Інформаційний лист XІІІ міжнародна науково-практична конференціяСкачати 73.21 Kb.
Дата конвертації08.01.2017
Розмір73.21 Kb.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Економічний факультетКафедра фінансів
АЗЕРБАЙДЖАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
НОРД УНІВЕРСИТЕТ (НОРВЕГІЯ)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТXІІІ Міжнародна науково-практична конференція

«Світові тенденції та перспективи розвитку

фінансової системи України»

«WTPDFSU'2016»

27 – 28 жовтня 2016 року

ОРГКОМІТЕТ

Голова оргкомітету:

Губерський Л.В. – д.філос.н., професор, академік НАН України, ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Заступники голови оргкомітету:

Базилевич В.Д. – д.е.н., професор, чл.-кор. НАН України, декан економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка,

Лютий І.О. – д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Члени оргкомітету:

Адалат Джалал огли Мурадов – д.е.н., професор, ректор Азербайджанського державного економічного університету,

Бурмістров А. професор,  завідувач кафедри управлінського контролю та обліку Норд Університету (Норвегія),

Варналій З.С. – д.е.н., професор, професор кафедри фінансів Київського національного університету імені Тараса Шевченка,

Геєць В.М. – д.е.н., професор, академік НАН України, директор ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»,

Єфименко Т.І. – д.е.н., професор, член-кореспондент НАН України, Президент ДННУ «Академія фінансового управління»,

Ігнатюк А.І. – д.е.н., професор, заступник декана економічного факультету з наукової роботи, професор кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки, Київського національного університету імені Тараса Шевченка,

Крисоватий А.І. – д.е.н., професор, ректор Тернопільського національного економічного університету,

Крупка М.І. – д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту Львівського національного університету імені Івана Франка,

Науменкова С.В. – д.е.н., професор, професор кафедри фінансів Київського національного університету імені Тараса Шевченка,

Носова Є.А. – к.е.н., доцент кафедри фінансів Київського національного університету імені Тараса Шевченка,

Приказюк Н.В. – к.е.н., доцент, в.о. завідувача кафедри страхування та ризик-менеджменту Київського національного університету імені Тараса Шевченка,

Тарангул Л.Л. – д.е.н., професор, проректор з наукової роботи, завідувач кафедри фінансів Університету Державної фіскальної служби України,

Федосов В.М. – д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана,

Чугунов І.Я. – д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів Київського національного торговельно-економічного університету.

Секретарі оргкомітету:

Черкашина К.Ф. – к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів Київського національного університету імені Тараса Шевченка,

Яфінович О.Б. – к.е.н., доцент кафедри фінансів Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Основні тематичні напрями роботи конференції:

 1. Фінансова політика та ефективність функціонування бюджетної системи України.

 2. Корпоративні фінанси та конкурентоспроможність національної економіки.

 3. Світові тенденції та розвиток національного фінансово-кредитного ринку в умовах фінансової глобалізації.

 4. Національні фінансові системи в умовах посилення глобалізаційних процесів.


Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
27 жовтня

9.00 – реєстрація учасників конференції

10.00 – пленарне засідання

14.00 – робота в секціях28 жовтня

10.00 – продовження роботи в секціях

14.00 – закриття конференції
Передбачається видання матеріалів конференції у вигляді електронного збірника тез, що відповідає вимогам щодо апробації результатів наукової роботи (п. 12 «Порядок присудження наукових ступенів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 24.07.2013 р.). Матеріали конференції будуть розміщені на веб-сайті економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (http://www.econom.univ.kiev.ua/science/konferenciyi).

Учасники конференції, що заочно приймають участь у заході та тези доповідей яких розміщено у збірнику, отримують сертифікат на вказану в заявці поштову адресу.

Учасники  конференції мають можливість опублікувати статтю у збірнику наукових праць «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.  Економіка», який включено до переліку фахових видань України та індексується в 40 міжнародних наукометричних базах та депозитаріях (Index Copernicus International, РІНЦ та ін.). Інформація про умови публікації на сайті: http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/ua/. Статтю необхідно подати до 1 грудня 2016 р. на електронну адресу оргкомітету конференції.
В межах конференції 28 жовтня 2016 р. працюватиме спеціальна студентська секція. З умовами участі в конференції студентів можна ознайомитися ТУТ.

Для участі в конференції необхідно до 1 жовтня 2016 р.:1) заповнити електронну заявку на участь в конференції

2) надіслати в електронному вигляді на адресу оргкомітету конференції (konffin@gmail.com):

 • тези доповіді, оформлені відповідно до вказаних вимог (див. вимоги до оформлення тез та зразок оформлення тез доповіді),

 • відскановану копію квитанції або платіжного доручення про оплату оргвнеску в сумі 250,00 грн.

У полі «Тема» електронного повідомлення зазначити своє П.І.Б. та ВНЗ, вкладені файли називати із зазначенням прізвища автора (наприклад: Іванов В.П. КНУ ім. Т. Шевченка; вкладенні файли під назвами: tezi_Ivanov.doc, kvitanciya_Ivanov.doc).

Включення оргкомітетом учасників у програму конференції відбудеться після розгляду надісланих матеріалів та оплати оргвнеску.

Доктори наук та іноземні учасники звільняються від сплати оргвнеску.
Проїзд, проживання та харчування здійснюються за рахунок учасників.
Вимоги до оформлення тез доповідей:

 1. Обсяг – не більше 5 стор. друкованого тексту, набраного в редакторі MSWord.

 2. Всі поля - 20 мм. Відступ на абзац – 1,25 мм (не користуватися кнопкою табуляції).

 3. Шрифт: Times New Roman – 14, міжрядковий інтервал 1,5.

 4. Вказати:

 • у верхньому правому кутку, напівжирним шрифтом – прізвище, ім’я, по-батькові автора, науковий ступінь, учене звання, місце роботи (повністю);

 • на наступному рядку по центру, великими літерами, напівжирним шрифтом – назву доповіді.

 1. Через 1 інтервал – текст тез доповіді.

 2. Посилання на використані джерела даються по тексту у квадратних дужках (наприклад: 4, с. 5).

 3. У тексті допускаються рисунки, таблиці – не більше 1. Рисунки слід виконувати розміром не менше 6060 мм і не більше 110170 мм у форматі *jpg, *bmp.

 4. Бібліографічний опис джерел подається в кінці тексту та оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» (див. зразок оформлення тез).

Оргкомітет залишає за собою право повертати тези доповідей для доопрацювання у разі їх невідповідності тематиці конференції та визначеним вимогам щодо їх оформлення.
Адреса оргкомітету: 03022, Київ, вул. Васильківська 90а, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, економічний факультет, кафедра фінансів, к. 410.

Тел./факс: (+38 044) 5213285; (+38 093) 4395675;для іноземних учасників (+38 067) 5202513.

E-mail: konffin@gmail.com,

для студентів: konffin.stud@gmail.com

www.econom.univ.kiev.ua


ОПЛАТА ОРГВНЕСКУ

Реквізити для оплати в гривнях:Отримувач: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна, 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60.

Р/р 31256356214095 ДКСУ м. Києва

Код банку 820172

Код ЄДРПОУ 02070944

Індивідуальний податковий номер 020709426654.

Призначення платежу: за участь П.І.Б у конференції «WTPDFSU'2016», економічний факультет.

Запрошуємо до участі в роботі конференції!

З повагою,

Оргкомітет.
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ


Петров Іван Сергійович,

к.е.н., доцент,КНУ імені Тараса Шевченка
ПРОГНОЗУВАННЯ І ПЛАНУВАННЯ ДОХОДІВ БЮДЖЕТУ

В УКРАЇНИ: ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ
Текст тез доповіді
Список використаних джерел

 1. Стратегічні виклики 21 століття суспільству та економіці України: у 3-x томах / В.М. Геєць, В.П. Александрова, Ю.М. Бажал, А.М. Гуржій, М.С. та Данько; [Геєць В.М., Александрова В.П., Бажал Ю.М., Гуржій А.М., Данько М. С. та ін.]; Ін-т економіки та прогнозування НАНУ; Український форум; за ред. В. М. Гейця, В. П. Семиноженка, Б. Є. Кваснюка. – Т. 1: Економіка знань – модернізаційний проект України. – К.: Фенікс, 2007. – 544 с.

 2. Фещенко Л.В.. Вдосконалення бюджетного планування і прогнозування [Електронний ресурс] / Л.В.Фещенко. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vetp/2011_34/11flvtac.pdf. – Назва з екрана.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал