міжнародного стандарту якості ISO
9001:2000 у діяльності органів місцевого самоврядування // Економіка та держава. –
2006. – № 11. – С. 62-65.
28.
Момот О.І. Менеджмент якості та елементи системи якості: Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 368 с.
29.
Наказ Міністерства економіки України “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів надання адміністративних послуг” від
12.07.2007 № 219.
30.
Настанова щодо застосування ДСТУ ISO 9001:2001 “Системи управління якістю.
Вимоги” в органах виконавчої влади, затверджена
Наказом
Держспоживстандарту України від 30 червня 2009 року № 235.
31.
Никитин В.А. Управление качеством на базе стандартов ИСО 9000:2000. –
СПб.: Питер, 2002. – 272 с.
32.
Полтавець В.Д. Діяльність органів місцевого самоврядування щодо забезпечення якості надання громадських послуг – автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. наук з держ. управл. за спеціальністю 25.00.04 – місцеве самоврядування. –
Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ,
2008. – 20 с.
33.
Полтавець В.Д. Розробка ефективних систем менеджменту якості в органах місцевого самоврядування на основі міжнародного стандарту ISO 9001:2000 //
Аспекти самоврядування. – 2003. – № 2. – С. 32-34.
34.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Програми запровадження системи управління якістю в органах виконавчої влади” № 614 від
11.05.2006 / Режим доступу: http://www.uapravo.net/data/base09/ukr09261.htm.
35.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про
Реєстр державних та адміністративних послуг” від 27 травня 2009 р. № 532.
36.
Постанова Кабінету Міністрів України “Деякі питання надання державних платних (адміністративних) послуг, видачі документів дозвільного характеру” від 1 липня 2009 р. № 724.

77 37.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про заходи щодо упорядкування державних, у тому числі адміністративних послуг” від 17 липня 2009 р. N 737.
38.
Прокоп П., Гудзь М., Бастрига І. Досвід впровадження міжнародної системи управління якістю ISO 9001:2000 на муніципальні послуги у Бердянську / П.
Прокоп, М. Ґудзь, І. Бастрига // Вісник НАДУ. – 2004. – № 1. – с. 282-289.
39.
Розпорядження Кабінету Міністрів України “Про схвалення Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади” від
15 лютого 2006 р. № 90-р.
40.
Розпорядження Кабінету Міністрів України “Про схвалення Концепції проекту Закону України “Про адміністративні послуги” від 17 червня 2009 р. №682-р.
41.
Розробка підходів і механізмів забезпечення якості муніципальної управлінської діяльності : наук, розробка / авт. кол.: Ю.П. Шаров, І.А. Чикаренко,
Т.В. Маматова та ін. – К.: НАДУ, 2008. – 60 с.
42.
Системи управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2000) // Стандарт –
Держстандарт України. – К., 2001. – С. 3 – 5.
43.
Тагаиси К. Вечный дух предпринимательства. – К.: Укрзакордонсервис,
1992. – 74 с.
44.
Указ Президента України “Про заходи із забезпечення додержання прав фізичних та юридичних осіб щодо одержання адміністративних (державних) послуг” від 3 липня 2009 р. № 508/2009.
45.
Управление качеством и реинжинеринг организаций / 3. С. Абутидзе,
Л. Н. Александровская, В.Н. Бас и др.: Учеб. пособие. – М.: Логос, 2003. – 328 с.
46.
Управление качеством: практические рекомендации для ТОП-менеджмента //
Персонал. – 2007. – № 12. – С. 73-74.
47.
Управление качеством: Учеб. для вузов / С.Д. Ильенкова, B.C. Мхитарян и др.; Под ред. С .Д. Ильенковой. – М.: ЮНИТИ, 2001. – 199 с.
48.
Через якість – до міста європейського зразка. Бориспіль / Асоціація міст
України та громад / Режим доступу: http://www.auc.org.ua/.
49.
Шаповал М.І. Менеджмент якості: Підруч. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2003. –
475 с.
50.
Шаповал М. І. Менеджмент якості: Підручник. – 3-тє вид., випр. і доп. – К.:
Т-во “Знання”, КОО, 2007.– 471 с.
51.
Шаров Ю. Стратегічне планування в муніципальному менеджменті: кон- цептуальні аспекти: Монографія. – К.: Вид-во УАДУ, 2001. – 302 с.
52.
Штефан О.І. Досвід впровадження систем управління якістю в Польщі // http:// www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/n 1 2008/doc/3/07.pdf.
53.
Эванс, Дж. Р. Управление качеством: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности “Менеджмент организации” / Джеймс Р. Эванс; пер. с англ. под ред. Э.М.Короткова; предисловие Э.М. Короткова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2007. – 671 с.
54.
Bergan Hal. Extending the reach of quality improvement paradigm // Quality
Progress – 1990. – №5. – Р.51-52. http://www.iso.org.
55.
http://www.zitomir-region.gov.ua

БІБЛІОГРАФІЯ ЩОДО СТАНДАРТІВ ISO, ПОВ’ЯЗАНИХ З ЯКІСТЮ
1.
ISO 9004 1)
Managing for the sustained success of an organization – A quality management approach (Керування задля сталого успіху організації. Підхід на основі управління якістю).

78 2.
ISO 10001:2007 Quality management – Customer satisfaction – Guidelines for codes of conduct for organizations (Управління якістю. Задоволеність замовників.
Настанови щодо кодексів поведінки для організацій).
3.
ISO 10002:2004 Quality management – Customer satisfaction – Guidelines for complaints handling in organizations (Управління якістю. Задоволеність замовників.
Настанови щодо розглядання скарг в організаціях).
4.
ISO 10003:2007 Quality management – Customer satisfaction – Guidelines for dispute resolution external to organizations (Управління якістю. Задоволеність замовників. Настанови щодо розв’язання спорів поза межами організацій).
5.
ISO 10005:2005 Quality management systems – Guidelines for quality plans
(Системи управління якістю. Настанови щодо програм якості).
6.
ISO 10006:2003 Quality management systems – Guidelines for quality management in projects (Системи управління якістю. Настанови щодо управління якістю в проектах).
7.
ISO 10007:2003 Quality management systems – Guidelines for configuration management (Системи управління якістю. Настанови щодо керування конфігурацією).
8.
ISO 10012:2003 Measurement management systems – Requirements for measurement processes and measuring equipment (Системи керування вимірюванням.
Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального обладнання).
9.
ISO/TR 10013:2001 Guidelines for quality management system documentation
(Настанови з розробляння документації системи управління якістю).
10.
ISO 10014:2006 Quality management – Guidelines for realizing financial and economic benefits (Управління якістю. Настанови щодо отримання фінансових та економічних вигод).
11.
ISO 10015:1999 Quality management – Guidelines for training (Управління якістю. Настанови щодо навчання персоналу).
12.
ISO|TR 10017^2003 Guidance on statistical techniques for ISO 9001:2000
(Yfcnfyjdb ojlj pfcnjcedfyyz cnfnbcnbxyb[ vtnjlіd puіlyj p ISO 9001:2000)/
13.
ISO 10019:2005 Guidelines for the selection of quality management system consultants and use of their services (Настанови щодо вибору консультантів з питань систем управління якістю та використання їхніх послуг).
14.
ISO 14001:2004 Environmental management systems – Requirements with guidance for use (Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосовування).
15.
ISO 19011:2002 Guidelines for quality and/or environmental management systems auditing (Настанови щодо здійснення аудитів систем управління якістю i/або екологічного управління).
16.
IEC 60300-1:2003 Dependability management – Part 1: Dependability management systems (Управління надійністю. Частина 1. Системи управління надійністю).
17.
IEC 61160^2006 Design review (Fyfkіpedfyyz ghjtrne)/
18.
ISO/IEC 90003:2004 Software engineering – Guidelines for the application of
ISO 9001:2000 to computer software (Програмна інженерія. Настанови щодо застосування ISO 9001:2000 до програмного забезпечення).
19.
Quality management principles
2)
, ISO, 2001 (Принципи управління якістю).
20.
ISO 9000 Selection and use
2)
, ISO, 2008 (ISO 9000 - Вибір та застосування).
21.
ISO 9001 for Small Businesses – What to do; Advice from ISO/TC 176 3)
, ISO,
2002 (ISO 9001 для малих підприємств. Що робити. Порада від ISO/TC 176).
22.
ISO Management Systems
4)
(Системи управління за ISO).

79
ПЕРЕЛІК НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ УКРАЇНИ,
ЗГАРМОНІЗОВАНИХ З МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ
УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

1.
ДСТУ ISO 9000:2007 Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів (ISO 9000:2005, IDT).
2.
ДСТУ ISO 10001 1)
(проект) Управління якістю. Задоволеність замовників.
Настанови щодо кодексів поведінки для організацій (ISO 10001:2007, IDT).
3.
ДСТУ ISO 10002:2007 Управління якістю. Задоволеність замовників.
Настанови щодо розглядання скарг в організаціях (ISO 10002:2004, IDT).
4.
ДСТУ ISO 10003 1)
(проект) Управління якістю. Задоволеність замовників.
Настанови щодо розв’язання спорів поза межами організацій (ISO 10003:2007, IDT).
5.
ДСТУ ISO 10005:2007 Системи управління якістю. Настановищодо програм якості (ISO 10005:2005, IDT).
6.
ДСТУ ISO 10006:2005 Системи управління якістю. Настанови щодо управління якістю в проектах (ISO 10006:2003, IDT).
7.
ДСТУ ISO 10007:2005 Системи управління якістю. Настанови щодо керування конфігурацією (ISO 10007:2003, IDT).
8.
ДСТУ ISO 10012:2005 Системи керування вимірюванням. Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального обладнання (ISO 10012:2003, IDT).
9.
ДСТУ ISO/TR 10013:2003 Настанови з розробляння документації системи управління якістю (ISO/TR 10013:2001, IDT).
10.
ДСТУ ISO 10014:2008 Управління якістю. Настанови щодо отримання фінансових та економічних вигод (ISO 10014:2006, IDT).
11.
ДСТУ ISO 10015:2008 Управління якістю. Настанови щодо навчання персоналу (ISO 10015:1999, IDT).
12.
ДСТУ ISO/TR 10017:2005 Настанови щодо застосування статистичних методів згідно з ISO 9001:2000 (ISO/TR 10017:2003, IDT).
13.
ДСТУ-Н ISO 10019:2007 Системи управління якістю. Настанови щодо вибору консультантів та використання їхніх послуг (ISO 10019:2005, IDT).
14.
ДСТУ ISO 14001:2006 Системи екологічного керування. Вимоги та настанови щодо застосовування (ISO 14001:2004, IDT).
15.
ДСТУ ISO 19011:2003 Настанови щодо здійснення аудитів систем управління якістю і (або) екологічного управління (ISO 19011:2002, IDT).

80
Навчальне

видання
Сороко Володимир МиколайовичФУНКЦІОНУВАННЯ І РОЗВИТОК СИСТЕМИ
УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

Навчально-методичні матеріалиУкладач
Гаврилюк Віктор Миколайович


_________________________________________________________________
Відповідальний за випуск В. А. Дон
Технічний редактор О. Г. Сальнікова

Підп. до друку 18.09.2013.
Формат 60 х 84/16. Обл.-вид. арк. 5,02. Ум.-друк. арк. 4,65.
Видавець Національна академія державного управління при Президентові України
03057, Київ-57, вул. Ежена Потьє, 20, тел. 456-67-93.
E-mail: vydav@academy.kiev.ua
Свідоцтво серії ДК № 1561 від 06.11.2003.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал