Інна ЧервінськаСкачати 434.59 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка1/4
Дата конвертації21.03.2017
Розмір434.59 Kb.
  1   2   3   4


Інна ЧервінськаТЕХНОЛОГІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
ВИХОВНОГО ПРОСТОРУ
ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ
ПЕРШОГО СТУПЕНЯ
ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД

НАВЧАЛЬНОГО СПЕЦКУРСУ


2
УДК 378.147
ББк 74.2.0 2

Червінська І.Б. Технології організації виховного
простору загальноосвітньої школи першого ступеня:
інформаційно-методичний супровід навчального спецкурсу для студентів спеціальності 7.01010201 початкова освіта : [навч.- метод. посібник]. / І.Б. Червінська. – Івано-Франківськ : Вид-во
Симфонія Форте, 2015. – 60 с
.

Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради Педагогічного
інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя
Стефаника» (протокол № 3 від 05 листопада 2015 р.)
Рецензенти:
Будник О.Б., доктор педагогічних наук, ст. науковий співробітник, зав. кафедри теорії та методики початкової освіти ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (м. Івано-Франківськ).
Руснак І.С., доктор педагогічних наук, професор, Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (м. Хмельницький).
Навчально-методичний посібник зі спецкурсу «Технології організації виховного простору загальноосвітньої школи першого ступеня» спрямований на допомогу студентам у вивченні цього нормативного курсу. У посібнику подано тематику лекційних, семінарських та практичних занять, творчі завдання та вправи, рекомендовано проблематику рефератів, проектів, структур і моделей, схеми для аналізу, приклади ситуацій для педагогічного пошуку.
Видання містить інформаційно-методичні матеріали, якими зможуть скористатися педагоги-практики, класні керівники, вихователі, студенти, а також усі, хто причетний до справи виховання підростаючого покоління.
© Червінська І.Б., 2015

© ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені
Василя Стефаника»3
ВСТУП
В кінці 90-х років XX століття у вітчизняній психології та педагогіці психолого-педагогічний супровід розглядався широко як у контексті освітнього процесу, спрямованого на розвиток особистості, так і в якості
інструменту з надання соціально-психологічної та інформаційно-методичної допомоги.
Ми розглядаємо супровід як системну інтегративну «технологію» соціально-психологічної допомоги особистості, яка відкриває перспективи особистісного зростання, допомагає студентові увійти в ту «зону розвитку», яка йому поки ще недоступна.
Супровід - це особлива форма здійснення пролонгованої інформаційної та методичної допомоги, яка передбачає підтримку різноманітних процесів і станів особистості студента.
Інформаційно-методичний супровід це надання консультативної допомоги студентам у розв’язанні актуальних проблем методики виховної роботи в початковій школі, в основі якої лежить збереження максимуму свободи і відповідальності суб'єкта розвитку за вибір рішення актуальної проблеми.
Це
інноваційний мультидисциплінарний метод, який забезпечується єдністю зусиль педагогів, психологів, соціальних і медичних працівників; органічну єдність діагностики проблеми і суб'єктного потенціалу її дозволу, інформаційного пошуку можливих шляхів вирішення, конструювання плану дій та первинна допомога в його здійсненні; допомога у формуванні орієнтаційного поля діяльності.
Ідея супроводу близька з ідеєю підтримки. Адже технології супроводу допомагають аналізувати найближче оточення, діагностувати рівні психічного розвитку, використовувати активні групові методи, індивідуальну роботу, самостійний творчий пошук.
Метою курсу є ознайомити студентів з теоретичними та практичними основами технологій виховної роботи, методикою організації виховної системи школи та формування виховного простору навчального закладу; сприяти становленню професійної майстерності та фахової компетентності майбутніх учителів початкових класів.
Спецкурс
«Технології організації виховного простору загальноосвітньої школи першого ступеня» покликаний спрямувати творчу діяльність майбутнього педагога на оволодіння теоретико-методологічними, методичними, психолого-педагогічними та процесуальними основами організації виховного процесу в сучасній загальноосвітній школі першого ступеня; підвищити рівень науково-методичної підготовки студентів і педагогів-практиків шляхом запровадження в шкільну практику сучасних технологій виховання, що забезпечуватиме оптимальні передумови для самореалізації особистості майбутнього вчителя початкових класів, здатності до творчості, прийняття нестандартних і оперативних рішень, сприятиме професійному самовизначенню і свідомому вибору професії.
Завдання вивчення навчального спецкурсу:

4

сформувати знання ключових понять виховного простору, наукові уявлення про виховну систему та управління нею;

вивчити і практично застосовувати форми і методи організації виховної простору загальноосвітньої школи І ст.;

ознайомити студентів із основами методики виховання, специфікою організації виховного процесу в сучасній школі;

забезпечити розвиток індивідуальності й самоактуалізації особистості майбутнього педагога у виховному процесі на основі цілісного, системно- комплесного, компетентнісного, акмеологічного, аксіологічного підходів.

Вимоги до рівня засвоєння змісту дисципліни
У результаті вивчення дисципліни
студент повинен знати:

сутність національного виховання; педагогіку співробітництва;

педагогічні умови, що забезпечують ефективний виховний вплив на формування особистості;

методи організації колективного творчого виховання;

виховні аспекти сучасних педагогічних технологій;

методи організації діяльності школярів, спілкування та формування позитивного досвіду суспільної поведінки, що вимагає мобільності педагога-вихователя, нових моделей організації виховної діяльності, гуманізації педагогічного світогляду;

методи емоційного стимулювання як важливі чинники підвищення ефективності різнопланової діяльності школярів.
студент повинен вміти:

самостійно працювати з педагогічною, довідковою, енциклопедичною літературою;

застосовувати інноваційні технології виховної роботи в практичній діяльності ЗОШ;

адекватно добирати форми і методи виховної роботи;

визначати позитивні зміни в підвищенні рівня вихованості й надавати допомогу вихованцям у складанні програми самовиховання;

конструювати й аналізувати різні форми виховних заходів;

здійснювати самоаналіз і самооцінку головних показників власної професійної придатності до педагогічної діяльності;

бути готовим до запровадження педагогічних інновацій;

самостійно вирішувати типові та нестандартні виховні проблеми, завдання педагогічного характеру.
Навчально-методичний посібник зі спецкурсу «Технології організації виховного простору загальноосвітньої школи першого ступеня» спрямований на допомогу студентам педагогічних спеціальностей під час вивчення цього нормативного курсу.

5
ВИТЯГ З

РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ СПЕЦКУРСУ
«ТЕХНОЛОГІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
ВИХОВНОГО ПРОСТОРУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ
ПЕРШОГО СТУПЕНЯ»
Опис навчальної дисципліни
Найменування показників
Галузь знань, напрям підготовки, освітньо- кваліфікаційний рівень
Характеристика навчальної дисципліни денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 1
Галузь знань
0101 Педагогічна освіта
Спецкурс за вибором ВНЗ
Модулів – 1
Спеціальність
(професійне спрямування):
7.010102 Початкова освіта
Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 5-й
5-й
Індивідуальне навчально- дослідне завдання
Мікродослідження
«Організація виховного простору ЗОШ І ст. вчителем початкових класів»
(моделювання колек- тивної творчої справи)
(назва)
Семестр
Загальна кількість годин -
30 10-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: 2 аудиторних – 16 самостійної роботи студента – 14
Освітньо-кваліфікаційний рівень:
спеціаліст
8 год.
Практичні, семінарські
8 год.
Лабораторні


Самостійна робота
14 год.
Індивідуальні завдання:
год.
Вид контролю:
Підсумковий модульний контроль - залік


6
МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД
проведення лекційних та практичних занять із спецкурсу
«Технології організації виховного простору загальноосвітньої
школи першого ступеня»
Вивчення спецкурсу передбачає різні види діяльності студента:
- аудиторну роботу (лекції, семінарські, практичні та лабораторні заняття);
-
індивідуальну
роботу
(написання рефератів, виконання
індивідуальних навчально-дослідних завдань), навчальний проект;
- самостійну роботу (самостійне опрацювання відповідної фахової літератури, виконання пошукових завдань)
- написання контрольної роботи (письмові відповіді на питання, виконання завдань творчого характеру, виконання тестів, розв’язання педагогічних ситуацій).
Ефективність вивчення курсу «Технології організації виховного простору в ЗОШ І ст..» в багатьох аспектах залежить від забезпечення ефективного зворотного зв’язку. Для перевірки ефективності викладання дисципліни проводиться контроль знань, умінь та навичок студентів, що передбачає як зовнішній контроль знань (з боку викладача), та і внутрішній - в процесі самоперевірки та самоконтролю.
Завдання контрольної роботи спрямовані на перевірку правильності розуміння основних наукових положень курсу, забезпечення міцності засвоєння знань, набуття практичних навиків.
На практичних (семінарських) заняттях студенти повинні закріпити знання, набуті у ході лекційних занять. Практичні заняття покликані сформувати у студентів відповідні професійні уміння та навички, виробити вміння застосовувати їх у своїй майбутній практичній діяльності, вони призначені для більш глибокого вивчення певних аспектів лекційного матеріалу та закріплення їх на практиці.

7
Практичні заняття потребують від студентів ретельної підготовки.
Студенти повинні систематично готуватися до практичних занять, вибирати оптимальні шляхи самопідготовки, раціонально планувати та організовувати навчальний час.
Одним з найважливіших методів підготовки до практичних занять є робота студента з навчальною книгою. Готуючись та опрацьовуючи рекомендовану літературу студент повинен навчитися працювати з її науковим інструментарієм, усвідомлювати та глибоко засвоїти зміст прочитаного, законспектувати найістотніше, міцно запам’ятати прочитаний матеріал. Підготовка до практичних занять в основному ґрунтується на пошуково-аналітичній діяльності студента. Важливе значення має його самостійна робота. Самостійна підготовка студентів до аудиторних практичних та лабораторних занять є трьохрівневою: репродуктивна, частково-пошукова, творча.
Репродуктивний рівень – націлений на розширення понятійного апарату студентів з методики виховної роботи, поповнення їх термінологічного словника, а також містить перелік контрольних запитань, спрямованих на відтворення базових знань з теми.
Частково-пошуковий рівень – містить завдання для самостійного пошуку проблемного та дослідницького характеру; аналіз міркувань видатних педагогів сприяє розвитку аналітико-оцінного мислення.
Творчий рівень – розгляд питань для роздумів вільного, творчого характеру сприяє розвитку творчих здібностей майбутніх педагогів; написання рефератів, повідомлень сприяє глибшому розумінню та розкриттю теми заняття.
Метою проведення лекційних і практичних занять є:
- поглибити знання про розвиток, формування та виховання особистості; формувати навички науково-дослідної роботи та вміння працювати з літературними джерелами, аналізувати отриманий матеріал.

8
- ознайомити студентів з проблемою формування виховного простору
ЗОШ І ст., розвивати методичні навички та вміння щодо організації виховної роботи, закріпити знання про напрями виховання та їхню роль у гармонійному формуванні особистості.
- ознайомити студентів з організаційними аспектами роботи школи та плануванням навчально-виховного процесу, надати поняття про план виховної роботи та його структурні елементи, розвивати вміння планувати свою діяльність.
- ознайомити студентів з методикою проведення та організації виховних заходів, навчити здійснювати конструктивний аналіз різних форм виховної роботи.
- ознайомити студентів з особливостями моделювання виховного простору загальноосвітньої школи, розкрити умови ефективної діяльності різних моделей виховного простору, описати роль батьків та громадськості у створенні виховного простру школи.
У результаті проведення лекційних і практичних занять студент повинен уміти:

самостійно працювати з педагогічною, довідковою, енциклопедичною літературою;

застосовувати методи виховної роботи в практичній діяльності;

адекватно добирати технології, форми і методи організації виховного простору ЗОШ;

визначати позитивні зміни в підвищенні рівня вихованості й надавати допомогу вихованцям у складанні програми самовиховання;

конструювати й аналізувати різні форми виховних заходів;

здійснювати самоаналіз і самооцінку головних показників власної професійної придатності до педагогічної діяльності;

бути готовим до запровадження педагогічних інновацій.

самостійно вирішувати типові та нестандартні виховні проблеми, завдання педагогічного характеру.

9
ТЕМАТИКА ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ

ЛЕКЦІЯ №1
Тема 1. Виховний простір як відкрита виховна система

1. Структура та зміст виховного простору освітньої установи.
2. Передумови створення виховного простору початкової школи.
3. Принципи організації виховного простору ЗОШ І ст.
4. Компоненти виховного простору.
5. Функції виховного простору початкової школи.
Основні педагогічні поняття: виховний простір, принципи, освітня установа, виховуюче навчання, відкритий виховний простір.
ЛЕКЦІЯ №2
Тема 2.
Виховний простір особистісного розвитку молодшого школяра

1. Виховний простір школи як складова формування особистості школяра.
2. Виховний простір розвитку особистості молодшого школяра.
3. Середовищний підхід до розвитку та формування особистості молодшого школяра.
4. Формування простору особистісного розвитку учнів гірських шкіл
Карпатського регіону.
5. Потенційні можливості виховного простору для розвитку та формування особистості дитини.
Основні педагогічні поняття: формування, особистість, середовищний підхід, гірська школа, особистісний розвиток.
ЛЕКЦІЯ №3
Тема 3. Виховна система загальноосвітньої школи

1. Виховна система початкової школи як педагогічне явище.
2. Характеристика основних компонентів виховної системи школи.
3. Закономірності та етапи розвитку виховної системи навчального закладу.
4. Функції виховної системи загальноосвітньої школи .
Основні педагогічні поняття: виховна система, ціннісно-орієнтовані виховні системи, концепції, етапи виховної системи, індивідуально- груповий, комунікативний, ціннісно-орієнтаційний, діагностико- результативний.

10
ЛЕКЦІЯ № 4

Тема 4. Моделювання виховного простору загальноосвітньої школи І ст.

1. Психолого-педагогічні особливості м
оделювання виховного простору загальноосвітньої школи І ст.
2. Етапи моделювання виховного простору:
3. Умови ефективного функціонування різних моделей виховного простору.
4. Роль педагогів та громадськості у створенні виховного простору школи.
Основні педагогічні поняття: модель, процес моделювання, виховний простір.
ЛЕКЦІЯ №5

Тема 5. Теоретичні засади створення інноваційного освітнього простору
навчального закладу

1. Освітній простір навчального закладу як педагогічна категорія.
2. Стратегії розвитку освітнього простору навчального закладу.
3. Модель розвитку загальноосвітньої школи як стратегія інноваційного управління навчальним закладом.
4. Технології розробки моделі розвитку навчального закладу.
5. Концептуальна модель розвитку закладу освіти
Основні педагогічні поняття: освітній простір, навчальний заклад,
інновації, управління, технології, стратегія.


11
ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 1

Тема 1. Виховання як фактор цілісного формування особистості
молодшого школяра
Форма – семінарське заняття
Мета: поглибити знання про розвиток, формування та виховання особистості; формувати навички науково-дослідної роботи та вміння працювати з літературними джерелами, аналізувати й узагальнювати отриманий матеріал.
План
1.
Особистість у системі виховання.
2.
Принцип цілісного підходу у вихованні творчої особистості.
3.
Фактори самореалізації особистості.
4.
Урахування вікових та індивідуальних особливостей молодших школярів під час організації виховної роботи.
Частково-пошуковий рівень
1. Літопис цікавих думок
“Людина є тільки те, що вона сама із себе робить” (Ж.-П.Сартр).
2. Завдання
1.
Наведіть різні варіанти критеріїв оцінки вихованості учнів.
2.
Спроектуйте короткий зміст бесіди з учнем з метою вивчення рівня розвитку його моральних якостей.
3.
Наведіть орієнтовну модель вивчення спеціальних здібностей учнів мо- лодших класів.
3. Завдання для самостійного пошуку
1. На підставі вивчення й аналізу висловлювань видатних педагогів про всебічний розвиток особистості прослідкуйте, як ставилася ця проблема в
історії педагогіки та школи.
2. На основі вивчення досвіду класовода покажіть, як використовуються засоби масової інформації у виховній роботі.
3. Спроектуйте зміст бесіди з учнем з метою вивчення його ставлення до навчальної, трудової, громадської діяльності.

Репродуктивний рівень
1. Контрольні питання
1.
Обґрунтуйте поняття «особистість».
2.
Обґрунтуйте основні положення цілісного підходу у вихованні творчої особистості.
3.
Які фактори впливають на розвиток особистості?
4.
Розкрийте основні фактори самореалізації особистості.

Творчий рівень
1. Питання для роздумів

12 1.
У чому полягає зв’язок між вихованням і самовихованням у процесі формування й розвитку особистості?
2.
Опишіть модель «Диференційованої школи».
2. Теми рефератів
1. Особистісно зорієнтоване виховання.
2. Розвиток творчої особистості молодшого школяра.
3. Роль виховання у формуванні особистості молодшого школяра.
Педагогічна ситуація № 1.
Тест «Чи комунікабельні ви?»
Література
1.
Бех І. Д. Виховання особистості : У 2 кн. — Кн. І: Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади: Наук. видання. — К. : Либідь, 2003. –
280 с.
2.
Єрмаков, І. Г. Виховання життєдіяльності: моделі виховних систем / І. Г.
Єрмаков. – Х. : Видав. група «Основа», 2006. – 224 с.
3.
Леонова О.А. Образовательное пространство и образовательная середа: опит сопоставления / О.А. Леонова // методологические проблемы педагогіки. – 2008. - С.9-14 4.
Сериков В.В. Общая педагогика : изб. лекции/ В.В. Сериков. – Волгоград,
2004 – 278 с.
5.
Матвієнко О.В. Виховання молодших школярів :теорія і технологія / О.В.
Матвієнко / К. : ВД Стилос, 2006. – 543 с.
6.
Сорока Г.І. Сучасні виховні системи та технології: [навчально-методичний посібник для керівників шкіл, вчителів, класних керівників, вихователів, слухачів ІПО] / Г.І.Сорока – Харків: Веста: Вид. «Ранок», 2002. – 128 с
7.
Струманський В. Структурний зміст виховного сердовища української етнопедагогіки // Рідна школа. – 2000. – №4. – С. 13 – 15.
8.
Червінська І.Б. Методика виховної роботи: теорія і практика. Навчально- методичний комплекс. – Ч.І. Опорні конспекти лекцій. – Івано-Франківськ,
Симфонія форте, 2013. – Івано-Франківськ, 2008. – 332 с


ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ № 2

Тема 2. Виховна система навчального закладу
Форма – семінарське заняття
Мета: розкрити сутність теоретичних основ, масштаб та роль виховної системи навчального закладу у процесі управління розвитком особистості дитини; ознайомитись з механізмами створення виховної системи та засобами управління її розвитком.
План
1. Поняття "виховна система школи", її ознаки.
2. Структура виховної системи ЗОШ.
3. Шляхи створення й етапи становлення виховної системи школи.
4. Сутність і специфіка управління розвитком виховної системи школи.

13 5. Способи і засоби управління розвитком виховної системи.

Частково-пошуковий рівень
Завдання 1
1. Опишіть структуру виховної системи школи на основі аналізу представленої нижче схеми
2. Чи всі компоненти виховної системи відображені на схемі?
3. Якщо ви помітили відсутність будь-яких компонентів, назвіть їх. У цьому випадку видозмініть схему у відповідності з вашими доповненнями.
Завдання 2.
Знайдіть помилки у наступних твердженнях та виправіть їх:
1. Виховна система – це система виховної роботи в школі.
2. Дидактичний процес здійснюється у школі уособлено від її виховної системи.
3. Виховна система створюється за розпорядженням адміністрації або батьківського комітету школи.
4. Цілісність виховної системи визначається якістю управління нею.
5. Виховна система школи відчуває позитивний і негативний вплив навколишнього середовища, але сама ніяк не може впливати на нього.
Розкрийте зміст понять: виховна система, модель виховної системи, дидактична система, система виховної роботи, система управління, гуманістична виховна система, ситуація успіху, ситуація вільного вибору.

Репродуктивний рівень
1. Контрольні питання
1. На яких стадіях становлення та розвитку виховної системи найбільш активні люди? Чому?
2. Які приклади хаосу й приклади впорядкованості у виховній системі ви можете навести?
3. Як співвідносяться протиріччя між хаосом й впорядкованістю та протиріччя між традиціями й новаціями у виховній системі?

Творчий рівень
1. Питання для роздумів
1. Складіть програму оцінки рівня сформованості виховної системи вашого навчального закладу.
2.
Опишіть модель «Селекційної школи».
Тест «Ваш стиль поведінки у конфліктній ситуації»
Література:
1.
Сорока Г.І. Сучасні виховні системи та технології: [навчально- методичний посібник для керівників шкіл, вчителів, класних керівників, вихователів, слухачів ІПО] / Г.І. Сорока. – Харків, 2002. –
128 с

14 2.
Красовицький М. Ю. Виховна робота в школі: досвід і проблеми /
М.Ю. Красовицький - К.: Рад. школа. 1992. - 128 с.
3.
Червінська І.Б. Методика виховної роботи: Навчально-методичний комплекс. – Ч.ІІ. – Івано-Франківськ, 2008. – 58 с.
4.
Червінська І.Б. Методика виховної роботи: теорія і практика.
Навчально-методичний комплекс. – Ч.І. Опорні конспекти лекцій. –
Івано-Франківськ, Симфонія форте, 2013. – Івано-Франківськ, 2008. –
332 с.
5.
Червінська І.Б., Довбенко С.Ю. Теоретико-методологічні засади виховної роботи в початковій школі. – Івано-Франківськ, Вид-во
Прикарпатського нац. у-ту., 2013.–566 с.
6.
Ярощук Л. Г. Методика виховної роботи : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Лілія Григорівна Ярощук. – К. : Видавничий Дім «Слово»,
2012. – 320 с.
7.
Ягупов В.В. Педагогіка: [навчальний посібник] / В.В.Ягупов. – К.:
Либідь, 2003. - 560 с.


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №3Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал