Імені семена кузнецяСкачати 202.38 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації11.01.2017
Розмір202.38 Kb.
ТипПрограма

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ

Затверджено на засіданні кафедри правового регулювання економіки
Протокол № 3 від
19.10.2015 р.
Програма

навчальної дисципліни

"
Техніка укладання та розірвання договорів
"
для студентів усіх спеціальностей

усіх форм навчання


Укладач
: доцент кафедри правового регулювання економіки, к.ю.н.
Силенко Н.М
Відповідальний за випуск
: зав. каф. правового регулювання економіки,
професор, к.ю.н Сергієнко
В.В.ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016


2
1.
Вступ


Програма вивчення навчальної дисципліни "Техніка укладання та розірвання договорів" складена відповідно до освітньо
- професійної програми підготовки бакалаврів усіх напрямів підготовки усіх форм навчання
Метою викладання даної навчальної дисципліни є

формування у майбутніх фахівців сучасного рівня правової культури та системного уявлення про правову природу господарських договорів
, підстав настання відповідальності за невиконання умов господарського договору,
вироблення навичок користування нормативними актами, набуття практичних навичок роботи у сфері господарських зобов’язань і використання отриманих знань під час укладання, зміни та припинення господарських договорів на підприємстві.
Для досягнення зазначеної мети вирішуються завдання
з теоретичної
та практичної
підготовки майбутніх фахівців з таких питань:
- специфіка укладання, зміни та припинення господарських договорів та їх роль і місце в економіці;
- застосування своїх знань на практиці під час виконання службових зобов’язань
Об'єктом навчальної дисципліни є правове регулювання правовідносин в сфері укладання, внесення змін та розірвання договорів
Предметом навчальної дисципліни є правовідносини, що виникають в сфері укладання, внесення змін та розірвання договорів
Пререквізити:
вивчення даної навчальної дисципліни студент розпочинає, отримавши базові знання з навчальної
дисципліни "
Правознавство ".
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
знати:

Оперувати поняттями і категоріями права у галузі господарських зобов’язань;
-
Аналізувати, тлумачити і правильно застосовувати норми, що регулюють правовідносини у сфері господарських правовідносин;
-
Аналізувати юридичні факти, що вимагають захисту прав сторін у

3 господарському договорі;
-
Застосовувати правові акти та документи у сфері захисту прав учасників господарських правовідносин;
-
Встановлювати наявність правопорушення під час виконання умов господарського договору;
-
Визначати загальні підстави притягнення до цивільно
- правової, адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення законодавства щодо господарських зобов’язань
;
вміти:

аналізувати норми права в системі договірного права
; вирішувати проблемні завдання, що виникають при укладанні та розірванні договорів
; консультувати з питань техніки укладання, внесення змін та розірвання договорів
; складати проекти позовів, претензій, статутів, установчих договорів, засновницьких протоколів тощо.
У процесі викладання навчальної дисципліни основна увага приділяється оволодінню студентами професійною компетентністю, що наведена в табл. 1.
Структуру складових професійних компетентностей та їх формування відповідно до Національної рамки кваліфікацій України наведено в таблиці 2.
Таблиця 1
Професійна

компетентність, яка

отримується

студентами

після
вивчення

навчальної дисципліни

«Техніка укладання

та розірвання договорів»


Назва компетентності
Складові компетентності
Здатність використання в практичній діяльності
Визначати поняття та зміст правовідносин, що виникають в сфері укладання, внесення змін та розірвання договорів
Визначати поняття та термінологію укладання, внесення змін та розірвання договорів

4 основних знань техніки укладання, внесення змін та розірвання договорів
Визначати правову природу правовідносин,
що виникають в сфері укладання, внесення змін та розірвання договорів
Визначати суб’єктний склад правовідносин, що виникають в сфері укладання, внесення змін та розірвання договорів
Визначати особливості роботи з Цивільним кодексом України,
Господарським кодексом України та іншими джерелами з визначення особливостей укладання, зміни та припинення господарського договору
Аналізувати джерела правового регулювання правовідносин, що виникають в сфері укладання, внесення змін та розірвання договорів
Здійснювати застосування норм діючого законодавства України під час регулювання господарських зобов’язань
Здійснювати розроблення механізму щодо забезпечення дотримання прав сторін за господарськими та цивільними договорами
Визначати характер та специфіку відповідальності засновників учасників договірної роботи
Визначати види відповідальності за порушення процедури укладення договорів

5
Таблиця
2
Структура складових професійних компетентностей з навчальної дисципліни

"
Техніка укладання та розірвання договорів
"
за Національною рамкою кваліфікацій України


Складові компетентності, яка формується в рамках теми
Пререквізити
Знання
Вміння
Комунікації
Автономність
і відповідальність
1 2
3 4
5 6
Тема 1. Поняття та підстави виникнення договірних зобов’язань

Визначати основні засади договірного права
Сутність поняття
«зобов’язання» та
«цивільні правовідносини»
Знання поняття договірного права; визначення правової природи зобов’язань
, місце договірного права в системі права України
Ідентифікувати суспільні відносини, що підпадають під регулювання договірного права
Ефективно формувати комунікаційну стратегію щодо використання положень договірного права
Відповідальність за точну ідентифікацію суспільних відносин, що входять до предмету правового регулювання договірного права
Тема 2. Загальна характеристика цивільно
- правового договору

Визначати поняття та зміст договірних правовідносин
Сутність поняття
«договір»
Знання змісту договірних правовідносин та їх елементів
Ідентифікувати договірні правовідносини з поміж інших правовідносин
Презентувати результати визначення договірних правовідносин
Відповідальність за точність і коректність визначення поняття та змісту договірних правовідносин

6
Продовження табл. 2 1
2 3
4 5
6
Тема 3. Порядок укладання договорів

Визначати особливості порядку укладання договорів
Сутність поняття та умов договору
Знання процедури укладання договорів
Визначати особливості ведення договірної роботи на підприємстві
Презентувати результати здійснення договірної роботи на підприємстві
Відповідальність за точну ідентифікацію сторін та умов договору
Тема 4. Особливості зміни та припинення договорів

Визначення поняття зміни договорів
Сутність поняття
«сторони договору»
та
«суттєві умови договору»
Знання поняття та порядку внесення змін до договору, зміна сторін договору
Визначати особливості зміни та припинення договорів
Ефективно формувати договірну роботу на підприємстві
Відповідальність за точне
і своєчасне внесення змін до договорів
Тема 5. Виконання договірного зобов’язання

Визначення поняття та сутності виконання договору
Визначення поняття "
належне виконання договору "
Знання основних етапів виконання договорів
Визначати особливості належного та неналежного виконання договорів
Презентувати результати визначення поняття належного виконання договору
Відповідальність за своєчасність та точність виконання договорів

7
Закінчення табл. 2


1
2 3
4 5
6
Тема 6. Забезпечення виконання договірного зобов’язання

Визначати поняття та способів забезпечення виконання договорів
Поняття та ознаки застави та поруки
Знання поняття
і сутності способів забезпечення виконання договорів
Визначати та аналізувати способи забезпечення виконання договорів
Презентувати результати використання на практиці способів забезпечення виконання договорів
Відповідальність за точне, ефективне і своєчасне вжиття способів забезпечення виконання договорів
Тема 7. Особливості припинення договірного зобов’язання

Визначати порядок та особливості припинення договірного зобов’язання
Сутність та види припинення договорів
Знання підстав припинення договірного зобов’язання та визнання договору недійсним
Визначати порядок припинення договірного зобов’язання
Презентувати результати припинення договірного зобов’язання
Відповідальність за точну ідентифікацію порядку та підстав припинення договірного зобов’язання
Тема 8. Правові підстави та наслідки порушення договірних зобов’язань

Визначати наслідки порушення договірного зобов’язання
Визначення понять "цивільна відповідальність " та "делікт "
Знання основних форм договірної відповідальності
Визначати особливості відшкодування завданих неналежним виконанням або невиконанням договорів
Презентувати результати визначення поняття та видів відповідальності
Відповідальність за точну ідентифікацію настання відповідальності за невиконання договірного зобов’язання

8
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин (5 кре
- дитів
ЄКТС).
Форма підсумкового контролю –
залік
2
. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Загальні положення договірного

права


Тема

1. Поняття та підстави виникнення договірних зобов’язань


1.1.Поняття та особливості договірних зобов’язань.
1.2. Підстави виникнення договірних зобов’язань.
1.3. Види зобов’язань.
1.4. Правове регулювання договірних зобов’язань.

Тема 2. Загальна характеристика цивільно
-
правового договору

2.1. Поняття та функції цивільно
- правового договору.
2.2. Ознаки цивільного договору.
2.3. Суттєві умови цивільного договору.
2.4. Суттєві умови господарського договору.
2.5. Принцип свободи як основний принцип договірного права.

Тема 3. Порядок укладання договорів

3.1. Підстави та способи укладення договору.
3.2.
Процедура укладення договору.
3.3. Воля та волевиявлення в договірних зобов’язаннях.
3.4. Особливості укладання публічних договорів.
3.5. Попередні договори

Тема 4. Особливості зміни та припинення договорів

4.1.
Динаміка укладеного договору.
4.2.
Поняття та правові підстави зміни і припинення договору.
4.3
. Особливості здійснення процедури внесення змін до умов договору.
4.4
. Особливості проведення процедури припинення договору та його форми.
Тема 5. Виконання договірного зобов’язання


9 5.1. Поняття та особливості виконання договірного зобов’язання.
5.2. Принципи виконання договірного зобов’язання.
5.3. Суб’єкти виконання договірного зобов’язання.
5.4. Спосіб, місце і строк виконання договірного зобов’язання.
5.5. Належне виконання договору.
Тема 6. Забезпечення виконання договірного зобов’язання

6.1. Поняття і види забезпечення виконання зобов’язання.
6.2. Способи забезпечення виконання зобов’язання.
6.
3. Правове регулювання забезпечення виконання зобов’язання.
6.4. Порівняльна характеристика окремих способів забезпечення виконання договорів
Тема 7. Особливості припинення договірного зобов’язання

7.1. Поняття та особливості припинення договірного зобов’язання.
7.2. Окремі способи здійснення припинення зобов’язання.
7.3 Визнання договору недійсним.
Тема 8. Правові підстави та наслідки порушення договірних
зобов’язань

8.1. Поняття правопорушення договірних зобов’язань.
8.2. Функції цивільно
- правової відповідальності.
8.3. Види цивільно
- правової відповідальності.
8.4. Умови звільнення від відповідальності.
8.5. Відшкодування завданої шкоди.
8.6. претензійно
- позовна робота на підприємстві.

3
. Теми та плани семінарських занять


Семінарське заняття

форма навчального заняття, за якої викладач організовує дискусію навколо попередньо визначених тем, до яких студенти готують тези виступів. На кожному семінарському занятті викладач оцінює підготовлені студентами доповіді та презентації з окреслених питань (табл.
3.1),
їх виступи, активність у дискусії, вміння формулювати і відстоювати свою позицію тощо. Підсумкові бали за кожне семінарське заняття виставляються

10 у відповідний журнал. Отримані студентом бали за окремі семінарські заняття враховуються в процесі накопичення підсумкових балів з даної навчальної дисципліни.
Таблиця
3.1
Плани семінарських занять

Назва теми
Програмні питання
Змістовий модуль 1.

Загальні положення договірного права
Тема
1.
Поняття
та
підстави
виникнення
договірних
зобов’язань


Тема 1. Поняття та підстави виникнення договірних
зобов’язань


1.1.Поняття та особливості договірних зобов’язань.
1.2. Підстави виникнення договірних зобов’язань.
1.3. Види зобов’язань.
1.4. Правове регулювання договірних зобов’язань.
Тема
6.
Забезпечення
виконання
договірного
зобов’язання


Тема 6. Способи забезпечення виконання договірного
зобов’язання

6.1. Поняття і види забезпечення виконання зобов’язання.
6.2. Способи забезпечення виконання зобов’язання.
6.3. Правове регулювання забезпечення виконання зобов’язання.

4
. Теми практичних занять


Практичне заняття

форма навчального заняття, за якої викладач організовує детальний розгляд окремих теоретичних положень навчальної дисципліни і формує вміння та навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентом сформульованих завдань
Проведення таких занять ґрунтується на попередньо підготовленому методичному матеріалі –
тестах для виявлення ступеня оволодіння необхідними теоретичними положеннями, наборі завдань різного рівня складності для розв'язування їх на занятті. Воно включає проведення

11 попереднього контролю знань, вмінь і навичок студентів, постановку загальної проблеми викладачем та її обговорення за участю студентів, розв'язування завдань із їх обговоренням, розв'язування контрольних завдань, їх перевірку, оцінювання
(табл.
4.1).
Таблиця
4.1
Перелік тем практичних занять

Назва змістового модуля
Теми практичних занять
(за модулями)
1 2
Змістовий
модуль 1.
Загальні положення договірного права
Завдання 1.
Поняття та підстави виникнення договірних зобов’язань
Завдання 2. Загальна характеристика цивільно
- правового договору
Завдання 3.
Порядок укладання договорів

Завдання 4.
Особливості зміни та припинення договорів
Завдання 5.
Виконання договірного зобов’язання
Завдання 6.
Забезпечення виконання договірного зобов’язання

Завдання 7.
Особливості припинення договірного зобов’язання

Завдання 8.
Правові підстави та наслідки порушення договірних зобов’язань


5
. Самостійна робота

Самостійна робота студента (СРС)

це форма організації навчального процесу,
за якої заплановані завдання виконуються студентом самостійно під методичним керівництвом викладача.
Основні
види самостійної роботи, які запропоновані студентам для засвоєння теоретичних знань та формування практичних навичок з навчальної дисципліни, наведені в табл.
5.1.

12
Таблиця
5.1
Завдання для самостійної роботи студентів та форми її контролю


Назва теми
Зміст самостійної роботи студентів
Форми контролю
СРС
1 2
4
Змістовий модуль 1.

Загальні положення договірного права
Тема
1.
Поняття
та
підстави
виникнення
договірних
зобов’язань
Вивчення лекційного матеріалу, підготовка до
семінарського заняття, огляд теоретичного матеріалу з теми
Есе на тему: «Договірні зобов’язання в системі цивільного права
України»
Презентація результатів
Перевірка есе
Тема
2.
Загальна
характеристик
а
цивільно
-
правового

договору
Вивчення лекційного матеріалу, підготовка до семінарського заняття.
Огляд теоретичного матеріалу з теми «Суттєві умови договорів»
Презентація результатів
Тема 3. Порядок
укладання
договорів
Вивчення лекційного матеріалу, підготовка до практичного заняття, підготовка до контрольної роботи. Виконання індивідуальних завдань
"
Особливості укладання цивільно
- правових договорів ".
Підготовка до контрольної роботи за темами 1
-3
Письмова контрольна робота за темами 1
-3
Тема 4.
Особливості
зміни та
припинення
договорів
Пошук, підбір та огляд літературних джерел за заданою тематикою; виконання індивідуального
завдання
"
Особливості припинення договорів "
Захист
індивідуально го завдання
Тема 5.
Виконання
договірного
зобов’язання
Вивчення лекційного матеріалу, підготовка до практичного заняття. Виконання індивідуального
завдання
"
Особливості виконання господарських договорів "
Захист
індивідуально го завдання

13
Тема
6.
Забезпечення
виконання
договірного
зобов’язання
Підготовка до практичного заняття
з теми "
Порівняльна характеристика застави та завдатку ".
Пошук, підбір та огляд літературних джерел за заданою тематикою; підготовка до практичного заняття, підготовка до тестування.
Презентація результатів
Тестування
Тема
7.
Особливості
припинення
договірного
зобов’язання
Вивчення лекційного матеріалу, підготовка до практичного заняття за темою «Здійснення претензійно
- позовної роботи»
Захист
індивідуально го завдання
Тема 8. Правові
підстави
та
наслідки
порушення
договірних
зобов’язань
Вивчення лекційного матеріалу, підготовка до практичного заняття. Підготовка до контрольної роботи за темами 4
-8
Презентація результатів.
Написання контрольної роботи.


6
. Методи навчання


У процесі викладання навчальної дисципліни для активізації навчально
- пізнавальної діяльності студентів передбачене застосування як активних, так і інтерактивних навчальних технологій, серед яких: лекції проблемного характеру, міні
- лекції, робота в малих групах, семінари
- дискусії, мозкові атаки, кейс
- метод, презентації, ознайомлювальні
(початкові) ігри, метод проектної роботи, комп'ютерні симуляції, метод
Дельфі, метод сценаріїв, банки візуального супроводу (табл
. 6
.1 і
6.2).

14
Таблиця
6.1
Розподіл форм та методів активізації процесу навчання

за темами навчальної дисципліни

(лекційні заняття)

Тема
Практичне застосування навчальних технологій
1 2
Тема 1. Поняття та підстави виникнення договірних зобов’язань
Лекція проблемного характеру з питання "Місце договірного права в системі права України ", робота в малих групах, презентація результатів, банки візуального супроводу
Тема 2. Загальна характеристика цивільно
- правового договору
Міні
- лекція з питання "Правова природа договорів", банки візуального супроводу
Тема
3.
Порядок укладання договорів
Лекція проблемного характеру з питання "Проблемні аспекти оферти", робота в малих групах, презентація результатів, банки візуального супроводу
Тема 4. Особливості зміни та припинення договорів
Міні
- лекція з питання "Змінена та припинення публічних договорів та договорів приєднання ", робота в малих групах, презентація результатів, банки візуального супроводу
Тема 5. Виконання договірного зобов’язання
Лекція проблемного характеру з питання "
Спеціальні випадки зміни договорів (заміна сторін)", робота в малих групах, презентація результатів, банки візуального супроводу
Тема 6. Забезпечення виконання договірного зобов’язання
Лекція проблемного характеру з питання "Проблемні аспекти утримання майна як способу забезпечення виконання договорів»
Тема 7. Особливості припинення договірного зобов’язання
Міні
- лекція з питання "Проблеми правового регулювання припинення договірних зобов’язань»
, робота в малих групах, презентація результатів
Тема 8. Правові підстави та наслідки порушення договірних зобов’язань
Міні
- лекція з питання "Проблематика відшкодування збитків завданих неналежним виконанням договорів", банки візуального супроводу15
Таблиця
6.2

Використання методик активізації процесу навчання

(
семінарські

та практичні заняття)


Тема навчальної дисципліни
Практичне застосування методик
Методики активізації
процесу навчання
Тема 1. Поняття та
підстави
виникнення
договірних зобов’язань
Семінарське заняття. Тема:
"
Загальні засади договірного права"
Семінари
- дискусії, презентації
Тема
2.
Загальна
характеристика
цивільно
-
правового

договору
Завдання2
:
Міжнародні акти та цивільно
- правове регулювання договорів
Робота в малих групах
, презентації
Тема 3. Порядок укладання
договорів
Завдання 3.
"
Воля та волевиявлення в договорі
"
Робота в малих групах, мозкові атаки
Тема 4. Особливості зміни
та припинення договорів
Завдання 4.
Сторони в договорі
Робота в малих групах, мозкові атаки
Тема 5. Виконання
договірного
зобов’язання
Завдання
5.
Належне виконання договорів
Робота в малих групах, мозкові
атаки, метод
Дельфі, презентації
Тема 6. Забезпечення
виконання
договірного
зобов’язання
Семінарське заняття. Тема:

Способи забезпечення виконання договірного зобов’язання

Семінари
- дискусії
Робота в малих групах, мозкові атаки
Тема 7. Особливості
припинення договірного
зобов’язання
Завдання
7.
Шляхи та способи припинення договірного зобов’язання

Робота в малих групах, мозкові
атаки, метод
Дельфі, презентації
Тема 8. Правові підстави
та наслідки порушення
договірних зобов’язань
Завдання
8.
Підстави та умови договірної відповідальності

Робота в малих групах, мозкові
атаки, метод
Дельфі, презентації


16

7
. Рекомендована література

1.
Господарський кодекс України : кодекс вiд 16.01.2003 № 436-IV //
ВВР України. –
2003. -
№ 18.

Ст.
144.
2. Цивільний кодекс України : кодекс вiд 16.01.2003 № 435-IV //
ВВР
України. –
2003. -
№ 40.

Ст.
356.
3.
Вінник О. М. Господарське право: Навчальний посібник. –
К.:
Правова єдність, 2008. –766с.
4
. Зобов’язальне право. Теорія і практика: Навч. посіб. / За ред. проф. О. В. Дзери. —
К.: Юрінком Інтер, 2000. —
900 с.
5
. Цивільне право України: Договірні та недоговірні зобов’язання:
Підручник / За ред. Бичкової. —
К.: Вид
- во КНТ, 2006. —
498 с.
6
. Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / Д. В. Боброва, О. В.
Дзе
- ра, А. С. Довгерт та ін.; За ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової. —
2- ге вид., допов. і переробл. —
К.: Юрінком Інтер,
2005.

736 с.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал