Імені павла тичиниСторінка2/3
Дата конвертації25.12.2016
Розмір0.5 Mb.
ТипПрограма
1   2   3
Тема 32. Школа й педагогіка Середньовіччя.

Загальна характеристика епохи середньовіччя у Європі. Основні ознаки й умови розвитку виховання й освіти. Основні типи виховання та освіти в Європі у період розквіту феодалізму: церковне, лицарське, бюргерське, практичне. Виховання й освіта жінок. Зміст освіти у церковних школах. Індивідуально-групова форма навчання. Катехізичний спосіб оволодівання знаннями. Мета, зміст та система лицарського виховання. Міські школи, їх історико-педагогічне значення. Виховання дітей селян. Особливості виховання дівчат. Педагогічна думка середньовіччя. Схоластика, її вплив на зміст і методику навчання. Начотництво й догматизм схоластичного навчання. Позитивні і негативні риси схоластики. Розвиток університетської освіти у середньовічній Європі. Суспільно-економічні умови їх виникнення, демократичні засади діяльності перших університетів.Тема 33. Школа й педагогіка епохи Відродження.

Загальна характеристика й умови виникнення європейського Відродження (ХІV–ХVІ століття.). Основні ознаки педагогіки епохи гуманізму. Школа і педагогічна думка епохи Відродження. Педагогічні ідеї педагогів-гуманістів (Е.Роттердамський, Ф. Рабле, М. Монтень, Т. Мор, Т. Кампанелла, В. Фельтре).Тема 34. Педагогічна теорія Я. А. Коменського.

Життя, педагогічна діяльність і теоретична спадщина Яна Амоса Коменського. Коменський і демократичний рух ХVІІ ст. Основні риси і суперечності світогляду. Педагогічна теорія Коменського як частка плану вдосконалення людства. Загальна мета і завдання виховання. “Велика дидактика” – теоретичне обґрунтування педагогіки нового часу. Принципи природовідповідності та народності виховання – методологічна основа педагогічної теорії Коменського.

Вчення про школу. Принципи побудови системи шкільної освіти. Вікова періодизація. Структура навчальних закладів, зміст освіти в них та вимоги до організації їх діяльності.

Дидактичні погляди Коменського. Сутність процесу навчання і завдання освіти. Вимоги до визначення змісту освіти. Принципи навчання. “Золоте правило дидактики”. Проблема організації шкільного навчання. Обґрунтування класно-урочної системи. Вимоги до уроку. Методи і правила навчання. Проблема підручника та вимоги до нього. Характеристика підручників, складених Коменським.

Проблеми виховання і дисципліни у педагогічній теорії Коменського. Завдання, засоби та методи морального виховання. Проблема шкільної дисципліни. Коменський про педагогічну професію і вимоги до вчителя.

Тема 35. Шкільництво та педагогічна думка в Європі XVII-XVIII століття.

Англійська педагогіка ХVІІ століття. Буржуазна революція в Англії ХVІІ століття, її вплив на розвиток виховання й освіти. Педагогічна концепція Дж. Локка. Шляхи формування особистості джентльмена. Дж. Локк про зміст і методи розумового, морального й фізичного виховання дітей.

Французьке просвітництво ХVІІІ століття. Педагогічні ідеї французьких філософів-просвітників ХVІІІ століття К. Гельвеція і Д. Дідро.

Педагогічна теорія Ж.-Ж. Руссо, загальні принципи розробленої ним виховної системи. Новаторський характер ідей Ж.-Ж. Руссо. Теорія природного і вільного виховання. Періодизація життя дитини, зміст і методи навчання й виховання на кожному з вікових періодів. Метод природних наслідків. Ж.-Ж. Руссо про виховання жінок. Суперечності у педагогічних поглядах Ж.-Ж. Руссо.

Особливості народної освіти у країнах Західної Європи ХVІІ-ХVІІІ століття. Моніторіальна система Бель-Ланкастера.

Тема 36. Західноєвропейська педагогіка кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ століття.

Педагогічна система Й. Песталоцці. Життя і діяльність, педагогічні досліди Песталоцці. Соціологічні, психологічні та загальнопедагогічні основи ідей Песталоцці. Принцип природовідповідності. Теорія елементарної освіти. Дидактичні погляди, започаткування теорії формальної освіти. Зміст і методи розумового, морального, фізичного і трудового виховання. Методика початкового навчання. Проблема поєднання навчання з продуктивною працею учнів. Проблема взаємодії сім’ї і школи у вихованні дітей, пріоритетність родинного виховання. Песталоцці про вчителя.

Розвиток філантропізму і неогуманізму у Німеччині. Основні ідеї педагогіки філантропізму та її представників: І. Базедова, Х. Зальцмана, та ін. Організація філантропінів і навчально-виховного процесу в них.

Неогуманістичний напрямок у педагогіці. Основні ідеї неогуманістів. Педагогічні ідеї В. Гумбольта.

Педагогічні погляди А. Дістервега. Загальнопедагогічні ідеї. Обґрунтування методологічних принципів виховання у творах Дістервега. Дидактика розвивального навчання. Дістервег про вчителя і його підготовку.

Педагогічна теорія Й. Гербарта. Розробка Гербартом методологічних засад педагогіки. Теорія багатостороннього інтересу. Структура процесу навчання і його формальні ступені. Вчення про методи навчання. Ідея виховуючого навчання. Основні засоби керування дітьми. Система морального виховання.

Педагогічні погляди і діяльність соціалістів-утопістів Р. Оуена та Ш. Фур’є.
Соціально-педагогічні експерименти Оуена у Нью-Ленарку. Система шкіл. Проблема поєднання навчання з продуктивною працею дітей у практиці Оуена. Педагогічний досвід комуни “Нова гармонія”. Педагогічні ідеї у творах Ш. Фур’є. План ідеальної соціально-трудової організації суспільства Гармонії. Система виховання в суспільстві Гармонії.

Тема 37. Загальні тенденції світової педагогіки кінця ХІХ – початку ХХ століття.

Нові тенденції у педагогічній теорії і практиці зарубіжних країн кінця ХІХ – початку ХХ століття. Школа у провідних державах світу кінця ХІХ – початку ХХ століття. Основні наукові напрямки зарубіжної реформаторської педагогіки кінця ХІХ – початку ХХ століття і їх характеристика.

Педагогіка “вільного виховання”. Педагогічні ідеї Е. Кей, Г. Шаррельмана. Педагогічна система М. Монтессорі. Експериментальна педагогіка та її представники. Зародження педології – наукового дитинознавства. Прагматична педагогіка. Педагогічні ідеї Дж. Дьюї. Теорія “громадянського виховання” і “трудової школи” Г. Кершенгштейнера. Педагогіка “нового виховання” і “нових шкіл”.

Тема 38. Сучасні системи освіти у найрозвиненіших країнах світу.

Еволюція освітніх систем у найрозвиненіших країнах на перетині XXI століття. Система освіти в США. Освітня система у Великобританії. Характеристика освітньої системи у Німеччині. Характеристика освітньої системи у Франції. Система освіти в Японії.


ІСТОРІЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ ШКОЛИ І ПЕДАГОГІКИ

Тема 39. Народна мудрість виховання дітей та молоді. Освіта, школа і педагогічна думка до княжої і княжої доби ІХ – ХVІ століття.

Традиції та обряди як основа української етнопедагогіки. Засоби народного виховання дітей та молоді. Шляхи народного виховного впливу. Форми та методи народного виховання зростаючої особистості.

Виховання у східних слов’ян. Мета, зміст, засоби і традиції виховання у східних слов’ян. Етнопедагогіка. Джерела виховної мудрості. Виникнення і поширення писемності у східних слов’ян.

Зародження і розвиток шкільної освіти в Київській Русі. Передумови виникнення шкіл. Характеристика основних типів шкіл і виховання. Зміст і методика шкільного навчання. Освіта і виховання жінок. Ярослав Мудрий і розповсюдження книгописання на Русі. Порівняльний аналіз шкільництва й виховання в Київській Русі і західноєвропейських державах. Причини широкого розповсюдження і зростання освіти в Київській Русі.

Педагогічна думка у Київській Русі. Характеристика перекладних та оригінальних літературно-педагогічних пам’яток Київської Русі ХІ–ХІІ століття. Історико-педагогічне значення «Повчання дітям» Володимира Мономаха.

Тема 40. Розвиток освіти і педагогічної думки в епоху українського Відродження (ХVІ – середина ХVІІІ століття).

Умови й загальна характеристика розвитку освіти в Україні у ХVІ – перша половина ХVІІ століття. Виникнення і розвиток братських шкіл в Україні. Статути братських шкіл. Принципи організації, етапи розвитку, зміст і методика навчання у братських школах. Львівська братська школа і її значення. Творче використання Я. Коменським досягнень українських братських шкіл. Педагогічна діяльність учителів братських шкіл. Роль братських шкіл в українському національному відродженні.

Культурно-освітні осередки і перші вищі навчальні заклади в Україні. Острозька академія, її заснування, зміст освіти та роль у розвитку національної освіти. Києво-Могилянська академія, її організація, зміст і методика навчання, роль як загальноукраїнського освітнього центру. Міжнародне значення академії. Педагогічна діяльність викладачів Острозької і Києво-Могилянської академій.

Виховання й освіта в Запорізькій Січі. Основні риси й завдання козацької педагогіки. Зміст і структура козацької освіти й виховання. Зміст і засоби виховання дітей. Система шкіл Запорізької Січі, характеристика їх роботи.

Педагогічна думка в Україні ХVІ – першої половини ХVІІ століття. Навчальна література. Просвітницька діяльність І.Федорова, його перший буквар. Прогресивні педагогічні ідеї у творах видатних діячів українського відродження Лаврентія і Стефана Зизаніїв, І. Вишенського, К. Ставровецького, І. Борецького, Памви Беринди, Г. Смотрицького, М. Смотрицького, Є. Славинецького і ін.

Тема 41. Українська школа і педагогіка у другій половині XVII – кінці XVIIІ століття.

Суспільно-політичні умови й причини відмінностей у розвитку освіти Лівобережної і Правобережної України. Освіта Правобережної і Західної України у другій половині ХVІІ – ХVІІІ столітті. Єзуїтські, протестантські, уніатські школи на Правобережжі. Посилення денаціоналізації українського народу засобами чужомовної школи. Діяльність Едукаційної комісії. Австро-угорські шкільні реформи кінця ХVІІІ століття і їх вплив на розвиток освіти в Західній Україні. Відкриття Львівського університету.

Розвиток шкільництва на Лівобережній Україні у другій половині ХVІІ – ХVІІІ столітті. Початкові навчальні заклади як найпоширеніша форма освіти Лівобережної України. Полкові і сотенні школи Гетьманської України. Розвиток січових шкіл у другій половині ХVІІ – ХVІІІ столітті. Народні школи грамоти. Особливості розвитку шкільництва у зв’язку із втратою автономії України у другій половині ХУІІІ століття. Російська освітня реформа 1786 р. і її вплив на шкільництво України. Створення нових навчальних закладів: Харківського, Чернігівського, Переяславського колегіумів, Глухівської музично-співацької школи. Вища освіта Лівобережної України у другій половині ХVІІ – ХVІІІ століття. Українське просвітництво ХVІІІ ст.

Педагогічні погляди і діяльність Г. Сковороди. Філософські основи педагогічних ідей Сковороди, ідея «спорідненої праці». Ідея природного виховання. Принцип народності в педагогічній спадщині Сковороди. Сковорода про завдання та засоби розумового, морального, фізичного, трудового, естетичного виховання. Проблема сімейного виховання у творах Сковороди. Сковорода про вчителя і вчительську працю.

Освітня діяльність С. Яворського, Ф. Прокоповича.

Тема 42. Школа і педагогічна думка в Україні (перша половина ХІХ століття).

Характеристика системи освітніх закладів в Україні під Російською імперією у першій половині ХІХ століття. Вплив освітніх реформ Росії 1804 і 1828 рр. на шкільництво України. Створення державної системи освіти; відкриття на території України нових типів навчальних закладів. Особливості розвитку шкільництва у різних навчальних округах підросійської України. Становлення і розвиток університетської освіти.

Освіта в Східній Галичині, на Буковині і Закарпатті у першій половині ХІХ столітті. Австро-угорські шкільні реформи початку ХІХ століття і створення на західно-українських землях державної системи народної освіти. Система початкових і середніх навчальних закладів. Перехід народних шкіл у відання консисторій. Особливості розвитку шкільництва на Буковині і Закарпатті. Вища освіта на західноукраїнських землях у першій половині ХІХ століття. Активізація боротьби українського народу за рідну школу і мову. Особливості педагогічної освіти.

Педагогічна думка в Україні першої половини ХІХ століття. Педагогічні ідеї Т. Шевченка. Шевченко про виховний ідеал. Проблема народної української школи та її відродження у творах Шевченка. Діяльність Шевченка по створенню підручників для українських шкіл. Відображення у спадщині Шевченка проблеми сімейного виховання. Шевченко про особу вчителя.

Розвиток прогресивних педагогічних ідей у творчості та діяльності І. Котляревського, П.Куліша. Куліш і проблема створення українського підручника. Створення української абетки, правопису «кулішівка». Освітні виховні ідеї М. Костомарова. Педагогічні погляди і діяльність М. Драгоманова. Історико-педагогічне значення діяльності діячів «Руської трійці» – М. Шашкевича, Я. Головацького, І. Вагилевича.

Педагогічна діяльність О. Духновича. Історико-педагогічне значення підручників для початкової школи та підручника з педагогіки, створених Духновичем. Ідея народності виховання. Духнович про принцип природовідповідності виховання. Проблеми фізичного, морального, розумового виховання у спадщині Духновича. Дидактичні погляди Духновича. Духнович про роль учителя у формуванні особистості.

Головні віхи життя і діяльності К. Ушинського. Світогляд. Новаторство та педагогічна творчість К. Ушинського. Теоретичне обґрунтування педагогіки.
Ушинський про педагогіку як науку і як мистецтво виховання. Проблема цілей виховання у працях Ушинського. Принцип народності виховання. Розробка Ушинським наукових засад національного виховання. Ушинський про рідну мову. Реалізація у спадщині Ушинського традицій народної педагогіки.

Дидактичні погляди Ушинського. Основні закономірності процесу навчання.


Вчення про ступені пізнання. Ушинський про формальну і матеріальну цілі навчання. Основні функції навчання. Новаторство Ушинського у розробці дидактичних принципів. Удосконалення класно-урочної системи навчання. Типи і структура уроків. Розробка методів навчання. Вимоги до підручників. Характеристика підручників, складених Ушинським: «Рідне слово», «Дитячий світ».

Ушинський про гармонійний розвиток особистості. Шість великих вихователів. Основні засоби і методи морального, фізичного, естетичного, трудового виховання. Роль праці у житті і вихованні людини.

Ушинський про вчителя і його підготовку. Система і зміст педагогічної освіти. Педагогічна практика як елемент підготовки вчителя. Проблема підвищення кваліфікації вчителів. Вплив педагогічних ідей Ушинського на розвиток педагогіки і школи в Україні.

Тема 43. Освіта та педагогічна думка в Україні другої половини XIX – початку ХХ століття).

Характеристика розвитку освіти в Україні під Російською імперією у другій половині ХІХ століття. Вплив російських шкільних реформ 60–70 рр. на шкільництво України. Система навчальних закладів початкової і середньої освіти та особливості поширення в Україні. Реакційна політика царського уряду Росії у галузі народної освіти. Розвиток недільних шкіл. Розвиток приватних навчальних закладів. Колегія Павла Галагана. Реформа вищої освіти. Особливості вищої жіночої освіти в Україні. Фребелівський жіночий педагогічний інститут. Створення нових типів навчальних закладів. Характеристика системи народної освіти, яка склалася в Росії і на територіях підросійської України на початку ХХ століття.

Характеристика розвитку освіти й шкільництва на західноукраїнських землях у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття. Зміни у розвитку української освіти під впливом демократичної революції в Австро-Угорщині 1848 року. Австро-угорські шкільні реформи другої половини ХІХ століття. Зміни у розвитку освіти Західної України під впливом нових освітніх законів. Особливості поширення початкових і середніх навчальних закладів в Західній Україні у другій половині ХІХ ст. – на початку ХХ ст. Запровадження утраквізму в школі. Розвиток жіночої освіти. Особливості розвитку педагогічної освіти в Західній Україні. Вища освіта.

Педагогічні погляди і діяльність М. Пирогова, Х. Алчевської, М. Корфа, Б. Грінченка, І. Франка, Л. Українки, Т. Лубенця.Тема 44. Школа і педагогіка України у радянський період.

Доба української революції і початок національного, культурного й освітнього відродження. Виникнення Центральної Ради і її діяльність. Вплив лютневої революції 1917 року в Росії на суспільно-політичну ситуацію та умови розвитку освіти в Україні. Освіта в Україні під час Тимчасового уряду (лютий-червень 1917 р.). Роль громадських організацій у розвитку освіти. Всеукраїнський з’їзд учителів у квітні 1917 року і його рішення. Шкільництво в Українській державі у період правління Центральної Ради. Українізація школи. Рішення Всеукраїнських учительських з’їздів (літо 1917 р.), їх значення для становлення національної системи освіти. Розвиток освіти у період Гетьманату. Освітня політика у період Директорії відновленої УНР. «Проект єдиної школи в Україні». Діяльність ЗУНР у галузі освіти і виховання. Педагогічні ідеї С. Сірополка.

Основні засади освітньої політики українських більшовиків. Робота по створенню української радянської системи освіти. «Положення про єдину трудову школу УРСР». «Декларація про соціальне виховання дітей». Схема шкільної світи за проектом Г. Гринька. Відмінності між системами освіти Радянської України і Росії. Розвиток українського шкільництва між першою і другою світовими війнами. «Кодекс законів про народну освіту в УРСР» (1922 р.). Різноманітність типів навчальних закладів в Радянській Україні у 20-х роках. Характеристика програмно-методичної роботи, змісту, організації та методів навчально-виховного процесу в загальноосвітніх школах Радянської України у 20-30 рр.

Постанови ЦКВКП(б) про школу 30-х років – гальмо демократичних засад розвитку шкільництва. Уніфікація освіти в Радянській Україні у 30-х роках, запровадження нової системи освіти. Характерні риси радянської тоталітарної школи і системи виховання.

Українська школа у роки другої світової війни. Розвиток української освіти в повоєнний час. Освітні реформи 50-80 –х років.

Відродження національної системи виховання та шкільництва у період становлення незалежної України у кінці ХХ ст. Регіональні концепції національної школи, повернення до джерел народної педагогіки . Загальнодержавна Концепція середньої загальноосвітньої школи України (1991). Закон України «Про освіту» (1991). Формування системи безперервної, багатоступеневої освіти, її суть і шляхи здійснення. Відродження різних типів навчальних закладів: гімназій, ліцеїв, коледжів тощо. Заснування Академії педагогічних наук України (1992). Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ ст.) (1993). Закон України «Про загальну середню освіту» (1999). Концепція 12-річної загальноосвітньої загальноосвітньої школи (2000). Визначення стратегії і перспектив розвитку освіти в Україні на ХХІ ст.

Розвиток української педагогічної науки у ХХ ст. Просвітницька діяльність і педагогічні погляди відомих діячів періоду української революції (1917–1919 рр.): М. Грушевського, І. Стешенка, С. Русової. Концепція національного виховання С. Русової. Розробка С. Русовою фундаментальних проблем теорії навчання і виховання.

Життя, педагогічна діяльність і теоретична спадщина Антона Семеновича Макаренка. Вчення про виховний дитячий колектив. Проблема виховання свідомої дисципліни. Питання трудового виховання дітей та поєднання навчання із продуктивною працею. Виховання дітей в сім’ї. Думки А. Макаренка з питань педагогічної майстерності.

Педагогічна спадщина Г. Ващенка. Створення Ващенком української національної педагогіки. Ващенко про український виховний ідеал. Ващенко про завдання гармонійного виховання української молоді. Створення Ващенком української національної системи освіти і виховання.

Життя, педагогічна діяльність і теоретична спадщина Василя Олександровича Сухомлинського. Сухомлинський і народна педагогіка. Проблема проектування людини. Питання формування культури розумової праці школярів у спадщині В. Сухомлинського. Всебічний і гармонійний розвиток особистості як основа виховання дитини. Проблема, морального, естетичного, трудового та фізичного виховання. Проблема самовиховання. Виховання колективізму, гармонія інтересів особистості і колективу.

Популяризація і творче впровадження у практику роботи шкіл ідей А. Макаренка, В. Сухомлинського. Створення авторських шкіл.

Новаторська педагогіка 80–90-х років (В. Шаталов, М. Гузик, О. Захаренко та ін.).

Відродження традицій української національної педагогіки наприкінці ХХ століття. Педагогіка народознавства, козацька педагогіка. Провідні напрямки сучасної педагогічної науки в Україні: педагогіка співробітництва, педагогіка життєтворчості, педагогіка толерантності, особистісно-зорієнтована педагогіка, педагогіка рефлексії, психопедагогіка особистості та ін. Впровадження інноваційних технологій у педагогічному процесі: модульно-розвивальне навчання; школа діалогу культур; екологія і діалектика та ін. Перспективи розвитку педагогічної науки в Україні у ХХІ ст.

Тема 45. Утвердження освіти в Україні на сучасному етапі духовного і національного відродження

Утвердження демократичних державно-громадських засад освіти й виховання молоді. Модернізація освіти на сучасному етапі розвитку українського суспільства. Утвердження шляхів та засобів національного виховання дітей та молоді.РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Активні та інтерактивні методи навчання / Укладач О. С. Кравчина. – К.: ЦІППО АПН України, 2003. – 32 с.

 2. Антология педагогической мысли России первой половины ХІХ века ( до реформы 1860-х гг.) .– М.: Педагогика, 1987. – 560 c.

 3. Антология педагогической мысли Украинской ССР / Сост. Н. П. Калениченко. – М.: Педагогика, 1988. – 640 с.

 4. Артемова Л. В. Історія педагогіки України: підруч. / Л. В. Артемова – К.: Либідь, 2006. – 420 с.

 5. Барбашова І. А. Загальні основи педагогіки: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / І. А. Барбашова. – Бердянськ: Видавництво Ткачук О. В., 2009. – 197 с.

 6. Барбашова І. А. Дидактика: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / І. А.  Барбашова. – Бердянськ: Видавництво Ткачук О. В., 2009. – 232 с.

 7. Баханов К. О. Інноваційні системи, технології та моделі навчання історії в школі : [монографія] / К. О. Баханов. – Запоріжжя: Просвіта, 2004. – 328 с.

 8. Березівська Л. Д. Реформування шкільної освіти в Україні у ХХ столітті: монографія / Л. Д. Березівська. – К.: Богданова А. М. , 2008. – 406 с.

 9. Беспалько В. П. Слагаемые педагогической технологии: [монография] / В. П. Беспалько. – М.: Педагогика. – 1989. – 192 с.

 10. Бех І. Д. Особистісно зорієнтоване виховання: Науково-методичний посібник / І. Д. Бех. – К.: ІЗМН, 1998. – 204 с.

 11. Бех І. Д. Виховання особистості: У 2 кн. – Кн. 1: Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади / І. Д. Бех. – К.: Либідь, 2003. – 280 с.

 12. Бех І. Д. Виховання особистості: У 2 кн. – Кн. 2: Особистісно орієнтований підхід: науково-практичні засади / І. Д. Бех. – К.: Либідь, 2003. – 344 с.

 13. Бех І. Д. Принципи сучасної освіти / І. Д. Бех // Педагогіка і психологія: Вісник АПН України. – 2005. – № 4. – С. 5 – 27.

 14. Бондар В. І. Дидактика: підруч. [для студ. вищ. пед. навч. закл.] / В. І. Бондар. – К.: Либідь, 2005. – 264 с.

 15. Ващенко Г. Виховний ідеал: Підручник для педагогів, виховників, молоді і батьків. / Г. Ващенко. – Полтава: Полтавський вісник, 1994. – 192 с.

 16. Видатні українські педагоги: інформаційний довідник / [авт.- упор. Л. В. Калуська]. – Тернопіль: Мандрівець, 2008. – 224 с.

 17. Видатні постаті України: [біографічний довідник / Г. В. Щокін, М. Ф. Головатий, В. А. Гайченко та ін.]. – К.: МАУП: Книжкова палата України, 2004. – 872 с.

 18. Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки: Навч. посіб. – 3-е вид., доопрац. і доп. / О. Вишневський – К.: Знання, 2008. – 566 с.

 19. Волкова Н. П. Педагогіка: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Наталія Павлівна Волкова. – [3-ге вид., стер.]. – К.: Академвидав, 2009. – 616 с.

 20. Гессен С. Основы педагогики: Введение в прикладную философию: Учеб. пособие для вузов / С. Гессен. – М.: Школа-Пресс, 1995. – 448 с.

 21. Гончаренко С. У. Український педагогічний енциклопедичний словник. Вид. друге, доповнене і виправлене. – Рівне: Волинські обереги, 2011. – 552 с.

 22. Гриньова М. Основи сучасного виховання Текст: навчальний посібник / М. Гриньова, О. Коберник, Л. Малаканова, Г. Сорокіна; ПНПУ імені В. Короленка. – Полтава: ПП «Астрая», 2015. – 345 с.

 23. Грохульська Дж. Карл Роджерс – концепція освіти / Дж. Грохульська // Шлях освіти. – 1997. – № 2. – С. 24–27.

 24. Гуманізація процесу навчання в школі / [За. ред. С. П. Бондар]. – Рівне, 2000. – 214 с.

 25. Дистервег А. Избранные педагогические сочинения / А. Дистервег; сост. В. А. Ротенберг; общая ред. Е. Н. Медынского. – М.: Учпедгиз, 1956. – 374 с.

 26. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний посібник / І. М. Дичківська. – К.: Академвидав, 2004. – 352 с.

 27. Джуринский А. Н. История педагогики: учебное пособие для студентов педвузов / А. Н. Джуринский. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 432 с.

 28. Джуринский А. Н. Развитие образования в современном мире. – М.: Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 1999. – 200 с.

 29. Дорошенко Д. Нарис історії України. У 2-т. / Д. Дорошенко. – Мюнхен: Дніпрова хвиля, 1966. – 360 с.

 30. Духнович А. В. Народная педагогия в пользу училищ и учителей сельских / А. В. Духнович. – Львов, 1857. – Ч.1. – 92 с.

 31. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; головн. ред. В. Г. Кремень. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

 32. Жураковский Г. Е. Очерки по истории античной педагогики / Г. Е. Жураковский. – М.: Изд-во АПН РСФСР, 1963. – 510 с.

 33. Зайченко І. В. Історія педагогіки: у двох книгах / І. В. Зайченко. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2010. – Кн. І: Історія зарубіжної педагогіки. – 2010. – 624 с.

 34. Зайченко І. В. Історія педагогіки: у двох книгах: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / І. В. Зайченко. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2010. – Кн. ІІ: Школа, освіта і педагогічна думка в Україні. – 2010. – 1032 с.

 35. Зайченко І. В. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів / І. В. Зайченко. – Чернігів, 2003. – 528 с.

 36. Захаренко С. Педагогіка конкретної мети як провідний виховний метод у системі превентивного виховання О. А. Захаренка // Рідна школа. – 2011. – №6. – 12 – 20 с.

 37. История педагогики и образования. От зарождения воспитания в первобытном обществе до конца ХХ в.: учеб. пособие для пед. ун-тов / Под. ред. А. И. Пискунова. – М.: ТЦ «Сфера», 2001. – 512 с.

 38. Історія української школи і педагогіки: Хрестоматія / Уклад.: О. О. Любар; За ред. В. Г. Кременя]. – К.: Знання, 2005. – 767 с.

 39. Карпенчук С. Теорія і методика виховання / С. Карпенчук – К.: Вища школа, 2005. – 343 с.

 40. Кіт Г. Українська народна педагогіка. Курс лекцій: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Г. Кіт, Г. Тарасенко. – Вінниця: Едельвейс і К, 2008. – 302 с.

 41. Коваленко Є. І. Історія зарубіжної педагогіки. Хрестоматія: навч. посіб. / Є. І. Коваленко, Н. І. Бєлкіна; за заг. ред. Є. І. Коваленко. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 664 с.

 42. Концепція позашкільної освіти та виховання // Управління освітою. – 2005. – № 5. – 3– 7 с.

 43. Кондрашова Л. В. Педагогіка в запитаннях і відповідях: навч. посіб. / Л. В. Кондрашова, О. А. Пермяков, Н. І. Зеленкова, Г. Ю. Лаврешишина. – К. : Знання, 2006. – 250 с.

 44. Коменский Я. А. Избранные педагогические сочинения: в 2 т. / Я. А. Коменский. – М.: Педагогика,, 1982. – Т.1. – 656 с.; Т.2. – 576 с.

 45. Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді (2015 – 2019) [Електронний ресурс] / – Режим доступу: www.mon.gov.ua

 46. Корсакова О.К. Методи навчання, що формують в учнів досвід перетворювальної діяльності / О. К. Корсакова; Інститут педагогіки АПН України. – К.: ФАДА, ЛТД, 2001. – 28 с.

 47. Кравець В. Зарубіжна школа і педагогіка XX століття: навч. посібник для студентів пед. навч. закладів / В. П. Кравець. – Тернопіль, 1996. – 290 с.

 48. Кравець В. П. Історія української школи і педагогіки: Курс лекцій. – Тернопіль, 1994. – 369 с.

 49. Кремень В. Г. Освіта і наука в Україні – інноваційні аспекти. Стратегія. Реалізація. Результати / В. Г. Кремень. – К.: Грамота, 2005. – 447 с.

 50. Кузь В. Г. Українська козацька педагогіка і духовність / В. Г. Кузь, Ю. Д. Руденко, О.Т. Губко. – Умань, 1995. – 114 с.

 51. Крижко В. В. Методична робота в школі / В. В. Крижко, Б. О. Житник, Є. М. Павлютенков. – Х. : Основа, 2008. – 192 с.

 52. Кузьминський А. І. Педагогіка [Текст]: Підручник / А. І. Кузьминський, В. Л. Омеляненко – К.: Знання, 2007. 447 с.

 53. Кузьминський А. І. Педагогіка у запитаннях і відповідях / А. І. Кузьминський, В. Л. Омеляненко. – К.: Знання, 2006. – 311 с.

 54. Левківський М. В. Історія педагогіки: навч-метод. посіб. / М. В. Левківський. – [3-е вид., доп.]. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 190 с.

 55. Лозова В. І. Теоретичні основи виховання і навчання: Навчальний посібник / В. І. Лозова, Г. В. Троцко / Харк. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – 2-е вид., випр. і доп. – Харків: «ОВС», 2002. – 400с.

 56. Локк Дж. Мысли о воспитании / Джон  Локк // Сочинения в трех томах: Т.3. – М.: Мысль, 1988. – С. 407 – 614.

 57. Лузан П. Г. Історія педагогіки та освіти в Україні: навчальний посібник / П. Г. Лузан, О. В. Васюк. – [2-ге вид., доп. і перероб.]. – К.: ДАКККіМ, 2010. – 296 с.

 58. Любар О. О. Історія української школи і педагогіки: навч. посіб. / О. О. Любар, М. Г. Стельмахович, Д. Т. Федоренко; за ред. О. О. Любара. – К.: «Знання», КОО, 2003. – 450 с.

 59. Мазоха Д. С. Педагогіка: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Д. С. Мазоха, Н. І. Опанасенко. – К.: Центр учбової літератури, 2005. – 232 с.

 60. Максимюк С. П. Педагогіка: навч. посіб. / С. П. Максимюк. – К.: Кондор, 2009. – 670 с.

 61. Малафіїк І. В. Дидактика : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / І. В. Малафіїк. – К. : Кондор, 2009. – 398 с.

 62. Макаренко А.С. Избранные педагогические сочинения. В 2-х томах. – Т.2 / А. С. Макаренко. – М.: Педагогика, 1978. – 315. 

 63. Мартиненко С. М. Загальна педагогіка: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / С. М. Мартиненко, Л. Л. Хоружа. – К.  МАУП, 2002. – 176 с.

 64. Максимюк СП. Педагогіка: Навчальний посібник / С. П. Максимюк. – К.: Кондор, 2009. – 670 с. 

 65. Маловідомі першоджерела української педагогіки (друга половина ХІХ – ХХ ст.): Хрестоматія / Упоряд.: Л. Д. Березівська та ін. – К.: Наук. світ, 2003. – 418 с.

 66. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Н. Є. Мойсеюк. – [5-те вид., доп. і перероб.]. – К.: Кондор, 2007. – 656 с.

 67. Нариси з історії розвитку педагогічної думки: навчальний посібник. – К.: Центр навч. літ-ри, 2003. – 308 с.

 68. Нариси історії українського шкільництва (1905–1933): навчальний посібник / За ред. О. В.Сухомлинської та ін. – К.: Заповіт, 1996. – 304 с

 69. Народна педагогіка: світовий досвід: навч.-метод. комплекс з педагогіки / [уклад. : А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко]. – К.: Знання-Прес, 2003. – 134 с.

 70. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки: проект // Вища школа. – 2013. – № 2. – 86 с.

 71. Огієнко І. Українська культура. Коротка історія культурного життя українського народу / І. Огієнко // Репринтне відтворення видання 1918 року. – К.: «Абрис», 1991. – 272 с.

 72. Омельяненко В. Л. Педагогічна мудрість віків: навч. посіб. / В. Л. Омельяненко, А. І. Кузьмінський. – К.: Знання, 2009. – 411 с.

 73. Онишків З. М. Основи школознавства: навч. посіб. [для студ. пед. вузів] / З. М. Онишків. – [3-тє вид., доп. і перероб.]. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2003. – 176 с.

 74. Освітні технології: навч.-метод. посіб. / О. М. Пєхота, А. З. Кіктенко, О. М. Любарська та ін.; За заг. ред. О. М. Пєхоти. – К.: А. С. К., 2001. – 256 с.

 75. Пальчевський С. С. Педагогіка: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / С. С.Пальчевський. – К.: Каравела, 2007. – 576 с.

 76. Педагогіка: навчальний посібник / В. М. Галузяк, М. І. Сметанський, В. І. Шахов. – 2-е вид., вип. і доп. – Вінниця : «Книга-Вега», 2003. – 416 с.

 77. Педагогіка: учеб. пособ. [для студ. пед. ин-тов] / Ю. К. Бабанский В. А. Сластенин, Н. А. Сорокин и др.]; под ред. Ю. К. Бабанского. – [2-е изд., доп. и перераб.] – М. : Просвещение, 1988. – 479 с.

 78. Педагогіка в запитаннях і відповідях: навч. посіб. [для студ. пед. навч. закл.] / Л. В. Кондрашова, О. А. Пермяков, Н. І. Зеленкова, Г. Ю. Лаврешина. – К.: Знання, 2006. – 252 с.

 79. Пєхота О. М. Особистісно-орієнтоване навчання: підготовка вчителя / О. М. Пєхота, А. М. Старєва. – Миколаїв: Іліон, 2006. – 271 с.

 80. Пікельна В. С. Управління школою: [у 2 ч.] / В. С. Пекельна. – Х. : Основа, 2004. – Ч. 1. – 2004. – 112 с.

 81. Пікельна В. С. Управління школою: [у 2 ч.] / Валерія Семенівна Пекельна. – Х.: Основа, 2004. – Ч. 2. – 2004. – 112 с.

 82. Педагогическое наследие /Я. А. Коменский, Д. Локк, Ж.-Ж. Руссо, И. Г. Песталоцци / Сост. В. М. Кларин, А. М. Джуринский – М.: Педагогика, 1989. – 414 с.

 83. Персоналії в історії національної педагогіки: 22 видатних українських педагогів / А. М. Бойко, В. Д. Барзінова, та ін. – К.: ВД «Професіонал», 2004. – 427 с.

 84. Песталоцци И. Г. Избранные педагогические сочинения: В 2-х т. / И. Г. Песталоцци – М.: Педагогика, 1981. – Т. 2. – 416 с. 

 85. Пирогов Н. И. Избранные педагогические сочинения / Н. И. Пирогов. – М.: Педагогика, 1985. – 496 с.

 86. Подласый И. П. Педагогика: Новый курс: учеб. [для студ. высш. учеб. зав.]: в 2 кн. – Кн. 1: Общие основы. Процесс обучения / И. П. Подласый. – М.: ВЛАДОС, 2002. – 576 с.

 87. Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2-т. Т. 2.: Від середини ХVІІ століття до 1923 року / Н. Полонська-Василенко. – К.: Либідь, 1993. – 606 с.

 88. Пометун О. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Науково-методичний посібник / О. Пометун, Л. Пироженко. – К.: Видавництво А. С. К., 2004. – 192 с.

 89. Прокопенко І. Ф. Педагогічні технології: навч. посіб. / І. Ф. Прокопенко, В. І. Євдокимов. – Х.: Колегіум, 2005. – 224 с.

 90. Розвиток народної освіти і педагогічної думки на Україні (Х – поч. ХХ ст.) / За ред. М. Д. Ярмаченка. – К, 1991. – 384 с.

 91. Розвиток освіти в Україні (ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) / Інститут педагогіки АПН України / Науковий ред. О. В. Сухомлинська, відп. ред. Д. С. Мазоха. – К.: Ін-т педагогіки, 1995. – 115 с.

 92. Сбруєва А. А., Рисіна М. Ю. Історія педагогіки у схемах, картах, діаграмах: Навчальний посібник. – Суми: СумДПУ, 2000. – 208 с.

 93. Сірополко С. Історія освіти в Україні / С. Сірополко. – К: Наук. думка, 2001. – 912 с.

 94. Стельмахович М. Теорія і практика українського національного виховання: Посібник для вчителів поч. класів та студ. пед. фак. / М. Стельмахович. – Івано-Франківськ: Лілея–НВ,1996. – 180 с.

 95. Стельмахович М. Українська родинна педагогіка / М. Стельмахович. – К.: ІСДО, 1996. – 288 с.

 96. Стельмахович М. Г. Українська народна педагогіка : навч.-метод. посіб. [для студ. пед. навч. закл.] / Мирослав Гнатович Стельмахович. – К.: ІЗМН, 1997. – 232 с.

 97. Ступарик Б. М. Національна школа: витоки, становлення: навч.-метод. посіб. / Б. М. Ступарик. – К.: ІЗМН, 1998. – 336 с.

 98. Ступарик Б. М. Ідея національної школи та національного виховання в педагогічній думці Галичини (1772 – 1939) / Б. М. Ступарик, В. Д. Моцюк. – Коломия: Вік, 1995. – 176 с.

 99. Ступарик Б. М. Національна школа: витоки, становлення / Б. М. Ступарик. – К.: ІЗМН, 1998. – 336 с.

 100. Сухомлинська О. В. Духовно-моральне виховання дітей та молоді: загальні тенденції й індивідуальний пошук / О. В. Сухомлинська. – К., 2006. – 43 с.

 101. Сухомлинська О. В. Програми національного виховання в умовах освітніх модернізаційних змін / О. В. Сухомлинська // Шлях освіти. – 2010.– № С. 4–8.

 102. Сухомлинська О. Сучасні цінності у вихованні: проблеми, перспективи / О. Сухомлинська // Шлях освіти. – 1996. – №1. – С. 24 –27. Сухомлинська О. В. Цінності в історії розвитку школи в Україні // Цінності освіти і виховання: Наук. – метод. зб. / За заг. ред. О. В. Сухомлинської. – К., 1997. – С. 3 – 8.

 103. Сухомлинський В. О. Вибр. тв.: В 5-ти т. – Т. 1–5. – К.: Рад. шк., 1976–1977.

 104. Українські гуманісти епохи Відродження: Антологія у 2-х т. – К.: Наук. думка, 1995.  –  325 с.

 105. Українська педагогіка в персоналіях: навч. посіб. / [за ред. О. В. Сухомлинської]. – [в 2-х т.]. – К.: Либідь, 2005. – Т. 1. – 624 с.

 106. Українська педагогіка в персоналіях: навч. посіб. / [за ред. О. В. Сухомлинської]. – [в 2-х т.]. – К.: Либідь, 2005. – Т. 2. – 552 с.

 107. Ушинський К. Д. Вибрані педагогічні твори: у 2 т. – К.: Рад. шк., 1983. – Т. 1: Теоретичні проблеми педагогіки. – 488 с.

 108. Ушинський К. Д. Вибрані педагогічні твори: у 2 т. – К.: Рад. шк., 1983. – Т. 2: Проблеми російської школи. – 359 с.

 109. Фіцула М. М. Педагогіка [Текст]: навчальний посібник / М. М. М. М. Фіцула. – К.: Академвидав, 2009. 560 с.

 110. Харламов И. Ф. Педагогика: учеб. пособ. [для студ. вузов] / И. Ф. Харламов. – [4-е изд., перераб. и доп.] – М.: Гардарики, 2004. – 520 с.

 111. Хрестоматія з історії вітчизняної педагогіки / О. В. Васюк, І. В. Сопівник. – К.: ДАКККіМ, 2010.– 600 с.

 112. Хрестоматія з історії педагогіки / [за заг. ред. чл.-кор. НАПН України, д-ра пед. наук, проф. А. В. Троцко]. – [в 2-х т.]. – Харків: ХНАДУ, 2011. – Т. 2. – 524 с.

 113. Цінності освіти і виховання: Наук.-метод. зб. / За заг. ред. О. В. Сухомлинської. – К., 1997. – 224 с.

 114. Чайка В. Основи дидактики: Тексти лекцій і завдання для самоконтролю: навч. посіб. [для студ. вищ. пед. навч. закл.] / В. Чайка. – Тернопіль : Астон, 2002. – 244 с.

 115. Чепіга (Зеленкевич) Я. Ф. Вибрані педагогічні твори /Упор., наук. редактор Л. Д. Березівська / Інститут педагогіки АПН України. – Харків: «ОВС», 2006. – 328 с.

 116. Щербань П. М. Прикладна педагогіка / П. М. Щербань. – К., 2002. 172 с.

 117. Ягупов В. В. Педагогіка: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В. В. Ягупов. – К.: Либідь, 2002. – 560 с.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал