Інформація про вступний іспит зі спеціальності 035 "філологія" третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для здобуття наукового ступеня доктор філософії у 2016-2017 н рСкачати 55.18 Kb.
Дата конвертації30.03.2017
Розмір55.18 Kb.
ТипІнформація
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВСТУПНИЙ ІСПИТ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 035 “ФІЛОЛОГІЯ”

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

для здобуття наукового ступеня доктор філософії

у 2016-2017 н.р.
Питання для вступного іспиту на третій освітньо-науковий рівень

(доктор філософії) за спеціальністю 035 “Філологія”
Загальне мовознавство

 1. Мова і мовлення. Мова і мислення.

 2. Форми існування мови.

 3. Знакова теорія мови.

 4. Статика і динаміка в мові. Внутрішні і зовнішні чинники в розвитку мови.

 5. Мовна система і структура. Рівні мови. Типи зв'язків між елементами мовної структури.

 6. Генеалогічна, ареальна, функціональна класифікація мов.

 7. Поняття про наукові лінгвістичні парадигми.

 8. Природні мови. Соціальний, психічний, фізіологічний аспекти мови. Функції мови.

 9. Мовні універсалії. Типологічні класифікації мов світу.

 10. Поняття методу. Методи дослідження мови (оглядово).


Порівняльна стилістика


 1. Предмет, загальнонаукові основи стилістики, її місце в системі лінгвістичних наук.

 2. Стилістична лексикологія: предмет, завдання, ключові поняття

 3. Функціональна стилістика: предмет, завдання, ключові поняття

 4. Стилістичне розшарування словникового складу зіставлюваних мов

 5. Стилістична семасіологія: предмет, завдання, ключові поняття

 6. Стилістика тексту: предмет, завдання, ключові поняття

 7. Основні категорії тексту, його композиція та архітектоніка, стилістичні характеристики текстів різних жанрів і стилів.

 8. Синтаксичні стилістичні прийоми

 9. Метод лінгвостилістичного аналізу

 10. Основні фонологічні, граматичні, лексичні форми, категорії та їх відношення у стилістичному аналізі дискурсу


Порівняльна лексикологія


 1. Сучасні запозичення до лексичних систем зіставлюваних мов: характеристика структури та семантики слів.

 2. Фразеологія. Вільні та сталі словосполучення. Види фразеологізмів, характеристика значень. Афоризми, приказки та паремії у системі фразеології.

 3. Теорія семантичного поля. Лексико-семантичні групи та гіпо-гіперонімічні відношення слів. Семантичні класи слів у зіставлюваних мовах: полісемія, омонімія, синонімія, антонімія, паронімія.

 4. Лексичне та граматичне значення слова. Денотативний і конотативний аспекти лексичного значення слова

 5. Лексикографія як лінгвістична дисципліна. Класифікації лінгвістичних словників двох мов

 6. Поняття лексичної системи. Види внутрішньосистемних зв’язків у мові: синтагматичні та парадигматичні відношення слів.

 7. Словотвірна деривація. Основні шляхи утворення слів. Продуктивність словотворчих моделей.

 8. Семантична деривація. Розвиток семантичної структури слова. Типи внутрішньослівних процесів: узагальнення, спеціалізація, погіршення, покращення, зміна і перенос значення – метафора, метонімія.

 9. Мова як система. Слово як основна мовна одиниця. Слово в системі інших мовних одиниць. Формальний та змістовий аспекти слова.

 10. Соціолінгвістична та функціональна стратифікація словникового складу зіставлюваних мов.


Зіставна граматика


 1. Граматична будова мови. Загальні принципи граматичного аналізу мови.

 2. Парадигми категоріальних значень іменних самостійних частин мови.

 3. Зіставний аналіз граматичних особливостей самостійних частин мови.

 4. Зіставний аналіз граматичних особливостей службових частин мови.

 5. Особливості синтаксису зіставлюваних мов. Типи словосполучень і речень зіставлюваних мов.

 6. Функціональна характеристика членів речення в дох мовах.

 7. Гіпотаксис і паратаксис як способи побудови складного речення.

 8. Проблема частиномовної класифікації.

 9. Актуальне членування речення.

 10. Валентність. Граматичне узгодження членів речення.

Вимоги до обґрунтування дослідницького проекту.

Дослідницький проект – це авторський текст обсягом 4-5 стор., у якому висвітлено плановану тематику індивідуальної наукової розвідки вступника на програму підготовки докторів філософії, обґрунтовано актуальність обраної ним проблеми та методологію її осмислення. Цим документом вступник має продемонструвати своє уміння мислити евристично, раціонально і творчо, а також визначено можливість реалізації наукової інтенції вступника. Обґрунтування дослідницького проекту затверджується завідувачем кафедри.Рекомендована література

1. Алексеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика : Учебное пособие по устному и письменному переводу для переводчиков и преподавателей. / И.А.Алексеева. – СПБ: Союз, 2004. – 288 с.

2. Алєксєєв А.Я. Нариси з контрастивної стилістики французької мови / А.Я. Алєксєєв. – Вінниця: Нова книга, 2010. – 456 с.

3. Аракин В.Д. История английского языка : Учеб . пособие / В.Д. Аракин. – 2-е изд. − М. : ФИЗМАТЛИТ, 2003. − 272 с.

4. Бондар Л.В. Порівняльна граматика французької та української мов. Навчально-методичний посібник / Л.В. Бондар. - К. : НТУУ КПІ, 2006. – 44 с.

5. Верба Л.Г. Порівняльна лексикологія української та англійської мов / Л.Г. Верба. – Вінниця, 2004. – 248 с.

6. Волкова Л.М. Теоретична граматика англійської мови: сучасний підхід : Навч. посібник. / Л.М. Волкова– К.: «Освіта України», 2009. – 256 с.

7. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования / И.Р. Гальперин. – Изд. 4-е, стереотипное. – М. : КомКнига, 2006. − 144 с.

8. Дубенко О.Ю. Порівняльна стилістика української та англійської мов / О.Ю. Дубенко– Вінниця, 2005. – 224 с.

9. Комиссаров В.Н. Общая теория перевода. Проблеми переводоведения в освещении зарубежных ученых : учебное пособие / В.Н. Комиссаров. − М. : ЧеРо, 1999. − 136 с.

10. Корунець І.В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад) : підручник / І.В. Корунець. - Вінниця: Нова книга, 2001. – 448 с.

11. Кочерган М.П. Загальне мовознавство: підручник / М.П. Кочерган. – К. : ВЦ «Академія», 2010. − 464 с.

12. Латышев Л.К. Технология перевода : Учебное пособие по подготовке переводчиков (с нем. яз) / Л.К. Латышев - М.: НВИ-ТЕЗАУРУС, 2001. – 280 с.

13. Лопатникова Н.Н. Лексикология современного французского языка : Учеб.для ин-тов и фак. иностр. яз. / Н.Н. Лопатникова, Н.А.Мовшович. – М.: Высшая школа, 2001. – 247 с.

14. Ольшанский И.Г. Лексикология: современный немецкий язык. Lexikologie: die deutsche Gegenwartssprache. / И.Г. Ольшанский, А.Е. Гусева. – M.: Akademia, 2005. – 416 с.

15. Полюк І.С. Особливості перекладу текстів різних стилів. Французька мова : [навч. посіб.] / І.С. Полюк, Л.В. Бондар. – К. : НТУУ «КПІ», 2011. – 396 с.

16. Пономарiв О.Д. Стилiстика сучасної української мови : Підручник / О.Д. Пономарiв − 3-тє вид., перероб. і доповн. − Тернопіль: Навчальна книга − Богдан, 2000. − 248 с.

17. Попова И.Н. Грамматика французского языка. Практический курс / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова. – М. : Нестор Академик, 2006. – 475 с.

18. Селиванова Е. А. Основы лингвистической теории текста и коммуникации / Елена Александровна Селиванова. – К. : Брама, 2004. – 336 с.

19. Степанова М.Д. Лексикология современного немецкого языка = Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache : Учеб. пособие для студентов лингв. И пед. фак. Высш. Учеб. заведений / М.Д. Степанова, И.И. Чернышева. – 2-е изд., испр. – М. : Издательский центр «Академия», 2005. – 256 с.

20. Федорова Л.О. Курс лексикології французької мови: навчальний посібник / В.Г. Куликова, Л.О.Федорова. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2003. – 186 с.

21. Чередниченко О.І. Про мову і переклад / О.І. Чередниченко. – К.: Либідь, 2007. – 248 с.

22. Швачко К.К. Введение в сравнительную типологию английского, русского и украинского языков / К.К.Швачко, П.В.Терентьев, Т.Г.Янукян, С.А.Швачко. – К., 1977. – 147 с.

23. Barber C. The English language: a historical introduction / Charles Barber, Charles Laurence Barber. – Cambridge: Cambridge University Press, 1993. – 292 р.

24. Duden. Die Grammatik / Redaktionelle Bearbeitung Dr. K. Kunkel-Razum. – 7., völlig neu erarbeitete und erweiterte Auflage. – Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich: Dudenverlag, 2006. – Band 4. – 1352 s.

25. Dürscheid Ch. Syntax. Grundlagen und Theorien / Christa Dürscheid. – 4.Aufl. – Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2007. – 256 s.

26. Eisenberg P. Grundriss der deutschen Grammatik / Peter Eisenberg. – 2.Aufl. – Stuttgart, Weimar: Verlag J.B.Metzler, 2006. – 573 s.

27. Engel U. Syntax der deutschen Gegenwartssprache / Ulrich Engel. – 4.Aufl. – Berlin: Erich Schmidt Verlag, 2009. – 305 s.

28. Fischer O. The Syntax of Early English. / Olga Fischer, Willem Koopman, Wim van der Wurff – Cambridge, U.K., N.Y.: Cambridge University Press, 2001. – 360 p.

29. Fleischer W. Stilistik der deutschen Gegenwartssprache / Wolfgang Fleischer, Georg Michel, Günter Starke. – Frankfurt am Main: Peter Lang, 1996. – 341 s.

30. Helbig G. Deutsche Grammatik / G. Helbig, J. Buscha. – Berlin, München: Langenscheidt, 2001. – 732 s.

31. Hogg R.M. The Cambridge History of the English Language / R.M. Hogg. – Vol. 1-6. – Cambridge : Cambridge University Press, 2001.− 640 p.

32. Oguy O.D. Lexikologie der deutschen Sprache / O.D. Oguy. – Winnits´a : Nova Knyha, 2003. – 295 с.

33. Sandig B. Textstilistik des Deutschen / Barbara Sandig – 2. Auflage. – Berlin : De Gruyter, 2006. – 521 s.34. Sowinski B. Deutsche Stilistik / Bernhard Sowinski – Frankfurt am Main: Fischer, 1986. – 341 s.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал