Інформатика 9 класСкачати 217.92 Kb.
Дата конвертації17.01.2017
Розмір217.92 Kb.

Інформатика

Інформатика 9 класДата

Зміст навчального матеріалу
Інформаційні технології у суспільстві (2 год)


Інформатика. Інформаційні технології. Класифікація інформаційних технологій.

Практична робота Освітні інформаційні ресурси .
Мережеві технології (4 год)


Класифікація комп’ютерних мереж. Апаратне й програмне забезпечення мереж. Адресація в мережах.

Мережеві протоколи. Адресація в Інтернеті. Поняття IP-адреси, доменного імені та URL-адреси.

Способи під’єднання до Інтернету, функції провайдера. Сучасні сервіси Інтернету.

Практична робота Спеціальні інструменти пошуку. Розширений пошук..
Комп'ютерні презентації (6 год )


Елементи дизайну презентацій. Макети слайдів. Стильове оформлення слайдів презентації.

Використання діаграм у презентаціях. Гіперпосилання і елементи управління в презентаціях.

Додавання відеокліпів, звукових ефектів і мовного супроводу до слайдової презентації. Елементи анімації.

Практична робота 2. Проектування та розробка презентацій за визначеними критеріями. Елементи керування презентаціями.

Практична робота 3. Розробка презентацій з елементами анімації, відеокліпами, звуковими ефектами та мовним супроводом.

Контрольна робота.
Основи інформаційної безпеки (4 год)


Класифікація загроз безпеці та пошкодження даних у комп’ютерних системах. Захист даних. Шкідливі програми, їх типи, принципи дії і боротьба з ними.

Загрози, що виникають при роботі в Інтернеті. Засоби призначені для безпеки. Захист від спаму.

Безпечне зберігання даних Резервне копіювання та відновлення даних. Безпечне видалення даних .

Практична робота 4. Налаштовування параметрів безпеки в середовищі браузера.

Контрольна робота.
Комп’ютерне моделювання (6 год)


Комп’ютерна модель. Види комп’ютерних моделей: розрахункові, графічні, імітаційні та інші моделі.

Основні етапи комп’ютерного моделювання: постановка задачі та її аналіз, побудова інформаційної моделі, розробка методу й алгоритму дослідження моделі, розробка комп’ютерної моделі.

Створення і опрацювання моделей на прикладах задач з різних предметних галузей.

Створення і опрацювання моделей на прикладах задач з різних предметних галузей (фізика, математика, хімія, біологія тощо) в різних програмних середовищах .

Практична робота 5. Створення, опрацювання і дослідження інформаційних моделей .

Контрольна робота.
Табличні величини та алгоритми їх опрацювання (10 +1 год)


Табличні величини. Елемент керування «багаторядкове текстове поле».

Введення та виведення табличних величин.

Алгоритми опрацювання табличних величин: знаходження суми значень елементів.

Алгоритми опрацювання табличних величин: знаходження суми або кількості значень елементів

Алгоритми опрацювання табличних величин: знаходження; суми або кількості значень елементів, що задовольняють заданим умовам

Практична робота 6. Складання і виконання алгоритмів знаходження сум і кількостей значень елементів табличних величин за заданими умовами у навчальному середовищі програмування.

Алгоритми опрацювання табличних величин: пошук елемента з найбільшим значенням.

Алгоритми опрацювання табличних величин: пошук елемента з найменшим значенням

Алгоритми опрацювання табличних величин: пошук пошук заданого елемента

Практична робота 7. Складання і виконання алгоритму пошуку значень у таблиці в навчальному середовищі програмування

Контрольна робота.
Комп’ютерні публікації (5 год)


Поняття комп’ютерної публікації. Програмні засоби для створення публікацій. Види публікацій та їх шаблони. Структура публікації. Основні складові публікацій.

Особливості роботи з графічними і текстовими об’єктами під час створення комп’ютерних публікацій. Зв’язки між об’єктами публікації. Алгоритм створення комп’ютерної публікації. Створення, збереження, відкривання та друк публікацій.

Практична робота 8. Створення простої комп’ютерної публікації на базі шаблону.

Практична робота 9. Проектування та створення комп’ютерної публікації для подання результатів самостійного дослідження

Контрольна робота.
Комп’ютерна графіка. Векторний графічний редактор (6 год)


Поняття комп’ютерної графіки. Кодування графічних даних. Поняття колірної моделі. Растрові зображення, їх властивості. Формати файлів растрових зображень.

Векторні зображення, їх властивості. Формати файлів векторних зображень. Переваги і недоліки різних видів графіки.

Векторний графічний редактор. Особливості побудови й опрацювання векторних зображень. Засоби векторного графічного редактора. Алгоритм побудови зображення з графічних примітивів.

Практична робота 10. Створення простих векторних зображень.

Групування і вирівнювання об’єктів. Багатошарові зображення, розміщення об’єктів у шарах.

Практична робота 11. Створення складених векторних зображень.Створення персонального навчального середовища (8 год).


Поняття персонального навчального середовища. Використання інтернет-середовищ для створення та публікації документів (текстових, графічних, презентацій тощо). Хмарні технології.

Опитування з використанням онлайн-форм

Організація та планування колективної діяльностіВикористання офісних веб-програм для створення спільних документі. Створення і використання спільних електронних закладок.

Практична робота. 12. Офісні веб-програми для створення спільних документів.

Етапи створення веб-сайтів. Конструювання сайтів. Використання онлайн-систем конструювання сайтів. Поняття мови розмітки гіпертексту.

Конструювання сайтів з використанням онлайн- систем.

Конструювання сайтів з використанням онлайн – систем.

Практична робота 13. Конструювання сайтів з використанням онлайн-систем.

Контрольна робота
Розв’язування компетентнісних задач (7 год)


Розв’язування компетентнісних задач

Розв’язування компетентнісних задач

Розв’язування компетентнісних задач.

Розв’язування компетентнісних задач.

Розв’язування компетентнісних задач.

Розв’язування компетентнісних задач

Розв’язування компетентнісних задач.
Виконання колективного навчального проекту з дослідження предметної галузі навчального курсу «Інформатика» (8 год)


Виконання колективного навчального проекту

Виконання колективного навчального проекту

Виконання колективного навчального проекту

Виконання колективного навчального проекту

Виконання колективного навчального проекту

Виконання колективного навчального проекту

Виконання колективного навчального проекту

Контрольна робота.

Узагальнення знань за 9 клас.
Інформатика 10 класз/п

Дата уроку

Тема уроку
1.1. Програмні засоби навчання профільного предмету (2 год.)


Використання електронних посібників, навчальних програм та мультимедійних курсів з профільного предмету.

Практична робота № 1. Робота з навчальними програмними засобами з профільних предметів.

1.2. Навчання в Інтернеті (1 год.) Огляд освітніх веб-ресурсів. Веб-енциклопедії. Інтерактивне навчання.

1.3. Програмні засоби навчання іноземних мов (1 год.)

Електронні словники й програми-перекладачі. Мультимедійні курси вивчення іноземних мов.


2. Текстовий процесор (8 + 1 год.)


Створення нумерованих і маркованих списків. Створення колонтитулів.

Перегляд документа в різних режимах. Друк.

Таблиці в текстових документах. Вставлення зображень у текстовий документ.

Практична робота №1. Робота з таблицями і зображеннями у текстових документах.

Робота з редактором формул. Практична робота №2. Робота з редактором формул.

Використання стилів, правила стильового оформлення документів різних типів. Поняття про схему документа. Автоматичне створення змісту документа.

Поняття про шаблон документа; створення документа за допомогою майстра.

Практична робота №3. Використання стилів і шаблонів документів.

Настроювання середовища користувача текстового процесора.

Практична робота №4. Автоматичне створення змісту документа. Настроювання параметрів сторінок. Створення колонтитулів.

Контрольна робота
3. Комп’ютерні презентації та публікації (12 год.)

3.1. Створення й показ слайдових презентацій (6 год.)


Поняття презентації та комп’ютерної презентації, їх призначення. Поняття про слайдові та потокові презентації.

Створення презентації за допомогою майстра автовмісту та шаблонів оформлення, створення пустої презентації. Відкриття та збереження її в різних форматах.

Створення текстових написів і вставлення графічних зображень на слайдах презентації.

Принципи стильового оформлення презентацій. Основні принципи дизайну слайдів.

Практична робота №5. Розробка слайдової презентації.

Додавання анімаційних ефектів до об’єктів слайда. Анімаційні ефекти змінення слайдів. Демонстрація презентації у різних програмних середовищах.

Практична робота №6. Анімація в слайдових презентаціях.

Контрольна робота
3.2. Опрацювання мультимедійних даних (3 год.)


Поняття про мультимедійні дані. Формати аудіо- та відеофайлів. Додавання відеокліпів, звукових ефектів до слайдової презентації. Програмне забезпечення для опрацювання мультимедійних даних.

Настроювання часових параметрів аудіо- та відеоряду. Додавання до відеокліпу відеоефектів та настроювання переходів між його фрагментами.

Практична робота №7. Створення відеокліпу.
3.3. Основи створення комп’ютерних публікацій (3 год.)


Поняття комп’ютерної публікації. 3асоби створення публікацій. Види публікацій. Структура публікації.

Особливості роботи з графічними об’єктами. Зв’язки між об’єктами публікації. Створення, збереження, відкриття та друк публікацій.

Практична робота №4. Створення інформаційного бюлетеня чи буклету.

Контрольна робота
4. Служби Інтернету (7 год.)

4.1. Електронна пошта (4 год.)


Принципи функціонування електронної пошти. Огляд програм Робота з е- поштою через веб-інтерфейс.

Робота з поштовим клієнтом. Створення власних шаблонів листів. Етикет електронного листування.

Практична робота №8. Електронне листування через веб-інтерфейс.

Практична робота №9. Електронне листування за допомогою поштового клієнта.
4.2. Комунікації за допомогою Інтернету (3 год.)


Поняття миттєвого повідомлення. Обмін миттєвими повідомленнями: принципи функціонування служби, огляд популярних програм.

Реєстрація в службі обміну миттєвими повідомленнями.

Практична робота № 10. Обмін миттєвими повідомленнями.

Поняття форуму. Реєстрація на форумі. Спілкування в чатах. Етикет.

Практична робота № 11. Спілкування на форумах та в чатах.

Контрольна робота
Інформатика 11 класз/п

Дата уроку

Тема уроку

5. Комп’ютерне моделювання. Основи алгоритмізації (5 год.).


5.1. Поняття моделі. Моделювання. Типи моделей. Моделювання як метод дослідження об’єктів.


5.2.Алгоритми. Властивості алгоритмів. Форми подання алгоритму. Виконавець алгоритму. Система команд виконавця алгоритму.


Базові структури алгоритмів: слідування, розгалуження, повторення. Графічні схеми базових структур алгоритмів.

Практична робота №1. Побудова інформаційної моделі.


5.3. Основні етапи розв’язування задач за допомогою комп’ютера . Вхідні дані та результати. Поняття про метод розв’язування задачі. Поняття програми.


Контрольна робота

6.1. Електронні таблиці. Табличний процесор (5 год.)


Поняття електронної таблиці. Засоби опрацювання електронних таблиць. Введення даних до клітинок і редагування їх вмісту.


Копіювання, переміщення й видалення даних. Автозаповнення.


Форматування даних, клітинок і діапазонів клітинок.

Практична робота №2. Введення даних і форматування


Використання найпростіших формул. Абсолютні, відносні та мішані посилання на клітинки і діапазони клітинок.

Практична робота №3. Використання формул


Створення та настроювання діаграм, вибір типу діаграми.

таблиць у середовищі табличного процесора.Практична робота №4. Побудова діаграм.

5.2. Аналіз даних у середовищі табличного процесора (6 год.)


Призначення й використання основних математичних, статистичних, логічних функцій табличного процесора.


Сортування й фільтрація даних. Умовне форматування даних.


Практична робота №5. Сортування та фільтрація даних


Проміжні підсумки та зведені таблиці.


Практична робота №6. Аналіз даних за допомогою функцій табличного процесора.


Контрольна робота

7. Бази даних. Системи управління базами даних (9 год.)


Поняття моделі даних, бази даних. Поняття й призначення систем управління базами даних (СУБД).


Огляд реляційної моделі даних. Модель «сутність-зв’язок». Поняття відношення, атрибута, ключа, зв’язку. Правила побудови моделі даних предметної області.


Поняття таблиці, поля, запису. Основні етапи роботи з базами даних у середовищі системи управління базами даних. Сортування, пошук і фільтрація даних.


Поняття запиту до реляційної бази даних. Призначення звітів.


Створення таблиць, форм, запитів на вибірку даних і звітів за допомогою майстрів. Редагування запитів і форм за допомогою конструктора.


Практична робота №7. Робота з об’єктами бази даних в середовищі СУБД.


Практична робота №8. Створення бази даних в середовищі СУБД, створення форм і введення даних.


Практична робота №9. Створення запитів і звітів за допомогою майстра та в режимі конструктора .


Контрольна робота

8.1 Автоматизоване створення й публікація веб-ресурсів (4)


Структура веб-сайтів, різновиди веб-сайтів. Різновиди веб-сторінок. Етапи створення веб-сайтів.


Поняття про засоби автоматизованої розробки веб-сайтів, Основи веб-дизайну


Поняття блогу, різновиди блогів. Створення й оформлення блогу. Практична робота № 10. Автоматизоване створення веб-сайту.


Практична робота № 11. Створення й ведення власного блогу.

8.2. Інтегроване використання засобів опрацювання електронних документів.


Обмін даними між графічним, текстовим і табличним процесором, СУБД, засобом для розробки комп’ютерних презентацій.


Практична робота №12. Виконання завдань з опрацювання даних у кількох програмних середовищах.

8.3. Спільна робота з документами. Розробка колективного проекту (2год.)


Середовище для спільної роботи з документами. Служби онлайнового документообігу. Спільна робота з документами.


Практична робота №13. Розробка колективного проекту.


Контрольна робота


Підсумкове заняття

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал