Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрівPdf просмотр
Сторінка7/7
Дата конвертації25.12.2016
Розмір1.14 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
Мова (language) суспільно зумовлена система словесних знаків, яка слугує засобом спілкування в певному суспільстві.
Мораль (moral) (з лат. moris – норов, звичай, характер) – теоретична сукупність поглядів на мораль та моральність, моральнісні відношення, якості, діяльність людини; це моральні принципи, норми і правила поведінки. М. визначає цінності людини, регулює її поведінку з точки зору принципового протиставлення добра та зла.

56
Моральна культура (moral culture) – частина існуючої в суспільстві культури, зміст якої включає вироблене віками загальнолюдське уявлення про добро, сумління, обов’язок і відповідну їм поведінку.
Моральність (morality) – поведінка, вчинки, якості, відношення, діяльність людини як результат безпосередньої реалізації моральних ідей, цінностей, принципів, норм і правил поведінки.
Морально-психологічний клімат (moral and psychological climate) – стійкий емоційно-моральний стан соціальної групи (колективу), що визначає настрій людей, їхнє ставлення один до одного, суспільну думку щодо найважливіших матеріальних і духовних цінностей.
Навіювання (cast) – це психологічний вплив однієї людини на іншу або на групу людей, що передбачає некритичне сприймання висловлених думок і волі.
Воно є механізмом, який дає змогу вплинути на несвідоме: установки, емоційні реакції, очікування тощо. Виокремлюють такі види Н. на людину: 1) коли вона перебуває в активному стані; 2) під гіпнозом; 3) під час сну.
Наполегливість (persistence) вольова риса, що полягає у здатності тривало, не знижуючи активності, домагатись поставленої мети, не зважаючи на труднощі та перешкоди.
Невербальна комунікація (nonverbal communication) комунікація за допомогою немовних засобів (жести, міміка, паузи, манери, зовнішність).
Організаторські здібності (management abilities) сукупність психічних рис особистості, необхідних для успішного оволодіння організаторською діяльністю, її ефективного виконання.
Організація (organization) – стійка форма об’єднання людей або груп, пов’язаних спільною діяльністю (підприємство, комерційні та некомерційні установи та ін.)
Особистість (personality) – соціально-психологічна сутність людини, яка формується в результаті засвоєння індивідом суспільних форм свідомості і поведінки, суспільно-історичного досвіду людства. Особистістю ми стаємо під впливом суспільства, виховання, навчання, взаємодії, спілкування тощо. О. – ступінь привласнення людиною соціальної сутності. О. – соціальний індивід.
Переговори (negotiation) – це метод досягнення угоди шляхом ділового спілкування, коли обидві сторони мають як спільні, так і протилежні інтереси.
Переконання (persuasion) – це спосіб впливу, коли людина звертається до свідомості, почуттів і досвіду людини з тим, щоб сформувати у неї нові установки. Це такий вплив однієї людини на іншу або на групу людей, який діє на раціональне та емоційне в їх єдності, формує нові погляди, відносини.
Професійна етика (professional ethics)сукупність моральних норм, які визначають відношення людини до своєї професії і регулюють відношення людей в трудовій сфері.
Публічний виступ (public speech) – це усне монологічне висловлювання з метою вплинути на аудиторію.
Рефлексія (reflection) – у соціальній психології це механізм усвідомлення
індивідом чи групою того, як їх насправді сприймають і оцінюють інші
індивіди чи групи.

57
Самонавіювання (selfcast) – свідоме саморегулювання, навіювання самому собі уявлень, почуттів, емоцій. Приклад: “Я вирішу ці проблеми. Я закінчу роботу. Я щасливий...”.
Службовий етикет (official etiquette) – сукупність найдоцільніших правил поведінки там, де відбувається професійна діяльність (на виробництві, в будь-якій організації).
Соціально-психологічний клімат (social and psychological climate) –
рівень міжособистісних стосунків, що виявляється як сукупність психоло- гічних умов, які сприяють або заважають продуктивній діяльності особистості у групі; домінуючий настрій, морально-психологічна атмосфера, у якій виявляється властиве для членів групи ставлення до загальної справи і один до одного. Істотним показником С.-п. к. є рівень згуртованості групи.
Спілкування (communication) взаємодія людей, яка полягає в обміні
інформацією, діями та встановленні взаєморозуміння.
Стиль управління (керівництва) (style of management) – стійка сукупність особистісних та соціально-психологічних характеристик керівника, за допомо- гою яких реалізується той чи інший метод (методи) керівництва.
Стратегія спілкування (communication strategy) – це загальна схема дій
(або загальний план досягнення мети). На відміну від способів і моделей спілкування вона описує не одну його сторону, а характеризує в єдності мотиваційну, змістовну і операційну.
Тактика спілкування (communication tactics) – це система дій, що використовується для реалізації стратегії.
Упевненість (confidence) психічний стан людини, коли в неї сумніви зведені до мінімуму або й зовсім відсутні. У. будується на знанні, тісно пов’я- зана з переконанням, однак переконання має цілком визначену практичну спрямованість, воно спонукає людину здійснити те, у чому вона впевнена.
Управління (management) – 1) галузь наукового знання, яка вивчає об’єктивні закономірності процесу управління; 2) сукупність взаємопов’язаних елементів (мети, функцій, організаційних структур управління, методів управ- ління, кадрів управління та ін.) і підсистем управління, що взаємодіють між собою для досягнення головної мети діяльності організації; 3) свідомий і цілеспрямований процес впливу на свідомість і поведінку окремих індивідів або членів групи, колективу, організації з метою підвищення організованості та ефективності їх спільної діяльності.
Характер (character) комплекс сталих психічних властивостей людини, що виявляються в її поведінці та діяльності, у ставленні до суспільства, до праці, до інших, до самої себе.
Цінності (values) – об’єкти, явища та їх властивості, абстрактні ідеї, які вті- люють у собі узагальнені ідеали, виступаючи завдяки цьому еталоном належного.

58
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.
Андреева И. В. Этика деловых отношений / Андреева И. В. – СПб. : Вектор,
2006. – 160 с.
2.
Бакушевич Я. М. Презентації та комунікації в бізнесі з використанням Pover
Point : навч. посібник / Бакушевич Я. М. – Тернопіль : ТІСІТ, 2007. – 176 с.
3.
Гаркавенко С. С. Маркетинг : підручник / Гаркавенко С. С. – К. : Лібра, 2002.
– 712 с.
4.
Гах Й. М. Етика ділового спілкування : навч. посібник / Гах Й. М. – К. :
Центр навч. літератури, 2005. – 160 с.
5.
Герасіна Л. М. Конфліктологія : підручник / Л. М. Герасіна, М. І. Панова. –
Харків : Право, 2002. – 256 с.
6.
Герасимчук А. А. Етика та етикет / А. А. Герасимчук, О. І. Тимошенко. – К. :
ЄУ. – 2006. – 350 с.
7.
Герчанівська П. Е. Культура управління : навч. посібник /
Герчанівська П. Е. – К. : ІВЦ Видавництво “Політехніка”, 2005. – 152 с.
8.
Гончаров В. Н. Культура менеджмента (социально-психологические аспекты) : монография / В. Н. Гончаров, С. И. Радомский, М. С. Радомская,
О. В. Додонов и др. – Донецк : СПД Куприянов В. С., 2007. – 210 с.
9.
Данильчук Л. А. Основы имиджа и этикета : учебн. пособие / Данильчук
Л. А. – К. : Кондор, 2004. – 234 с.
10.
Джелалі В. О. Психологія вирішення конфліктів / Джелалі В. О. – Харків-
Київ, 2006. – 320 с.
11.
Дуткевич Т. В. Конфліктологія з основами психології управління : навч. посібник / Дуткевич Т. В. – К. : Центр навч. літератури, 2005. – 456 с.
12.
Загнітко А. П. Українське ділове мовлення : професійне і непрофесійне спілкування / А. П. Загнітко, І. Г. Данилюк. – Донецьк : ТОВ ВКФ “БАО”, 2004. –
480 с.
13.
Залюбівська О. Б. Практикум з риторики: методичні вказівки до виконання вправ та завдань з дисципліни “Основи риторики” / Залюбівська О. Б. – Вінниця:
ВНТУ, 2007. – 74 с.
14.
Здоровенко В.В. Культура ділового спілкування : навч. посібник /
Здоровенко В. В. – Дрогобич : НВЦ “Каменяр”, 2002. – 147 с.
15.
Зусін В. Я. Етика та етикет ділового спілкування : навч. посібник. –
2-е вид., перероб. і доп. / Зусін В. Я. – К. : Центр навч. літератури, 2005. – 224 с.
16.
Калашник Г. М. Вступ до дипломатичного протоколу та ділового етикету : навч. посібник / Калашник Г. М. – К. : Знання, 2007. – 143 с.
17.
Карнегі Д. Як завойовувати друзів та впливати на людей / Карнегі Д. –
Харків : Промінь, 2001. – 560 с.
18.
Кришемінська Л. Д. Етика ділових відносин у торгівлі : підручник: 2-ге вид., доп. і переробл. / Кришемінська Л. Д. – К. : Вища школа, 2006. – 150 с.
19.
Кубрак О. В. Етика ділового та повсякденного спілкування : навч. посібник
/ Кубрак О. В. – Суми : ВДТ “Університетська книга”, 2002. – 288 с.
20.
Кузин Ф. А. Культура делового общения : практич. пособие : 6-е изд., перераб. и доп. / Кузин Ф. А. – М. : Ось – 89, 2002. – 320 с.
21.
Кузнецов И. Н. Корпоративная этика : учебн. пособие / Кузнецов И. Н. – М. :
Изд. деловой и учебной литературы, 2003. – 480 с.
22.
Ликсон Ч. Конфликт / Ликсон Ч. – СПб. : Питер Паблишинг, 1997. – 160 с.

59 23.
Максвелл Дж. Нет такого понятия, как “деловая” этика: пер. с англ. Е. А.
Самсонов / Максвелл Дж. – Минск : ООО “Попурри”, 2004. – 192 с.
24.
Мартиненко М. М. Основи менеджменту : підручник / Мартиненко М. М. –
К. : Каравела, 2005. – 496 с.
25.
Морозов А. В. Деловая психология : учебник : изд. 3-е доп. и пере- раб. /
Морозов А. В. – М. : Академический Проект, 2005. – 1040 с.
26.
Орбан-Лембрик Л. Е. Психологія управління : навч. посібник / Орбан-
Лембрик Л. Е. – К. : Академвидав, 2003. – 568 с.
27.
Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія : підручник : у двох книгах / Л.
Е. Орбан-Лембрик. – К. : Либідь. Кн.1 : Соціальна психологія особистості і спілкування. – 2004. – 576 с.
28.
Осовська Г. В. Комунікації в менеджменті : курс лекцій / Осовська Г. В. – К. :
“Кондор”. – 2003. – 218 с.
29.
Палеха Ю. І. Ділова етика : навч.-методичний посібник / Палеха Ю. І. – К. :
ЄУФІМБ, 2000.– 250 с.
30.
Палеха Ю. І. Етика ділових відносин : навч. посібник / Палеха Ю. І. – К. :
Кондор, 2008. – 356 с.
31.
Пиз А. Язык телодвижений : как читать мысли других людей по их жестам /
Пиз А. – СПб. : Изд. Дом Гутенберг, 2000. – 186 с.
32.
Пост П. Энциклопедия этикета от Эмили Пост. Правила хорошего тона и изысканных манер на все случаи жизни : пер с англ. / Пост П. – М. : Эксмо, 2008. –
672 с.
33.
Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування : навч. посібник /
Радевич-Винницький Я. – К. : Знання, 2006. – 291 с.
34.
Романовський О. Г. Ділова етика : навч. посібник / О. Г. Романовський, О.
С. Пономарьов, О. М. Лапузіна. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2006. – 364 с.
35.
Сердюк О. Д. Теорія та практика менеджменту : навч. посібник / Сердюк
О. Д. – К. : Професіонал, 2004. – 432 с.
36.
Стахів М. Український комунікативний етикет : навчально-методичний посібник / Стахів М. – К. : Знання, 2008. – 245 с.
37.
Стоян Т. А. Діловий етикет: моральні цінності і культура поведінки бізнесмена : навч. посібник / Стоян Т. А. – К. : Центр навч. літератури, 2004. – 232 с.
38.
Тимошенко Н. Л. Корпоративна культура : діловий етикет : навч. посібник /
Тимошенко Н. Л. – К. : Знання, 2006. – 391 с.
39.
Фишер Р. Переговоры без поражения. Гарвардский метод : пер. с англ. / Р.
Фишер, У. Юри, Б. Паттон. – М. : Эксмо, 2006. – 320 с.
40.
Хміль Ф. І. Ділове спілкування : навч. посібник / Хміль Ф. І. – К. :
Академвидав, 2004. – 280 с.
41.
Цимбалюк І. М. Психологія спілкування : навч. посібник / Цимбалюк І. М. –
К. : ВД “Професіонал”, 2004. – 304 с.
42.
Цюрупа М. В. Основи конфліктології та теорії переговорів : навч. посібник /
Цюрупа М. В. – К. : Кондор, 2004. – 172 с.
43.
Чайка Г. Л. Культура ділового спілкування менеджера : навч. посібник /
Чайка Г. Л. – К. : Знання, 2005. – 442 с.
44.
Шевчук С. В. Ділове мовлення для державних службовців / Шевчук С. В. –
К. : Літера ЛТД, 2004. – 400 с.

60
Навчальне

видання

Алюшина Наталія Олександрівна
Новаченко Тетяна ВасилівнаМОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ
УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Навчально-методичні матеріали

_________________________________________________________________
Відповідальний за випуск В. А. Дон
Технічний редактор О. Г. Сальнікова

Підп. до друку 06.06.2013.
Формат 60 х 84/16. Обл.-вид. арк. 3,8. Ум.-друк. арк. 3,48.
Тираж 60 пр.
Видавець Національна академія державного управління при Президентові України
03057, Київ-57, вул. Ежена Потьє, 20, тел. 456-67-93.
E-mail: vydav@academy.kiev.ua
Свідоцтво серії ДК № 1561 від 06.11.2003.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал